Diffyg Cyfathrebu - A All Fod Yn Angheuol i Berthynas?

Pâr Deniadol Yn Cael Dadl Ar Gwdyn Gartref Yn Yr Ystafell Fyw

Yn yr Erthygl honMae'n drist pan fydd priodasau a ddigwyddodd unwaith trwy gyfnewid addunedau â'i gilydd i aros gyda'i gilydd trwy drwch a thenau am byth, yn cyrraedd y dibyn o wahanu.Mae'r ateb i'r cwestiwn cyffredin am y rheswm pam mae cyplau yn torri i fyny fel arfer yn eithaf syml - dyna'r diffyg cyfathrebu. Oes, gall cyplau gael problemau ychydig yn wahanol.

Serch hynny, y prif reswm pam nad yw'r problemau hyn yn cael eu datrys yw cyfathrebu gwael.Gadewch inni ddod i ddeall hyn ychydig yn fwy fel y gallwch weithredu newidiadau i atal eich priodas rhag cwympo ar wahân oherwydd diffyg materion cyfathrebu neu gyfathrebu mewn priodas.

Pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas

Pam ei bod mor bwysig cyfathrebu? Efallai y byddech chi'n dal delwedd yn eich meddwl o'ch taid, a oedd prin wedi siarad ychydig eiriau.

Ac mae wedi bod yn briod â’ch mam-gu ers 60 mlynedd, hyd ei farwolaeth. Felly, dywedwch, nid yw diffyg cyfathrebu yn gymaint o beth.Ond y mae. Mae'r amseroedd wedi newid. Y dyddiau hyn, nid ydyn nhw'n aros yn briod os nad ydyn nhw'n hapus. O leiaf ddim am gyfnod rhy hir.

Felly, mae'n rhaid i chi weithio ar ansawdd eich perthynas. Y rhif un peth y gallwch chi ei wneud i ysgariad-brawf eich priodas yw gwella cyfathrebu.

Yn ôl Arolwg YourTango.com , mae dwy ran o dair o briodasau yn ysgaru oherwydd diffyg cyfathrebu. Meddyliwch am y peth!

Mewn 65% o briodasau, y rheswm dros dorri i lawr oedd cyfathrebu gwael. Felly, gallwn ddweud - nid oes unrhyw gyfathrebu mewn perthynas yn cyfateb i ddim perthynas yn y rhan fwyaf o'r achosion.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon i ddeall y pwysigrwydd cyfathrebu mewn perthnasoedd :


proses cynghori ar briodas

Diffyg cyfathrebu mewn perthynas - achos ac effeithiau

Ymladd Pâr A Blurr Trist

Pam ydyn ni mewn perthynas â chyfathrebu dinistriol yn y pen draw?

Yn anffodus, fel gyda llawer o anhwylderau eraill yn oedolaeth, mae'r rheswm yn gorwedd yn ein plentyndod. Pam ydyn ni'n dweud “yn anffodus”?

Oherwydd bod newid yr arferion a'r credoau sydd â gwreiddiau dwfn a ffurfiwyd yn ystod ein blynyddoedd cynnar ychydig yn anodd. Ond gellir ei wneud, felly peidiwch â rhoi'r gorau iddi eto.

I'r mwyafrif ohonom, patrymau ein hymlyniad emosiynol , yn ogystal â sut rydym yn cyfathrebu, eu ffurfio pan oeddem yn ifanc iawn.

Tra roeddem yn arsylwi ein rhieni neu bobl arwyddocaol eraill yn ein plentyndod, fe wnaethom adeiladu credoau ynghylch sut y dylai pethau fod. Rydyn ni'n cario'r credoau hyn o gwmpas er ein bod ni bellach yn oedolion.

Pan nad oes unrhyw gyfathrebu mewn perthynas, mae hynny fel arfer yn golygu bod ein rhieni hefyd yn cael anawsterau cyfathrebu . Fodd bynnag, dyma'r achos. Mae'r effeithiau'n ehangu i'n bywydau fel oedolion.

Ac i fywydau ein plant. Oherwydd, o arsylwi ar y diffyg cyfathrebu yn eich priodas, maen nhw'n adeiladu'r un patrymau perthynas drostyn nhw eu hunain.

Ac felly, mae diffyg cyfathrebu mewn perthynas yn trosglwyddo i'r cenedlaethau canlynol. Felly, stopiwch y cylch nawr!

Problemau cyfathrebu perthynas gyffredin

Mewn seicotherapi , mae cyplau fel arfer yn dod gydag un o'r wyth patrwm cyfathrebu afiach canlynol:


pa mor aml mae cyplau yn ymladd

 • Goddefol-ymosodol - Pan feddyliwch am ddim cyfathrebu mewn perthynas, dychmygwch yr arddull hon - mae un o'r partneriaid yn cadw'n dawel am eu teimladau ac yn dial mewn modd goddefol.
 • Sgrechian - Er y gall y dadleuon fod yn rhesymol hyd yn oed, mae'r cyflwyniad yn ymosodol ac yn sarhaus, felly nid oes unrhyw gyfathrebu mewn perthnasoedd fel y rhain.
 • Bod yn histrionig - Pan fydd un o'r partneriaid yn rhy ddramatig, mae cynnwys y sgwrs yn cael ei wthio o'r neilltu, a'r cyfan sy'n weddill yw'r ddrama.
 • Llefain cronig - Weithiau, daw'r diffyg cyfathrebu ag un o'r partneriaid sy'n chwarae'r dioddefwr, yn ymwybodol ai peidio.
 • Atal / ffrwydro - Fel arfer, mae un o'r priod yn atal eu mynegiant, nes eu bod yn barod i ffrwydro mewn dicter yn y pen draw.
 • Cael gwrthdaro - Weithiau, mae un o'r partneriaid mor wrthdaro nes bod eu negeseuon yn anodd eu deall. Felly, mae'r diffyg cyfathrebu yn ymsefydlu.
 • Syfrdanol - Mae rhai pobl yn tueddu i gau i lawr neu ymbellhau oddi wrth faterion, ac mae hyn yn aml yn adlewyrchu mewn cyfathrebu priodasol.
 • Cyfathrebu â phryder - Mewn perthnasoedd o'r fath, mae un o'r partneriaid yn cael pwl o bryder y foment y mae negeseuon heriol yn cael eu mynegi, sy'n ei gwneud hi'n amhosibl cael sgwrs adeiladol.

Sut i ddatrys problemau cyfathrebu mewn priodas

Gall diffyg cyfathrebu mewn priodasau ddryllio perthynas a fyddai fel arfer yn gweithio'n dda. Peidiwch â gadael i hyn fod yn wir am eich priodas.

Dyma rai awgrymiadau cyfathrebu i chi geisio a ydych chi'n profi cyfathrebu gwael mewn priodas:

 • Neilltuwch amser i siarad am faterion pwysig

Peidiwch â bod yn anadweithiol. Pan fydd rhywbeth y dylid ei drafod, cytunwch y bydd y ddau ohonoch yn neilltuo peth amser tawel i siarad amdano.

 • Osgoi iaith gyhuddo

Sut? Peidiwch â defnyddio datganiadau fel “Rydych chi'n fy ngwneud i'n wallgof!” Yn lle hynny, ceisiwch ddweud: “Pan fyddwch chi'n ymddwyn felly, dwi'n gwylltio.” Mae'n newid cynnil, ond bydd yn gwneud rhyfeddodau i'ch cyfathrebu.

 • Peidiwch â gor-gyffredinoli

Yr hyn y mae'n ei olygu yw rhoi'r gorau i ddefnyddio brawddegau sy'n dechrau gyda: “You never & hellip;” a “Ti bob amser & hellip;” Nid yw datganiadau o'r fath byth yn 100% yn wir, ac maent yn cau'r ffordd tuag at sgwrs adeiladol.

 • Siaradwch â chynghorydd

Mae'n weithiwr proffesiynol sy'n gallu gweld pethau'n fwy gwrthrychol ac yn dysgu offer syml i chi ddod allan o'r patrymau cyfathrebu camweithredol sydd wedi hen ymwreiddio yn eich priodas.