Byw gyda'n gilydd ar ôl ysgariad - Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud?

Byw gyda

Nid yw'n anghyffredin i gwpl sydd wedi ysgaru ailystyried eu penderfyniad a chymodi. Mewn rhai achosion, gall cwpl ddewis byw gyda'i gilydd ar ôl ysgariad. Mae'r cyplau hyn, sydd wedi ysgaru ond yn byw gyda'i gilydd, yn rhannu'r cyfrifoldeb o rianta eu plant y tu allan i'w priodas. Mae cwestiynau'n aml yn codi ynghylch a oes unrhyw effeithiau cyfreithiol cyd-fyw ar ôl ysgariad os yw'r cyplau yn cynllunio ar gyd-fyw ar ôl ysgariad.Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi nad yw'n anghyffredin i gyplau sydd wedi ysgaru benderfynu dechrau aros gyda'i gilydd ar ôl ysgariad am nifer o resymau, gan gynnwys lleihau tarfu ar fywydau plant y cwpl neu amodau ariannol a allai wahardd cwpl rhag symud allan. ar eu pen eu hunain. Yn yr achosion hyn, gall cwpl ddewis parhau i rannu treuliau, ac os oes ganddynt blant gyda'i gilydd, rhannu dyletswyddau magu plant.Effaith gyfreithiol cyd-fyw ar ôl ysgariad

Mae deddfau ysgariad ychydig yn aneglur ynglŷn â hyn. Ond, gall cwestiynau cyfreithiol godi os oes gan y cwpl blant sy'n ei gwneud yn ofynnol i un priod dalu cynhaliaeth plant i'r rhiant arall neu os gorchmynnodd y llys i gyn-briod dalu alimoni i'r cyn-briod arall. Pan fydd cwpl sydd wedi ysgaru yn penderfynu dechrau byw gyda'i gilydd ar ôl ysgariad, byddai'r rhwymedigaeth cymorth yn cael ei newid i adlewyrchu'r ffaith bod y sawl sy'n talu'r gefnogaeth neu'r alimoni yn byw gyda'r derbynnydd ac yn lleihau ei gostau.

Yn yr achos hwn, gallai unrhyw rwymedigaethau cymorth neu alimoni gael eu lleihau neu eu dileu trwy ymgynghori â chyfreithiwr alimoni arbenigol. Fodd bynnag, byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i un o'r partïon â diddordeb ddeisebu'r llys leihau ei rwymedigaethauY tu hwnt i ystyriaethau sy'n cynnwys cynnal plant ac alimoni, yn yr un modd ag y mae cwpl sydd wedi ysgaru yn rhydd i gyd-fyw â phwy bynnag maen nhw ei eisiau, gallant hefyd gyd-fyw gyda'i gilydd. Mae cyd-fyw ar ôl ysgariad yn gam dilys y gallant ei wneud. Ac mae yna gyplau sy'n ysgaru ond yn aros gyda'i gilydd yn hapus.

Mae'r unig gwestiwn a all godi yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae'r berthynas cyd-fyw ar ôl ysgariad yn mynd yn sur a gorfodir y cwpl i gysoni materion ariannol neu ailystyried amserlenni ymweld â phlant gan nad yw un rhiant yn byw yn y cartref mwyach. Yn yr achos hwn, os na all y partïon ddatrys unrhyw anghydfodau, byddai angen i'r llys ymyrryd yn ei allu i ddelio â materion ôl-ysgariad sy'n ymwneud â phlant.

Gall atwrnai ysgariad profiadol eich cynorthwyo wrth ystyried byw gyda'ch gilydd ar ôl ysgariad, felly mae'n bwysig cadw unigolyn sy'n fedrus wrth ddarparu cyngor ar faterion a all godi ar ôl ysgariad.Mae'r gweithdrefnau o ffeilio trethi yn ystod ysgariad a ffeilio trethi ar ôl ysgariad hefyd yn rhywbeth y bydd angen i chi ei chyfrifo. Nid yw byw gyda chyn-ŵr ar ôl ysgariad yn golygu y byddwch yn gallu gwneud eich trethi yn y ffordd y gwnaethoch hynny pan oeddech yn briod.

Effeithiau emosiynol cyd-fyw ar ôl ysgariad

Allwch chi gyd-fyw ar ôl ysgariad?


sut i wneud i'ch cariad wrando arnoch chi

Mae cael ysgariad, ond dal i fyw gyda'n gilydd yn drefniant od. Yr hyn sy'n ei wneud yn fwy anghyfforddus yw, cael ysgariad a byw yn yr un tŷ lle'r oeddech chi'n byw fel cwpl priod. Mae popeth yr un peth, heblaw eich bod wedi ysgaru. Pan fyddwch wedi bod yn briod ac wedi gwahanu, bydd cynnal perthnasoedd sifil ar ôl ysgariad â'ch cyn, eu teulu a'u ffrindiau yn hynod heriol. Mae bod yn ffrindiau gyda chyn yn ddigon anodd, nawr dychmygwch fyw gyda chyn-ŵr neu wraig a bod yn ffrindiau! Bydd hyn yn ddryslyd ac yn draenio'n emosiynol.

Mae ysgariad gyda phlant yn anodd dros ben. Mae'n fwy felly pan rydych chi'n ysgaru ond yn dal i gyd-fyw â'ch cyn-briod! Meddyliwch am sut i baratoi'ch plentyn ar gyfer ysgariad, pan fyddan nhw'n eich gweld chi'n byw gyda'ch gilydd ac yn rhyngweithio â'ch gilydd fel pan oeddech chi'n briod. Bydd yn anodd iddynt ddeall beth sy'n digwydd.

Bydd y trefniant hwn o gyd-fyw naill ai'n arwain at ddod yn ôl at eich gilydd ar ôl ysgariad neu y bydd un ohonoch chi'n symud allan yn y pen draw pan fydd y chwerwder yn cael y gorau ohonoch chi.

Dod yn ôl ynghyd â chyn-ŵr neu wraig

Os ydych chi'n meddwl am ddod yn ôl at eich gilydd ar ôl ysgariad, mae'r ystadegau braidd yn dywyll. Dim ond 6 y cant o gyfanswm y bobl sy'n ysgaru sy'n ailbriodi i'r un person. Serch hynny, mae o leiaf 6 y cant o'r boblogaeth wedi ailbriodi i'w priod sydd wedi ysgaru, felly os penderfynwch ei wneud, nid chi fyddai'r un cyntaf.

Os ydych chi am gael atebion i gwestiynau fel sut i atal ysgariad neu ei wrthdroi, nid yw hynny'n opsiwn. Ar ôl i chi ysgaru, ni allwch ei ddadwneud. Hyd yn oed os ydych chi am ddod yn ôl gyda'ch cyn-briod, bydd yn rhaid i chi ailbriodi.

Ond os ydych chi'n gwneud iawn am eich meddwl, ar ôl cyd-fyw ar ôl ysgariad, rydych chi am ddod yn ôl at eich gilydd, yna gallwch chi ddarllen ar bynciau fel- sut i gael eich cyn-wraig yn ôl ar ôl ysgariad ac awgrymiadau i gymodi ar ôl ysgariad am help.