Y Wyddoniaeth Y Tu Ôl i Chwedlau Am Gariad Sydd Yn Ffeithiol Gywir

Y Wyddoniaeth Y Tu Ôl i Chwedlau Am Gariad Sydd Yn Ffeithiol Gywir

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni'n hoffi meddwl am gariad fel rhywbeth cyfriniol, hudolus, annisgwyl, a chwbl anrhagweladwy. Ond mewn gwirionedd mae rhywfaint o wyddoniaeth go iawn y tu ôl i atyniad. Pwy rydyn ni'n eu caru, sut rydyn ni'n caru, patrymau rydyn ni'n eu dilyn pan rydyn ni'n caru - mae'r rhain yn seiliedig ar wyddoniaeth ac nid oes ganddyn nhw fawr ddim i'w wneud â Cupid yn saethu ei saeth ar hap.Mae llyfr newydd allan gan yr awdur Laura Mucha , hawl Cariad Yn Ffeithiol , sy'n mynd ati i egluro'r wyddoniaeth y tu ôl i gariad. Gadewch i ni edrych ar yr hyn y mae hi wedi'i ddarganfod.

1. Y teimladau gwych hynny sydd gennych chi pan fyddwch chi'n cwympo mewn cariad gyntaf?

Yr hyn yr hoffem feddwl amdano fel angerdd na ellir ei reoli mewn gwirionedd yw ein hymennydd yn gorlifo â'r cemegau teimlo'n dda a elwir yn dopamin, noradrenalin, a cortisol. Mae pob un o’r tri chemegion hyn yn mynd i mewn i fasgynhyrchu pan gawn ein denu at rywun, ac maent yn rhoi’r rhuthr hwnnw a gawn yn nyddiau cynnar perthynas angerddol inni.

  1. Mae dopamin hefyd yn cael ei gynhyrchu pan fydd cocên yn cael ei amlyncu, a gallwch weld y tebygrwydd rhwng bod eisiau treulio'ch holl amser rhydd gyda'ch gwasgfa newydd, ac ansawdd caethiwus cocên.
  2. Yr un cemegyn yw Noradrenaline a ryddheir pan fyddwn yn profi'r ymateb ymladd neu hedfan - ac yn achos cariad cynnar, mae'n ein bywiogi.
  3. Cortisol , yn baradocsaidd, yn hormon straen. Ond yn yr achos hwn, mae'n cynhyrchu'r anhunedd hwnnw y gallwn ei gael pan yn gynnar mewn carwriaeth, pan na allwn hyd yn oed gysgu rhag inni golli eiliad yn meddwl am ein hanwylyd.

2. Myth yw cariad ar yr olwg gyntaf

O, hoffem ni i gyd feddwl y gallwn edrych ar yr ystafell a gwybod mai ef yw'r un i ni. Ond nid yw hyn ond ein hymennydd yn ein twyllo i gredu bod yna gyd-enaid allan yna (mae 80% o bobl 20 oed yn meddwl hyn), neu bydd tynged yn chwarae rhan wrth ein cael ni i wneud hynny. y berthynas berffaith .

Rhainmythauyn cael eu gorfodi gan Hollywood a straeon tylwyth teg ac, er yn hyfryd i'w gredu, nid oes ganddynt unrhyw sail mewn gwirionedd.

Enghraifft o sut mae ein hymennydd yn ein twyllo yn nyddiau cynnar perthynas? Rydyn ni'n meddwl bod popeth mae ein hanwyliaid yn ei wneud mor giwt, hyd yn oed ei hynodion bach a'i arferion rhyfedd. Mae ein hymennydd, yn llawn hormonau teimlo'n dda, yn anwybyddu'r holl synau erchyll hynny y mae'n eu gwneud wrth gnoi, neu'r ffaith nad yw byth yn rhoi ei gwpan coffi yn y sinc ar ôl iddo orffen ei joe bore.

Fflachiwch ymlaen ddwy flynedd i mewn i'r berthynas, pan fydd yr hormonau hynny wedi rhoi'r gorau i orchuddio celloedd eich ymennydd, a gallwch ymddiried y bydd yr holl bethau bach doniol y daethoch o hyd iddynt mor annwyl yn gynnar yn ffynhonnell llid bob tro y byddwch chi'n ymladd â'ch annwyl. .

3. Myth: Os nad ydych bellach yn teimlo bod pawb yn cymryd llawer o gariad rhamantus ar gyfer eich partner

Mae'n debyg mai dyma ffynhonnell cymaint o doriadau cynamserol. Yn anffodus, mae llawer o bobl yn credu bod gwir gariad yn golygu teimlo'n angerddol 100% o'r amser, ac os yw'ch partner yn rhoi'r gorau i anfon y testunau cariad bach hynny atoch bob dydd, dylech geisio un newydd.

Cariad yn ffeithiol - Y teimladau gwallgof hynny wedi'u trwytho gan gariad rydych chi'n eu teimlo ar y dechrau? Nid ydynt yn mynd i bara, ac ni ddylent ychwaith. (Fyddech chi byth yn cael unrhyw beth wedi'i wneud!) Bydd yr hormonau hynny'n gwisgo i ffwrdd , neu o leiaf yn lleihau, mewn un flwyddyn. Wedi hynny, bydd cariad cydymaith yn dod i'r wyneb. A dyna pryd rydych chi'n cael y pethau da!

Nawr, beth yw cariad cydymaith?

Cariad cydymaith yw'r cam nesaf pan fyddwch chi'n tyfu perthynas iach.

Os nad ydych wedi neidio ar long pan fydd yr hormonau cariad angerddol wedi darfod, cewch eich gwobrwyo â chariad sy'n llawn tynerwch, empathi, caredigrwydd a phryder am eich partner. Bydd gennych y dyddiau hynny o chwant o hyd, peidiwch â phoeni, ni fyddant yn ddi-stop fel yn y dyddiau cynnar.

Mae gwyddoniaeth yn dweud wrthym nawr, yn lle cynhyrchu dopamin, noradrenalin, a cortisol, bod ein hymennydd yn gwneud hormonau sydd â bond i ni, fel fasopressin ac ocsitosin. Onid yw natur yn gall? Mae hi eisiau ein cadw gyda'n gilydd ar gyfer unrhyw epil a allai ddeillio o'r berthynas gynyddol hirdymor hon!

4. Mae ymchwil yn ei brofi: fe allwch chi wir farw o galon wedi torri

gallwch chi wir farw o galon wedi torri

Ac roeddech chi'n meddwl mai dim ond arwresau mewn nofelau'r 19eg ganrif y bu farwtorcalon.

Ond gall pobl sydd â chalon dorri ddatblygu cardiomyopathi sy'n gysylltiedig â straen, gan newid siâp fentrigl chwith y galon, gan wanhau strwythur y galon.

5. Mae ymchwil yn dangos cynnydd mewn atyniad cougar

Mae merched sengl yn eu 50au yn gwybod hyn o'u profiadau canlyn eu hunain bod yna fwyafrif helaeth o ddynion iau sy'n caru hŷnmerched. Nid yw'n annormal bellach i weld merched yn hapus mewn perthynas â dynion 10 neu 20 mlynedd yn iau na nhw.

Edrychwch ar Emmanuel Macron, Arlywydd Ffrainc, sydd wedi bod yn briod ag un fenyw gydol ei oes, ac mae hi 26 mlynedd yn hŷn nag ef! Mae gwyddoniaeth yn dangos i ni fod dynion yn eu 20au yn agored iawn i garu merched yn eu 40au.

Ond mae'n well gan ddynion yn eu 40au garu merched bum mlynedd yn iau na nhw.

6. Wedi'i reoli gan ein hormonau

Roedd gwyddonwyr yn chwilfrydig i wylio ymddygiad menywod yn ystod rhan ofyliad eu cylch hormonaidd. Tybed beth wnaethon nhw ddarganfod?

Roedd menywod a oedd yn ofwleiddio yn fwy tebygol o wisgo dillad mwy rhywiol, yn fwy tebygol o ddweud na wrth eistedd gartref a gwylio Netflix (roeddent eisiau bod allan), ac yn bwyta llai o galorïau nag ar adegau eraill yn eu cylch.

Hyn oll i'w cael yn barod i gymryd rhan mewn ymddygiad a fyddai'n helpu ein rhywogaeth i atgenhedlu!