Torri neu Torri i Fyny? 3 Rheswm i Dorri i Fyny Yn lle Cymryd Egwyl

Silwetau Pâr A Dynes Wedi Torri Calon Mewn Natur Machlud Daw amser yn ein bywydau pan fydd y galon yn agor i rywun, y stumog yn mynd yn rhy fach i ddal y glöynnod byw yn gwibio y tu mewn ac ni all y meddwl feddwl am unrhyw beth arall ond yr un person hwnnw sydd wedi dod yn rheswm y tu ôl i'n gwên yn sydyn.

Ni all y ddau ohonoch gadw'ch dwylo i chi'ch hun, ac ni allwch oddef aros ar wahân i'ch gilydd (dim diolch i gyfrifoldeb). Ac mae popeth yn rosy ac yn freuddwydiol nes ei bod hi'n bryd deffro.

Mae sgrechian yn dod yn drefn y dydd a gweiddi yw'r unig ffordd i chi cyfathrebu â'i gilydd . Unrhyw beth heblaw hynny yw tawelwch a all bara cyhyd â'r diwrnod wedyn. Nid ydych yn deall eich partner mwyach. Nid nhw yw'r rhai y syrthioch chi drostynt yn y dechrau.

Rydych chi wedi drysu, nid ydych chi'n siŵr a oes gennych chi resymau i dorri i fyny neu eisiau aros oherwydd bod rhan ohonoch chi'n dal i gredu yn yr hyn oedd gennych chi yn y gorffennol. Ond mae'r sefyllfa'n gwaethygu bob dydd na'r diwrnod blaenorol; rhoi rhesymau i chi dorri i fyny a pham y dylai'r ddau ohonoch fod ar wahân yn hytrach na gyda'ch gilydd.

Ar y pwynt hwn, mae naill ai’n torri i fyny neu’n rhoi seibiant/lle i’ch gilydd, yn enwedig pan fyddwch wedi ceisio gwneud iddo weithio ond nid yw’n gweithio.

Dewisais unwaith rhoi seibiant i'r berthynas . Roedd pethau'n mynd tua'r de ac nid oedd y sbarcs yno bellach pan awgrymodd ein bod yn rhoi seibiant i'n gilydd (dim cyswllt o gwbl). Roeddwn i'n ofnus oherwydd byddwn i'n gwneud hebddo am y tro cyntaf, wedi drysu oherwydd ei fod yn llawer i'w gymryd i mewn, ac yna roeddwn yn obeithiol oherwydd dim ond am 2 wythnos y byddai'r egwyl yn para.

Fe wnes i gyfri dyddiau, nosweithiau tan y pythefnos. Roedd hi’n anodd peidio â siarad â rhywun roeddech chi’n arfer siarad â nhw’n rheolaidd am bythefnos ond mae’r cyfan am y gorau, efallai y bydd y disgleirio’n dychwelyd wedyn.

Does ond rhaid i chi ddychmygu pa mor hapus a syndod oeddwn pan ffoniodd fi cyn diwedd ein seibiant o bythefnos. Mae'n gweld eisiau fi wedi'r cyfan; Roeddwn i'n meddwl ond roedd am i ni gwblhau'r 2 o hyd wythnosau torri.

Roeddwn i'n parchu ei farn nid oherwydd bod gen i lawer o gleifion y tu mewn i mi ond roedd gen i lwyth o'i luniau a'i negeseuon testun anfonodd pan oedd y daith yn llawn pefrio. Roedden nhw fel yr anrhegion Nadolig a welwch o dan y goeden Nadolig ychydig ddyddiau cyn y diwrnod y mae'n rhaid i chi ei hagor; allwch chi ddim aros.

Gan wybod yr hyn rwy'n ei wybod nawr, dylwn fod wedi cymryd yr amser i ddarganfod fy hun a'r hyn yr oeddwn ei eisiau yn lle aros dros y pythefnos i ddod i ben.

Dyma'r rhesymau dros dorri i fyny a pham y byddai'n well gen i hynny yn lle seibiant.

Oes! Rwy'n gwybod ei fod yn swnio'n derfynol. Beth gyda theimladau hirhoedlog yr eiliadau hapus ôl-doriad ? Nid ydych yn siŵr eich bod am eu cael allan o'ch bywyd. Nid ydych yn siŵr eto beth yw eich rhesymau dros dorri i fyny gyda'ch partner

Y naill ffordd neu'r llall, teimladau ar ôl i berthynas chwalu, hynny yw, mae torcalon yn anochel boed i chi dorri i fyny gyda nhw neu roi seibiant i'ch gilydd . Bydd y galon bob amser eisiau'r hyn y mae ei eisiau hyd yn oed pan na fydd y ddau ohonoch yn siarad mwyach.

Felly beth am dorri i fyny? Dyma rai o'r rhesymau difrifol dros dorri i fyny:

Mae torri i fyny yn derfynol

Mae rhywbeth gwahanol am adeiladu eich gobaith o amgylch rhywbeth a’i wylio’n cwympo’n ddarnau a phan nad ydych chi’n dal i obeithio na fydd pethau’n disgyn yn ddarnau. Dyna'r boen.

Pan fo rheswm i dorri i fyny gyda rhywun, tybir ar ôl i'r cyplau dorri i fyny, yr bydd y bobl dan sylw yn dod yn ôl yn gryfach.

Beth sy'n digwydd pan fydd un person yn obeithiol am y berthynas ar ôl y toriad, tra bod y llall yn ansicr?

Mae'n dod yn boen dwfn y gellid bod wedi'i osgoi i'r parti gobeithiol sydd efallai wedi adeiladu cestyll yn yr awyr yn ystod yr egwyl ar sut roedd pethau'n mynd i fod yn berffaith. Mae yr un mor boenus i'r blaid sydd amheus o'r berthynas ; gwybod y rheswm am y toriad ond ddim yn gwybod nad oedd y teimladau byth yn dod yn ôl ar ôl yr egwyl.

Beth am ei wneud yn boen sydyn fel pan fyddwch chi'n cael eich pigo â nodwydd trwy dorri i fyny?

Byddai eich bod cyfan wedi'i gyflyru i deimlo'r boen o'r torcalon yn enwedig os oes gennych chi deimladau hirhoedlog o hyd. Yn wahanol i roi seibiant i'ch gilydd, lle nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl, p'un a fydd y ddau ohonoch yn dod yn ôl yn llonydd mewn cariad neu allan o gariad. Mae perthynas yn rhywbeth nad ydych chi'n ei orfodi. Mae'n cymryd dau i tango cyn y gall weithio.

Felly beth sy'n digwydd pan fydd un parti yn dal mewn cariad tra bod y llall allan o gariad? Mae'n dod yn gymhleth, rhywbeth roedd y ddau ohonoch yn ceisio'i osgoi.

Torrwch i fyny a bydd y galon yn gwella pan fyddwch chi'n rhoi amser iddo. Rhowch seibiant iddo a gosodwch gambl ar eich calon . Efallai eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud ar ôl y toriad neu beth i'w ddisgwyl.

Ond dyfalu beth? Un o'r rhesymau dros dorri i fyny yw y byddai absenoldeb pryder wrth aros .

Profiad newydd (cariad newydd)

Cwpl Rhyfeddol Cysyniad Cariad Tro Cyntaf Yn Y Parc Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun tra rydych chi ar doriad yn eich perthynas?

Wrth gwrs, byddech chi'n dweud na os oes gennych chi deimladau o hyd tuag at eich partner 'ar egwyl' neu byddech chi'n dweud ie os nad oes gennych chi bellach. teimladau. Ond mae yna ychydig o siawns hefyd na fyddai ots gennych chi os ydych chi'n dal i gael teimladau ai peidio ac yn mynd gyda'r llif. Y gwir amdani yw y bydd eich penderfyniad yn cael ei ddylanwadu gan y sefyllfa perthynas ‘ar egwyl’ a bydd naill ai’n brifo chi neu’ch partner .

Eto dyma'r ateb i'r rhesymau da dros dorri i fyny. Byddai’r ddau ohonoch yn gwybod ble rydych chi’n sefyll ym mywydau eich gilydd ac yn agored i brofiad newydd na fydd yn brifo’r naill na’r llall ohonoch.

Mae bywyd yn ymwneud â newid a daw newid gyda phrofiadau newydd. Rydyn ni'n byw, yn caru ac yn marw.

Bydd torri i fyny yn rhoi lle i chi ar gyfer profiadau newydd ac ni fydd yn eich cyfyngu gyda'r ansicrwydd seibiant mewn perthynas.

A gallwch chi trwy'r profiad hwnnw, benderfynu beth sydd orau i chi.

Adeiladwch eich hun eto

Y nod yw cwympo a chodi eto'n gryfach i beidio ag aros i lawr. Ar ôl torri i fyny, y cam nesaf ddylai fod i iacháu ac adeiladu dy hun eto , felly fe allech chi ddod yn berson gwell does dim ots os ydych chi eisiau bod yn sengl neu gymysgu eto.

Mae'r ansicrwydd wrth roi seibiant i'w gilydd fel bom amser yn aros i danio. Ni fyddwch yn gwella o'r poenau a achosodd y toriad os byddwch yn darganfod ar ôl y toriad ei fod drosodd.

Rheswm arall i dorri i fyny gyda rhywun yw ei fod yn rhoi amser i chi wella, darganfod eich hun eto , a dadansoddwch yr hyn a wnaethoch yn anghywir a'i osgoi yn eich perthynas nesaf.

Yn y fideo isod, mae'r Seicolegydd Guy Winch yn datgelu sut mae gwella ar ôl torcalon yn dechrau gyda phenderfyniad i frwydro yn erbyn ein greddf i ddelfrydu a chwilio am atebion nad ydyn nhw yno.

Bydd toriad mewn perthynas yn rhoi rhywbeth i chi edrych ymlaen ato ac rydym i gyd yn gwybod beth sy'n digwydd pan na chaiff ein disgwyliadau eu bodloni.

Peidiwch â bod fel fi a dreuliodd y toriad o bythefnos yn fy mherthynas, gan gyfri dyddiau nes y byddaf yn gweld fy mhartner eto yn lle byw'r dyddiau. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau ond mae'n peidio â bod yn gamgymeriad os ydyn ni'n gwneud yr un camgymeriad bob dydd.

Yn lle rhoi seibiant i'ch gilydd beth am dorri i fyny ac ailddarganfod eich hun eto. Mae hyn yn rhywbeth a fydd yn eich helpu mewn bywyd, yn eich perthynas nesaf neu os ydych am ddod yn ôl at eich gilydd.

Yn y diwedd, mae'r bêl yn dal yn eich cwrt. Rwy'n gobeithio y bydd y rhesymau hyn i dorri i fyny yn gallu eich arwain i wneud y penderfyniad gorau drosoch eich hun. Ond ar y cyfan cofiwch nad yw torri i fyny yn golygu na allwch chi byth ddod yn ôl at eich gilydd.

Ranna ’: