Gwybod y Gwahaniaeth Rhwng Gwarcheidiaeth a Dalfa

Gwybod y Gwahaniaeth Rhwng Gwarcheidiaeth a Dalfa Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwarcheidiaeth a dalfa? Daw’r ddau yn angenrheidiol pan fydd rhieni’r plentyn yn marw, gan adael etifeddiaeth i blentyn dan oed, na all etifeddu asedau nac arian yn llwyr. Dysgwch fwy am warcheidiaeth a dalfa yn y canlynol.

Yn yr Erthygl hon

Beth yw Gwarcheidiaeth

Cyfeirir ato hefyd yn syml fel cadwraeth, ac mae gwarcheidiaeth yn broses gyfreithiol a ddefnyddir pan na all rhywun gyfathrebu neu wneud penderfyniadau cadarn am ei eiddo neu berson.

Yn yr achos hwn, efallai na fydd y gwrthrych unigol hwn ar gyfer gwarcheidiaeth yn gallu adnabod neu ddod yn agored i ddylanwad neu dwyll gormodol.

Ond gan y bydd gwarcheidiaeth yn tynnu rhai hawliau oddi arno/arni, dim ond pan nad yw dewisiadau eraill ar gael neu pan ystyrir eu bod yn aneffeithiol y caiff ei ystyried.

Unwaith y bydd yn llwyddiannus, y gwarcheidwad, ar y llaw arall, yw'r un a fydd yn arfer ei hawliau cyfreithiol.

Gall gwarcheidwad fod yn sefydliad, fel adran ymddiriedolaeth banc, neu unigolyn a neilltuwyd i ofalu am y ward ¸ y person analluog, a/neu ei gyfoeth.

Beth yw Carcharu Plant?

Ar y llaw arall, gwarchodaeth plant yn cyfeirio at reolaeth a chynhaliaeth plentyn. Mae'n cael ei benderfynu gan y llys unwaith y bydd y rhieni wedi gwahanu neu ysgaru.

Felly os ydych chi'n gwahanu ond bod gennych chi blentyn, gall hawliau ymweld a dalfa fod yn bryderon mawr.

Yn ystod cystodaeth plant, bydd y plentyn neu'r plant yn byw gyda rhiant y ddalfa y rhan fwyaf o'r amser.

Ac yna, bydd gan y rhiant heb warchodaeth hawliau ymweliad i ymweld â'r plentyn / plant ar adegau penodol yn ogystal â'r hawl i wybod am y plant, a elwir hefyd yn mynediad .

Mae gwarchodaeth plant yn cael ei wneud o ddalfa gyfreithiol sy'n cyfeirio at yr hawliau gwneud penderfyniadau am y plentyn, ynghyd â gwarchodaeth gorfforol sy'n cyfeirio at y ddyletswydd a'r hawl i ofalu, darparu a chartrefu'r plentyn.

Sut a Phwy sy'n Penodi Gwarcheidwad neu Warcheidwad?

Sut a Phwy sy Gwybod bod y gwarcheidwad yn cyflawni dyletswyddau a rolau rhiant dirprwyol, a ddylai gynnal y ddalfa gyfreithiol a chorfforol yn ogystal â gwneud penderfyniadau meddygol ac ariannol ar ran y plentyn.

Mewn llawer o awdurdodaethau, mae gwarcheidwad yn cael ei ddewis gan y rhieni ac yn cael ei gymeradwyo gan y llys pan fydd y ddau riant yn marw neu'n methu â gofalu am y plentyn mwyach.

Os nad oes ewyllys yn ei lle neu os nad oes gwarcheidwad wedi'i benodi cyn i'r ddau riant farw, bydd y llys awdurdodaeth yn penodi gwarcheidwad ar gyfer y plentyn.

Os bydd rhiant, a enwodd rywun fel gwarcheidwad heblaw’r rhiant sy’n goroesi, yn marw, gall y llys ddiystyru a gwneud apwyntiad arall os yw’n cael ei wneud er budd pennaf y plentyn.

Ar y llaw arall, penodir ceidwad hefyd gan a ewyllys .

Mae'n goruchwylio, yn amddiffyn ac yn rheoli'r etifeddiaeth a gaiff plentyn dan oed nes bod y plentyn yn cyrraedd oedran cyfreithlon. Gall y ceidwad wasanaethu fel gwarcheidwad hefyd.

I gael cymorth, efallai y byddwch am ofyn am help gan a atwrnai gwarcheidiaeth sy'n arbenigo mewn achosion gwarcheidiaeth a gwarchodaeth plant.

Deddf Trosglwyddiadau Gwisg i Bobl Ifanc

Mae'r gyfraith enghreifftiol hon yn cael ei mabwysiadu gan bron bob gwladwriaeth ynghyd â DC. Mae'n rheoli trosglwyddo asedau i blant dan oed.

O dan yr UTMA, gall rhiant ddewis ceidwad i reoli cyfrifon neu eiddo penodol a etifeddwyd gan blentyn.

Yr Mae UTMA hefyd yn caniatáu plentyn dan oed i dderbyn patentau, arian, eiddo tiriog, breindaliadau, celfyddyd gain ac anrhegion eraill heb gymorth ymddiriedolwr neu warcheidwad. O dano, mae'r ceidwad neu roddwr rhodd penodedig yn rheoli cyfrif y plentyn dan oed nes iddo gyrraedd oedran cyfreithlon.

Cyn y Ddeddf, roedd angen i geidwaid gael cymeradwyaeth llys ar gyfer unrhyw gamau ynghylch yr etifeddiaeth neu'r cyfrif a ddelir ar gyfer y plentyn dan oed.

Ond nawr, gall ceidwaid wneud penderfyniadau ariannol heb gael cymeradwyaeth y llys ar yr amod eu bod er lles gorau'r plentyn.

Casgliad

Mae gwarcheidiaeth a dalfa yn ddau beth pwysig y mae angen eu cynllunio a'u gweithredu'n ofalus a thrylwyr. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn ymgynghori â chyfreithiwr gwarcheidiaeth a all eich helpu i lywio'r ddwy broses gyfreithiol gymhleth hyn.

Ranna ’: