Sut i Adnabod Dyn sydd ar Gael yn Emosiynol - Cyngor Arbenigol

Delwedd O Ddyn Hapus A Menyw Yn Eistedd Ar Soffa Gartref A Gwylio Teledu Gyda Rheolaeth Anghysbell Mewn Llaw

Yn yr Erthygl honYdych chi'n fenyw sy'n chwilio am ddyn sydd ar gael yn emosiynol?Os oes, gallwch ddewis dilyn yr awgrymiadau a roddir yn yr erthygl hon i nodi nodweddion person â sail dda.

Am y 30 mlynedd diwethaf, awdur, cwnselydd a gweinidog mwyaf poblogaidd, David Essel wedi bod yn helpu dynion a menywod i ddod yn glir iawn o ran yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio ym myd perthnasoedd.Isod, mae David yn rhannu ei feddyliau ar sut mae wedi helpu cymaint o fenywod i ddysgu'r grefft o ddewis dyn sydd ar gael yn emosiynol ar gyfer partner.

' Dewis partner bywyd nid yw’n fargen hawdd, ac yn ôl ein gwaith diweddaraf a gyhoeddwyd gennym yn ein llyfr sy’n gwerthu orau, “ Cyfrinachau cariad a pherthynas & hellip; Bod angen i bawb wybod, “ Mae 80% o'r perthnasoedd yn yr Unol Daleithiau yn unig yn anhygoel o afiach !

“Ac mae’r rhesymau am hyn yn niferus, ond un o’r rhai pwysicaf yw nad ydym yn cymryd yr amser i arafu, rhyddhau drwgdeimlad gan gariadon y gorffennol, a dod i wybod beth yw’r nodweddion o safbwynt merch, hynny yw bwysig pan chwilio am ddyn hyd yn hyn a neu briodi .
anrhegion priodas teulu cymysg

Mae menywod o dan gymaint o bwysau, llawer mwy na dynion, i fod mewn perthynas o oedran ifanc iawn, ac os ydyn nhw'n sengl yn unrhyw le wedi 25 oed, mae bron fel bod llythyr ysgarlad wedi'i roi arnyn nhw, ac mae'r mae'r pwysau i ymwneud â rhywun yn enfawr. ”

Felly. sut ydych chi'n gwybod a yw dyn ddim ar gael yn emosiynol , neu ar gael yn emosiynol?

Felly gadewch inni edrych ar y pwyntiau canlynol a fydd o gymorth mawr i chi pan fyddwch chi'n chwilio am bersonoliaeth â sail - eich dyn sydd ar gael yn emosiynol.

1. Mae wedi dod i'r afael â'i ddicter

Dyn Busnes Iach Tawel yn Myfyrio yn y Ddesg Waith Yn Teimlo Zen Dim Rhyddhad Di-Straen

Maen nhw wedi dod i’r afael â’u dicter, os oes ganddyn nhw, yn erbyn eu mam neu dad pan oedden nhw’n blentyn.

Mae oedolyn sy'n dal i ddal drwgdeimlad, a sawl gwaith yn ymddangos y gellir ei gyfiawnhau pe byddent yn cael eu trin yn anhygoel o amhriodol fel plentyn, maen nhw'n mynd i gael eu gwarchod yn emosiynol. Ni fyddant yn rhydd yn emosiynol.

Nawr ar unrhyw oedran, gall hyd yn oed dyn yn 80 oed wneud y gwaith i faddau i'w rieni, ond os nad yw wedi gwneud hynny, mae'r ods ohonoch chi'n ei gael i fod ar gael yn emosiynol yn fach iawn.

2. Mae dros ei orffennol niweidiol

Mae wedi maddau i bob un o'i gariadon yn y gorffennol, waeth pa mor ofnadwy y gallent fod wedi'i drin.

Yn ddiweddar wrth weithio gyda menyw, dechreuodd ddyddio boi, ac roedd yn ymddangos ei fod yn berthynas a wnaed yn y nefoedd.

Hyd at oddeutu wythnos tri, pan ddechreuodd gwyno am ei gyn-wraig, a aeth ag ef i’r banc yn ystod yr ysgariad, sy’n boen llwyr yn ei gasgen, ac nid oedd yn gwybod sut y byddai byth yn dianc rhag gorfod ei thalu a rhyngweithio â hi o gwbl.

Felly wrth imi weithio gyda'r fenyw hon gyda'n gilydd, roedd yn amlwg gweld nad oedd ganddo sail emosiynol nac ar gael yn emosiynol fel roedd ganddo ddrwgdeimlad o hyd yn amlwg yn erbyn ei gyn bartner, sydd bob amser yn mynd i ddod i berthynas newydd !

Gofynnodd iddo yn gyntaf, yr wyf yn cynghori fy holl gleientiaid i'w wneud pe byddech yn barod i wneud y gwaith i ryddhau ei ddrwgdeimlad yn erbyn ei gyn-wraig, a dywedodd yn hollol ddim. Gyda'r geiriau hynny, roedd hi'n gwybod bod yn rhaid iddi gadael y berthynas .

