Ydy'ch Priod yn Croesi'r Llinell? Dyma Sut i Wybod

Heriau Perthynas


seicopathiaid benywaidd mewn perthnasoedd

Mae bron pob un o'r bobl rwy'n gweithio gyda nhw yn siarad â mi am gael anawsterau yn eu perthynas. Mae perthnasoedd ar eu gorau yn heriol gydag anawsterau sy'n gynhenid ​​ynddynt. Mae angen sylw a gwaith parhaus arnynt. Mae llawer o ferched yn pendroni a yw eu gŵr yn “bod yn ddynol” gyda mathau nodweddiadol o frwydrau ac arferion neu a ydyn nhw'n “croesi'r llinell” os ydyn nhw'n ymddwyn mewn ffyrdd penodol.Mae'n bwysig dirnad rhwng y ddwy gan y gellir gweithio ar heriau nodweddiadol ac arferol gyda'i gilydd wrth groesi'r llinell, yn enwedig os cânt eu gwneud yn gyson, dylent godi baneri coch llachar y gallai'r problemau fod yn ddifrifol. Yn yr achosion hyn bydd merch yn cael gwasanaeth da i gydnabod ei bod yn cael ei pharchu neu ei cham-drin, neu efallai hyd yn oed yn cael ei cham-drin. Yn yr amgylchiadau hyn mae'n ymwneud llai â gweithio ar bethau gyda'n gilydd a mwy am fenyw yn creu gofal a diogelwch iddi hi ei hun a phenderfynu ar ei chamau nesaf o ystyried ei bod mewn perthynas afiach.Eich partner yw “Bod yn Ddynol” ac mae ganddo arferion cyffredin os yw:

 • yn cael rhai anawsterau cyfathrebu
 • mae ganddo rai gwerthoedd gwahanol gennych chi o ran arian a rhyw
 • yn gweld pethau'n wahanol i chi dim ond oherwydd ei fod yn ddyn
 • yn gwylltio ac yn ei fynegi'n iach trwy gadw'r ffocws arno'i hun
 • ddim yn gwneud amser i chi a'ch perthynas
 • yn teimlo fy mod wedi fy llethu â gwaith a chyfrifoldebau beunyddiol
 • yn teimlo'n brifo neu'n ddig ac yn siarad amdano'n barchus
 • o bryd i'w gilydd yn anghofio pethau rydych chi'n eu dweud wrtho neu weithiau'n methu â dilyn i fyny
 • eisiau treulio amser ar ei ben ei hun a mynd i'w “ogof ddyn”

Mae gan rai dynion broblemau llawer mwy difrifol na'r arferion a'r problemau cyffredin a nodwyd uchod ac yna maent yn “croesi'r llinell” ac yn ymddwyn mewn ffyrdd niweidiol, cymedrig, bygythiol neu ymosodol. Efallai ei fod hefyd yn ceisio gweithredu pŵer a rheolaeth arnoch chi. Gall yr ymddygiadau hyn ddod o fewn categorïau corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol.

Arwyddion a nodweddion ei fod wedi croesi'r llinell

1. Camau corfforol fel dyrnu, slapio, cicio, tagu, defnyddio arf, tynnu gwallt, ffrwyno, peidio â gadael ichi symud i ffwrdd neu allan o ystafell.2. Camau rhywiol fel eich gorfodi i wneud rhywbeth rhywiol nad ydych chi am ei wneud, eich defnyddio fel gwrthrych rhyw neu eich cyffwrdd mewn ffyrdd rhywiol pan nad ydych chi am gael eich cyffwrdd.

3. Camau gweithredu emosiynol fel:

 • eich bychanu trwy ddweud eich bod yn gollwr neu ni fyddwch byth yn unrhyw beth
 • galw enwau arnoch chi
 • dweud wrthych beth i'w deimlo (neu beth i beidio â theimlo)
 • dweud wrthych eich bod yn wallgof neu'n gwneud pethau yn eich pen
 • yn eich beio am ei deimlad o ddicter, ei weithredoedd blin neu ei ymddygiadau cymhellol
 • eich cadw ar wahân i'ch teulu a'ch ffrindiau, rheoli gyda phwy rydych chi'n ei weld, siarad â nhw a phryd rydych chi'n mynd allan
 • defnyddio bygythiadau gydag edrychiadau neu ystumiau bygythiol, rhygnu ar fyrddau neu waliau neu drwy ddinistrio'ch eiddo
 • defnyddio bygythiadau trwy fygwth eich diogelwch, bygwth mynd â'ch plant i ffwrdd neu fygwth gwneud honiadau i'ch teulu neu'ch plentyn
 • gwasanaethau amddiffynnol am eich ymddygiad neu weithrediad meddyliol ac emosiynol
 • gan roi'r driniaeth dawel i chi ar ôl anghytuno
 • cerdded i ffwrdd ar ôl i chi ofyn am help neu gefnogaeth
 • arddweud yr hyn y gallwch (ac na allwch) siarad amdano
 • yn eich trin fel gwas ac yn gweithredu fel ef yw ‘brenin y castell’
 • torri eich preifatrwydd trwy wirio'ch negeseuon llais, testunau neu bost post
 • eich beirniadu ni waeth beth ydych chi'n ei wneud neu sut rydych chi'n gwisgo
 • gamblo a defnyddio cyffuriau er gwaethaf addo peidio â gwneud hynny
 • cael materion allgyrsiol
 • dychwelyd ar gytundebau
 • dod i mewn i ystafell ar ôl i chi ofyn am fod ar eich pen eich hun

3. Camau ariannol fel eich atal rhag gweithio, dal arian yn ôl, cymryd eich arian, gwneud ichi ofyn am arian neu wneud pethau am arian, gwneud penderfyniadau ariannol mawr neu brynu mawr heb ymgynghori â chi.
dirywiad perthynas

I grynhoi, mae gan bobl o bob cefndir ac o bob oed heriau yn eu perthynas. Yn aml, mae'r rhain yn nodweddiadol ac yn normal ac yn bethau i weithio arnyn nhw gyda'i gilydd, gobeithio mewn ffyrdd caredig, cefnogol, tosturiol a chariadus. Yna mae gweithredoedd a phroblemau sy'n fwy na'r hyn y cyfeirir ato fel rhywbeth nodweddiadol. Dyma pryd mae'ch dyn wedi croesi'r llinell. Os ydych chi'n cydnabod y gwahaniaethau byddwch chi'n gallu dirnad a ydych chi mewn perthynas iach neu mewn perthynas sydd efallai'n well i chi beidio â bod, yn enwedig os nad yw'ch dyn yn cymryd cyfrifoldeb am ei broblemau. Os byddwch chi'n cael eich hun mewn sefyllfa fel hon, ceisiwch help trwy loches trais domestig a / neu therapydd.