Priodas a Lles: Eu Cysylltiad Cymhleth

Priodas a Lles A yw priodas yn fuddiol i les person? Mae rhai pobl yn dweud ei fod yn dda i berson. Mae eraill yn dweud ei fod yn dibynnu ar bwy rydych chi'n priodi. Mae'r math o briodas sydd gennych yn eich helpu i benderfynu a fyddwch chi'n sâl neu'n gadarn, yn hapus neu'n drist. Ac mae yna fyrdd o straeon ac astudiaethau i ategu'r datganiadau hynny.

Mae priodasau hapus yn cynyddu hyd oes, tra gall priodasau llawn straen gynyddu'r risg o drawiadau ar y galon a strôc. Os ydych chi'n briod ac yn hapus, yna mae hynny'n wych. Os ydych chi'n sengl ac yn hapus, yna mae hynny'n dal yn wych.

Manteision priodas hapus

Mae ansawdd priodas yn effeithio ar statws iechyd. Mewn priodas hapus, mae unigolion yn dod yn iachach ac yn byw'n hirach. Dyma rai o fanteision rhyfeddol priodas hapus.

1. Annog ymddygiad diogel a ffordd iach o fyw

Mae tueddiad cyplau priod i gymryd rhan mewn ymdrech beryglus yn sylweddol isel oherwydd eu bod yn ymwybodol bod yna rywun sy'n ddibynnol arnynt.Pobl briod hapusbwyta'n dda a chynnal ffyrdd iach o fyw.

2. Gwellhad cyflymach o salwch

Mae pobl briod hapus yn gwella'n gyflym oherwydd bod ganddynt briod cariadus, yn gofalu amdanynt yn amyneddgar trwy gyfnod eu salwch

A astudio yn dangos hynny mae unigolion yn sylweddol yn teimlo llai o boen wrth ddal dwylo eu partner. Mae delwedd neu gyffyrddiad o anwylyd yn cael effaith tawelu corfforol. Mae'n lleddfu'r boen i'r un graddau â pharacetamol neu gyffuriau narcotig. Mae hefyd yn dangos bod clwyfau yn gwella'n gyflymach mewn pobl sydd â pherthynas briodasol hapus.

3. Llai o bosibilrwydd o ddatblygu anhwylderau meddwl

Mae gan barau priod hapus gyfradd isel o iselder ac maent yn llai tebygol o ddatblygu salwch meddwl. Mae rhywbeth yn anhygoel mewn perthynas briodasol gariadus sy'n helpu pobl briod i aros ar y trywydd iawn. Mae perthynas briodasol hapus yn dileu problem unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

4. Rhychwant oes hirach

Ymchwil yn dangos bod cael bywyd priodasol hapus i bob pwrpas yn ychwanegu cwpl o flynyddoedd ychwanegol at fywyd person. Mae perthynas briodasol gariadus yn amddiffyn cyplau rhag marwolaeth gynamserol.

Mae cyplau priod hir yn rhyngddibynnol yn emosiynol ac yn gorfforol

Nid dim ond edrych yn debyg y mae cyplau amser hir. Gallant hefyd ddod yn debyg yn fiolegol wrth iddynt heneiddio. Mae cyplau yn dechrau adlewyrchu amodau corfforol ac emosiynol ei gilydd wrth iddynt symud ymlaen mewn oedran. Dyma rai o'r rhesymau pam mae parau hir-briod yn gyd-ddibynnol, yn emosiynol ac yn gorfforol.

1. Rhannu arferion tebyg ar ymarfer corff a diet

Bydd priod â phobl ddiabetig yn wynebu risg uwch o gael diabetes oherwydd eu bod yn rhannu arferion gwael fel diet gwael.

Fodd bynnag, mae person sy'n dangos enghraifft ddelfrydol gangall ymarfer corff yn rheolaidd ddylanwadu ar y partner aralli wneud yr un peth. Bydd gwr sy'n hoff o ymarfer corff yn fwy tebygol o ddylanwadu ar ei wraig i ymuno. Mae cael gweithgaredd ffitrwydd, dawnsio neuadd, neu redeg yn rheolaidd gyda'i gilydd yn gallu rhoi hwb i berthynas agos cwpl hefyd.

2. Chwarae rôl y gofalwr

Bydd iechyd priod yn effeithio ar iechyd y llall. Er enghraifft, gall effaith gofalu am oroeswr strôc a pherson ag iselder effeithio'n andwyol ar y corfforol aiechyd meddwl priod y gofalwr.

3. Dylanwadu ar eich safbwynt ar fywyd

Os yw'ch priod yn optimist, mae'n debyg y byddwch chi'n dod yn optimist hefyd. Bydd cael priod optimistaidd yn eich helpu i ddatblygu persbectif cadarnhaol ar fywyd.

Tecawe

Mae iechyd a phriodas yn perthyn yn agos. Mae marwolaethau parau priod hapus yn isel. Mae priodas yn cael effaith aruthrol ar les llwyr person na pherthnasoedd eraill oherwydd bod parau priod yn treulio amser gyda'i gilydd ar sawl gweithgaredd, megis ymlacio, bwyta, ymarfer corff, cysgu, a gwneud tasgau cartref gyda'i gilydd.

Mae perthynas briodasol yn effeithio'n aruthrol ar ein cyrff a'n hymennydd. Mae cwympo mewn cariad yn effeithio ar rannau o'r ymennydd ac yn cynhyrchu teimlad o ewfforia. Heb os, mae bod mewn cariad yn gwneud i chi deimlo'n hapus ac yn iach. I'r gwrthwyneb, mae'n esbonio pam mae breakup yn niweidiol.

Brittany Miller
Mae Brittany Miller yn gynghorydd priodas. Mae hi'n briod yn hapus ac mae ganddi ddau o blant. Mae ei bywyd priodasol hapus yn ei hannog i rannu ei syniadau am briodas, cariad, perthynas ac iechyd. Mae hi'n blogiwr ar gyfer cwmni bilio meddyg Houston .

Ranna ’: