Dynion yn Datgelu'r Pethau Cynnil Mae Merched yn Ei Wneud Sy'n Eu Troi Ymlaen fel Gwallgof

Pâr Ifanc Hardd Yn Cael Rhamant Dyn Mochyn Merched Waist

Yn yr Erthygl hon

Yn gymaint ag y mae'r diwydiant harddwch yn ceisio ein gorfodi i gredu yr hyn sy'n troi dynion fwyaf yn casgenni, brest, ac yn wyneb flawless, mae mwy i beth sy'n troi bois fwyaf ymlaen .

Mae dynion yn greaduriaid syml gyda blas elfennol ; fodd bynnag, gan ddisgrifio'r pethau sy'n troi dyn ymlaen mae'r ffordd hon yn lleihau eu gallu i werthfawrogi mwy na'r pethau sylfaenol yn unig.

Pan ofynnwyd beth pethau cynnil y mae merched yn eu gwneud i'w droi ymlaen heblaw prif gorff y merched, rhoddasant ateb brawychus.

Awgrym; Roedd ganddo fwy i'w wneud â meddylfryd na chorfforol. Felly daliwch ati i ddarllen i ddarganfod beth sy'n troi dynion ymlaen!

Gwên feiddgar

Un o'r pethau cynnil sy'n troi bois ymlaen yw un wên fawr, feiddgar. Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn cwympo'n uniongyrchol am wên fawr, feiddgar . Maen nhw'n honni bod gwraig sy'n gwenu yn droad enfawr.

Mae dannedd mawr gyda blaenddannedd amlycach yn rhywbeth mae dynion yn ei werthfawrogi'n fawr. Enghraifft o ddannedd o'r fath yw Alyson Hannigan.

Bod yn ymostyngol

Mae dynion yn hoffi dominyddu'r rhyw arall, boed yn y swyddfa neu gartref. Mae dynion yn teimlo'n fwy pwerus wrth ddominyddu eu partner, abod yn ymostyngol yn y gwelyyw rhai y peth mae merched yn ei wneud y mae bechgyn yn ei garu .

Mae gan fechgyn ego enfawr, a gall methu â rheoli eu partner wneud iddynt deimlo'n wan ac yn ansicr.

Am y rheswm hwn, bydd cael menyw gref sy'n ymostwng o ran yr ystafell wely yn syth ac yn bendant yn un o'r pethau pwysig ond bach sy'n troi bechgyn ymlaen ac yn sicr o gael eich dyn ymlaen.

Llais rhywiol

Llais rhywiolhefyd a peth syml sy'n troi bois ymlaen. Mae dynion yn cael eu troi ymlaen ar unwaith gan ostyngiad yn llais menyw.

Pan fyddant yn clywed naws sultry ac yn cael golwg rhywiol o ongl benodol, gall wneud bechgyn yn wallgof.

Ond yr hyn sy’n cael dynion fwyaf yw pan fydd mynegiant wyneb eu merch yn newid i rywbeth direidus. Mae hyn yn union yr hyn sy'n troi dynion ymlaen yn y gwely oherwydd mae ymadroddion o'r fath yn gyrru bechgyn yn wallgof.

Crinkles ar y trwyn

Bore o gwpl ifanc hyfryd yn gorwedd ar y gwely gartref

Mae Crinkles yn un arall tro corfforol ar gyfer guys. Mae bechgyn yn cael eu denu'n fawr at ferchedsy'n cael crychau trwyn pan fyddant yn chwerthin. Maen nhw'n ei chael hi'n dro enfawr ymlaen, ac mae'r peth syml hwn yn ddigon i'w gyrru'n wallgof.

Bod yn bresennol

Y presennol yw pridd ffrwythlon aperthynas ddaa gwasgfa hyd yn oed. Gall y gelfyddyd gain o roi sylw i ddyn yn unig ei droi ymlaen.

Mae dynion yn greaduriaid syml ac yn cael eu troi ymlaen gan bethau bach. Gall merched sy'n bresennol am fwy na 10 eiliad ar y tro wneud iddynt syrthio mewn cariad ac mae'n ddiymdrech a ffordd gynnil i droi dyn ymlaen .

Ceirios

Nesaf yn y rhestr mae ceirios a neu fefus. Os ydych yn meddwl tybed beth sy'n troi bechgyn ar wahân ymddygiad ac iaith y corff, ffrwythau fel ceirios yw eich opsiwn nesaf i roi cynnig ar eich dyn.

