Sut i Gyfathrebu â'ch Gwraig (Heb Ddefnyddio Cyfieithydd!)

Sut i Gyfathrebu â

Ysgrifennodd John Gray y llyfr enwog “Men are from Mars, Women are from Venus” ym 1992, ond mae ei ragosodiad yn parhau i fod yn ddilys heddiw: mae ffyrdd dynion a menywod o weld, dehongli a rhannu’r byd yn wahanol iawn. Yn aml gall y gwahaniaethau hyn fod yn rhwystrau i ddyn sy'n ceisio cyfathrebu llyfn, di-wrthdaro gyda'i wraig.Ond gydag ychydig o ddealltwriaeth ar sut mae meddwl merch yn gweithio, gall dynion wneud y mân newidiadau fel mai'r hyn maen nhw'n ei ddweud, a'r ystyr y tu ôl iddo, yw'r hyn y mae'n ei glywed.

Y nod yw dysgu ei harddull gyfathrebu a deall sut i gyfathrebu â'ch gwraig fel y gallwch chi roi'r hyn mae hi ei eisiau iddi ac er mwyn iddi ddeall eich anghenion hefyd.


sut i ddweud wrth bartner eu bod yn dew

1. Mae dynion yn canolbwyntio ar atebion ac mae menywod eisiau cael eu clywed yn unig

Yn nodweddiadol, pan fydd gŵr yn agor sgwrs, mae i nodi beth yw'r mater ac edrych ar amrywiol opsiynau a fydd yn ei ddatrys. Pan fydd merch yn agor sgwrs, bydd yn cynnig deg gwaith yn fwy o wybodaeth am y mater, a pheidio â dechrau ceisio datrysiad nes bod cryn dipyn o drafod wedi digwydd rhyngddi hi a'i gŵr.Er mwyn eich helpu i gyfathrebu â'ch gwraig, byddwch am ddeall y gwahaniaeth hwn mewn arddulliau cyfathrebu a dysgu sut i gyfathrebu â'ch gwraig.

Mae hi'n ei chael hi'n normal mynegi'r emosiynau a'r teimladau sy'n gysylltiedig â beth bynnag rydych chi'n ei drafod, felly gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n mynd ati i gael sgwrs am fater pwysig, bod gennych chi'r amser a'r egni i ymroi iddo. (Os na wnewch chi hynny, byddwch chi am gynnig amser arall i gynnal y sgwrs.)

Weithiau, ni fydd eich gwraig yn ceisio datrysiad. Mae hi eisiau cael ei chlywed. A gallwch chi ddarparu'r dilysiad hwnnw iddi trwy fod yn bresennol ar gyfer y sgwrs. Nid oes unrhyw beth yn fwy cythruddo gwraig na gwylio ei gŵr yn cadw un llygad ar y gêm ac un llygad arni mewn hanner ymgais i wrando ar y ddau. Felly gwnewch gyswllt llygad â hi wrth iddi siarad, nodwch eich pen pan gytunwch â hi, dywedwch “Ydw, rwy’n deall” pan fyddwch yn glir gyda’r hyn y mae’n ei ddweud ac “A allech egluro hynny ychydig yn fwy?” pan nad ydych chi.
sut i ailgyflwyno i'ch priodas

Os nad ydych yn siŵr a yw hi'n agored i awgrymiadau ar gyfer datrys, gofynnwch iddi. “Mae gen i gwpl o syniadau ar ffyrdd y gallen ni drwsio hyn; hoffech chi eu clywed? ” yn ffordd dda o wirio a gweld a yw hi eisiau atebion neu ddim ond eisiau i chi wrando ar ei fent.

2. Gall eich gwraig ddefnyddio ffyrdd anuniongyrchol i gyfleu ei hanghenion i chi

Os nad ydych yn siŵr o'r neges, gofynnwch iddi fod yn fwy penodol. Mae menywod fel rheol yn amgylchynu eu ceisiadau gydag iaith sydd wedi'i chymeradwyo'n fwy diwylliannol fel nad ydyn nhw'n ymddangos yn feichus neu'n rhy bendant. Felly, pan fydd eich gwraig yn cerdded i mewn i'r ystafell ac yn eich gweld o flaen y cyfrifiadur yn chwarae gêm fideo, yna'n rhoi ochenaid uchel wrth iddi edrych o gwmpas ar yr holl lanast, gwybod ei bod yn gofyn ichi roi'r gorau i'r gêm a'i helpu i daclus i fyny'r ystafell. Os nad ydych yn glir beth mae'r ochenaid yn ei fynegi, gofynnwch iddi. “Beth alla i ei wneud i'ch helpu chi ar hyn o bryd?” yn ffordd gadarnhaol o lunio'r cwestiwn hwn. Rydych chi'n dangos iddi eich bod chi eisiau helpu, ac mae'r “nawr” yn awgrymu eich bod chi'n barod i atal y gêm fideo i wneud hyn.

3. Gwneud defnydd da o ddatganiadau “I”

Mae gwŷr sy'n gwerthfawrogi cyfathrebu da, parchus â'u gwragedd yn dysgu agor datganiadau gyda “Myfi” yn lle “chi.” “Rwy’n dymuno y byddech yn sicrhau bod y gwarchodwr plant yn cael ei gadarnhau pan fydd gennym ddyddiad cinio wedi’i sefydlu” yn swnio’n well i glustiau eich gwraig na “Rydych chi bob amser yn anghofio cloi’r gofal plant i mewn ac yna allwn ni ddim mynd allan i ginio.”


rhyw ar gyfer awgrymiadau beichiogrwydd

4. Ymladd yn lân, nid yn fudr

Mae pob cwpl yn ymladd. Os nad ydyn nhw'n ymladd, nid ydyn nhw'n cyfathrebu digon. Ond pan fyddwch chi'n ymladd, dewiswch eich iaith yn ofalus. Unwaith eto, gall datganiadau “Myfi” helpu i symud y gwrthdaro tuag at gytundeb yn gyflymach na datganiadau cyhuddiadol “Chi”. Peidiwch byth â dod â beirniadaeth niweidiol fel ymladd ar bwysau, ymddangosiad neu arferion personol eich gwraig. Mae hynny'n ffordd gyflym i bethau fynd yn sur. Cadwch at y pwnc dan sylw. Byddwch yn barod i ildio os bydd eich gwraig yn codi pwyntiau dilys. Byddwch yn hynod barod i ddweud “Mae'n ddrwg gen i” pan fyddwch chi yn yr ochr anghywir. A chofiwch bob amser y bydd yr eiliad anodd hon yn mynd heibio.

5. Dathlwch lwyddiannau eich gwraig

Mae hi wedi gweithio'n galed i fagu plant da, parchus / addurno'r cartref / cael y codiad hwnnw yn y swyddfa / cadw'ch bywyd personol yn sbeislyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cydnabod pa mor llwyddiannus y mae hi wedi bod yn yr holl feysydd hyn. Nid yn unig y bydd hi'n meddwl eich bod chi'n anhygoel am roi kudos iddi lle mae'n ddyledus, ond bydd yn cael yr effaith gadarnhaol o'i hannog i ddal i wneud yr holl bethau gwych y mae'n eu gwneud. Bonws i chi: pan fynegwch eich diolchgarwch tuag at eich gwraig, byddwch yn naturiol yn teimlo'n hapusach hefyd.

6. Byddwch yn hael gyda'ch mynegiadau o gariad

Mae pawb eisiau cael eu gwerthfawrogi a'u gwerthfawrogi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich gwraig faint mae hi'n ei ychwanegu at eich bywyd, p'un a ydych chi'n newydd-anedig neu'n gwpl sydd wedi bod yn briod ers degawdau. Mae'n arbennig o bwysig i wragedd glywed bod eu gwŷr yn ddiolchgar am eu harbenigedd wrth redeg yr aelwyd, rheoli'r plant, bod yn bartner cefnogol, a dal swydd wrth jyglo'r holl beli hynny. Mae cyplau hapus yn mynegi eu cariad a'u gwerthfawrogiad tuag at ei gilydd o leiaf unwaith y dydd, trwy nodiadau cariad, testunau, e-byst, a “Rwy'n dy garu di” wrth iddyn nhw gusanu nos da.

Er ei bod yn wir bod dynion a menywod yn defnyddio gwahanol “ieithoedd” i fynegi eu dymuniadau, eu hanghenion a'u dyheadau, nid yw mor anodd dysgu sut i gyfathrebu â'ch gwraig fel bod eich priodas yn aros yn gryf a bod eich negeseuon yn cael eu derbyn yn uchel a yn glir.

Mae yna lawer o adnoddau defnyddiol ar gael i'ch helpu chi i ddeall eich arddulliau cyfathrebu unigryw ond cofiwch: y ffordd orau o ddeall yr hyn y mae eich gwraig yn ceisio'i ddweud wrthych chi yw gofyn iddi yn unig.