Encilion Therapi Cyplau - Ydyn nhw'n Werth Ceisio?

Encilion Therapi Cyplau

Yn yr Erthygl hon

Mynd i encil therapi cyplau yw'r ffordd orau i barau gael eu perthynas yn ôl ar y trywydd iawn, fel yr arferai fod yn ystod y cyfnod mis mêl. Gallai encilion cyplau fod yn rhaglen wythnos o hyd neu'n wyliau penwythnos byr i'w dreulio gyda'ch partner. Y pwrpas yw eich symud i ffwrdd o'ch lle cyffredin dros dro, nid yn unig yn gorfforol ac yn ddaearyddol, ond oddi wrth y drefn arferol o ymladd bob dydd hefyd. Mae'n gyfle i ddatgysylltu'ch hun yn feddyliol ac yn emosiynol oddi wrth yr amgylchedd llawn straen yn ôl adref i ymlacio acael gwell dealltwriaethrhai pethau am eich perthynas.
Felly, sut mae hyn yn brofiadgwella perthnasoedd, efallai y byddwch yn gofyn? Wel, dyma 3 pheth y mae partneriaid yn eu gwneud yn ystod enciliad cyplau a sut y gallai eich helpu i newid eich perthynas er gwell:

1. Gwybod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd

Mae mynd i encil therapi cyplau fel cymryd cam yn ôl ac edrych ar eich perthynas o'r tu allan. Bydd gennych amser i siarad am yr hyn y mae pob un ohonoch yn ei wneud ar hyn o bryd. Dyma’r amser iawn i siarad am eich teimladau a’ch pryderon; amser i ofyn cwestiynau fel, Pam ydych chi wedi bod mor oer a phell? neu Pam newidiodd pethau?. I ffwrdd o blant a gwaith, byddwch yn gallu canolbwyntio ar geisio datrys pethau gan ddechrau trwy gydnabod a chanolbwyntio ar y broblem wirioneddol. Mae encilion yn rhoi amser i gyplau fod ar eu pen eu hunain gyda'i gilydd i hel atgofion a choluro, ond nid gwyliau hwyliog yn unig yw'r profiad hwn. Gallai fod yn agoriad llygad go iawn.

2. Ailgynnau'r fflam

Mae cyplau yn treulio llai o amser o ansawdd gyda'i gilydd oherwydd plant, negeseuon a gwaith. Gallent wneud iawn am yr amser coll hwn trwy fynd i encil therapi cyplau. Dyna lle gallentailgynnau'r fflam i achub gwreichionen angerddrhag marw allan. Bydd mynd i encil therapi cyplau yn rhoi'r amser i chi gael noson ramantus ar eich pen eich hun gyda'ch partner neu ddyddiad cinio breuddwydiol yng ngolau cannwyll yr ydych wedi bod yn ei gynllunio ers tro ond na all byth ei gyflawni oherwydd bod bywyd mewn anhrefn cyson yn unig. Dyma hefyd yr amser i chi roi’r byd o’r neilltu a mwynhau presenoldeb a chariad eich gilydd. Cofiwch, mae perthnasoedd yn gofyn am lawer o amser ac ymdrech gan y ddwy ochr. Mae ei wahodd ef neu hi i encil yn un ffordd o ddweud wrth eich partner eu bod nhwheb ei gymryd yn ganiataol.

3. Datrys materion

Encil therapi cyplau yw'r lleoliad cywir i chi siarad am eich problemau a darganfod ffyrdd o ddatrys eich problemau gyda chymorth eich therapydd fel y parti niwtral. Dyma hefyd yr amser i drafod diffygion ein gilydd gyda phen cŵl a chalon agored. Efallai nad ydych chi mor grac â'ch gilydd bellach ar ôl penwythnos o fondio a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyplau. Er bod diwrnod rheolaidd mewn sesiwn therapi cyplau i gyd yn siarad a dim hwyl, mae encil therapi cyplau wedi rhoi amser i chi ymlacio tra'n bod ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd, i feddwl am eich problemau, a meddwl yn glir am eich perthynas. Gall bod i ffwrdd o'ch bywyd prysur leddfu'ch meddwl a'ch calon, a dim ond gyda'r cyflwr hwnnw y byddwch chi'n sylweddoli'n wirioneddol sut rydych chi am i bethau fynd yn eich perthynas. Ar ddiwedd yr encil, mae'n weddol bosibl y byddwch chi'n gallu datrys eich hollmaterion priodasolneu broblemau perthynas.
Nawr eich bod chi'n gwybod ymanteision y gallwch eu cael o fynd i therapi cyplauencilion, mae'n bwysig ystyried ai dyna'r hyn sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd. Os felly, sut ydych chi'n dewis y math cywir o weithgareddau i chi a'ch partner? Mae yna wahanol fathau o encilion therapi cyplau ac mae cwpl o enghreifftiau fel a ganlyn:

1. Ysbrydol neu grefyddol

Mae'r encilion therapi cyplau hyn sy'n seiliedig ar grefydd ac yn drefnus yn dda i'r rhai sydd am gryfhau eu calonnau a'u meddyliau fel unigolion ac fel cwpl o dan dystion eu heglwys. Mae'r gweithgareddau hyn yn troi o amgylch ysgrythurau am gariad ac yn cael eu cynorthwyo â gwybodaeth ymchwil seicoleg. Mae'r digwyddiad hwn yn rhannu syniadausut i gryfhau perthynas.

2. Addysgiadol

Mae'r math hwn o encil therapi cyplau yn canolbwyntio mwy ar roi gwybodaeth ymchwil wyddonol ac empirig ac esboniadau a fyddai'n helpu cwpl i ddelio â'u problemau. Mae hyn hefyd yn dibynnu ar ddull eich therapydd. Byddai rhai ohonynt yn rhoi atebion syml i'ch cwestiynau am berthynas, tra byddai'n well gan eraill gael trafodaeth dair ffordd rhyngoch chi a'ch partner, wedi'i hwyluso gan eich therapydd, er mwyn i chi allu datrys pethau ar eich pen eich hun. Mae hwn yn ddull mwy seiliedig ar theori wrth ymdrin â phroblemau perthynas cwpl.
Er mwyn i encil therapi cyplau fod yn llwyddiant a chael canlyniadau ffrwythlon, dyma ychydig o bethau i'w hystyried:

3. Cytundeb

Ni fydd encil therapi cyplau byth yn gweithio allan os bydd un ohonoch yn cael ei orfodi i mewn iddo. Prif bwrpas y gweithgaredd hwn yw datrys problemau perthnasoedd ac ailadeiladu cariad, ymddiriedaeth ac agosatrwydd rhwng partneriaid gyda'i gilydd. Sut y byddwch chi'n gallu cael pethau'n ôl ar y trywydd iawn os nad yw cyfranogiad yn wirfoddol? O ystyried hyn, mae'n bwysig iawn eich bod chi a'ch partner yn fodlon mynd drwy'r broses.

4. Amseru

Ie, amseru yn wir yw popeth. Os na weithiodd mynd i encil therapi cyplau y tro cyntaf, nid yw’n golygu ei fod yn fethiant. Efallai nad yw'r ddau ohonoch yn barod i gael eich gadael ar eich pen eich hun yn yr un ystafell ar hyn o bryd, ond gydag ychydig mwy o amser ac ymdrech, gallwch chi yn y pen draw. Peidiwch â dweud bod encilion therapi cyplau yn wastraff amser ac arian. Mae therapyddion sy'n eich arwain trwy hyn yn weithwyr proffesiynol gwybodus sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac nid yw llwyddiant y broses yn dibynnu arnynt yn unig. Y broblem yw, rydym yn tueddu i gredu y gellir trwsio neu ddatrys popeth ar unwaith. Nid yw hyn yn berthnasol igwrthdaro mewn perthynas. Os yw'ch perthynas mewn cyflwr gwael iawn, ni all eich therapydd ei rhoi yn ôl at ei gilydd yn hudol i edrych yn berffaith.

Lwcus yw'r rhai ddaeth o hyd i gariad, byddai rhai yn dweud. Yr hyn nad ydyn nhw'n ei wybod yw nad yw perthnasoedd yn llawn cariad drwy'r amser. Os ydych chi wedi taro darn garw yn eich perthynas ar hyn o bryd, mynd i encil therapi cyplau yw'r ateb i'ch problem. Dewch o hyd i'r amser a'r lle perffaith i siarad, datrys gwrthdaro aailgynnau fflam eich perthynas. I ateb eich cwestiwn, ydy, mae encilion therapi cyplau yn hollol werth rhoi cynnig arnyn nhw!

Ranna ’: