Sut i Rhannu Cyllid mewn teulu Cyfunol

Cwpan Te Ynysig a Nodyn Cyllideb Llaeth Gyda Waled

Yn yr Erthygl honGall ail briodasau arwain at set newydd o heriau ariannol, ac un o'r rhai mwyaf hanfodol yw darganfod sut i rannu cyllid mewn teulu cymysg. Os yw'r ddau briod yn dod o wahanol cromfachau incwm, mae'n debygol iawn eu bod wedi arfer â thrafod arian mewn gwahanol ffyrdd yn enwedig o ran eu plant.Hyd yn oed os yw'r teuluoedd sy'n uno o'r un cefndir, gall fod gan y rhieni wahanol athroniaethau ynglŷn â lwfansau, tasgau a strategaeth arbed. Ar ben hynny, fel rhiant sengl, efallai eich bod wedi dod i arfer â gwneud penderfyniadau ariannol heb ymgynghori ag unrhyw un.

Hefyd, mae siawns y gall un neu'r ddau barti ddod â rhwymedigaethau ariannol a dyledion gyda nhw.
priodas dan arweiniad menywod

1. Cael trafodaethau ariannol cyn priodi

Y peth gorau yw i gyplau siarad am gyllid cyn priodi.

Gallwch gyflogi gwasanaethau cynllunydd ariannol i fapio sut yr ymdrinnir â rhwymedigaethau a dyledion a gafwyd gyda phriod blaenorol.

Ar ben hynny, trafodwch sut y bydd priod a phlant newydd yn cael eu gwarchod yn ariannol.Felly pan fyddwch ar fin cymryd rhan mewn trefniant teulu cyfunol mae cyfathrebu cynllun ariannol â'ch priod yn helpu i sicrhau bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen ac yn sicr o dreulio bywyd llwyddiannus gyda'ch gilydd.

2. Cynllunio cyllideb a'i dilyn yn llym

Blaenoriaethwch eich treuliau ar y cyd.

Darganfyddwch y pethau sy'n bwysig a chanran incwm pob unigolyn a fydd yn mynd tuag at gostau'r cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw swm sefydlog o'r neilltu ar gyfer cynilion cyn mynd i unrhyw dreuliau.

Eich blaenoriaethau fydd fwyaf tebygol o fod:

  • Morgais
  • Costau addysgol
  • Yswiriant a chynnal a chadw ceir
  • Treuliau cartref fel bwydydd a chyfleustodau
  • Biliau meddygol

Dyrannwch y treuliau hyn yn deg trwy ystyried cyflog pob unigolyn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n penderfynu ar y lwfans i'ch plant neu sut y bydd y plant coleg yn gwario'r arian a roddir iddynt.

Ystyriaeth bwysig arall na ddylid ei hanwybyddu yw a oes unrhyw gynhaliaeth plant i'w thalu neu a oes unrhyw daliadau alimoni yn parhau. Gall y materion hyn achosi straen gartref os na chânt eu trafod yn rhydd.

3. Dylai fod gan bob cwpl eu cyfrifon banc ar wahân

Fel cwpl, dylai fod gennych gyfrif ar y cyd fel bod gan y ddau ohonoch fynediad at gostau cartref, gwyliau, ac ati. Yn ogystal, dylai'r ddau ohonoch gynnal cyfrifon ar wahân hefyd.

Dylai'r cyfrifon hyn fod â chanran benodol o'ch incwm fel cynilion neu gynhaliaeth plant a dalwyd gan y priod blaenorol i gadw'r swm ar wahân.


cyplau playfull

4. Cael cyfarfodydd teulu

Mae uno dau deulu yn golygu newid i bawb. Mae hefyd yn golygu bod rheolau ariannol yn mynd i newid hefyd. Ar ben hynny, wrth i'r plant fynd yn hŷn bydd angen diweddaru cyllid teulu a threuliau.

Gallwch chi gael cyfarfodydd teulu lle gallwch chi esbonio'r sefyllfa i'r plant a chadw pethau'n anffurfiol fel bod plant yn edrych ymlaen at gyfarfodydd o'r fath.

5. Cadwch wiriad tynn ar y treuliau

Cadwch wiriad tynn ar y treuliau

Er y byddwch chi mewn teulu cyfunol yn masnachu eich statws incwm rhiant sengl ar gyfer incwm teulu deuol ni allwch fyw uwchlaw eich modd. Sicrhewch nad ydych yn prynu unrhyw beth na allwch ei fforddio.

Gall fod yn demtasiwn mawr gorwario neu ysgwyddo dyled newydd ar ôl symud i grŵp incwm uwch ond mae'n hanfodol cofio bod teuluoedd cyfunol fel arfer angen gwariant mwy.

6. Penderfynwch ar eich cyllideb ar gyfer digwyddiadau arbennig ymlaen llaw

Penderfynwch ar gyllideb ar gyfer gwyliau neu benblwyddi ymlaen llaw gan fod pawb yn credu mai eu traddodiadau gwyliau yw'r gorau. Gosodwch derfyn ar gyfer anrhegion ar benblwyddi a'r Nadolig i sicrhau eich bod yn cadw yn eich cyllideb.

7. Darganfyddwch am arferion ariannol y ddau barti

Mae ystadegau'n dangos bod gwahanol arferion ym maes rheoli arian ac anawsterau ariannol yn un o brif achosion ysgariad. Felly, mae'n bwysig trafod arddulliau arian cyn priodi.

Gall cyfathrebu am arferion gwario, dyheadau, ac argaeledd arian cyn cyfnewid addunedau atal cyplau rhag mynd i golledion ariannol a chael dadleuon ynghylch arian.

Rhannwch â'ch gilydd broblemau ariannol blaenorol, methiannau, symiau cyfredol y ddyled, a sgôr credyd.

Trafodwch pwy fydd yn rheoli neu'n rheoli cyfrifon banc. Mae hefyd yn bwysig penderfynu ar gynlluniau yn y dyfodol ar gyfer treuliau mawr fel prynu tŷ, costau addysgol, ac arbed ar gyfer ymddeol.

Pan fydd dau deulu'n uno i mewn i un, mae mwy i'w reoli a'i drefnu na'r trefniadau priodas a byw yn unig. Mae posibilrwydd bod gan y ddau bartner eu rhwymedigaethau ariannol eu hunain ac efallai y bydd angen iddynt rannu treuliau cydfuddiannol.

Gall cyllideb realistig, gytbwys helpu i leihau straen sy'n gysylltiedig ag arian a'i gwneud hi'n haws rheoli cyllid.

Trwy gyfathrebu'r rheolau arian â'ch priod a'ch plant, bydd gennych set gyson o egwyddorion sy'n amlinellu'n effeithiol sut y dylid gwario'r arian.