Cydrannau Allweddol Cyfathrebu Mewn Perthynas

Cydrannau Allweddol Cyfathrebu Mewn Perthynas

Cyfathrebu yw'r demtasiwn anodd ei cholli sy'n treiddio rhwng dau berson. Mae hi'n feistres anwadal ac mae angen darparu ar ei chyfer a rhoi sylw iddi, rhag i chi ddioddef ei digofaint.

Rwy'n teimlo fel mwy a mwy, rwy'n clywed am berthnasoedd sy'n ei chael hi'n anodd a'r peth sydd yng nghanol y tensiynau yw'r peth hwn: cyfathrebu. Neu ddiffyg.Rwy'n meddwl am yr amseroedd pan nad oedd fy un arwyddocaol arall a minnau ar yr un dudalen a chymaint o'r amseroedd hynny, nid oeddem yn deall ein gilydd yn llawn. Roedd rhan o hyn oherwydd nad oeddem yn gwrando ar ein gilydd mewn gwirionedd, sy'n eithaf beirniadol wrth feddwl am gyfathrebu â'ch partner.

Ydych chi wir yn gwrando ar eich partner?

Rydych chi'n gwybod yr hen adage: mae gennym ni ddau glust ac un geg am reswm. Mae'n fath o fenthyg ei hun yma. Wrth gyfathrebu â'ch partner, gofynnwch i'ch hun: a ydych chi wir yn gwrando arnyn nhw? Neu a ydych chi'n eu clywed yn unig? Oes, mae gwahaniaeth. Mae eu clywed yn cydnabod bod sain yn dod allan o'u ceg. Mae gwrando yn clywed y geiriau mae'r synau hynny'n eu gwneud a'r ystyr y tu ôl iddyn nhw.

Pen arall yr hafaliad cyfathrebu: Siarad

Nawr, mae'r un hon yn anodd. Efallai y cewch eich temtio i ddim ond pigo'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl, ac nid wyf yn dweud bod hynny'n beth drwg. Weithiau gall hynny esgor ar ddeialog ddiddorol a thrafodaeth ddiddorol; neu dim ond darganfod bod eich partner yn hoff iawn o sioe deledu nad oedd gennych unrhyw gliw yr oeddent ynddo (a ddigwyddodd i mi yn ddiweddar. Darganfu fy mhartner pan oeddwn yn fy arddegau, roeddwn i wrth fy modd â Buffy the Vampire Slayer. Buff 20fed Pen-blwydd Hapus !).

Mae'r agwedd siarad yn allweddol i gyfathrebu serch hynny. Mae'n fath o debyg i'r ddadl ddaeth gyntaf? Y cyw iâr neu'r wy? Y ddwy ran o gyfathrebu yw siarad a gwrando. Bron bob amser, y siarad ddaeth yn gyntaf, ond o hyd. Ni allwch gael un heb y llall.

I mi, mae fy mhartner a minnau wedi dysgu bod yn uniongyrchol iawn gyda'n gilydd. Rwy'n golygu poenus manwl ac uniongyrchol. Mae gennym y drefn ddigymell hon pan fyddwn yn gadael y tŷ gyda'n gilydd. Rydyn ni'n mynd trwy, mewn dull pwynt wrth bwynt, sut rydyn ni'n mynd i drin y dasg o'n blaenau.

Ewch i siopa groser er enghraifft:

Rydyn ni'n deffro. Rwy'n gwneud brecwast, rydyn ni'n ei fwyta. Yna, rydyn ni'n cynllunio ein diwrnod. Rydyn ni i gyd yn rhestru'r pethau rydyn ni am eu cyflawni ac yn trafod yr amserlen orau o ddigwyddiadau. Rydyn ni'n dewis mynd i siopa bwyd yn gyntaf. Rwy'n rhestru ein rhestrau i wneud siopa bwyd yn haws ac mae'n ein gwneud ni'n llai tebygol o wyro oddi wrth ein cynllunio bwydlen. Yna, rydyn ni'n cydio yn ein bagiau bwyd, yn gadael y tŷ, ac yn cyrraedd y car. Yna, rydyn ni'n trafod y dasg dan sylw. Rydyn ni'n mynd i fynd i siop groser rhif un yn gyntaf i godi'r eitemau canlynol. Yna, byddwn yn mynd i siop groser rhif dau i godi gweddill ein heitemau. Yna byddwn yn cael cinio. Yna byddwn yn trafod manteision, doeth o ran lleoliad, y bwytai a fydd fwyaf cyfleus i gyrraedd unwaith y byddwn wedi siopa. Yna rydyn ni'n siarad a oes rhaid aildrefnu'r amserlen yn seiliedig ar ba amser rydyn ni'n cyrraedd adref.

Sicrhewch eich bod ar yr un dudalen â'ch partner

Gall fod yn gythruddo iawn a byddwn yn dweud celwydd pe bai ganddi fy sylw llawn tra roeddem yn gwneud hyn. Fodd bynnag, o leiaf, rydym ar yr un dudalen. Mae'n dileu rhai o'r cwynion mân yr oeddem yn arfer eu profi. Rydyn ni bob amser yn gwybod beth yw nodau'r person arall, ac yn aml yn helpu ein gilydd i'w cyrraedd. Heddiw, roeddwn i'n gwybod ei bod hi eisiau cael cardiau diolch allan yn y post, felly cyn i ni adael y tŷ am y diwrnod, eisteddais i lawr a mynd i'r afael â nhw a selio'r amlenni wrth iddi syfrdanu. Wrth i mi syfrdanu, edrychodd i fyny weddill yr amlenni, a stampio'r gweddill. Cwblhawyd y dasg honno ac roeddem yn barod i fynd ar amser. Y cyfan oherwydd cyfathrebu effeithiol.

Ranna ’: