Effeithiau Cam-drin Corfforol

Effeithiau Cam-drin Corfforol

Yn yr Erthygl honPan fydd dau berson yn penderfynu priodi, mae hynny oherwydd eu bod yn caru ei gilydd, yn ymddiried yn ei gilydd, ac yn teimlo'n ddiogel o fewn eu perthynas. Yn anffodus, serch hynny, mae pobl yn newid, mae perthnasoedd yn newid ag ef, ac weithiau gall amgylchedd diogel a chyffyrddus perthynas droi’n elyniaethus.Mae cam-drin corfforol a thrais domestig yn realiti anffodus yn y byd sydd ohoni, gyda llawer ohono'n digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig. Dynion yw'r ysglyfaethwyr llethol, ond mae yna achosion o ferched yn chwarae'r rôl honno hefyd. Waeth pwy yw'r dioddefwr a phwy yw'r troseddwr, gall effeithiau cam-drin corfforol naill ai o guro gormodol, cleisio neu dorri fod yn barhaus ac yn niweidiol, yn gorfforol ac yn emosiynol.

Iselder

Mae iselder yn aml yn deillio o ymdeimlad bod rhywun wedi colli rheolaeth ar eu bywydau. Maent yn arsylwyr ar yr amgylchiadau o'u cwmpas ac nid oes unrhyw beth y gallant ei wneud yn ei gylch. Mae cam-drin corfforol yn creu awyrgylch a fydd yn dwyn rheolaeth oddi wrth y dioddefwr yn gyson, gan eu bod yn cael eu gadael yn wan ac yn ddi-rym yn erbyn eu priod ymosodol. Waeth faint ydyn nhw eisiau i newid eu perthynas a'u sefyllfa bresennol, maent yn teimlo'n ddiymadferth wrth wneud hynny. Maent yn teimlo bod gan eu partner yr holl bŵer a byddant yn eu rhoi yn eu lle os byddant yn ceisio newid y ddeinameg honno.Gall y teimlad hwn o anobaith a diymadferthedd gyfuno am droell iselder i lawr. Wrth sylweddoli'r amodau treisgar yn y cartref o'u cwmpas, gwelant eu bod yn ddi-rym. Wrth fyfyrio ar sut y gallant newid yr amgylchiad hwnnw, gwelant nad oes fawr o obaith mewn newid o'r fath oherwydd eu diffyg pŵer. Gall hyn yn ôl ac ymlaen rhwng diymadferth ac anobeithiol fod mor niweidiol yn emosiynol ag yr oedd effeithiau cam-drin corfforol ar eu corff.

Pryder

Y diffiniad o bryder yn ôl Google yw “ teimlad o bryder, nerfusrwydd, neu anesmwythyd, yn nodweddiadol am ddigwyddiad sydd ar ddod neu rywbeth â chanlyniad ansicr. ” Heb os, bydd unigolyn sydd wedi cael ei gam-drin yn gorfforol gan ei briod yn profi pryder ar ryw adeg.

Maent yn poeni am yr hyn y gallai eu partner ei wneud nesaf. Yr wythnos hon fe wnaethon nhw eu slapio, beth fydd yn digwydd yr wythnos nesaf?Maen nhw'n nerfus ynglŷn â beth i'w ddweud neu beth i'w wneud fel nad ydyn nhw'n sbarduno ymosodiad arall.

Nid oes sicrwydd i'w priodas a chyflwr presennol eu perthynas ac nid ydynt yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

Mae popeth am eu priodas mewn fflwcs a bydd pryder yn sgil-gynnyrch bron yn sicr o hynny. Mae trais domestig yn gadael y dioddefwr mewn cyflwr cyson o ofn; ofn yr anhysbys yn bennaf. Nid ydynt yn gwybod beth fydd yn digwydd nesaf. Nid ydynt yn gwybod beth i'w ddisgwyl yn ddyddiol. Mae priodasau cryf a sefydlog yn cynnig hafan sefydlogrwydd ddiogel, ond mae'r rhai sy'n profi cam-drin corfforol yn teimlo unrhyw beth ond sefydlog. A dyma effaith drist cam-drin corfforol

Disassociation

Yn aml, bydd dioddefwyr cam-drin corfforol yn “edrych allan” yn emosiynol. Nid yw'r bywyd y maen nhw'n ei gael ei hun yn byw yn un maen nhw'n teimlo fel y gwnaethon nhw ei ddewis, felly maen nhw'n tynnu eu hunain o'r profiad hwnnw. Byddant yn dal i fod yno yn gorfforol, efallai allan o ofn ceisio gadael, ond o safbwynt gwrthrychol, maen nhw'n ysbrydion ohonyn nhw eu hunain. Bydd ffrindiau a theulu yn gweld y gwahaniaeth yn eithaf clir, ond mae'r person sy'n cael ei gam-drin yn ei ddefnyddio fel mecanwaith amddiffyn yn unig. Os na fyddant yn datgysylltu eu hunain o'u hamgylchiad, byddai'n anoddach delio â hynny.

Disassociation

Gwrthod

Nid yw'r cleisiau, y nwyon na'r creithiau yn ddigon o dystiolaeth i rai. Mae dioddefwyr cam-drin corfforol a fydd yn ymwybodol yn gwadu eu buddugoliaeth. Mae'r gwadiad hwn yn ffordd iddynt ymdopi â'r realiti sy'n eu hamgylchynu. Efallai eu bod yn teimlo cywilydd eu bod yn dal gyda’u camdriniwr, neu’n teimlo cywilydd bod eu priodas wedi cwympo’n ddarnau, felly byddant yn gwadu’r amgylchiadau i achub wyneb.

Fe fyddan nhw'n dweud pethau fel “Wel wnes i ei ddechrau” neu “Doedd hi ddim yn ceisio fy mrifo”. Mae eu datganiadau o ddiswyddo mewn ymdrech i leihau eu cywilydd yn eironig yn rhoi tocyn am ddim i'w priod treisgar am eu cam-drin. Mae hyn yn gwaethygu'r broblem dan sylw ac yn caniatáu i'r cam-drin barhau. Os nad yw'r ysglyfaeth yn gwneud llawer iawn o'r cam-drin, pam fyddai'r ysglyfaethwr yn stopio?

Ynysu cymdeithasol

Bydd dioddefwr camdriniaeth yn ei chael hi'n anodd bod yn gymdeithasol gydag eraill nad ydyn nhw'n cael eu cam-drin yn eu priodasau. Bydd ganddyn nhw'r gyfrinach losg hon y mae ganddyn nhw gywilydd siarad amdani, felly yn hytrach na cheisio bod o gwmpas pobl a pherthnasoedd iach, efallai y byddan nhw'n dewis dioddef ar eu pennau eu hunain.

Yr hyn a all ddigwydd hefyd yw y bydd y priod camdriniol yn gwahardd y dioddefwr yn y berthynas i chwilio am gyfeillgarwch rhag ofn cael ei ddarganfod. Gallant ddefnyddio ofn i gadw eu gwraig neu eu gŵr gartref fel na fyddant yn rhedeg ac yn dweud wrth rywun am y trais domestig sy'n digwydd gartref.

Bydd yr unigedd hwn yn pentyrru ar ben straen emosiynol perthynas sy'n cam-drin yn gorfforol, gan ychwanegu unigrwydd at iselder ysbryd, datodiad a phryder.

Dehongliad y plentyn

Os oes plant yng nghartref perthynas sy'n cam-drin yn gorfforol, dim ond mater o amser yw hi cyn iddynt naill ai ddod yn ddioddefwr eu hunain neu weld y cam-drin yn uniongyrchol. Yn y naill achos neu'r llall, bydd y trais yn cael effeithiau parhaol ar y plentyn dan sylw.


ymarferion cyfathrebu teulu

Os ydyn nhw'n dioddef y rhiant camdriniol, mae effeithiau amlwg cam-drin corfforol. Mae'r plant yn wannach, yn llai, ac yn methu amddiffyn eu hunain rhag oedolyn sy'n ymosodol. Wrth i'r plentyn dyfu i fyny, bydd y trais y daethpwyd ar ei draws gan ei riant a minws; un o ddau berson yn y byd y maen nhw'n ymddiried yn gynhenid ​​gyda phopeth a minws; yn gadael creithiau corfforol ac emosiynol y maen nhw'n eu cario am oes.

Os ydyn nhw'n arsylwi ar y trais domestig, gallant dybio ei bod hi'n beth cyffredin i gamdriniaeth o'r fath ddigwydd. Mae'n debygol y byddan nhw'n dod ar draws priodasau cariadus trwy ffrindiau neu gydnabod, ond bydd y berthynas maen nhw'n gweld fwyaf ohoni yn cario mwy o bwysau na neb arall. Bydd y berthynas ymosodol y maent wedi arfer ei gweld yn dod yn norm, tra bydd y priodasau iach y maent wedi dod i'w hadnabod y tu allan i'w tŷ yn cael eu hystyried fel yr eithriad. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n anodd i'r plant dyfu i fyny a dod o hyd i berthnasoedd ystyrlon, cariadus oherwydd y trasiedïau a gawsant pan oeddent yn ifanc.

Ni all unrhyw achos gyfiawnhau effeithiau trasig cam-drin corfforol a thrais domestig. Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn perthynas dreisgar ddomestig, gofynnwch am help therapydd neu'r heddlu ar unwaith.