Maddeuant mewn Perthynas: y Pwer i Briodas Iach

Maddeuant mewn Perthynas


3 strategaeth datrys gwrthdaro ddefnyddiol ar gyfer cyplau

Yn yr Erthygl honNi waeth pa mor gydnaws y gallwch fod gyda'ch priod; mae'r amherffeithrwydd mewn dynoliaeth yn dod â gwrthdaro mewn priodas. Mae'r weithred o faddeuant mewn cyplau yn denu cariad ac ymrwymiad am briodas ffrwythlon. Mae realiti priodas yn dileu ffantasi a wallgofrwydd sy'n gysylltiedig â dyddio. Dim ond ar ôl priodi y sylweddolwch ddiffygion eich partner a rhaid ichi ei dderbyn am undeb hir a boddhaol. Mae'r derbyniad hwnnw a'r parodrwydd yn elfen o faddeuant.Mae'n rhaid i chi fyw gyda rhywun y bydd gennych chi farn wahanol gyda nhw; rydych chi'n rhannu ysgolion meddwl ar wahân; chwaeth a ffordd o fyw amrywiol a all fod yn anodd delio â nhw ond rydych chi'n dal i ddewis treulio'ch bywyd gyda nhw. Nid eich bod yn anobeithiol. Rydych chi'n edrych ar nod cyffredinol eich priodas. Mae'r ffaith eich bod chi'n lletya'ch gilydd yn biler allweddol mewn priodas. Rydych chi'n dewis gadael i gytuno.

Peidiwch â drysu maddeuant â derbyn reis fel camdriniaeth. Mae'n weithred o bardwn o wneud unrhyw beth anghywir ar ôl trafodaethau difrifol. Nid yw'n ddewis ychwaith i aros yn dawel gyda theimladau brifo; mae'n adeiladu chwerwder sy'n hunanladdol yn nhaith y briodas. Mae seicolegwyr teulu yn cyfaddef bod cyplau nad ydyn nhw byth yn cyfaddawdu ar eu balchder i faddau i'w partneriaid yn llai tebygol o ddatrys eu gwrthdaro. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n arwain at wahanu neu ysgaru; yn wahanol i gyplau sy'n ymarfer maddeuant ac sy'n gallu aberthu i letya eu priod, ewch ymlaen i gael priodasau iach. Gallant wrthsefyll gwrthdaro difrifol a chwerthin drosto ar ôl maddeuant.Mae maddeuant yn briodoledd greddfol sy'n tyfu dros amser pan fydd priod yn dewis edrych ar bersbectif cadarnhaol eu priodas. Maent yn barod i ryddhau'r grudge yn hytrach na'i goleddu sy'n arwain ymhellach at chwerwder eithafol. Mae cwnselwyr priodas yn cyfaddef yr anhawster maen nhw'n ei gael wrth geisio cysoni cyplau sydd â chwerwder yn eu calonnau.

Pum rhinwedd perthynas briodas maddeuant

1. Cydnabod y camgymeriadau a gollwng gafael arnyn nhw

Ni allwch faddau gweithred nad ydych yn ei hadnabod, ar ben hynny, mae'n rhaid i chi dderbyn ei bod eisoes wedi'i gwneud ac nad oes gennych unrhyw bŵer i'w newid, ond, mae gennych y pŵer i gyfaddef ei bodolaeth. Eich gwaith chi nawr yw symud ymlaen gyda'ch bywyd fel parau priod.Rhaid i'r partner maddau hefyd ddangos edifeirwch i'r partner sy'n maddau i gael trosglwyddiad heddychlon yn y daith maddeuant. Bydd yr ewyllys a'r ymrwymiad yn byrhau'r amser i dreulio lefel y brifo er maddeuant i gymryd y llwyfan.

2. Yn cuddio emosiynau cadarnhaol

Nid yw maddeuant a chwerwder byth yn disgyn yn yr un braced. Nid oes gan berthynas sy'n seiliedig ar faddeuant unrhyw emosiynau negyddol sy'n arwain at ddrwgdeimlad a chwerwder. Yn lle, mae'n ei ddisodli â chariad, parch a phositifrwydd i wella iechyd emosiynol, corfforol ac emosiynol.

Mae maddeuant yn ymwneud yn llwyr â'r partner sy'n maddau, ac nid y priod sydd wedi'i faddau. Y foment y mae cyplau yn sylweddoli bod angen iddynt faddau er eu budd eu hunain; mae'n cyflymu'r broses iacháu i fwrw ymlaen â'r cyfrifoldeb priodasol am hapusrwydd yn eu priodas.

3. Yn portreadu gras a thrugaredd

O egwyddor Gristnogol, rydyn ni'n byw trwy ras Duw a'i drugareddau. Ar adegau, mae'r teimladau brifo yn rhy ddwfn i'w trin â'ch meddwl eich hun; ond y sicrwydd o ddysgeidiaeth Duw ar faddeuant, mae gennych y gras a’r drugaredd i faddau i’ch partner. Mae maddeuant mewn priodas yn garedig ac yn dosturiol.

4. Mae'n ddiamod

Rydych chi'n dewis maddau heb unrhyw rwymedigaeth. Nid ydych yn gorfodi'ch priod i gyflawni rhai amodau fel tocyn i ennill eich calon am faddeuant. Ei rôl ef neu hi yw derbyn ei ran yn y gwrthdaro a'i barodrwydd i weithio arno. Hyd yn oed os yw'n gwrthod cyfaddef er gwaethaf y dystiolaeth, mae pobl yn wahanol. Mae gan eich gweithred o faddeuant rôl i’w chwarae i newid gweithred eich partner ar gyfer priodas iach.

5. Mae ganddo awyrgylch heddychlon a chariadus

Mae'r math hwn o briodas yn mwynhau'r holl gariad ac awyrgylch heddychlon i gael amser da i'w gilydd. Mae maddeuant mewn priodas yn gwneud y gwahaniaeth rhwng priodas hapus ac anhapus.

Mae maddeuant yn ddewis i gael gwared ar deimladau o gasineb tuag at eich priod er gwaethaf difrifoldeb y brifo. Gyda hyn, dim ond emosiynau cadarnhaol yr ydych yn eu derbyn heb genhadaeth i ddial. Rydych chi'n caniatáu i Dduw gymryd rheolaeth o'r sefyllfa i gael datrysiad parhaol. Mae'n daith a all gymryd blynyddoedd hyd yn oed; ar yr un pryd, nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch chi ar y nifer o weithiau y mae angen i chi faddau i'ch partner.