Rhesymau Pam fod Cyfraddau Ysgariad yn Uchaf erioed

Rhesymau Pam fod Cyfraddau Ysgariad yn Uchaf erioed

Yn yr Erthygl honAm ddegawdau dywedwyd wrthym, pan fyddwch chi'n priodi, bod gennych siawns 50% o gael ysgariad, ond a yw hyn yn wir?Nid oes amheuaeth y gall priodas, er ei bod yn foddhaus ac yn gyffrous, fod yn anhygoel o anodd. Gall helyntion cyfathrebu, gwahanol arferion gwario, gwerthoedd teuluol, a pheidio â threulio digon o amser o ansawdd gyda'i gilydd chwarae rôl o ran pa mor llwyddiannus neu ddirdynnol fydd eich bywyd caru.

Felly, beth yw'r gwir gyfraddau ysgariad? A yw hanner ein perthnasoedd yn y pen draw yn cael eu tynghedu i fethu? Rydyn ni'n cloddio'n ddwfn i gael yr ystadegau go iawn ar faint o briodasau sy'n dod i ben, yn ogystal â rhoi cyngor priodas ar sut i gadw'ch perthynas yn gryf ac yn hapus.A yw 50% o Briodasau yn Dod i Ben mewn Ysgariad mewn gwirionedd?

Ers i ni fod yn blant, rydyn ni wedi bod yn clywed yr ystadegyn cyfarwydd hwn bod y cyfraddau ysgariad yn 50/50. Mae hyn yn golygu y byddai 5 cwpl wedi ysgaru ar gyfer hyd yn oed 10 priodas. Nid oedd hwn yn ystadegyn cysur iawn i'r rhai a oedd yn edrych i gerdded i lawr yr ystlys gyda'i gilydd.

Ond, a yw'n wir?

Yr ateb byr, diolch byth, yw na!
rhestr sgiliau magu plant

Canfu astudiaeth yn 2015 hynny allan o 1000 o ferched priod y flwyddyn yn yr Unol Daleithiau, byddai 16.9 yn ysgaru yn y pen draw. Go brin fod hyn yn hanner cant / hanner cant.

Wrth gwrs, mae cyfraddau ysgariad yn amrywio yn dibynnu ar oedran, rhanbarth, ond yn ôl y swp diweddaraf o Ystadegau Canada gwybodaeth, gwir ganran y priodasau sy'n dod i ben mewn ysgariad yw 38%, nid 50.

Canfu astudiaeth newydd am ysgariad yn y taleithiau unedig hynny mae cyfraddau ysgariad wedi gostwng 18% rhwng 2008 a 2017.

Y rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad

Mae yna lawer o ffactorau a allai arwain at ysgariad. Dim ond rhai o'r rhesymau y mae cyplau yn eu ffeilio yw peidio â gwybod sut i gyfathrebu, bod yn anffyddlon, a thyfu ar wahân. Dyma ychydig o ffeithiau am ysgariad a gefnogir gan wyddoniaeth a allai chwythu'ch meddwl.

1. Gall addysg osod rôl

Mae hynny'n iawn, hyn Astudiaeth 2007 yn dangos bod unigolion sydd â gradd coleg 10% yn fwy tebygol o aros gyda'i gilydd na'r rhai nad ydyn nhw.

2. Materion yn yr ystafell wely ac anffyddlondeb

Mae astudiaethau'n dangos bod boddhad priodasol cysylltiedig yn sylweddol gyda boddhad rhywiol.

Mae hyn oherwydd bod rhyw yn rhyddhau hormon bondio o'r enw ocsitocin sy'n gwneud i gyplau deimlo'n agosach, yn unlliw, ac yn fwy ymddiried yn ei gilydd. Felly, mae'n ymarferol heb ddweud y bydd problemau'n dilyn heb yr asiantau pwerus hyn yn eich priodas.

Mae anffyddlondeb cyson mewn priodas, neu gynnal perthynas, yn brifo profiadau sy'n torri calonnau ac ymddiriedaeth.

Gall gwella o frad o'r fath gymryd blynyddoedd i ddod drosodd yn llawn. Mae llawer o gyplau yn canfod na allant faddau i'r twyll ac yn aml yn dod â'u priodas i ben.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Gwahaniaethau Ariannol

Mae cyllid yn chwarae rhan fawr mewn hapusrwydd priodasol neu ddiffyg hynny. Mae astudiaethau'n dangos hynny cyplau incwm isel yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan iechyd meddwl a phroblemau sy'n gysylltiedig â straen na phartneriaid mwy cefnog. Gall y materion hyn arwain at anhapusrwydd yn y briodas a all arwain cwpl yn rhannol yn y pen draw.

4. Tyfu ar wahân

Roedd gan un arolwg 886 cwpl anhapus cymryd rhan a chanfod bod 55% wedi nodi tyfu ar wahân a diffyg cyfathrebu fel y prif reswm dros fod eisiau ysgariad. Mae'r astudiaeth hon yn dangos pwysigrwydd gwneud cyplau i'w gilydd os ydyn nhw am i'w perthynas ffynnu.

5. Problemau cyfathrebu

Problemau cyfathrebu

Rhaid i gyplau allu cyfathrebu â'i gilydd os ydyn nhw am lwyddo yn eu priodas. Cyfathrebu yw sut maen nhw'n dysgu deall ei gilydd a datrys problemau fel partneriaid.

Pan na all priod gyfathrebu gyda'i gilydd, maent yn agor eu hunain ar gyfer byd o gamddealltwriaeth, brifo teimladau a rhwystredigaeth.

6. Mae oedran yn bwysig

Yn ôl y Journal of Marriage and Family, cyplau sydd priod ifanc mewn mwy o berygl o ysgaru. Mae'r rhai hyn yn fwy tebygol o fod wedi rhuthro i briodas neu yn y pen draw dyfu ac aeddfedu i wahanol bobl nag yr oeddent pan briodon nhw gyntaf.

7. Problemau magu plant

Mae ymchwil yn dangos hynny dadlau dros blant ac mae arddulliau magu plant yn ffactor cyffredin arall mewn anhapusrwydd perthynas. Gall anghytuno’n gyson ar sut i fagu a disgyblu eich plant - neu hyd yn oed y dewis a ddylid cychwyn teulu o gwbl - greu tensiwn difrifol mewn priodas.

Beth allwch chi ei wneud i atal ysgariad

Ydych chi am ymladd yn ôl yn erbyn y cyfraddau ysgariad? Nid ydym yn beio chi. Mae eich priodas yn arbennig ac yn bendant yn werth ymladd drosti. Dyma rai darnau cadarn o gyngor priodas ar gyfer cadw'ch perthynas yn gryf ac yn hapus.

Gwneud rhyw yn flaenoriaeth

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae rhyw yn rhyddhau hormon bondio o'r enw ocsitocin. Mae hyn yn chwarae rhan bwysig wrth eich cadw chi a'ch partner yn fodlon ym mhob agwedd ar eich perthynas

Nid yn unig y mae a bywyd rhywiol iach rhywbeth hwyl i'w rannu gyda'ch hoff berson, ond mae'n gwneud cyplau yn fwy tebygol o eirioli eu hoffter f neu ei gilydd, yn lleihau straen, ac yn adeiladu agosatrwydd emosiynol .

Treuliwch amser o ansawdd gyda'i gilydd

Er mwyn cadw'r briodas yn gryf ac yn ffynnu, rhaid i gyplau wneud treulio amser o ansawdd gyda'i gilydd yn flaenoriaeth.

Mae llawer o gyplau yn gwneud hyn trwy noson dyddiad wythnosol. Maent yn neilltuo amser ar gyfer rhamant bob wythnos, yn mynd allan i ginio, yn gweld ffilm, yn mynd ar daith gerdded, neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau bondio eraill.

Mae astudiaethau'n dangos hynny cyplau sydd â dyddiad rheolaidd mae'r nos yn llai tebygol o ysgaru na'r rhai nad ydyn nhw'n gwneud amser i'w gilydd.

Ceisio cwnsela

Cyngor priodas i gyplau sy'n teimlo tynnu ysgariad yw ceisio cwnsela cyn gynted â phosibl. Bydd eich therapydd yn gyfryngwr diduedd a all eich helpu i weithio trwy'ch problemau a dysgu sut i siarad â'ch gilydd.

Nid cyfraddau ysgariad yw'r risg 50/50 yr oeddent ar un adeg. Ydy, mae llawer o gyplau yn torri i fyny, ond mae mwyafrif y cyplau y dyddiau hyn yn aros gyda'i gilydd. Ydych chi'n cael trafferth ym mharadwys? Dyma ein cyngor priodas gorau: Os ydych chi'n teimlo bod eich priodas yn mynd i lawr yr allt yn gyflym, agorwch y llinellau cyfathrebu a cheisiwch gwnsela cyplau.