O Gariad, Agosrwydd a Rhyw

O Gariad, Agosrwydd a Rhyw

“Gall rhyw fod y mynegiant mwyaf agos-atoch a hardd o gariad, ond dim ond pan fyddwn yn gweithredu fel pe bai rhyw yn brawf o gariad yr ydym yn dweud celwydd wrthym ein hunain. Mae gormod o ddynion yn mynnu rhyw fel prawf o gariad; mae gormod o fenywod wedi rhoi rhyw mewn gobeithion o gariad. Rydyn ni'n byw mewn byd o ddefnyddwyr lle rydyn ni'n cam-drin ein gilydd i ddifetha poen undonedd. Rydyn ni i gyd yn dyheu am agosatrwydd, a gall cyswllt corfforol ymddangos fel agosatrwydd, am eiliad o leiaf. ” (McManus, Erwin; Soul Cravings, 2008)Mae llawer wedi cymryd â llaw i ysgrifennu am yr uchod. Ni fyddwn yn meiddio tanbrisio'r swm mawr o waith llenyddol (ffuglennol a ffeithiol) ar bwnc cariad, agosatrwydd a neu ryw. Digon i ddweud, mae'r erthygl hon wedi'i hysgrifennu i'ch helpu chi i gael dealltwriaeth glir o'r ymadroddion hyn ynddynt eu hunain. Byddaf yn ceisio diffiniad byr o gariad, agosatrwydd a rhyw. Fe'ch gadawaf â llunio'ch meddwl ar eich anghenion. Ond yn gyntaf, fflach newyddion! Does dim rhaid i chi garu rhywun i gael rhyw gyda nhw ac nid oes angen i chi fod yn agos at rywun cyn mynd i'r gwely gyda nhw chwaith. Yr hyn sydd angen i chi ei amlinellu a'i nodi'n glir yw'r hyn rydych chi ei eisiau neu ei angen mewn perthynas. Mae angen i chi fod â meddwl clir wrth fynd i berthynas bersonol agos. Rwy'n credu mewn perthnasoedd sy'n cael eu gyrru gan bwrpas.
arddangosiad cyhoeddus o anwyldeb

Nid yw cariad yn hafal i ryw

Nid yw cariad, yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl wedi dod i'w gredu, yn cyfateb rhyw i gariad. Mae hyn yn gamarweiniol ym mhob ffordd bosibl. Mae cariad yn syml yn aberth rydych chi'n ei wneud i berson arall. Ar gyfer y record, nid ydym yn sôn am erotica (fersiwn Hollywood) o gariad. Rydym yn siarad am y gofalu, y meithrin, y rhoi a'r derbyn y mae bodau dynol wedi'u rhoi i'w gilydd dros yr oesoedd.

Felly beth yw agosatrwydd?

At ein pwrpas, gadewch inni ddiffinio agosatrwydd fel cyflwr o ‘fod’ mewn perthynas. Rydych chi'n gweld, agos-atoch yn ferf (rhywbeth rydyn ni'n ei wneud): “gwneud yn hysbys” ydyw. Felly, mae agosatrwydd yn grynhoad graddol lle mae dau berson yn fwriadol ac yn fwriadol yn caniatáu eu hunain i ddod yn agored i niwed gyda'i gilydd. Maent yn rhoi mynediad i'w gilydd i'r rhannau gwybyddol ac effeithiol ohonynt eu hunain a fyddai fel arall yn cael eu cadw'n gudd rhag eraill. Trwy dreigl amser, mae'r bobl hyn yn rhannu ac yn gwneud yn hysbys i'w gilydd trwy sgyrsiau ac yn deialog eu breuddwydion, eu hofnau, eu gobeithion a'u dyheadau. Gyda phob person yn y berthynas yn dychwelyd, mae'n adeiladu hyder ac yn meithrin bondiau agosrwydd â'i gilydd. Maent yn datblygu agosrwydd ac yn rhannu ymdeimlad o berthyn. Fe wnaethant ffugio ac adeiladu fforwm lle mae pob un ohonynt yn teimlo'n ddigon diogel i hunan-ddatgelu, rhoi a derbyn, ymddiried a theimlo'n ddilys. Mae agosatrwydd yn broses sy'n digwydd ac yn cronni dros amser. Mae'n hylif ac nid yn ddisymud.Beth yw rhyw felly?

Rhyw? Mae rhyw, ar y llaw arall, yn ymddangos yn eithaf syml wedi'i dorri a'i sychu. Ond ynte? Yn y ffurf ysgafnaf, dim ond allfa yw rhyw ar gyfer ein hangen i fodloni ein chwant anifail gyda'r pwrpas o gyflawni orgasm ymhlith dynion a menywod. Er bod llawer o bobl yn cyfateb rhyw â dau berson yn gorwedd gyda'i gilydd, gall rhyw gael ei ymarfer gan un person fel sy'n cael ei ymarfer trwy'r weithred o fastyrbio. Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng rhyw ddynol a'r ysfa anifeiliaid yn unig i neidio ar ei gilydd oddi wrth wneud cariad, y weithred bwrpasol a thyner o gael gweithred bersonol a phleserus o gael cyfathrach rywiol â'i gilydd. Yn bersonol, fel dyn, credaf ei fod yn freintiedig pan fydd eich partner yn caniatáu ichi fynd i'w parth corfforol personol. Rwyf yr un mor cydnabod bod y rhan fwyaf o bobl mewn rhyw, ar gyfer rhyw. A dweud y gwir, mae hynny'n eich gadael yn anfodlon ac yn anfodlon.

Materion agosatrwydd a rhyw

Yn ystod fy holl flynyddoedd o fugeilio ac wedi hynny yn fy ymarfer fel therapydd, un o'r materion sy'n weddill sy'n wynebu fy nghwsmer yw materion agosatrwydd a rhyw. Ar y cyfan, mae'r rhan fwyaf o gyplau yn drysu un â'r llall a daw hwn yn un o'r clymau mwyaf heriol i'w ddatgysylltu ar eu cyfer. Clymau oherwydd cyn belled nad yw'r ddau gynhwysyn elfennol o berthnasoedd ystyrlon ac ymroddedig wedi'u mynegi'n glir, mae'r cwpl yn ei chael hi'n anodd. Y canlyniad amlaf na pheidio yw anffyddlondeb.

Gan gydnabod ei bod yn cymryd amser ac ymdrech ymwybodol i ymddiried yn rhywun arall gyda'n holl fodau, mae'n dod yn her pan ddarganfyddwn nad yw ein hymdrechion wedi cael eu dychwelyd yn ddigonol a bod ein gobeithion wedi'u bradychu. Felly, y boen emosiynol a'r trallod sy'n dod yn anffyddlondeb. Anffyddlondeb, yn syml, yw pan fydd un parti yn gwyro neu'n crwydro o lwybrau perthynas hapus a sefydlog yn ôl pob tebyg. Mae llawer ohonom wedi dod i nodi anffyddlondeb â sefyllfa cyfathrach rywiol y tu allan i berthynas sy'n ymddangos yn ymrwymedig. Yno y mae eto, rhyw; mae'n ddiddorol mai anaml y byddwn yn edrych am wraidd anffyddlondeb yn hytrach na thaflu ein hunain i ffit o gynddaredd bob tro y mae'n digwydd.