Ceirios yw'r epitome o seduction. Gall merched sy'n bwyta ceirios allan o wydr wneud i ddyn fynd yn wallgof, a gall clymu cwlwm â ​​cheirios eu gwneud yn wyllt ymhellach.

Hyder gyda gostyngeiddrwydd

Caelmae hyder yn bwysig iawnam foi. Nid oes neb eisiau bod gyda menyw sydd bob amser yn ansicr a cheisio dilysu.

Nid oes neb eisiau bod gyda merch sy'n poeni'n barhaus am ei chorff a sut mae'n teimlo yn ei chroen.

Ar yr un pryd, does neb eisiau bod gyda Gaston gyda chorff merch. Mae guys yn chwilio am fenyw sy'n hynod hyderus ac, ar yr un pryd, yn hynod o ostyngedig ac yn llawn gostyngeiddrwydd.

Gall bod yn or-ysgytwol yrru boi i'r ymyl a gwneud iddo chwilio am rywbeth arall. Felly byddwch yn hyderus gyda gostyngeiddrwydd - mae'n dro enfawr ymlaen.

Cadw cysylltiad

Dynion A Merched Deniadol Yn Cael Rhamant Gyda

Mae cynnal y swm priodol o gysylltiad â dyn yn un o'r pethau mae merched yn eu gwneud sy'n troi bois ymlaen.

Dynion fel gwraig sydd i mewn iddynt—a menyw sy'n ceisio cadw cysylltiad yn barhaus ac nad yw'n ymddwyn yn rhy anodd i'w chael. Ydy, mae dynion wrth eu bodd â her fach, ond nid yw cael menyw yn syml yn hwyl chwaith.

Mae dynion hefyd yn gwerthfawrogi cyswllt llygad . Gall merched sy'n gallu cadw cyswllt llygad ynghyd â sgwrs droi dyn ymlaen yn gyflym a'i gael wedi'i lapio o amgylch ei fys.

Dawnsio a hymian

Pan fyddwn yn meddwl tybed beth yw'r pethau mae menywod yn eu gwneud y mae dynion yn eu caru, mae dawnsio bob amser ar frig y rhestr.

Merched sy'n dawnsio wrth gwblhau eu tasgau arferolgwneud i ddynion syrthio mewn cariad.

Maen nhw'n gweld pethau arferol fel hyn yn anorchfygol iawn. Bydd menyw heb golur, bynsen anniben, dawnsio a hymian wrth wneud brecwast yn bendant yn dwyn calon dyn.

felly llinellau

Mae guys wrth eu bodd â llinell lliw haul bach ar y gwaelod a'r canol. Maent wrth eu bodd â llinellau lliw haul, yn enwedig pan fyddant yn cael eu torri'n geidwadol. Mae'n gwneud dyn wedi troi ymlaen yn fawr, ac maen nhw'n ei chael hi'n anodd canolbwyntio ar ôl hynny.

Mae’n rhywbeth sy’n tynnu eu sylw, ac fel plentyn bach, maen nhw’n ei chael hi’n anodd iawn cadw eu meddyliau oddi wrtho.

Gostyngeiddrwydd

Gyda'r holl bethau beiddgar gwallgof y mae dynion yn eu caru, maen nhw hefyd yn caru ychydig o wyleidd-dra yn eu menyw. Pan fydd merched yn dangos ychydig yn ormod o groen ond hefyd yn gwrido ar yr un pryd yw'r hyn y mae dynion yn ei garu.

Gall pethau fel hyn wneud i ddyn syrthio mewn cariad a chael ei droi ymlaen.

Mae guys yn greaduriaid syml. Maen nhw eisiau menyw sy'n rhywiol ond yn gymedrol . Maen nhw eisiau menyw sy'n hyderus ond eto'n llawn gostyngeiddrwydd. Maen nhw eisiau menyw sy'n gwybod sut i wisgo i fyny ond eto'n gwisgo ychydig o golur.

Gall bod yn ferch o'r fath wneud i foi droi ymlaen ar unwaith.

Felly gwnewch eich dyn yn hapus a dilynwch yr hyn sy'n ei droi ymlaen! Hefyd, dysgwch ychydig o bethau cynnil i'w dweud i droi dyn ymlaen ar wahân i ymarfer gweddill y syniadau yn yr erthygl hon.

Wedi'r cyfan, gall methu â chynnwys pynciau i siarad amdanynt ac aros yn dawel fod yn dipyn o dro iddynt.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: