Rheoli Disgwyliadau yn Eich Priodas

Rheoli disgwyliadau yn eich priodas

Os ydych chi unrhyw beth fel fi, rydych chi wedi dal eich cyfran deg o ddisgwyliadau. Pethau “rhaid” fod fel hyn. Dylai bywyd “fod” yn deg, ac ati & hellip; Gall priodas fod yn fagwrfa ar gyfer disgwyliadau a dim ond math arall o alw ydyn nhw. Cadarn, mae disgwyliadau yn wych pan gânt eu cwrdd. Y broblem gyda bywyd byw a'ch priodas yn ôl disgwyliadau yw na fyddant yn hwyr neu'n hwyrach yn cael eu diwallu ac yna rydych mewn trafferth. Mae mwyafrif y priodasau yn ei chael hi'n anodd iawn o ran methu disgwyliadau.Gallaf ei glywed nawr, “ni ddylai priodas fod mor anodd â hyn”, “dylai fy mhartner fy adnabod erbyn hyn”, “dim ond ataf i y dylid eu denu!”. Ie, pob lwc gyda hynny i gyd.Mae cyplau iach yn dysgu rheoli eu disgwyliadau

Rwy'n deall bod gan bob un ohonom hoffterau a gwerthoedd yr ydym yn byw ein bywydau ynddynt a'n bod yn gobeithio bod ein partneriaid ar yr un dudalen, ond mae hynny'n wahanol iawn i'r pethau hynny fod yn absoliwt. Y gwir yw bod priodas yn anodd. Mae'n llwybr caled i uno'ch bywyd â rhywun arall ac wynebu bywyd gyda'ch gilydd ni waeth beth mae'n dod â'ch ffordd. Mae priodasau iach yn tueddu i fod â sawl peth yn gyffredin; maent yn tueddu i fod â dewisiadau realistig ar gyfer y ffordd y mae'r briodas yn rhedeg (e.e. dim ond dynol yw fy mhartner ac yn gallu gwneud camgymeriadau). Maent yn tueddu i fod yn wydn oherwydd gallant osgoi mynd yn sownd ar ddisgwyliadau nas cyflawnwyd. Maent fel arfer yn rholio gyda'r dyrnu ac yn gweld anhawster yn y briodas fel her i'w goresgyn yn hytrach nag arwydd o fethiant. Mae priodasau iach yn tueddu i reoli eu disgwyliadau.

Nawr, nid yw'n rhy afresymol disgwyl i'ch partner fod yn unlliw. Fodd bynnag, dim ond oherwydd eich bod yn disgwyl nad yw hynny'n golygu y bydd yn digwydd. Pan fydd cyplau yn ceisio achub eu priodas ar ôl perthynas, un darn pwysig yw derbyn bod y partner wedi twyllo. Symudwch heibio'r disgwyliad neu'r galw na ddylen nhw “dwyllo”, a chanolbwyntiwch eich egni ar yr hyn yr ydych chi'n 'dymuno' na fydden nhw wedi'i gael a'r tristwch iach sy'n dilyn cydnabyddiaeth o'r fath. Yna gallai'r cyfnod galaru ddigwydd a gallai'r cwpl weithio tuag at drwsio'r berthynas.Mae gan bob un ohonom yr hawl fel bodau dynol i fynnu a disgwyl pethau ac mae'n eithaf dynol i wneud hynny.

Mae'r broblem yn gorwedd o ganlyniad i ddal disgwyliadau ac yna peidio â chael eu cyflawni. Gall yr anghyseinedd fod yn eithaf jolting ac fel arfer mae'n cymryd peth amser i wella. Os byddwn yn mynd at ein priodasau mewn ffordd resymol, gan ollwng gofynion a ddaliwyd yn anhyblyg a disgwyliadau afrealistig, rydym yn gosod y llwyfan ar gyfer twf a derbyniad.

Dewis arall yn lle galwadau anhyblyg yw gofynion amodol. Mae gofynion amodol yn fwy cytbwys ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Enghraifft fyddai, “OS na fyddwch yn aros yn undonog, YNA ni fyddaf yn aros yn briod â chi”. Mae gofynion amodol yn cydnabod y gall y partner ddewis yr hyn y mae ei eisiau ond y bydd y canlyniadau'n dilyn. Efallai bod rhai ohonoch chi'n meddwl i chi'ch hun mai mater o semanteg yn unig yw hwn. Rydych chi'n iawn!


geirdarddiad gwrthdaro

Iaith yw cynrychiolaeth symbolaidd ein cyflwr mewnol, neu sut rydyn ni'n teimlo. Yr hyn rydyn ni'n ei ddweud wrth ein hunain yn ein pennau a'r hyn rydyn ni'n ei ddweud wrth eraill yw ein meddyliau. Gall y sgwrs yn ein pen ein harwain at y teimladau rydyn ni'n eu profi a'r ymddygiadau sy'n dilyn. Pan fyddaf yn gweithio gyda chyplau sydd â gofynion, rwy'n gweithio yn gyntaf ar eu helpu i newid eu hiaith, tuag atynt eu hunain a'u partner. Trwy ddod yn ymwybodol o'ch iaith a gweithio i'w newid, rydych chi'n gweithio tuag at newid sut rydych chi'n teimlo.Gall priodas fod yn heriol a gall fod hyd yn oed yn fwy felly pan fyddwch chi'n taflu disgwyliadau / gofynion afrealistig i'r gymysgedd. Rhowch hoe i chi'ch hun a'ch partner a chaniatáu i'ch gilydd fod yn ddynol. Peidiwch â bod ofn mynegi'r hyn rydych chi ei eisiau a'r hyn rydych chi'n gobeithio'i gael o'r berthynas.