3. Nid oes unrhyw ddibyniaethau, dim dibyniaeth

Nid oes unrhyw ddibyniaethau, dim caethiwed yn y dyn rydych chi'n ystyried creu partneriaeth bywyd ag ef.


cynnal plant yn newid swyddi

Os ydych chi'n dyddio boi gyda phen mawr, mae'n ddrwg iawn gen i orfod dweud hyn wrthych chi, ond rydych chi gyda pherson nad yw ar gael yn emosiynol.

Os ydych chi'n dyddio rhywun sy'n gaeth i fwyd, yn gaeth i nicotin, yn gaeth i gyffuriau ac yn hellip; does dim ots pa ddibyniaeth sydd gan rywun! Ond, os ydych chi'n dyddio rhywun ag unrhyw fath o ddibyniaeth neu ddibyniaeth, nid ydyn nhw ar gael yn emosiynol.

Ni allwch gael dibyniaeth a chael eich seilio. Ni allwch fod yn gaeth a bob amser fod yno 100% yn emosiynol i'ch partner. Cofiwch hyn!

4. Mae'n gwrando arnoch chi

Eich darpar bartner tymor hir mewn gwirionedd yn gwrando arnoch chi wrth siarad ? Os gwna, dyma'r arwyddion o fod ar gael yn emosiynol!

Dyn llawn emosiwn yw hwn, un sydd, pan rydych chi'n siarad ag ef am eich diwrnod neu'ch cariad neu'ch hobïau neu'ch gwaith allan neu beth bynnag y gallai fod & hellip; nid yw ar y cyfrifiadur yn teipio wrth wrando arnoch chi, ac nid yw’n gwylio teledu, nid yw’n darllen rhywbeth, mae wedi cymryd rhan lawn yn eich sgwrs mewn gwirionedd!

I wybod a yw'ch dyn ar gael yn emosiynol, gallwch ofyn i'r dyn gau'r teledu i ffwrdd, rhoi'r papur i lawr, a dod oddi ar y cyfrifiadur wrth i chi siarad a hellip; A gweld sut mae'n ymateb.

Bydd dyn â sail emosiynol yn edrych arnoch chi ar unwaith ac yn dweud, “Rydych chi'n iawn. Gadewch imi gau hyn er mwyn i mi allu talu sylw i chi. “

Mae'n dangos bod ganddo ddiddordeb mawr ynoch chi, a dyma'r arwyddion amlwg bod dyn ynghlwm yn emosiynol â chi

5. Mae'n ei dderbyn pan mae'n anghywir

Gwraig Drist Yn Edrych ar Gŵr yn Cyffwrdd Wyneb I Tawelu Dyn Cariadus Yn Gofalu am Fenyw Anwylyd Upset

Pan mae'n anghywir, mae'n cyfaddef ei fod yn anghywir. Os ydych chi'n ei ddal mewn celwydd, mae'n cyfaddef ei fod yn dweud celwydd.

Dyma ddyn sydd â sail emosiynol, ar gael yn emosiynol.

Rhywun sy'n gallu derbyn cyfrifoldeb pan maen nhw'n anghywir mae uniondeb mawr, a gallai'r dyfodol edrych yn ddisglair iawn gyda rhywun sy'n cario'r nodwedd hon fel dyn.

Fel menyw, mae'n bryd arafu a chymryd y pwyntiau uchod o ddifrif.

Efallai bod y rhain yn ymddangos yn hynod syml, ac maen nhw, ond fe fyddan nhw'n dweud wrthych a oes gan ddyn yr ydych chi ag ef uniondeb neu beidio os yw'r dyn rydych chi gyda fe yn barod i fod yn agored ac yn onest ai peidio.

Os oes angen help arnoch, os edrychwch ar eich patrymau yn y gorffennol gyda dynion a'ch bod yn gweld eich bod wedi dyddio llawer o ddynion nad oedd ar gael yn emosiynol, cysylltwch â mi yn uniongyrchol yn www.davidessel.com , a byddwch chi a minnau’n darganfod o ble y daeth y credoau hynny, sut i gael gwared arnyn nhw er mwyn i chi allu creu cariad iachach yn y dyfodol. “

Mae gwaith David Essel yn cael ei gymeradwyo’n fawr gan unigolion fel y diweddar Wayne Dyer, a dywed yr enwog Jenny Mccarthy, “David Essel yw arweinydd newydd y mudiad meddwl yn bositif.”

Mae ei waith fel cwnselydd a gweinidog wedi cael ei wirio gan sefydliadau fel Psychology Today, a Marriage.com wedi gwirio David fel un o'r prif gynghorwyr ac arbenigwyr perthynas yn y byd.


amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw'n gaeth

I weithio gyda David, un ar un o unrhyw le yn y byd dros y ffôn neu Skype, dim ond estyn allan i www.davidessel.com .