11 Ffeithiau Am Briodas o'r Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau

Ffeithiau Am Briodas yr Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau

Yn yr Erthygl honGwnaeth y Goruchaf Lys briodas o'r un rhyw yn gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau ym mis Gorffennaf 2015, ac ers yr amser hwnnw mae pob math o ddemograffeg newidiol wedi dod i'r amlwg ynglŷn â'r penderfyniad hanesyddol hwn. Gadewch i ni edrych ar ba fathau o gydrannau sy'n ffurfio'r dirwedd briodasol newidiol hon.1. Mae tua deg y cant o'r boblogaeth yn y categori LGBT

Mae gan yr Unol Daleithiau boblogaeth o tua 327 miliwn o bobl ac mae'n tyfu ar gyfradd o tua thri chwarter y cant y flwyddyn. Mae hyn yn ei gwneud y wlad fwyaf sydd wedi cyfreithloni priodas o'r un rhyw. Ni ellir pennu canran y boblogaeth sy'n adnabod fel gwrywgydwyr oherwydd bod gwahanol ffynonellau'n rhoi ffigurau gwahanol. Yr hyn y gellir ei ddarganfod yw bod nifer yr Americanwyr sy'n nodi eu hunain yn LGBT yn cynyddu bob blwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o ymchwilwyr o'r farn bod tua deg y cant o'r boblogaeth yn y categori LGBT.

dau. Mae gan yr Unol Daleithiau y nifer fwyaf o bobl sy'n gallu bod mewn priodas o'r un rhyw

Mae hynny'n llawer o bobl, ac os edrychwn ni ar y gwledydd eraill ledled y byd lle mae'r un peth- mae priodas rhyw yn gyfreithlon, yr Unol Daleithiau sydd â'r nifer fwyaf o bobl sy'n gallu nawr yn gyfreithiol gael ei briodi mewn priodas o'r un rhyw. Dyma'r gwledydd eraill sy'n caniatáu priodas o'r un rhyw: Yr Ariannin, Awstralia, Gwlad Belg, Brasil, Canada, Colombia, Denmarc, Y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, Lwcsembwrg, Malta, Mecsico, yr Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Norwy, Portiwgal, De Affrica, a Sbaen. Gwledydd eraill o ddifrif ystyried gwneud cyfreithlon o'r un rhyw yn y dyfodol agos yn cynnwys Costa Rica a Taiwan.3. Yr Iseldiroedd (Yr Iseldiroedd) oedd y wlad gyntaf i gyfreithloni priodas o'r un rhyw

Efallai mai America oedd y wlad gyntaf i lanio dyn ar y lleuad, ond yr Iseldiroedd (Holland) oedd y wlad gyntaf i gyfreithloni priodas o'r un rhyw. Nawr mae'r cwestiwn yn parhau i'w ofyn: a fydd priodas o'r un rhyw yn gyfreithlon ar y lleuad neu ar y blaned Mawrth? Credwch neu beidio, mae'r cwestiwn hwn eisoes wedi'i godi.

4. Bellach mae gan bartneriaid priod o'r un rhyw yr hawl i fabwysiadu ym mhob un o'r hanner cant o daleithiau

Cyn y Nid oedd penderfyniad y Goruchaf Lys, mabwysiadu gan gyplau o’r un rhyw yn gyfreithiol ym mhob gwladwriaeth, a Mississippi oedd y wladwriaeth olaf i ganiatáu ar gyfer mabwysiadu o'r un rhyw.

Bellach mae gan bartneriaid priod o
paratoi priodferch

5. Efallai fod Mississippi wedi bod ddiwethaf wrth ganiatáu i gyplau o'r un rhyw fabwysiadu

Efallai fod Mississippi wedi bod ddiwethaf wrth ganiatáu i gyplau o'r un rhyw fabwysiadu, ond mae'n gyntaf. Yn y ganran o gyplau o'r un rhyw sy'n magu plant. Dau ddeg saith y cant o Mae cwpl un rhyw Mississippi yn magu plant; y ganran isaf o un rhyw gellir dod o hyd i blant sy'n magu cwpl yn Washington, D.C. lle mai dim ond naw y cant dewis dod yn rhieni.

6. Mae cyplau o'r un rhyw yn fwy tebygol o fabwysiadu plant

Mae cyplau o'r un rhyw bedair gwaith yn fwy tebygol na chyplau heterorywiol o fabwysiadu plant. Mae tua 4% o'r mabwysiadau yn yr Unol Daleithiau yn cael eu gwneud gan gyplau o'r un rhyw. Yn ogystal, mae cyplau o'r un rhyw hefyd yn fwy tebygol o fabwysiadu plentyn o hil wahanol.

7. Mae rhai o'r newidiadau mwyaf a ddaeth yn sgil y gyfraith hon yn ariannol

Bellach ystyrir bod yr aelod sydd wedi goroesi o briodas o'r un rhyw yn berthynas agosaf ac mae ganddo hawl i yn union yr un hawliau etifeddiaeth â'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn priodas o'r rhyw arall. Mae hyn yn cynnwys budd-daliadau nawdd cymdeithasol, buddion ymddeol gorfodol eraill, a threth buddion. Rhaid i gwmnïau sy'n cynnig yswiriant iechyd i briod gweithwyr cynnig buddion i bob priod, o'r un rhyw a rhyw arall. Yn yr un modd, buddion eraill rhaid ei ymestyn i bob priod. Gall y rhain gynnwys deintyddol, gweledigaeth, clwb iechyd - beth bynnag - sydd bellach ar gael fel buddion i bob priod.8. Mae priodasau o'r un rhyw yn golygu mwy o arian i gymunedau

Gan ddechrau gyda'r drwydded briodas, gall fod ffynonellau cynyddol newydd o refeniw i'r holl fusnesau sy'n gysylltiedig â phriodasau: lleoliadau priodas, gwestai, car rhenti, tocynnau cwmni hedfan, poptai, cerddorion, siopau adrannol, gwasanaethau dosbarthu, bwytai, bariau, clybiau, deunydd ysgrifennu, ffotograffwyr, siopau arbenigol, gwniadwraig, teilwriaid, melinwyr, argraffwyr, melysion, tirlunwyr, gwerthwyr blodau, Airbnb, cynllunwyr digwyddiadau- gallai'r rhestr fod yn ddiddiwedd! Coffrau bwrdeistrefi, taleithiau, a'r ffederal mae'r llywodraeth i gyd yn cael eu cyfoethogi gan weithredoedd y Goruchaf Lys sy'n cyfreithloni priodas o'r un rhyw. Mae un grŵp arall hefyd yn gwneud arian o hynt y Ddeddf Cydraddoldeb Priodas - cyfreithwyr. Byddant bob amser yn gwneud arian: llunio cytundebau prenuptial, ac os bydd y briodas am ba reswm bynnag yn gwneud peidio â gweithio allan, trafod cytundebau ysgariad.

Mae priodasau un rhyw yn golygu mwy o arian i gymunedau ym mhobman yn yr Unol Daleithiau.9. Bob deng mlynedd mae'n rhaid cael cyfrifiad swyddogol gan y llywodraeth

Bob deng mlynedd mae'n rhaid cael cyfrifiad swyddogol gan y llywodraeth. Yn 1990, ychwanegodd llywodraeth yr Unol Daleithiau y categoripartner dibriodi'w genhadaeth canfod ffeithiau. Fodd bynnag, ar yr adeg honno, rhagdybiwyd bod y partner o'r rhyw arall. Mae hyn wedi newid ers hynny. Cyfrifiad 2010 oedd y cyfrifiad cyntaf a oedd yn cynnwys gwybodaeth hunan-gofnodedig am statws priodasol cyplau o'r un rhyw. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

10. Pasio'r Ddeddf Cydraddoldeb Priodas

Mae amcangyfrif diweddaraf y llywodraeth o nifer yr aelwydydd o'r un rhyw, yn gyfredol yn 2011, yw 605,472. Wrth gwrs, nid yw hyn yn adlewyrchu'r newidiadau cymdeithasol ers hynny amser: mwy o dderbyniad cymdeithasol i gyplau o'r un rhyw a phasio'r Briodas Deddf Cydraddoldeb. Bydd Cyfrifiad 2020 yn darparu llawer mwy o ystadegau un rhyw cyfredol, nid yn unig oherwydd bod 2011 amser cymharol hir yn ôl, ond hefyd oherwydd y bydd data priodasol dilys ar ôl pasio Deddf Cydraddoldeb Priodas (2015) yn cael ei gynnwys.

11. Mae arfordir y gorllewin a'r gogledd-ddwyrain yn fwy meddwl agored

Mae rhai taleithiau yn fwy cyfeillgar o'r un rhyw nag eraill, wrth gwrs, ac mae'r taleithiau hynny lle byddwch yn dod o hyd i'r poblogaethau mwyaf o gyplau priod o'r un rhyw. Y gorllewin yn hanesyddol mae'r arfordir a'r gogledd-ddwyrain yn fwy rhyddfrydol a meddwl agored, felly dylai peidio â dod yn syndod bod rhwng 1.75 a 4% o aelwydydd priod o'r un rhyw.

Florida yw'r unig wladwriaeth ddeheuol gyda'r un canrannau, a Minnesota yw'r unig nodwch yn y Midwest gyda'r canrannau hynny. Mae gan y Midwest a'r de lai na 1 y cant o aelwydydd priod o'r un rhyw.


eglwysi sy'n cynnig cwnsela priodas am ddim yn fy ymyl

Felly dyna ni: portread byr o rai o'r gwahanol rannau sy'n ffurfio priodas o'r un rhyw yn Unol Daleithiau heddiw. Bydd y dyfodol yn sicr o arwain at fwy fyth o newidiadau. Bydd Cyfrifiad 2020 yn datgelu llawer o fewnwelediadau newydd o sut mae priodas o'r un rhyw yn newid bywydau America.