Pwysigrwydd a Buddion Gofal Ysgariad

Pwysigrwydd a Buddion Gofal Ysgariad

Mae ysgariad yn digwydd llawer y dyddiau hyn ac rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor anodd yw hi nid yn unig i'r cwpl ond hyd yn oed i'w teuluoedd ac wrth gwrs - i'w plant. Weithiau, mae ysgariad yn eich newid chi yn unig. Efallai ei fod yn un o'r profiadau mwyaf poenus y gall unigolyn fynd drwyddo ac ar wahân i'r broses hir a diflas, y ffioedd drud a'r her o ddechrau eto - ble ydych chi'n dewis eich hun ar ôl yr holl dreialon hyn? Ble ydych chi'n dechrau byw eich bywyd eto? Dyma lle gofal ysgariad yn dod i mewn.

Os nad ydych wedi clywed am hyn o'r blaen, mae'n beth da dechrau ei ddeall nawr.Beth yw gofal ysgariad?

Os ydych chi'n rhywun neu'n adnabod rhywun sy'n tanseilio ysgariad yna bydd hyn yn sicr o ddiddordeb i chi. Rydyn ni i gyd yn gwybod sut mae rhai profiadau bywyd yn newid person ochr yn ochr â'r straen a'r pryder y mae'n rhaid iddyn nhw ddelio â nhw bob dydd y byddan nhw'n delio ag ysgariad. Gan ein bod ni i gyd yn wahanol, bydd ein ffordd o ddelio ag ysgariad yn wahanol hefyd wrth gwrs, dyna pam mae yna bobl sy'n profi chwalfa nerfus, y rhai sy'n newid ac yn dod yn bell, ac yn anffodus, y rhai sy'n dewis casáu yn hytrach na charu.

Gofal ysgariad gwnaed i helpu pobl i ddelio â realiti caled ysgariad. Mae'n grŵp o bobl ofalgar sy'n ceisio'ch cefnogi chi a hyd yn oed eich plant yn ystod ac ar ôl y broses hon.

Mae'r bobl hyn yn gwybod sut rydych chi'n teimlo ac ni fyddant byth yn barnu. Mae'n gweithio oherwydd bod angen cefnogaeth ar bawb sy'n delio ag ysgariad a bydd hyn yn eich cadw'n ddiogel ac yn gryfach er gwell.

Weithiau, mae amser syml i siarad â rhywun am eich meddyliau a'ch teimladau heb gael eich barnu eisoes yn rhywbeth a all ein codi ac oddi yno, gallwn ddweud, “Gallaf wneud hyn”.

Pam mae gofal ysgariad yn bwysig?

Gofal ysgariad yn hanfodol i berson sy'n cael ysgariad neu hyd yn oed i blant sy'n cael eu dal yn y canol. Wrth i'r bobl hyn ddechrau eu bywydau unwaith eto, mae angen iddynt ailadeiladu sylfaen gref. Beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n ailadeiladu'ch bywyd gyda'r holl ddarnau sydd wedi torri? Allwch chi fod yn gryf o hyd?

Creu sylfaen gadarn fel y gallwch symud ymlaen. Creu carreg gamu na fydd yn malu hyd yn oed os oes gennych feichiau trwm. Adeiladu sylfaen gref fel na fyddwch chi'n colli'r gallu i ymddiried a charu. Adnabod eich hun a gallu ailadeiladu'r hyn a gollwyd unwaith trwy gefnogaeth a chariad at eich ffrindiau a'ch teulu ac, wrth gwrs, trwy arweiniad yr Arglwydd.

Beth i'w ddisgwyl gan ofal ysgariad?

Nid yn unig chi sy'n gallu cael y therapi neu'r sesiynau gofal hyn ond hefyd eich plant hefyd. Mae'n rhaid i chi gofio y bydd iachâd yn cymryd amser ac nid oes rhaid i chi ruthro'r broses hon.

  1. Gofal ysgariad yn caniatáu ichi sylweddoli beth sy'n eich gwneud chi'n hapus a beth fyddai'ch blaenoriaeth mewn bywyd. Cofiwch y gallech fod wedi colli priod a rhai asedau eraill ond mae gennych fwy o bethau a phobl o'ch cwmpas o hyd.
  2. Mae disgwyliadau oes hefyd yn rhan o ymgymryd â'r broses. Rydym yn aml yn drysu ar ôl ysgariad. Mae fel nad ydym bellach yn gwybod ble i ddechrau a beth i'w wneud nesaf ond gyda'r grŵp cymorth. Rydych chi'n dysgu beth fyddwch chi'n ei wynebu yn y dyfodol a byddwch chi'n barod.
  3. Mae wynebu dicter ac unigrwydd yn rhan hanfodol o'r grŵp cymorth. Bydd drwgdeimlad a dicter ond ni fydd yn stopio gyda chi oherwydd efallai y bydd eich plant yn dal digalon hefyd. Dyma'r rheswm pam mae gofal ysgariad i blant hefyd ar gael. Credwch neu beidio, mae angen i chi wynebu'r teimladau hyn oherwydd po hiraf y byddwch chi'n gwadu'ch hun ohonyn nhw neu'r mwyaf y byddwch chi'n eu cuddio, po fwyaf y bydd yn eich bwyta chi.
  4. Rhan bwysig arall o'r broses iacháu yw sut y byddwch chi'n gofalu am eich plant. Cofiwch eu bod nhw hefyd wedi bod yn profi amseroedd caled ac mae'n llawer mwy iddyn nhw nag ydyw i chi. Sut allwch chi ofalu amdanyn nhw os na allwch chi fod yn gryf?
  5. Bydd y ffordd i symud ymlaen ac iachâd yn cymryd amser felly peidiwch â gorfodi eich hun. Byddwch yn dod ar draws diwrnodau lle byddwch chi'n teimlo'n iawn ac yna rhai dyddiau pan fydd y brifo'n dod yn ôl. Gyda'r grŵp gofal ysgariad, mae person yn tueddu i ryddhau'r teimladau hyn mewn ffordd nad ydyn nhw'n cael eu barnu.
  6. Ar ôl ysgariad, i ble'r ewch chi oddi yno? Beth ydych chi'n ei wneud i bownsio'n ôl o'r rhwystrau ariannol ? Gyda chymorth pobl i'ch cefnogi, hyd yn oed os gall hyn gymryd misoedd neu flynyddoedd, cyn belled â'ch bod chi'n gwybod bod yna bobl a fydd yno i chi a bod eich nodau wedi'u gosod ynghyd â'ch blaenoriaethau - gallwch chi wneud hyn.
  7. Credwch neu beidio, bydd y grwpiau hyn yma i chi ac yn eich cefnogi hyd yn oed yn eich ymdrech i gredu mewn cariad eto a dod o hyd i berson arall i fod gyda nhw. Nid yw ysgariad yn dod â'n bywydau i ben, dim ond rhwystr ydyw.

Gall fod sawl ffordd o sut y gallwch bownsio'n ôl o ysgariad. Os nad oes gennych adnoddau ar gyfer grwpiau cymorth, mae yna ddewisiadau amgen o hyd fel llyfrau gofal ysgariad a all o leiaf eich helpu chi i ddelio â'ch emosiynau a'ch meddyliau.

Peidiwch â bod yn swil a bachu pob cyfle y gallwch ei gael i fod yn well a mynd trwy ysgariad. Nid yw derbyn yr holl help y gallwch ei gael yn arwydd o wendid ond yn hytrach yn arwydd eich bod yn ddigon cryf i fod yn barod i symud ymlaen.

Nid yw cael ysgariad yn enwedig pan ydych chi'n rhiant byth yn hawdd ac er y gall effeithio arnom mewn gwahanol ffyrdd, pwrpas gofal ysgariad nid yw'n newid. Mae yma i gynnig help, clust i wrando, cymorth, ac yn anad dim cefnogaeth i'r holl bobl a phlant hynny sydd wedi gweld realiti llym ysgariad.

Ranna ’: