Sut i Gael Perthynas sy'n Cydfodoli Yn ystod COVID-19

Pâr cariadus yn cael brecwast yn gorwedd yn y gwely

Yn yr Erthygl honGobeithio eich bod chi i gyd yn gwneud yn dda yn ystod yr amser anodd a rhyfedd hwn. Wrth i ni gychwyn ar bennod newydd mewn hanes, mae rhai o'r cyplau yn ei chael hi'n anodd cydfodoli gyda'i gilydd wrth fod mewn chwarteri agos am gyfnodau estynedig o amser.Gobeithio y bydd yr erthygl hon yn cynnig rhai syniadau i chi ar sut i gael perthynas gydfodoli ac osgoi cael eich llusgo i ddeinameg negyddol gyda'ch partner.

Gadewch i bawb gymryd eiliad i gydnabod pa mor ansefydlog yw'r sefyllfa bresennol. Rydyn ni i gyd yn ceisio ein gorau i addasu i'r amgylchiadau, ac yn yr ystyr hwn, rwy'n eich annog i fod yn dyner gyda chi'ch hun a cheisio bod yn dyner gydag eraill wrth i ni lywio'r diriogaeth ddigymar hon.Gwyliwch hefyd:

Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi i ddeall eich partner a'ch brwydr mewn perthynas yn ystod yr amser hwn o argyfwng.Cyfathrebu

Pâr Cyfathrebu Gyda


Dylai i symud i mewn gyda fy nghariad

Mae cyfathrebu bob amser yn bwysig mewn priodas.

Ond mae'r arddull cyfathrebu rydych chi'n erfyn yn eich priodas yn arbennig o bwysig ar gyfer cydfodoli mewn priodas ar y fath amser.

Ar adeg pan nad oes llawer o le, ac rydym yn cael ein gorfodi i'w rannu am oriau o'r diwedd, mae'n hanfodol cael sgwrs am anghenion a disgwyliadau .

Os nad wyf yn gwybod beth sydd ei angen ar fy mhartner, mae'n ei gwneud hi'n anodd i mi barchu eu hanghenion.


rhyw dros 40

Cofiwch nad yw parch yn trin rhywun yn y ffordd rydych chi am gael eich trin ondeu trin yn y ffordd y maent am gael eu trin.

Mae rhai o fy nghleientiaid yn ymfalchïo mewn rhagweld yr hyn sydd ei angen ar eu partner. Mae'n wir nad yw rhai pobl y gorau am nodi a chyfleu eu hanghenion.

Nid yw hyn ond yn golygu bod hwn yn faes i weithio arno, nid o reidrwydd y dylai eraill fod yn gyfrifol i'w chyfrifo bob amser neu lenwi'r bylchau ar eich rhan.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol neilltuo peth amser o'r neilltu unwaith y dydd neu bob yn ail ddiwrnod i siarad am anghenion a'r hyn y gallai fod angen ei addasu.

Trwy gyfathrebu'n iawn, gallwch chi gosod nodau perthynas er mwyn sicrhau nad yw'r argyfwng hwn yn amlyncu'ch priodas.

Gofod

Prosiect Blynyddoedd Cynnar Priodas , sydd wedi bod yn astudio priodas yn yr UD ers y 1990’au. Canfu’r ymchwil fod canran uwch o gyplau yn anhapus gyda diffyg preifatrwydd neu amser i’w hunain o’u cymharu â chyplau sy’n anhapus â’u bywydau rhywiol.

Os ydych chi'ch dau gweithio gartref , efallai y bydd angen i chi ddynodi dwy orsaf waith ar wahân, felly nid yw'r un ohonoch yn teimlo'n orlawn.

Mae rhai cyplau yn adrodd mai dim ond un ddesg sydd ganddyn nhw. Os yw hyn yn wir, efallai y byddech chi'n elwa o amser amserlennu wrth y ddesg yn seiliedig ar ofynion eich diwrnod neu fasnachu i ffwrdd gan ddefnyddio'r ddesg.

Hefyd, a yw'n bosibl creu ardal ddesg dros dro os bydd angen i'r ddau ohonoch ddefnyddio gofod desg yn y yr un amser?

Os oes angen, gallai fod yn ddefnyddiol archebu desg fach arall. Os gallwch chi weithio mewn gwahanol ystafelloedd, gall hyn hefyd gael effaith gadarnhaol ar eich profiad. Ar gyfer cyplau sy'n gweithio yn yr un tŷ, efallai yr hoffech chi geisio gweithio ar wahanol loriau.

Nid yn unig y mae rhoi lle mewn perthynas gydfodoli, cadwch chi rhag mynd ar nerfau eich gilydd neu ffordd eich gilydd, ond mae hefyd yn eich helpu i aros ar dasg a chynhyrchiol o ran eich gwaith.

Nodau

Mae hefyd yn amser da i nodi nod a rennir i weithio tuag ato yn eich amser i ffwrdd. Gallai hyn fod yn rhywbeth diriaethol, fel glanhau eich toiledau / glanhau gwanwyn cyffredinol neu rywbeth mwy perthynol fel cysylltu'n rheolaidd i siarad neu fod yn agos atoch.

Hoffwn nodi hynny weithiau mae'n well mynd i'r afael â nodau a rennir ar wahân.

Er enghraifft, os yw glanhau gyda'ch gilydd yn achosi gwrthdaro, efallai y byddai'n well neilltuo tasgau sy'n gysylltiedig â'r nod hwnnw y gallwch eu gwneud ar eich pen eich hun ond hefyd helpu i gyflawni'r nod a rennir.

Cadwch mewn cof nad yw gweithio gyda'n gilydd bob amser yn golygu ochr yn ochr. I gael nodau mwy perthynol, gallai fod yn ddefnyddiol creu strwythur i sicrhau eich bod yn neilltuo amser i weithio tuag at eich nod.


sut i gyfathrebu gyda'ch priod

Efallai y byddwch am ddynodi amser penodol ar ddiwrnodau penodol i ddod at ei gilydd o'i gwmpas.

Deall

Rydym i gyd yn ymdopi'n wahanol â newid. Mae rhai ohonom yn codi i'r achlysur gydag optimistiaeth ac agwedd gadarnhaol. Efallai y bydd eraill yn fwy sinigaidd a phryderus.

Ceisiwch ddeall eich gilydd, yn enwedig pan nad yw'ch partner ar yr un dudalen. Dewch o hyd i ffyrdd o gefnogi ei gilydd yn hytrach na chaniatáu i'r sefyllfa dros dro hon greu rhaniad mwy.

Mae rhai o fy nghleientiaid wedi gofyn a yw’n beth drwg eu bod yn cael trafferth bod mor agos heb wrthdaro. Byddwn i'n dweud ei fod yn normal gyda phob peth yn cael ei ystyried.

Cofiwch ein bod ni i gyd yn gwneud ein gorau, ac os ydych chi'n ymdopi'n dda, ceisiwch gefnogi'ch partner os nad ydyn nhw. P'un a yw hyn yn golygu cymryd drosodd rhai o'u tasgau neu roi sylw ychwanegol iddynt, bydd yn talu ar ei ganfed yn y diwedd.

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n ddiogel ac yn cynnal rhywfaint o bwyll gyda'r holl newidiadau yn digwydd o'n cwmpas. Mae'n hawdd dod oddi ar y trywydd iawn.

Cadwch mewn cof y gallai hwn fod yn amser delfrydol i estyn allan at therapydd am gymorth ychwanegol ar adeiladu perthynas gydfodoli. Rwy'n anfon golau positif eich ffordd.