Pa mor hir y mae'r cyfnod mis mêl yn para mewn perthynas

Pa mor hir y mae

Yn yr Erthygl honYn y dechrau perthynas neu briodas, gall deimlo fel eich bod chi'n cerdded ar heulwen.Mae popeth am eich perthynas, eich partner, a'r potensial ar gyfer eich dyfodol gyda'ch gilydd yn newydd a chyffrous - rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich sibrwd gan ramant ac angerdd.

Y cam hudolus, cyntaf hwn mewn perthynas neu briodas yw cyfnod y mis mêl. Ond, pryd mae'r cyfnod mis mêl yn dod i ben?Gall y cyfnod mis mêl deimlo fel rhan fwyaf anhygoel perthynas , ond fe ddaw, yn anffodus, i ben.

Ac er y gall diwedd y cyfnod rhamantus hwn ymddangos fel peth drwg, gall mewn gwirionedd roi cyfle i'ch perthynas newid er gwell.


sut i ddweud os bydd menyw briod yn cellwair caru gyda chi

Gall goresgyn diwedd rhamant y mis mêl achosi eich perthynas i ddod yn gryfach fyth .P'un a ydych chi'n mwynhau dechrau perthynas newydd, neu ydych chi yn unig pacio i ffwrdd eich ffrog briodas , dyma beth sydd angen i chi ei wybod am gyfnod y mis mêl a pha mor hir mae'r cyfnod mis mêl yn para.

Gwyliwch hefyd:

Pa mor hir mae'r cyfnod mis mêl yn para?

Nid oes un ateb i ba mor hir y mae rhamant mis mêl yn para oherwydd bod pob cwpl yn wahanol.Mwyaf mae cyplau yn mwynhau gwefr y cyfnod mis mêl am unrhyw le rhwng chwe mis a dwy flynedd.

Felly fe allech chi gael hyd at ddwy flynedd o ramant ffres a chyffrous lle rydych chi a'ch partner yn parhau i ddarganfod mwy am eich gilydd a rhannu profiadau cyntaf.Mae'r cyfnod mis mêl yn dod i ben neu'n hytrach yn ffysio allan pan nad yw'ch perthynas bellach yn teimlo fel rhywbeth newydd neu gyffrous.

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi dysgu popeth sydd i'w wneud gwybod am eich partner ; efallai na fyddech chi'n teimlo mor gyffrous i dreulio amser gyda nhw.

Efallai eich bod hyd yn oed wedi diflasu ychydig ar dreulio cymaint o amser gyda nhw. Nid yw hyn i ddweud nad ydych chi'n caru'ch partner mwyach.

Mae diwedd y cyfnod mis mêl yn ddim ond rhywbeth y mae'n rhaid i bob cwpl ei oresgyn - ni all unrhyw beth deimlo'n newydd ac yn wefreiddiol am byth.

Sut i wneud i'r cyfnod mis mêl bara'n hirach?

Sut i wneud i

Gall gwahanol ffactorau effeithio ar ba mor hir y mae rhamant y mis mêl yn para i chi a'ch partner.

Ac mae hyn yn golygu bod yna rai pethau y gallwch chi'ch dau eu gwneud i wneud i newydd-deb eich perthynas bara ychydig yn hirach.

Ni allwch wneud iddo bara am byth, ond gallai dilyn rhai o'r camau hyn gadw'r fflam yn llosgi am ychydig fisoedd ychwanegol.

1. Cofiwch fod angen eich lle arnoch chi o hyd

Yn ystod eich cyfnod mis mêl, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi eisiau treulio pob eiliad deffro gyda'ch partner. Ond y gwir amdani yw, po fwyaf o amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd, gorau po gyntaf y bydd gwefr y rhamant newydd yn debygol o wisgo i ffwrdd.

Nid yw hynny'n golygu y dylech gadw'ch partner hyd braich - mae'n golygu gall ychydig o le fod yn beth da.


sut i drin gwraig

Gweld ffrindiau yn ogystal â'i gilydd, a amserlen mewn peth amser yn unig hefyd . Cofiwch yr hen ddywediad bod absenoldeb yn gwneud i'r galon dyfu yn gryfach - gall treulio amser i ffwrdd oddi wrth eich partner ddwysau'r rhamant a chadw fflam yr angerdd yn llosgi am fwy o amser.

Trwy weld ffrindiau a theulu, ac ennill persbectif allanol ar eich rhamant, yn ogystal â chymryd amser i fod ar eich pen eich hun a myfyrio ar eich perthynas newydd, byddwch wedi dod i gwerthfawrogi'ch partner hyd yn oed yn fwy.

2. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda'ch partner.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda

Mwynhau profiadau newyddgyda'ch partner yn gallu cadw'r berthynas yn gyffrous a rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich gilydd. Nid oes ots beth rydych chi'n ei wneud, cyn belled â'i fod yn rhywbeth y gallwch chi ei fwynhau gyda'ch gilydd.

Fe allech chi fynd am ginio mewn bwyty newydd a gwisgo i fyny, neu cynllunio profiad rhamantus neu faglu i ffwrdd. Neu rydych chi'n rhoi cynnig ar ddyddiad anturus, fel dosbarth hunan-amddiffyn neu ymweliad â wal ddringo creigiau.

3. Gosodwch yr olygfa gartref

P'un a ydych chi a'ch partner yn byw gyda'ch gilydd yn barod, neu a oes gennych ddyddiadau o amgylch tai eich gilydd, gall treulio peth amser yn creu awyrgylch rhamantus cadwch y rhamant yn fyw .

Os ydych chi'ch dau yn brysur gyda gwaith neu'n mwynhau cwmni'ch gilydd, gall fod yn hawdd anghofio am osod yr olygfa gartref.

Cadwch eich cartref yn lân ac yn daclus , felly pan fyddwch chi'n treulio amser gyda'ch gilydd, gallwch ymlacio gyda'ch gilydd heb boeni am unrhyw beth.

Ac ystyriwch wneud pethau yn eich cartref a'r cyffiniau i wneud eich partner yn hapus - coginiwch eu hoff bryd bwyd iddynt, addurnwch â'u hoff liwiau, neu synnu'ch partner gyda chriw ffres o flodau.

Pan ddaw'r cyfnod mis mêl i ben.

Yn y pen draw, bydd cyfnod y mis mêl yn dod i ben, ond peidiwch â phoeni, nid yw diwedd y cam hwn yn beth drwg. Gall yr hyn sy'n digwydd nesaf fod yr un mor gyffrous - y cam gwneud neu dorri.

Efallai y byddwch chi'n sylweddoli nad ydych chi a'ch partner yn gydnaws yn y byd go iawn, neu fe allech chi oresgyn diwedd y cyfnod mis mêl a bod yn gryfach nag erioed.

Ar ôl y cam mis mêl, byddwch chi'n dechrau sylweddoli arferion a diffygion eich partner . Gall deimlo bod y sbectol arlliw rhosyn wedi diffodd. Ond os ydych chi'n dal i deimlo mor gryf dros eich partner er gwaethaf ei ddiffygion, efallai eich bod wedi dod o hyd i gariad parhaol.

Gyda newydd-deb cychwynnol y berthynas wedi diflannu, gall ddechrau teimlo'n fwy real. Byddwch chi'n dechrau teimlo'n fwy cyfforddus â'ch gilydd, efallai y byddwch chi'n dod yn fwy agored, ac efallai y bydd gennych chi ychydig o ddadleuon hyd yn oed, ond mae hynny i gyd yn rhan o fod mewn perthynas go iawn a chadarn.

A’r hyn nad oes unrhyw un yn ei ddweud wrthych am y cyfnod mis mêl yw y gall fynd a dod.

Mae'n debyg na wnaethoch chi brofi'r un rhamant dwys ag y gwnaethoch chi yn ystod eich cyfnod mis mêl cychwynnol, ond efallai y byddwch chi'n mynd trwy gamau lle buoch chi a'ch partner cwympo mewn cariad â'i gilydd unwaith eto .

A phob tro, efallai y byddwch chi ychydig yn anoddach. Felly yn lle poeni am ddiwedd y cyfnod mis mêl, edrychwch ymlaen at yr hyn sydd i ddod.


syniadau encilio priodas