6 Awgrym ar gyfer Adeiladu Perthynas Hirdymor â'ch Hanner Gwell

6 Awgrym ar gyfer Adeiladu Perthynas Hirdymor â Mae cynnal perthynas iach yn un peth. Ac mae cynnal perthynas iach am gyfnod estynedig yn un arall. Mae rhai cyplau'n credu mai peidio â rhoi lle gwell i hanner yw'r diffiniad o berthynas iach. Fodd bynnag, mae mwyafrif y cyplau yn credu ei bod yn bwysig rhoi gofod i'r llall fel ei fod yn rhoi amser iddynt golli ei gilydd. Felly sut i fynd ati i gyd?

Yn yr Erthygl hon

Dyma rai awgrymiadau ar sut i adeiladu perthynas hirhoedlog.

1. Byddwch yn gadarnhaol

Mae negyddiaeth yn gallu difetha pob peth da sy'n bodoli yn eich bywyd. Mae'n docsin sy'n ymledu fel tân ac yn achosi niwed aruthrol. Felly, mae'n bwysig eich bod yn cynnal agwedd gadarnhaol gyda'ch hanner gwell.

Sut i wneud i berthynas bara?

Ni ddylech adael i unrhyw feddyliau negyddol gymylu'ch meddwl. A hyd yn oed os ydyn nhw, ceisiwch eu gwthio i ffwrdd. Dylech bob amser feddwl am eich hanner gwell mewn ffordd gadarnhaol. Mae cael meddyliau cadarnhaol am eich partner yn awgrymu eich bod yn canolbwyntio ar bopeth sy'n dda ac nid y drwg. Mae pobl sydd mewn perthynas dda yn gallu gwneud hynny trwy gofio'r pethau ffafriol ac nid y pethau anffafriol yn ei gylch. Mae hyn yn helpu i gryfhau'r bond.

2. Mwynhewch weithgareddau newydd

Oes, dylech chi dreulio amser gyda'ch gilydd. Mae pobl yn dweud bod gwrthwynebwyr yn denu. Yn fy marn i mae hynny'n wir am y magnetau yn unig. Sut i wneud i berthynas weithio pan nad oes unrhyw beth yn gyffredin rhwng partneriaid? Nid yw hyn oherwydd mewn perthynas mae unigolion sydd â diddordebau a hobïau tebyg yn tueddu i ddenu ei gilydd.

Wedi dweud hynny, mae bob amser yn syniad da treulio amser gyda'ch gilydd. A gwneud tasgau gyda'ch gilydd. Gallwch chi gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol pan fyddwch chi gyda'ch gilydd.

Nid faint o amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd ond y math o weithgareddau rydych chi'n eu gwneud pan fyddwch chi gyda'ch gilydd.

Mae cyplau sy'n treulio amser gyda'i gilydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a heriol yn tueddu i ddatblygu mwy o gariad at ei gilydd.

Er enghraifft, os ewch chi'n bynji yn neidio gyda'ch gilydd am y tro cyntaf, bydd hyn yn helpu i gryfhau'ch bond.

Felly, ceisiwch gynnwys eich hunain mewn gweithgareddau heriol cymaint â phosibl.

3. Treuliwch amser o ansawdd gyda'ch gilydd

Treuliwch amser o ansawdd gyda Fodd bynnag, nid oes rhaid i'r amser y mae cwpl yn ei dreulio gyda'i gilydd gynnwys gweithgareddau heriol bob amser. Y syniad yw treulio amser gyda'ch gilydd. Sut i wneud i berthynas weithio pan nad ydych chi eisiau chwilio am heriau y gall y ddau ohonoch eu goresgyn gyda'ch gilydd? Gallwch chi gynnwys eich hun mewn gweithgareddau cyffredin fel peintio'r islawr gyda'ch gilydd hefyd.

Bydd hyn yn helpu i ddod â'r ddau ohonoch yn agosach at eich gilydd hefyd. Mae gweithgareddau fel hyn yn cryfhau'r cwlwm emosiynol rhwng y cwpl. Gallwch chi ystyried pethau eraill fel siopa groser, coginio a garddio gyda'ch gilydd hefyd. Nid yw glanhau'r tŷ gyda chymorth eich gilydd yn swnio fel opsiwn gwael ychwaith. Mae'r holl weithgareddau hyn yn creu cwlwm emosiynol rhwng y ddau.

4. Mynegiant serch

Nid yw gwybod eich bod yn caru eich hanner gwell yn ddigon. Un o'r awgrymiadau pwysicaf ar gyfer perthnasoedd hapus, hirhoedlog yw bod yn rhaid i chi fynegi hoffter bob hyn a hyn.

Dylech fynegi'r cariad rydych chi'n ei deimlo tuag at eich partner mewn ffyrdd corfforol.

Nid oes rhaid i hyn fod yn gyfarfyddiad rhywiol. Mae teimlo teimlad pinnau bach pan fydd eich partner yn bresennol yn eich gofod corfforol yn ddigon i gadw'r sbarc. Mae mor syml â hynny.

5. Byddwch yn lleisiol am bethau rydych chi'n eu hoffi

Mae rhwystredigaeth a diflastod yn rhan o fywyd person. Ond ni ddylai'r nodweddion neu'r teimladau hyn effeithio ar eich perthynas mewn unrhyw ffordd. Dylech roi gwybod i'r person arall beth rydych chi'n hoffi neu'n caru ei wneud. Os oes unrhyw ystum a wnaeth i chi deimlo'n dda, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch hanner gwell.

Os oes unrhyw beth am eich partner yr ydych yn ei hoffi neu'n ei gasáu, cyflewch ef iddynt mewn modd cwrtais. Dylech allu bod yn lleisiol am y pethau rydych yn eu hoffi (neu ddim yn eu hoffi) gyda'ch partner.

Ategwch eich gilydd. Ac wrth wneud hynny gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn gwneud cyswllt llygad. Y gweithredoedd bach o gariad fel cusan nos dda serchog sy'n mynd â'r berthynas yn bell.

Fodd bynnag, gall fod yn anodd i rai siarad wyneb yn wyneb neu efallai eich bod mewn perthynas pellter hir. Yn yr achos hwnnw, defnyddiwch a gwasanaeth llais a siaradwch eich calon dros y ffôn. Mae'n dal yn well na pheidio â siarad o gwbl!

6. Dysgwch wrando

Mae gwrando yn bwysig iawn. Os credwch y byddwch bob amser yn dianc rhag profi eich bod yn iawn, rydych yn anghywir. Mae angen i chi wrando ar eich partner os ydych chi am gynnal perthynas iach. Nid yw bai, beirniadaeth, a sarhad yn gwneud dim byd ond difetha eich perthynas. Os ydych chi'n teimlo bod sgyrsiau'n troi'n ymosodol, peidiwch â bod yn gyflym iawn i ymateb. Gwrandewch yn ofalus ac yn dawel. Peidiwch â brysio i amddiffyn eich hun. Nid yw hyn yn awgrymu nad ydych yn amddiffyn eich hun o gwbl. Ond sylweddoli pwysigrwydd gwrando yn gyntaf ac ymateb ar yr amser iawn.

Dyma restr o rai o lawer o ffyrdd hawdd o wneud i'ch perthynas bara y gallwch chi eu haddasu i wneud i'ch perthynas bara'n hir. Gobeithio y bydd y rhain yn ddigon defnyddiol i chi ddatrys eich problemau perthynas.

Ranna ’: