Mae ysgariad yn anodd ei ddeall ac yn derbyn y ffeithiau

Mae ysgariad yn anodd ei ddeall ac yn derbyn y ffeithiau

Yn yr Erthygl honMae'n anodd iawn deall y cythrwfl emosiynol rydych chi'n ei gael yn dilyn ysgariad. Ond yn ôl rhai astudiaethau, mae'r boen a deimlir wedi hynny o ddau fath. Naill ai mae'n boen glân, neu mae'n boen budr. Felly, ydy, mae ysgariad yn anodd, ac mae'n well bod yn barod amdano.Poen ar ôl ysgariad - poen glân a phoen budr

Poen glân yw'r math sy'n gysylltiedig â bywyd byw yn gyffredinol. Colli rhywun annwyl, cael salwch, bod mewn perthynas sy'n ymosodol, mae'r rhain i gyd yn fathau o boen glân. Mae pob un ohonom yn cael cymaint o boen ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae poen budr, yn batholegol ei natur. Mae'n boen sy'n dod o'r hyn rydyn ni'n ei ddweud wrth ein hunain am sefyllfaoedd rydyn ni'n cael ein hunain yn gaeth ynddynt. Er enghraifft, bydd meddyliau negyddol amdanoch chi'ch hun neu farnau gwael gan eraill ynghyd â chael barn negyddol am y byd a phobl yn arwain at boen budr.

Cymerwch y Cwis: Ydych chi Mewn Perthynas Gamdriniol?Yn anffodus, profir poen glân a phoen budr yn ystod ysgariad, sef un o'r prif resymau pam ei bod yn anodd symud heibio poen gwahanu. Sylw cyffredin yn ystod ysgariad yw bod pobl yn tueddu i deimlo poen colled a phoen meddwl negyddol patholegol am y golled honno. Felly, yn y bôn, rydyn ni'n profi poen angenrheidiol a phoen diangen yn ystod ysgariad.

P'un ai chi yw'r un a oedd eisiau ysgariad ai peidio, os mai eich menter chi neu fenter eich priod ydoedd, bydd poen emosiynol ac iachâd o ganlyniad i'w ddisgwyl. Os edrychwn yn ddwfn ar ble mae teimladau galar ac emosiynau negyddol yn dod, bydd yn gymharol haws deall pam y gall y broses iacháu gymryd mwy o amser na'r disgwyl a pham, yn wir, mae ysgariad yn anodd.

Rydym yn profi poen angenrheidiol a phoen diangen yn ystod ysgariad.O ble mae poen ysgariad yn dod?

Y rheswm sylfaenol dros y boen yw eich bod wedi colli rhywun yr oeddech unwaith yn honni ei fod yn ei garu neu efallai hyd yn oed yn ei wneud. Mae yna broses alaru yn debyg iawn i'r un y byddech chi'n ei phrofi pe byddech chi'n colli rhywun annwyl i farwolaeth. Nid yw'n anarferol, serch hynny. Mewn gwirionedd, mae'n gyffredin iawn beio'ch hun neu'ch cyn-briod am ddiwedd perthynas a oedd gennych yn annwyl iawn unwaith.

I'r rhai nad oeddent eisiau ysgariad yn y lle cyntaf ac roedd yn benderfyniad a wnaed gan eu priod (yn unig) bydd ganddo deimladau o ddicter a rhwystredigaeth tuag at bawb a phopeth sy'n digwydd bod yn bresennol yn eu bywyd.

Bydd yn anodd cwympo mewn cariad eto, a byddant yn cymryd oesoedd i ddatblygu perthynas o ymddiriedaeth a hyder gyda rhywun newydd. Efallai y byddwch chi'n torri cysylltiadau perthynas â ffrindiau y buoch chi'n eu dal yn agos ar unwaith ac yn ynysu'ch hun cymaint fel eich bod chi'n cwympo i gyfnodau o iselder ysbryd a hunan-gasineb.

Roedd eich cyn-bartner yn rhywun yr oeddech chi'n agos gysylltiedig ag ef yn y gorffennol; bydd yn rhaid i chi roi amser i'ch hun fel y gallwch chi addasu i'r golled honno ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau.

Mae

Newid syfrdanol yng nghynlluniau'r dyfodol

Byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi colli'ch holl freuddwydion ar gyfer y dyfodol. Mewn priodas hapus, rydyn ni'n byw yn y presennol a'r dyfodol ar yr un pryd. Mae rhaeadr barhaus o feddyliau o ble y byddwn ni, fel cwpl, 5, 10 neu 20 mlynedd i lawr y lôn. Gyda'r ysgariad wedi'i gwblhau, mae unrhyw ddyfodol yr oedd y ddau ohonoch wedi'i gynllunio wedi mynd mewn sbardun; mae'n rhaid i chi ddechrau o'r cychwyn cyntaf a dysgu ailadeiladu dyfodol sy'n canolbwyntio'n llwyr arnoch chi ar ôl yr ysgariad.


syniadau diolchgarwch i gyplau

Mae'n hawdd iawn i unigolion sydd newydd ysgaru gael eu trapio yn y presennol neu'r gorffennol, gan gnoi cil drosodd a throsodd ar yr hyn a aeth o'i le a sut mae eu cyn-gariad yn teimlo a sut y gallai pethau fod wedi bod yn wahanol pe byddent yn ymddwyn mewn ffordd benodol. Gyda'r holl rwystrau hyn yn rhwystro'ch ffordd tuag at eich dyfodol, mae'n ddealladwy os ydych chi'n meddwl na allwch chi deimlo'n hapus byth eto.

Colli teulu

Rydych chi wedi colli teulu cyfan. Mae teulu yn rhywbeth rydych chi'n buddsoddi'ch holl deimladau, arian ac emosiynau ynddo. Mae ei dorri wedi bod yn boen anodd iawn ei ddioddef i'r mwyafrif ohonom. Mae pobl sy'n rhieni yn ei chael hi'n anoddach fyth goresgyn ysgariad gan nad yw bywyd yr un peth mwyach. Mae'r drefn arferol, yr amser hamdden teuluol, y dyfodol rydych chi wedi'i gynllunio ar gyfer eich plant i gyd wedi diflannu, ac nid oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i ddod â phethau ar ffurf gadarn eto.

Mae'r cyflwr diymadferthedd hwn yn eich niweidio o'r tu mewn. Mae hyd yn oed yn chwarae'r gêm bai gyda chi fel y targed, gan wneud i chi feddwl mai eich bai chi oedd popeth a aeth o'i le, nad oeddech chi'n haeddu cael teulu cariadus eich hun

Euogrwydd cyson

Mae ysgariad yn gwneud ichi deimlo fel methiant. Mae'n eich gorfodi i gredu ichi fethu mewn priodas oherwydd ei fod yn rhywbeth y tu hwnt i'ch galluoedd. Nid yw'r rhan fwyaf o'r bobl yn hoffi byw mewn cyflwr o wadiad cyson ac maent yn gallu cymryd cyfrifoldeb am eu rôl wrth roi diwedd ar y briodas. Fodd bynnag, gall cyfaddef i ni ein hunain ein bod wedi gwneud ychydig o gamgymeriadau ein gadael yn teimlo'n fregus ac yn llawn euogrwydd, ac nid yw llawer o bobl yn barod i'w gwireddu o'r fath.

Hyd yn oed mor gyffredin ag y mae ysgariad yn y byd sydd ohoni, mae elfen benodol o gywilydd ac embaras yn gysylltiedig ag ef sy'n adlewyrchu'r syniad nad oeddech yn gallu cadw'ch priodas gyda'ch gilydd oherwydd ichi ei chymryd yn ganiataol.

Mae ysgariad yn gwneud ichi deimlo fel methiant

Ei lapio i fyny

Gwir y mater yw, ydy, mae ysgariad yn anodd, ac nid yw pawb yn gallu delio ag ef. Mae poen yn gymharol, ac mae pob sefyllfa ysgariad yn wahanol. Y gyfrinach i wella a symud ymlaen i ddyfodol gwell ar ôl yr ysgariad yw dod yn hunanymwybodol, yn ddiffuant ac yn onest â chi'ch hun a chyda'r rhai rydych chi'n eu caru.

Derbyn bod ysgariad yn anodd a gwybod sut i reoli pob un o'r amseroedd anodd yw'r hyn a fydd yn gwneud ichi ddechrau byw bywyd boddhaus. Peidiwch ag oedi cyn gwerthfawrogi'ch hun, cysylltu â ffrindiau a theulu, a hyd yn oed fynd am therapi i gael eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn.