Popeth y mae angen i chi ei wybod am Berthynas Karmig

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Berthynas Karmig

Yn yr Erthygl honYdych chi'n credu mewn karma? Ydych chi'n credu ein bod ni i gyd i fod i ddysgu gwersi bywyd? Os gwnewch hynny, yna efallai eich bod eisoes wedi clywed am y gair perthynas karmig ond pa mor gyfarwydd ydych chi gyda'i ystyr, arwyddion a'r holl dermau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o berthynas. Os ydych chi'n rhywun sy'n credu mewn karma, tynged ac enaidwyr yna mae'n rhaid i chi ddeall yn llawn yr hyn y mae'n ei olygu a phopeth sy'n gysylltiedig â it .Beth yw Perthynas Karmig?

Y term yn dod o'r gair gwraidd karma sy'n golygu gweithredu, gweithred neu waith. Yn fwyaf cyffredin yn gysylltiedig ag egwyddor achos ac effaith person lle bydd pob gweithred a wnewch yn dylanwadu ar eich dyfodol - da neu ddrwg.

Nawr, perthynas karmig a oes i ddysgu gwersi pwysig i chi nad ydych chi wedi'u dysgu o'ch bywyd yn y gorffennol. Dywedir mai'r rheswm pam mae'r perthnasoedd hyn mor ddwys yw bod eich partner yn enaid yr ydych chi wedi'i adnabod yn eich bywyd yn y gorffennol.Maent yma i ddysgu'r gwersi y gwnaethoch fethu â dysgu ond nad ydych yma i aros yn eich bywyd.


uniondeb mewn perthnasoedd

Dywedir bod y mathau hyn o berthnasoedd yn hynod heriol ac y byddant yn rhoi'r toriadau calon mwyaf i chi ac yn cael eu hystyried yn beryglus gan rai ond pam ydyn ni'n dal i fynd trwy nid un ond weithiau llawer o berthnasoedd o'r fath?

Mae yna wersi y mae'n rhaid i ni eu dysgu ac weithiau, yr unig reswm i ddeall y gwersi bywyd hyn yw cael ein cysylltu â'r person hwn eto mewn oes arall. Efallai y bydd yn teimlo mai nhw yw'r un oherwydd y cysylltiad dwfn hwnnw rydych chi'n ei deimlo ond mae'n rhaid i chi dderbyn bod y perthnasoedd hyn yno i ddysgu gwersi bywyd pwysig i chi yn unig.Dim ond ar ôl i chi weld a dysgu'ch gwers y byddwch chi'n gallu symud ymlaen a bod yn gryfach, yn fwy hyderus ac yn ildio i gwrdd â'ch enaid go iawn .

Perthynas Karmic vs fflam Twin

Efallai eich bod chi'n meddwl hynny perthynas karmig yr un peth â fflam gefell ond nid ydyw. Efallai y bydd yn anodd dweud y gwahaniaeth ar y dechrau ond unwaith y byddwch chi'n ymgyfarwyddo â gwir ystyr perthynas karmig a'i arwyddion, yna fe welwch pam nad ydyn nhw yr un peth.

Perthynas Karmic ac mae perthnasoedd dau fflam yn aml yn cael eu drysu â'i gilydd oherwydd bod gan y ddwy berthynas yr un atyniad dwys a chysylltiad emosiynol ond mae nodweddion mawr rhwng y ddwy sy'n eu gosod ymhell oddi wrth ei gilydd.Symptomau perthynas Karmig bydd yn cynnwys hunanoldeb ac ni fydd yn para fodd bynnag, mewn perthynas fflam gefell, gall partneriaid brofi iachâd a rhoi. Unig nod perthynas karmig yw dysgu gwers i chi, eich helpu chi i dyfu a'ch helpu chi i aeddfedu trwy brofiadau nad ydyn nhw mor ddymunol felly peidiwch â disgwyl iddo bara.

Y brigarwyddion perthynas karmiga baneri coch
enwogion ashley madison

1. Patrymau ailadroddus

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed pam mae'n ymddangos nad yw'ch materion perthynas byth yn dod i ben? Ei bod yn ymddangos eich bod yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd o ran eich problemau perthynas a pham nad ydych chi byth yn ymddangos yn tyfu allan ohono? Y rheswm yw oherwydd mai'r unig ffordd i dyfu yw gadael i fynd. Nid ydych chi wir yn dysgu'ch gwers, dyna pam ei bod yn broses ailadrodd.

2. Hunanoldeb

Hunanoldeb

Mae'r perthnasoedd hyn yn hunanol ac nid ydyn nhw'n iach iawn. Cenfigen yw un o'r prif emosiynau sy'n rheoli'r berthynas ac yn bwyta unrhyw siawns o dyfu. Yn y berthynas hon, mae'n ymwneud â'ch budd eich hun ac yn y tymor hir, mae'n dod yn berthynas afiach.

3. Caethiwus a meddiannol

Rhan arall o fod yn y fath perthynas yw y gall ymddangos yn gaethiwus ar y dechrau, mae'n debyg eich bod chi'n cael eich tynnu at eich partner mewn grym cryf iawn bod bod gyda nhw fel caethiwed ac felly'n eich gwneud chi'n feddiannol ac yn hunanol.

4. Chi a'ch partner yn erbyn y byd

A ydych chi byth yn cael y teimlad, hyd yn oed pan ymddengys bod popeth yn afiach ac yn ymosodol eich bod yn teimlo mai dim ond prawf cariad ydyw? Ei fod chi a'ch partner yn erbyn pob peth od?

5. Dibyniaeth

Arwydd afiach arall o'r math hwn o berthynas yw eich bod chi'n teimlo na allwch chi weithredu heb yr unigolyn hwn sy'n cronni dibyniaeth feddyliol, gorfforol ac emosiynol.

6. Camdriniaeth

Ydw, rydych chi wedi'i ddarllen yn gywir. Mae perthnasoedd o'r fath yn aml yn ymosodol. Maent yn tueddu i ddod â'r gwaethaf ynoch chi. Mae cam-drin yn dod mewn sawl ffordd ac efallai y cewch eich hun mewn un hyd yn oed os nad ydych yn ei dderbyn eto.

7. Yn anrhagweladwy

Mae perthnasoedd o'r fath yn aml yn cael eu hystyried yn anrhagweladwy oherwydd y materion a'r problemau sy'n codi dro ar ôl tro. Mae hefyd yn gythryblus ac yn ansefydlog. Fe welwch eich hun ar goll ac wedi'i ddraenio.

8. Nid yw ddiwethaf

Nid yw'r perthnasoedd hyn yn para a dyna'r prif reswm amdano - ar ôl i chi ddysgu'ch gwers - ni fydd symud ymlaen mor anodd. Waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio cyfiawnhau neu gredu ei fod yn wir gariad, nid yw perthynas hynod afiach wedi para ddiwethaf.

Iachau perthnasoedd karmig

Mae iachâd yn bosibl ond dim ond unwaith y bydd y berthynas yn stopio. Gall hyn fod yn anodd iawn i rai gan fod y ddau enaid yn cael eu bondio gan rym cryf hyd yn oed gyda'r holl negyddiaeth yn bresennol. Cofiwch fod dechrau iachâd yn digwydd unwaith y bydd y person arall yn gadael y perthynas. Ar ôl i hynny gael ei wneud a'ch bod wedi dysgu'ch gwersi bywyd, dylid parchu'r broses iacháu gan fod angen amser arni.


delio â straen ariannol mewn priodas

Mae angen gwella nid yn unig yn emosiynol ond hefyd yn gorfforol ac yn seicolegol. Ailadeiladu'r egni a gollwyd unwaith a bod yn gyfan eto. Peidiwch â rhuthro i berthynas arall oherwydd dim ond drosodd y bydd negyddiaeth yr un flaenorol yn cael ei gario drosodd.

Gadewch i'ch calon a'ch bywyd wella. Cofiwch selio unrhyw egni sy'n weddill o'ch bond karmig. Ar ôl i chi amsugno'ch cenhadaeth karmig ac wedi dysgu'ch gwers, dyna'r amser y mae eich perthynas yn dod i ben y gallwch chi symud ymlaen a dechrau o'r newydd.