The Ex Files: When You’re Still Haunted by the One that Got Away

Pan fydd yr un a gyrhaeddodd yn dal i aflonyddu arnoch chi

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cofio eu cariad cyntaf gyda hiraeth a hoffter. Ond os nad ydych chi mewn perthynas â'r person hwnnw nawr, efallai eich bod chi'n dioddef o'r rhyfeddod swnllyd am yr un a aeth i ffwrdd.Y mater yw hynny mae hiraeth yn tueddu i cotio'r siwgr yn y gorffennol. Mae'n cyfateb i gof tost plaen sydd wedi'i lapio â chig moch gan emosiwn. Ac yn gyntaf yn caru. Wel, maen nhw'n aml yn llifogydd o deimladau newydd, cyffrous na chawsant eu profi erioed.Felly pan fyddwn ni'n cwympo mewn cariad am y tro cyntaf, mae ein dyfodol wedi'i beintio â set newydd o liwiau. Am y tro cyntaf erioed, gallwn ni wir ragweld senario Hapus Erioed Ar Ôl lle ni yw'r ganolfan. Ac fel unrhyw sioe wych, os daw'r berthynas i ben, rydyn ni eisiau encore.

Ydych chi'n cofio The Blair Witch?

Pan ddaeth allan gyntaf, gwelodd pobl y ffilm yn wahanol na'r rhai a'i gwelodd yn gwybod nad oedd hi'n wir. Roedd gan y ffilm ar gyfer y bobl gyntaf hynny bwer. Yr un peth â'r Chweched Synnwyr. Unwaith roedd y gwir yn hysbys, ni allech wylio'r ffilm yr un ffordd.Roedd y naïfrwydd o beidio â gwybod yn caniatáu ichi gael eich effeithio mewn ffordd na allech fyth ei brofi eto. Nawr, rydych chi'n disgwyl troellau ffilm.


rhyw gyda dynion hŷn

Rydych chi'n parhau i fod yn amheus wrth weld “stori wir.” Ac oherwydd y newydd-deb ohonyn nhw, rydyn ni'n tueddu i raddio'r ffilmiau hynny yn uwch, hyd yn oed os yw'r stori mewn ffilm arall yn well.

Ac felly y mae gyda'n bywydau. Rydym yn mynd ymlaen gyda'n dyddiau cariad ôl-gyntaf, gan brofi bywyd. Rydyn ni'n cwympo mewn cariad eto. Ond cariadon dilynol, yn aml nid ydyn nhw'n teimlo'r un peth.Mae'r stori'n wahanol. Mae'r cymeriadau'n wahanol. RYDYM yn wahanol. Ac eto mae cymaint ohonom yn twyllo ein hunain i gredu bod yn rhaid i unrhyw berthynas werth chweil edrych fel y gwreiddiol.

Rydyn ni'n gwe-rwydo am yr un teimladau ag y cawson ni'r tro cyntaf, a phan nad ydyn nhw yno, rydyn ni'n cymryd yn ganiataol bod rhywbeth yn anghywir. Rhaid bod rhywbeth ar goll.

Pan Rydych chi

Enghraifft

Ni allai Sarah ddeall pam “na allai fod yn hapus.” Roedd hi'n briod â dyn gwych yr oedd hi'n ei garu ac roeddent yn siarad am ddechrau teulu, ond ni allai ddod drosodd i deimlo bod rhywbeth ar goll.


cyngor cariad ar-lein

Pan bwyswyd arni, datgelodd pa mor llonydd, 14 mlynedd yn ddiweddarach, y gwnaeth hi bigo am ei chariad cyntaf. Roedd y ddau hynny wedi rhannu llawer o bethau cyntaf gyda'i gilydd. Roedd hi wedi cwympo amdano, ei fywyd, a'i deulu, ac roedd hi'n dal i alaru'r golled honno.

Roedd hi'n gwybod yn union pe bai hi a'i chyn-aelod yn gallu bod gyda'i gilydd, dyna'r freuddwyd roedd hi ei eisiau. Cymharodd berffeithrwydd canfyddedig yr amser hwnnw â’i pherthynas yn awr, ac wrth wneud hynny, yn ddiarwybod, roedd yn ofynnol i bob manylyn o’i phriodas fod fel y cof.

Nawr, mewn strôc o'r hyn rydw i'n hoffi ei alw'n sudd bydysawd, fe redodd Sarah ar hap i'w chyn yn ystod y misoedd y gwnaeth hi rannu gyda mi. Roedd y cyfarfyddiad yn fyr ond roedd hi'n ecstatig.

Dechreuodd siarad mewn sesiwn am sut “dyma oedd hi.” Roedd HWN i fod, ac yn fuan ar ôl eu cyfarfod, gwnaethant ddyddiad ar gyfer coffi. Roedd Sarah yn barod i ddiddymu ei phriodas, ac yna aeth am y coffi hwnnw.

Ar ôl y sgwrs ddal i fyny gychwynnol, darganfu fod ei chyn yn briod. Ac er ei braw, treuliodd y prynhawn yn brolio am ei anffyddlondeb. Cynigiodd Sarah yn eofn i fod yn un ohonyn nhw.

Roedd hi wedi dychryn. Yma roedd hi'n meddwl y byddai'n ei hystyried yn ffrind perffaith nad oedd ganddo. Yn lle hynny, sylweddolodd fod ei freuddwyd yn rhyfeddol o wahanol na'r un yr oedd hi'n meddwl eu bod yn ei rhannu.

Ac yn sydyn roedd y diweddglo perffaith hwnnw, y “gallai fod wedi bod,” yn agored am y twyll yr oedd. Y freuddwyd roedd hi wedi gafael mor dynn â hi oedd ffantasi wedi'i seilio ar ddyn y gwnaeth hi ei greu yn ei phen yn unig.

Os mai ei chyn oedd y dyn hwnnw 14 mlynedd yn ôl, nid oedd bellach. Oherwydd, wel, mae amser yn gwneud hynny. Mae'n ein diweddaru a'n newid, er gwaethaf ein hawydd i gynnal fel arall. Yr hyn a oedd yn bodoli, yn eistedd yng nghorff rhywun yr oedd hi'n meddwl ei bod hi'n ei garu, yn sicr nid hwn oedd y dyn roedd hi wedi'i adeiladu.


peryglu ein perthynas

Ac ar y foment honno roedd Sarah yn gallu gweld ei phriodas yn llawn. Roedd hi'n gallu ei barchu ac i werthfawrogi ac anrhydeddu'r harddwch ynddo.

Sylweddolodd ei bod wedi barnu ei gŵr ar gam, gan ei gymharu â delfryd nad oedd erioed yn lle caniatáu i'w perthynas ffynnu o dan set newydd o ddelfrydau.

Roedd hi wedi anwybyddu yn ddiarwybod y pethau gwych am ei pherthynas, gan fethu harddwch y ceffyl mawreddog trwy ei gymharu ag unicorn.

Peidiwch byth â setlo am berthynas

Rwy'n dweud wrth fy nghleientiaid i peidiwch byth â setlo am berthynas. Peidiwch byth â chyfaddawdu ar rinweddau pwysig dim ond i fod gyda rhywun. Fe ddylech chi bob amser gael breuddwyd am yr hyn rydych chi am i'ch perthynas fod.

Ond mae'n rhaid i chi fod yn siŵr nad yw'r freuddwyd rydych chi'n ei dal yn gryf yn eich calon ac yn eich pen yn hologram o berthynas na fu erioed, ym mhob gwirionedd.

Peidiwch â dal gafael yn gandryll ar ddelwedd yn y gorffennol o rywbeth fel yr un gwir. Bu ffilmiau gwych ar ôl The Sixth Sense. Cafwyd terfyniadau sydd wedi ein synnu o hyd. Ac mae yna freuddwyd a all fodoli yn yr oes sydd hyd yn oed yn well na'r freuddwyd a fodolai bryd hynny.