Manteision Anhygoel Technoleg Cartref Clyfar i Rieni

Manteision Anhygoel Technoleg Cartref Clyfar i Rieni Mae bod yn rhiant yn waith caled, ac nid yw'n dod gyda llawlyfr cyfarwyddiadau. Rhywsut, rydych i fod i gydbwyso bywyd cartref gwych gyda pherfformiad gwaith rhagorol.

Yn yr Erthygl hon

Gall ymddangos yn llethol. Fodd bynnag, mae technoleg awtomeiddio cartref yn gwneud y ddelfryd platonig hon ychydig yn fwy cyraeddadwy!Pan ddaw awtomeiddio cartref i fyny, efallai y byddwch chi'n meddwl am nodweddion diogelwch ar unwaith. Mae’n sicr yn wir y gall technoleg newydd, fel cloch drws fideo a chloeon clyfar, helpu i sicrhau bod eich plant yn cyrraedd adref yn ddiogel ac yn aros yn ddiogel.

Fodd bynnag, gall awtomeiddio cartref wneud llawer mwy i'ch teulu.

Dyma rai o fanteision anhygoel technoleg cartref craff i rieni

Clychau drws fideo

Mae clychau drws fideo yn caniatáu ichi weld pwy sy'n mynd a dod o'ch cartref ar unrhyw amser penodol. Hyd yn oed os nad yw rhywun yn canu'r gloch, gall opsiynau a weithredir gan symudiadau anfon hysbysiad atoch bod rhywun yn hongian o gwmpas.

Mae opsiynau cloch drws fideo onglog yn caniatáu ichi weld mwy o flaen eich cartref a'ch iard.

Yn ogystal, bydd camerâu sy'n gallu gweld yn y nos yn eich helpu i weld pwy sy'n dod i'ch tŷ, hyd yn oed yn y tywyllwch.

Mae'r dyfeisiau bach hyn yn wych i rieni oherwydd maen nhw'n atal eich plant rhag gorfod agor, neu hyd yn oed fynd at y drws tra maen nhw gartref ar eu pen eu hunain. Gyda nhw yn eu lle, gallwch chi ateb y drws o bell a chymryd y cyfrifoldeb hwnnw oddi ar eich plant.

Cloeon smart

O'u cyplysu â chlychau drws, mae cloeon craff yn gadael ichi gadw tabiau ar eich plant yn mynd a dod o'ch cartref.

O ran sut y gall cartrefi craff helpu rhieni, mae'r dyfeisiau hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i chi gloi a datgloi'r drws pan fydd eich plant yn dod neu'n mynd.

Os byddant yn colli neu'n anghofio allwedd, gallwch chi agor y drws yn hawdd iddynt. Yn ogystal, mae llawer o gloeon clyfar bellach yn defnyddio bysellbad ac yn caniatáu ichi raglennu codau penodol ar gyfer pob aelod o'ch teulu.

Bydd y mathau hyn o gloeon hefyd yn anfon rhybudd atoch pan fydd rhywun yn nodi eu cod, gan roi gwybod i chi pwy sydd wedi bod gartref a phryd y cyrhaeddodd.

Synwyryddion diogelwch

Gellir defnyddio synwyryddion diogelwch y tu mewn neu'r tu allan i'ch cartref i fonitro mynediad i ardaloedd a allai fod yn beryglus i blant.

Gallwch osod y pyllau synwyryddion hyn, o dan gabinetau lle mae toddiannau glanhau yn cael eu storio, neu mewn mannau lle rydych chi'n cadw meddyginiaeth. Os yw plentyn yn mynd yn rhy agos at yr ardaloedd hyn neu'n estyn allan atynt mewn unrhyw ffordd, gall y synwyryddion eich rhybuddio gyda hysbysiad ffôn neu larwm. Mae'r rhain yn arbennig o ddefnyddiol i deuluoedd â phlant bach chwilfrydig.

Gellir hyd yn oed ychwanegu rhai synwyryddion, fel synwyryddion mwg neu garbon deuocsid, at system ddiogelwch wedi'i monitro. Gall y synhwyrydd eich rhybuddio chi a'r awdurdodau yn awtomatig os yw'n canfod bygythiad yn eich cartref.

Systemau goleuo

Systemau goleuo Mae llawer o ddefnyddiau i systemau goleuo awtomataidd, ond gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol amser gwely. Gall bod ar eich pen eich hun yn y tywyllwch fod yn brofiad brawychus i blant.

Gall systemau goleuo clyfar gael eu rheoli gan amserydd neu gan eich ffôn. Meddyliwch am oleuadau'r ystafell wely'n pylu'n araf ac, unwaith y bydd y golau uwchben wedi diffodd ei hun, cynnau golau nos.

Nid oes rhaid i rediadau ystafell ymolchi ganol nos fod yn frawychus chwaith.

Rhedwch fylbiau smart i lawr y cyntedd rhwng ystafelloedd eich plant a'r ystafell ymolchi a'u cysylltu â drws neu synhwyrydd symud. Mae'r gosodiad hwn yn caniatáu i oleuadau cyntedd pylu ysgogi cyn gynted ag y bydd drws yr ystafell wely yn agor gyda'r nos. Gall eich plant wneud eu ffordd yn ddiogel i'r ystafell ymolchi ac yn ôl cyn i'r amserydd droi'r goleuadau yn ôl i ffwrdd.

Yn y boreau, gall systemau goleuo ei gwneud hi'n haws deffro. Gallwch osod amserydd i godi goleuadau'r ystafell wely yn araf, gan eich annog chi a'ch rhai bach i rolio allan o'r gwely a pharatoi ar gyfer diwrnod arall.

Cerddoriaeth

Gallwch raglennu cerddoriaeth mewn cartref awtomataidd.

Fel gyda goleuadau, gallwch osod amseryddion ar gyfer cerddoriaeth. Ceisiwch baru goleuadau pylu gyda'r nos gyda chaneuon ymlaciol a hwiangerddi yn ystafelloedd eich plant, neu oleuadau codi yn y bore gyda jamiau pepïod i gael eich rhai bach i symud.

Gallwch hefyd osod rhestr chwarae ar gyfer pan fydd eich plant yn cyrraedd adref, tra byddant yn gwneud gwaith cartref, neu hyd yn oed amser bath. Defnyddiwch nhw i helpu i gadw'ch plant ar amser neu i chwistrellu ychydig o hwyl i'ch trefn arferol.

Awtomatiaeth arall

Mae yna lawer o opsiynau eraill ar gyfer awtomeiddio'ch cartref.

Mae llawer o gwmnïau rhyngrwyd bellach yn cynnig y cyfle i gau Wi-Fi ar adegau penodol o'r dydd, megis amser cinio neu amser gwely.

Gall yr opsiwn hwn wella amser teulu trwy annog mwy o ryngweithio rhwng rhieni a'u plant heb dynnu sylw ffonau symudol, cyfrifiaduron, tabledi neu ategolion digidol eraill. Gellir ei ddiffodd hefyd yn ystod amser gwaith cartref neu pan fydd eich plant yn gwneud eu tasgau i'w hannog i fod yn gynhyrchiol.

Yn yr un modd, yn achos cau'r rhyngrwyd, gellir gosod llawer o systemau hapchwarae i gau ar adegau penodol.

Nawr, ni all eich plant aros i fyny yn rhy hwyr yn chwarae'r gêm fideo ddiweddaraf. Os bydd plant yn penderfynu troi'r system yn ôl ymlaen â llaw, gallwch osod rhybuddion defnydd. Fel hyn, gallwch ddewis sut i ddefnyddio'r wybodaeth am weithredoedd eich plentyn i ddysgu cyfrifoldeb neu onestrwydd.

Mae plygiau clyfar yn ddewisiadau amgen gwych i raglennu systemau hapchwarae eu hunain.

Gyda phlygiau smart, gallwch reoli pŵer y system o bell. Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu ichi ddiffodd y system unrhyw bryd y teimlwch fod angen i'ch plentyn wneud rhywbeth arall.

Yn yr un modd, bydd yn eich galluogi i weld unrhyw bryd y bydd eich plentyn yn eich diystyru ac yn dewis troi'r ddyfais yn ôl ymlaen â llaw. Mantais arall ar gyfer plygiau smart yw y gellir eu defnyddio yn unrhyw le ac ar unrhyw beth. Gallech hefyd ddefnyddio un gyda'ch teledu, eich cyfrifiadur, neu'ch gwneuthurwr coffi.

Gellir defnyddio technoleg robotig fel sugnwyr llwch a mopiau hefyd i gyfoethogi eich bywyd teuluol. Trwy ganiatáu i dechnoleg ofalu am rai tasgau, canolbwyntio llai o'ch amser ar lanhau a dyletswyddau.

Rydych chi'n rhydd i dreulio mwy o'ch amser yn canolbwyntio ar eich teulu.

Helpu eich teulu i fod yn deulu

Mae magu plant yn anodd, yn enwedig yn yr unfed ganrif ar hugain, ac mae cael technoleg yn y cartref yn broblem botwm poeth ar hyn o bryd.

Ni fydd byth yn cymryd lle ciniawau teulu, mwythau, straeon amser gwely, a rhianta hen ffasiwn da.

Nawr eich bod chi'n gwybod bod yna ffyrdd y gall systemau awtomeiddio cartref helpu rhieni sy'n gweithio, does dim cywilydd chwaith mewn gadael i dechnoleg wneud eich gwaith grunt fel y gallwch chi ganolbwyntio ar dreulio amser gwerthfawr yn mwynhau bywyd gyda'ch plant.

Ranna ’: