Dweud ‘Rwy’n Gwneud’ Eto? Adnewyddu Addunedau Priodas Ar ôl 25 Mlynedd o Briodas

Dweud ‘Rwy’n Gwneud’ Eto Adnewyddu Addunedau Priodas Ar ôl 25 Mlynedd o Briodas

Yn yr Erthygl hon

Mae'r duedd ar gyfer adnewyddu addunedau priodas yn ennill bri ledled y byd, wrth i ni weld cyplau yn ailadrodd eu haddunedau ar ôl 20 i 25 mlynedd o'u priodas. Tra bod yr addunedau yn cael eu gwneud i bara am oes i ddechrau, mae'r penderfyniad i'w hadnewyddu wedi dod yn stoc gyffredin i barau priod heddiw.

Mae diwylliant cynyddol adnewyddu addunedau priodas gwneud i rywun feddwl am y rhesymau posibl y tu ôl iddo. Beth allai fod wedi mynd i mewn i ben y cyplau priod hyn eu bod yn sydyn yn y pen draw yn llogi cynllunydd effeithlon, ac arlwywr i synnu eu teuluoedd a'u ffrindiau gyda adnewyddiad o'u haddunedau?

Mae adnewyddu addunedau priodas wedi dod yn boblogaidd gyda phobl yn ddiweddar oherwydd y cyfraddau ysgariad yn codi yn yr Unol Daleithiau. Gyda chyfraddau ysgariad yn codi braidd yn sylweddol, mae cyplau sydd wedi aros gyda'i gilydd am gyfnod hir bellach yn dod o hyd i ffyrdd o gryfhau a dathlu eu perthynas o flaen y cyhoedd.

Byddai'r digwyddiad sblashlyd, ynghyd â chadarnhad cyhoeddus, yn golygu bod y berthynas yn dal i fod yn gadarn er gwaethaf problemau, hyd yn oed heddiw.

Fodd bynnag, mae rhai pwyntiau rhagorol ynghylch adnewyddu addunedau y byddwn yn eu clirio yn yr erthygl hon. Ewch drwyddo i weld a oes angen seremoni adnewyddu adduned arnoch chi hefyd!

Pam adnewyddu addunedau priodas?

I’w symleiddio, mae’r seremoni adnewyddu adduned yn ffordd ogoneddus braidd o ddathlu llwyddiant eich priodas. Mae’r seremoni hefyd i fod i ddynodi pa bynnag gyfnod yr ydych wedi’i dreulio gyda’ch gilydd, mae’r ddau ohonoch yn fodlon ei ddyblu ymhellach.

Efallai eich bod wedi cwblhau 2, 5, 10, neu 25 mlynedd o briodas, ond trwy seremoni adnewyddu addunedau, rydych chi'n dweud wrth y byd nad yw eich cariad wedi marw a bod eich ymroddiad yr un peth ag yr oedd yr holl flynyddoedd yn ôl.

Unwaith y byddwch chi'n dod i ddeall y cysyniad o adnewyddu addunedau, byddwch chi'n dod i ddeall nad oes unrhyw reswm anghywir dros adnewyddu. Mae'r cyfan wedi'i olygu er lles eich perthynas, ac ar gyfer arwain gweddill eich bywyd mewn hapusrwydd a chytundeb pur.

Pryd i adnewyddu eich addunedau priodas eto?

Nid oes byth amser perffaith nac amser cywir ar gyfer adnewyddu eich addunedau priodas. Gan ddechrau o'r diwrnod yn union ar ôl eich priodas wirioneddol i dros 30 mlynedd o 50 mlynedd yn ddiweddarach, gallwch adnewyddu'r addunedau pryd bynnag y dymunwch.

Dylai'r amser ar gyfer adnewyddu gael ei gynllunio'n dda, yn seiliedig ar gymeradwyaeth y ddau aelod, a dylai'r ddau ohonoch deimlo'n gyfforddus yn bwrw ymlaen â'r cynlluniau.

Mae rhai cyplau yn adnewyddu ar ôl 25 mlynedd, tra bod eraill yn adnewyddu eu haddunedau bob blwyddyn.

Pwy fydd y gwesteiwr?

Mae'r rhan fwyaf o'r cyplau yn cynnal eu hadnewyddu eu hunain ac yn trosglwyddo'r anrhydeddau i'w plant. Er mai dim ond yn rhesymol i barau gynnal y seremoni adnewyddu addunedau eu hunain, un duedd ddiweddar a gweddol boblogaidd yw cael y gŵr gorau gwreiddiol a’r forwyn anrhydedd o’r briodas i ddod i gynnal y digwyddiad.

Mae hyn yn ailgynnau'r hen atgofion yn berffaith ac yn helpu i gludo pawb i lawr y lôn atgofion.

Gellir cynnal y seremoni mewn unrhyw neuadd addoli, heb fod angen i chi gamu i le awyr agored neu neuadd ddigwyddiadau. Byddai'r broses yn weddol debyg i'ch addunedau gwreiddiol.

Gan nad yw'r addunedau rydych chi'n eu cymryd yn eich seremoni adnewyddu yn gyfreithiol rwymol, yn llythrennol gallwch chi gael unrhyw un i edrych dros y seremoni a gweinyddu'r addunedau. Gall unrhyw un, gan gynnwys clerigwr, eich plant, neu farnwr ddarllen yr addunedau i chi.

Fodd bynnag, gan mai'r nod gwreiddiol yw ailadrodd eich seremoni briodas swyddogol, byddai llogi clerigwr yn gwneud llawer o les i chi.

Pwy i wahodd?

Pwy i wahodd

Mae'r rhan fwyaf o barau yn aml mewn synergedd yn ystod pob mater arall, ond maent yn gwrthdaro o ran pwy i'w gwahodd i'r digwyddiad.

Gan nad yw'r seremoni ar gyfer adnewyddu addunedau mor fawreddog â'ch priodas, ni allwch wahodd yr holl bobl a oedd yn bresennol yno. A chan eich bod chi eisiau ailddatgan eich bond o flaen pawb arall, byddech chi eisiau cael ychydig o aelodau dethol o'ch teulu ar gael yn y seremoni.

Gan gadw'r pentwr hwn mewn cof, y gorau y gallwch chi ei wneud yw edrych ar yr hyn y byddai'r ddau ohonoch yn ei hoffi. Gallech naill ai fynd am seremoni breifat ac agos atoch gyda’ch anwyliaid yn unig neu alw i mewn pawb o’r cylch teulu a ffrindiau ehangach i lawenhau dros eich cysondeb.

Os yw'r ddau ohonoch yn wynebu gwrthdaro â'r dewisiadau hyn, mae'n well clywed eich gilydd allan a gweld pwy sydd â gwell barn a rhesymeg i fyny eu llewys.

Beth ddylech chi wisgo?

Er bod y rhan fwyaf o bobl ychydig yn amheus ynghylch gwisgo eu ffrogiau priodas ar gyfer y digwyddiad, byddem yn argymell iddynt deimlo'n rhydd wrth wisgo beth bynnag y maent am ei wisgo.

Fel y briodferch, os ydych chi am wisgo'ch ffrog briodas wreiddiol, gallwch chi wneud hynny hefyd. Os ydych chi wedi tyfu'n rhy fawr i'r gŵn priodas, neu'n teimlo ei fod ychydig yn ormod i'r achlysur, yna ewch am ŵn coctel pert neu ffrog gyda'r nos. Dylai'r ffrog a ddewiswch ddibynnu ar eich chwaeth a'ch canfyddiad o'r digwyddiad.

Efallai y gallwch chi hepgor y syniad o wisgo gorchudd, a rhoi blodau yn eich gwallt yn ei le, neu hyd yn oed het o ran hynny.

Gall y priodfab wisgo ei siwt wreiddiol, gyda diweddariad o fest neu dei newydd. Byddai oriawr dda, ynghyd ag unrhyw anrheg gwisgadwy arall y mae eich gwraig wedi'i rhoi i chi, yn gweithio'n dda ar gyfer y digwyddiad.

Beth sy'n digwydd yn y seremoni?

Mae'r seremoni yn eithaf syml ac nid yw'n cynnwys unrhyw beth anghyffredin. I ddechrau, byddech wedi cyfnewid yr un addunedau ag y gwnaethoch chi eu cyfnewid ar ddiwrnod eich priodas. Byddai'r gair yr un peth, heb unrhyw newidiadau mawr.

Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o un-leins doniol at yr addunedau hefyd. Mae p'un a ydych chi eisiau'r addunedau gwreiddiol neu'n teimlo fel ychwanegu atynt, yn dibynnu'n llwyr arnoch chi. Yna gallwch chi gyfnewid eich modrwy diemwnt a chusan fel y gwnaethoch ar y noson nefol honno yn ôl pan wnaethoch chi briodi'ch un arall arwyddocaol gyntaf.

Ranna ’: