A oes godineb ac ysgariad yn y Beibl?

A oes godineb ac ysgariad yn y Beibl

Yn yr Erthygl hon
cynllunio ysgariad craff

Y Beibl yw ffynhonnell cwmpawd moesol i'r mwyafrif o Gristnogion. Mae'n ffynhonnell arweiniad a chyfeiriad i fodelu eu bywydau eu hunain ac yn ei ddefnyddio i helpu i wneud penderfyniadau neu weithredu fel canllaw i ddilysu eu dewisiadau.Mae rhai pobl yn dibynnu gormod arno, tra bod eraill yn dibynnu arno yn rhy ychydig. Ond mae'n ymwneud â dewis yr unigolyn yn unig.

Wedi'r cyfan, ewyllys rydd yw'r anrheg uchaf y mae Duw ac America yn ei ganiatáu i bawb. Byddwch yn barod i ddelio â'r canlyniadau. Wrth feddwl am Godineb ac Ysgariad yn y Beibl, mae sawl darn yn gysylltiedig ag ef.Gwyliwch Hefyd:

Exodus 20:14

“Peidiwch â godinebu.”

O ran godineb ac ysgariad yn y Beibl, mae’r pennill cynnar hwn yn eithaf syml ac nid yw’n gadael llawer i’w ddehongli’n annibynnol. Geiriau llafar yn syth o geg y Duw Judeo-Gristnogol, dyma'r 6ed o ddeg gorchymyn Cristnogol a'r 7fed i Iddewon.Felly Dywedodd Duw ei hun na, peidiwch â gwneud hynny. Nid oes llawer ar ôl i ddweud na dadlau am hynny. Oni bai nad ydych yn credu yn y grefydd Judeo-Gristnogol, ac os felly ni ddylech fod yn darllen y swydd benodol hon.

Hebreaid 13: 4

“Dylai pawb anrhydeddu priodas, a chadw’r gwely priodas yn bur, oherwydd bydd Duw yn barnu’r godinebwr a’r holl anfoesol rywiol.”

Mae'r pennill hwn i raddau helaeth yn barhad o'r un cyntaf. Mae'n dweud i raddau helaeth, os na fyddwch chi'n dilyn y gorchymyn, na fydd Duw yn ei gymryd yn ysgafn ac yn sicrhau cosbi'r godinebwr mewn un ffordd neu'r llall.

Mae hefyd yn union hynny mae godineb yn ymwneud â rhyw. Y dyddiau hyn, rydym hefyd yn ystyried anffyddlondeb emosiynol fel twyllo. Felly dim ond am nad yw wedi arwain at ryw (eto), nid yw hynny'n golygu nad ydych chi'n godinebu.

Diarhebion 6:32

“Ond does gan ddyn sy’n cyflawni godineb ddim synnwyr; mae pwy bynnag sy'n gwneud hynny yn ei ddinistrio'i hun. ”

Mae Llyfr y Diarhebion yn gasgliad o ddoethineb a basiwyd i lawr ar hyd yr oesoedd gan saets a doethion eraill. Eto i gyd, mae'r Beibl yn rhy gryno i drafod ac ymhelaethu ar ffynhonnell gwybodaeth o'r fath yn iawn.

Mae twyllo a gweithredoedd anfoesol eraill yn arwain at fwy o drafferth na'i werth. Yn yr oes fodern, fe'u gelwir yn ymgyfreitha setliad ysgariad drud. Nid oes angen i chi fod yn grefyddol i ddeall hynny. Os nad ydych chi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu, yna nid oes gennych yr aeddfedrwydd na'r addysg i fod yn briod yn y lle cyntaf.

Mathew 5: 27-28

“Rydych chi wedi clywed y dywedwyd,“ Ni fyddwch yn godinebu. ” Ond dywedaf wrthych fod unrhyw un sy'n edrych ar fenyw yn chwantus wedi godinebu â hi yn ei galon. ”

I Gristnogion, mae geiriau a gweithredoedd Iesu yn cael blaenoriaeth wrth wrthdaro â Duw Moses ac Israel. Yn ei Bregeth o'r Mynydd, dyma Iesu'n sefyll o gwmpasgodinebac ysgariad yn y Beibl.

Yn gyntaf, ailadroddodd orchymyn Duw i Moses a'i bobl yn unig; aeth â hi ymhellach hyd yn oed a dywedodd i beidio â chwant am ferched (neu ddynion) eraill.

Gan amlaf, mae Iesu'n llai caeth na'i dad, Duw Israel. Yn achos godineb, nid yw'n ymddangos ei fod yn wir.

Mae Iesu

Corinthiaid 7: 10-11

“I'r priod, rydw i'n rhoi'r gorchymyn hwn: Rhaid i wraig beidio â gwahanu oddi wrth ei gŵr. Ond os gwna, rhaid iddi aros yn ddibriod neu gael ei chymodi â'i gŵr fel arall. Ac ni ddylai gŵr ysgaru ei wraig. ”

Mae hyn yn ymwneud ag ysgariad. Mae hefyd yn sôn am yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad ac ailbriodi â'r un person.

Os ydych chi'n pendroni beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad ac ailbriodi, mae'r un hon hefyd yn eithaf syml. Peidiwch â gwneud hynny oni bai am eu gŵr blaenorol.

A bod yn deg, mae pennill arall yn dweud hyn;

Luc 16:18

“Mae unrhyw un sy’n ysgaru ei wraig ac yn priodi dynes arall yn godinebu, ac mae’r dyn sy’n priodi dynes sydd wedi ysgaru yn godinebu.”

Mae hynny'n fwy neu lai ei wella. Felly hyd yn oed os yw'r dyn yn ysgaru ei wraig ac yna'n priodi eto, mae'n dal i fod yn odinebus. Mae hynny'r un peth â methu â phriodi eto.

Mathew 19: 6

“Felly nid ydyn nhw bellach yn ddau ond un cnawd. Beth felly mae Duw wedi uno, peidiwch â gwahanu dyn. ”

Mae hyn yr un peth â'r holl benillion eraill; mae'n golygu bod ysgariad yn odinebus ac yn anfoesol. Yn amser Moses, caniatawyd ysgariad, a phriodolwyd sawl rheol ac adnod o'r Beibl iddo. Ond roedd gan Iesu rywbeth i'w ddweud amdano.

Mathew 19: 8-9

“Caniataodd Moses ichi ysgaru eich gwragedd oherwydd bod eich calonnau’n galed. Ond nid felly y bu o'r dechrau. Rwy'n dweud wrthych fod unrhyw un sy'n ysgaru ei wraig, heblaw am anfoesoldeb rhywiol, ac yn priodi dynes arall yn godinebu. ”

Mae hyn yn cadarnhau Duw safiad ar odineb ac ysgariad yn y Beibl. Mae'r Arglwydd bob amser wedi bod yn gyson ar ei safiad ynglŷn â pheidio â chaniatáu gwahanu nac unrhyw weithredoedd anfoesol gan y naill barti na'r llall.

A yw'r Beibl yn caniatáu ysgariad? Mae yna ddigon o benillion lle mae deddfau o'r fath wedi bodoli, fel y gosodwyd gan Moses. Fodd bynnag, mae Iesu Grist wedi bwrw ymlaen a'i newid eto a diddymu ysgariad fel polisi.

Efallai bod ysgariad yn tabŵ yng ngolwg Iesu ’, ond nid yw ailbriodi eto ar ôl marwolaeth partner mor gaeth. yn Rhufeiniaid 7: 2

“Oherwydd mae merch briod yn rhwym yn ôl y gyfraith i’w gŵr tra bydd yn byw, ond os bydd ei gŵr yn marw, caiff ei rhyddhau o gyfraith priodas.”

Mae gwrthdaro ar y cwestiwn “a all rhywun sydd wedi ysgaru ailbriodi yn ôl y Beibl,” ond mae’n bosib ailbriodi ar ôl marwolaeth partner, ond nid ar ôl ysgariad.

Felly mae'n hollol amlwg beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad ac ailbriodi a godinebu yn ei gyfanrwydd. Mae pob gweithred yn tabŵ ac yn anfoesol. Dim ond dau eithriad sydd. Un, a gall gweddw ailbriodi.

Dyna'r unig eithriad sy'n osgoi'r 6ed (7fed i Iddewon) Gorchymyn Duw. Siaradodd Iesu Grist mewn sawl pwynt am odineb ac ysgariad yn y Beibl, ac roedd yn eithaf bendant ynglŷn â sicrhau bod y gorchymyn yn cael ei ddilyn.

Aeth hyd yn oed i wrthdroi dyfarniad gan Moses i ganiatáu ysgariad.