Manteision ac Anfanteision Canfod Person o Dramor

Pâr Ifanc Yn Y Colosseum, Rhufain - Twristiaid Hapus yn Ymweld â Thirnodau Enwog Eidalaidd

Yn yr Erthygl hon

Gyda'r byd yn dod yn bentref byd-eang, mae pobl o wahanol genhedloedd yn rhyngweithio ac yn datblygu diddordeb a theimladau tuag at ei gilydd. Gall y teimladau hyn raddio i gydberthnasau, lle mae dyddio yn ffordd o ddysgu am y cemeg y maent yn ei rannu.

Mae canlyn pellter hir dramor yn digwydd pan fo dau yn byw ar wahân mewn gwlad neu daleithiau gwahanol. Mae gan y math hwn o ddyddio ei fanteision ei hun ac wrth gwrs, nid oes dim byd da yn dod heb gyfyngiadau.

Felly, dyma rai o fanteision ac anfanteision dyddio pellter hir dramor ac yn benodol,dyddio tramorwr. Byddwch hefyd yn dod o hyd rhyngwladolawgrymiadau dyddioyn yr adran isod -

Manteision dyddio tramorwr

1. Rhyngwladol teithiau

Daw dyddio rhyngwladol gyda llawer o deithiau dramor. Gan fod y ddau ohonoch yn dod o wahanol wledydd, fe welwch y bydd yn rhaid i chi deithio dramor yn aml i gwrdd â'ch gilydd.

YR n y teithiau hyn, gallwch wneud y gorau ohono trwy ymweld â lleoedd y mae'r ddau ohonoch wedi bod yn siarad amdanynt dros y rhyngrwyd a hyd yn oed codi rhai cofroddion ar gyfer eich atgofion.

Felly, os ydych chi'n hoff o deithio yna dylech geisio dyddio tramorwr a theithio i leoedd newydd. Mae dyddio tramor yn gadael ichi archwilio lleoedd newydd mewn gwlad newydd!

2. Profwch ddiwylliant newydd

Pan fyddwch chi'n gwneud penderfyniad i ddyddio tramorwr, rydych chi'n cael cyfle i brofi diwylliant hollol newydd i ffwrdd o'r un rydych chi'n gyfarwydd ag ef. Byddwch yn cael dysgu eu ffordd o fyw yn gymdeithasol ac yn economaidd. Gall hyn effeithio ar y ffordd yr ydych yn ymwneud â phobl a sefyllfaoedd o'ch cwmpas.

Pan fyddwch chi'n rhyngweithio â phobl sy'n perthyn i ddiwylliant gwahanol, rydych chi'n cael mewnwelediad a dealltwriaeth.

Gall dyddio tramor eich helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol eithriadol a rhoi cyfle i chi ddysgu am ddiwylliannau heblaw eich rhai chi.

3. Bwyd tramor

Mae dyddio rhyngwladol yn dod â chyfle i flasu bwyd newydd na fyddech efallai wedi cael cyfle i'w flasu.

Ar wahân i flasu'r bwyd yn unig, byddwch hefyd yn dod i wybod sut mae'r seigiau'n cael eu paratoi os ydych chi'n ddigon chwilfrydig.

Pan fyddant yn ymweld byddwch hefyd yn cael gofyn iddynt ddod â rhai o'u danteithion nad ydynt i'w cael yn eich mamwlad i chi. Os ydych chi wrth eich bodd yn rhoi cynnig ar wahanol fwydydd, gall mynd dramor ddod â'r fantais gyfochrog hon i chi.

4. Bydd rhywbeth i siarad amdano bob amser

Dynion A Merched Ar Ben Y Bryn Gyda Bag Cefn Merched yn Sedd Ar Lawr A Dynion yn Sefyll Yn Edrych Ar Gyrchfan

Bydd dod o hyd i dramorwr bob amser yn hwyl yn yr ystyr y bydd rhywbeth i siarad amdano bob amser.

Mewnperthynas pellter hir, pan fyddwch yn mynd at rywun sy'n byw dramor fe welwch eich hun yn cymharu hyd yn oed y lleiaf o bethau yn y ddwy wlad. Ni fydd bob amser yn cymharu ond hefyd yn dweud wrth eich gilydd y pethau hardd yn eich gwledydd a gyda hyn fe welwch y ddau ohonoch yn siarad am oriau heb redeg allan o bynciau i siarad amdanynt.

5. Iaith dramor

Bydd mynd ar ffrind nad yw'n siarad yr un iaith â chi yn rhoi cyfle i chi ddysgu iaith newydd.

Bydd hyn yn mynd yn bell gan y bydd gennych sgil newydd i'w ychwanegu at eich curriculum vitae a gallai hyd yn oed fod y sgil sy'n rhoi swydd i chi ryw ddydd. Ar wahân i ddysgu iaith newydd rydych chi hefyd yn cael chwerthin am acen eich partner pan fyddan nhw'n siarad eich iaith. Mae dyddio tramor yn rhoi cyfle i chi ehangu eich sgiliau iaith.

Anfanteision dyddio tramorwr

Ar ôl edrych ar fanteision dyddio tramorwyr nawr gadewch inni edrych ar ochr arall y darn arian: anfanteision eich bod yn dyddio tramorwr.

un.Tipeidiwch â chael gweld eich gilydd yn aml

Gall bod mewn perthynas pellter hir fod yn anodd gan nad ydych chi'n cael gweld eich gilydd unrhyw bryd y dymunwch.

Dim ond ar amser penodol ac am gyfnod cyfyngedig o amser y cewch chi weld eich gilydd cyn i chi ffarwelio eto. Rydych chi'n cael eich gorfodi i atal eich awydd i fod gyda'ch partner gan nad yw'n bosibl bod gyda nhw bob amser. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd dramor, rhaid i chi sicrhau bod gennych gysylltiad cryf iawn â'ch partner. Fel arall, mae siawns sylweddol o o leiaf un o'rpartneriaid yn cyflawni anffyddlondeb.

2. Colli achlysuron arbennig

Weithiau gall dyddio rhyngwladol orfodi’r ddau gwpl i golli achlysuron arbennig eu partner fel penblwyddi a chyfarfodydd teuluol. Efallai y bydd eich partner yn cael ei ddal i fyny yn y gwaith fel na fydd yn dod o hyd i amser i deithio dim ond i fod gyda chi yn ystod yr eiliad hanfodol honno o'ch bywyd.

Felly, y tro nesaf y byddwch yn penderfynu dyddio gwladolyn tramor, ystyriwch ei bod yn anochel y bydd adegau pan fyddwch ar eich pen eich hun ar adegau pwysig o'ch bywyd er y byddech wedi bod eisiau bod gyda'ch hanner gorau ar yr adegau hyn.

Mae dyddio tramor yn golygu rhywfaint o unigrwydd. Nid oes unrhyw ffordd allan o hynny.

3. Meddyliau drwg

Gall bod mewn perthynas pellter hir am amser hir achosi meddyliau drwg yn enwedig pan fyddwch chi'n ymladd neu pan nad yw un ohonoch yn ymateb i negeseuon neu alwadau.

Bydd hyn yn digwydd pan fydd un ohonoch sy'n ceisio cysylltu yn dechrau gofyn cwestiynau fel, Pam nad yw'n ateb? neu Pam nad yw hi'n anfon neges destun yn ôl?. Gall y meddyliau hyn wneud i un ohonoch deimlo'n ansicr a hyd yn oed ddechrauyn ysbïo ar eu partnerdim ond i sylweddoli nad oedd y partner yn twyllo a gall y sylweddoliad hwn ddigwydd pan fydd hi'n rhy hwyr a'r berthynas wedi'i brifo. Cons cryf iawn o ddyddio tramor yw'r ansicrwydd sy'n dilyn.

4. Gall fod yn ddrud

Er ei fod yn cael ei grybwyll fel mantais, gall teithio dros bellteroedd hir i gwrdd â'ch rhywun arbennig fod yn gostus.

Mae hyn yn wir pan fydd y pellter rhyngoch chi'ch dau yn fawr iawn, ac nad oes gennych chi'r modd i ariannu'ch teithio. Os yw'r treuliau'n ormod i'ch poced yna mae'n rhaid i chigollwng y berthynasa symud ymlaen â'ch bywyd gan na allwch fforddio'r cysylltiad. Dim ond pan nad yw'n pwyso gormod ar eich poced y mae dyddio tramor yn bosibl.

O'r uchod, gallwn weld yn glir bod dyddio rhyngwladol, yn union fel unrhyw fath arall o ddyddio, yn dod â'i fanteision a'i anfanteision. Rhyngwladolmanteision ac anfanteision priodasyn cyd-fynd â'r rhain hefyd, rhag ofn eich bod yn meddwl am berthynas ymrwymedig hirdymor. Felly, mater i'r unigolyn unigol yw pwyso a mesur manteision ac anfanteision canlyn ac, os yn bosibl, ceisio cyngor perthynas gan weithiwr proffesiynol ym maes perthynas cyn penderfynu a yw wedi dyddio gwladolyn tramor ai peidio. Felly, cymerwch eich amser a dewch o hyd i'r hyn sy'n gweithio orau i chi.

Ranna ’: