Gwersi Priodas a Rheoli Arian O'r Beibl

Yr Agwedd Feiblaidd tuag at Arian

Yn yr Erthygl honLlyfr ysbrydol yn bennaf yw'r Beibl sy'n llawn gwersi ar sut i fod yn well a gwneud yn dda mewn bywyd. Mae ganddo hefyd ddarnau defnyddiol o gyngor ar briodas a rheoli arian ac athroniaeth arian o safbwynt Cristnogol. Efallai fod amseroedd wedi newid, ond yn rhyfeddol, mae'r doethineb o'r ysgrythurau ar gyllid a roddwyd gan y llyfr sanctaidd yn dal i fod yn berthnasol.Nid oes angen i chi fod yn Gristion defosiynol er mwyn deall yr agwedd Feiblaidd tuag at arian. Gall y llyfr hwn eich dysgu sut i ffrwyno ysfa gwariant gwamal a defnyddio'ch arian yn ddoeth.

Mae pedwar cyngor pwysig ar reoli priodas ac arian y mae'r Beibl yn eu dysgu inni.1. Arbedwch arian

Diarhebion 21: 20–

Yn Nhŷ'r doeth mae storfeydd o fwyd ac olew o ddewis, ond mae dyn ffôl yn difetha popeth sydd ganddo.

Yn ôl priodas a rheolaeth arian y Beibl, nid yw pobl ddoeth yn gwario eu hadnoddau i gyd ar unwaith. Maen nhw'n eu hachub am ddyddiau glawog. Nid yw pob diwrnod fel ei gilydd ym mywyd person; mae rhai yn dda; nid yw rhai.Os ydych chi'n gwario'ch incwm cyfan heddiw, ni fydd unrhyw beth ar gael ichi pan fydd rhywbeth anffodus yn digwydd.

Mae ysgrythurau'r Beibl ar gyllid yn dweud bod y dyfodol yn ansicr. Rhaid i chi baratoi ar gyfer rhwystrau annisgwyl trwy arbed eich adnoddau.

2. Gall bod yn farus, defnyddio dulliau annheg i ennill arian eich rhoi mewn trafferth

Diarhebion 15:27

Mae dyn barus yn dod â thrafferth i'w deulu, ond bydd yr un sy'n casáu llwgrwobrwyon yn byw.


sut i roi'r gorau cariadus rhywun sy'n so t dy garu di

Cyngor ar briodas a rheoli arian yw bod arian yn bwysig ar gyfer bywyd da ac nid oes unrhyw beth o'i le ar weithio'n galed i ennill arian. Ond mae bod yn farus a dibynnu ar fesurau annheg i gronni arian yn anghywir.

Mae adnodau o’r Beibl am arbed arian yn dweud nad yw arian a enillir trwy dwyllo, dwyn, neu dwyllo pobl yn gwneud unrhyw les. Nid yw'r arian hwn yn dod â boddhad, ond yn hytrach mae'n achosi trafferth.

3. Peidiwch â gwisgo'ch hun allan wrth ennill arian

Diarhebion 23: 4-5


rhinweddau priodas

Peidiwch â gwisgo'ch hun allan i gyfoethogi; peidiwch ag ymddiried yn eich craffter eich hun. Bwrw ond cipolwg ar gyfoeth, ac maen nhw wedi diflannu, oherwydd byddan nhw'n siŵr o egino adenydd a hedfan i ffwrdd i'r awyr fel eryr.

Mae’r pennill hwn o’r Beibl am briodas a rheoli arian yn hynod berthnasol i ieuenctid heddiw.

Mae meddiannau materol wedi dod mor bwysig heddiw fel bod pobl yn gweithio'n rhy galed i wneud y mwyaf o'u cyfoeth. Mae'n bwysig sylweddoli bod mwy i fywyd nag ennill arian. Mae pobl yn aberthu eu perthnasoedd, eu hamser ac yn llosgi eu hunain allan er mwyn celcio ychydig mwy o arian.

Mae bywyd yn ansicr. Gall eich cyfoeth ddiflannu mewn dim o dro. Felly byw eich bywyd bob dydd a deall bod mwy i fyw nag arian yn unig.

4. Helpwch y bobl mewn angen

Luc 12: 33-34-

Gwerthu'ch eiddo, a'i roi i'r anghenus. Rhowch fagiau arian i chi'ch hun nad ydyn nhw'n heneiddio, gyda thrysor yn y nefoedd nad ydyn nhw'n methu, lle nad oes unrhyw leidr yn agosáu a dim gwyfyn yn dinistrio. Oherwydd lle mae'ch trysor, bydd eich calon hefyd.

Mae'r weithred o roi rhywfaint o'ch arian i ffwrdd i rywun mewn angen yn eich rhyddhau am ddim ar lefel benodol. Efallai eich bod chi hefyd yn anffyddiwr, ond bydd rhoi rhan o'ch incwm yn barod yn codi'ch ysbryd. Mae'n teimlo'n dda pan fyddwch chi'n helpu rhywun, yn gwneud iddyn nhw wenu, a lleddfu eu problemau.

Bydd y domen briodas a rheoli arian hon hefyd yn gwneud ichi deimlo gan nad ydych ynghlwm wrth arian fel yr unig ffordd i oroesi yn y byd hwn. Bydd yn eich atgoffa nad ennill a chasglu arian yw'r unig gymhellion y tu ôl i fywyd byw

5. Peidiwch â gadael i arian gymryd rheolaeth dros eich bywyd

Mae'r llyfr Sanctaidd yn argymell cyngor arall ar briodas a rheoli arian y mae'n rhaid i chi fwynhau gwario'ch arian yn ddoeth a pheidiwch byth â gwario'r cyfan yn llwyr.

Mwynhewch y pethau bach gymaint ag y gallwch, a pheidiwch â gadael i arian gymryd rheolaeth dros eich bywyd. Nid yw hon yn dasg hawdd yn y dechrau, ond yn y pen draw mae'n dod yn brofiad pleserus iawn.

I grynhoi, mae'r Beibl yn dal gafael ar yr hen ddywediad da am briodas a rheoli arian:

Mae arian yn was da ond yn feistr drwg.

6. Cofnodwch eich cyllid

Diarhebion 24: 3-4-

Trwy ddoethineb, mae tŷ wedi'i adeiladu, a thrwy ddeall, mae wedi'i sefydlu; trwy wybodaeth, mae'r ystafelloedd wedi'u llenwi â phob cyfoeth gwerthfawr a dymunol.

Un o benillion y Beibl am reoli arian yw y dylai cyplau bob amser gadw cofnod o'u cyllid, hynny yw, eu hincwm a'u gwariant.

Un o'r prif resymau dros fethiant priodas yw anghydnawsedd ariannol. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw draw o'r llanast ariannol a chreu cydbwysedd da ar gyfer cartref llyfn.


paru gwisgoedd ffurfiol cyplau

7. Cynlluniwch eich dyfodol

Luc 14: 28-

Pa un ohonoch, sy'n dymuno adeiladu twr, nad yw'n eistedd i lawr yn gyntaf a chyfrif y gost, a oes ganddo ddigon i'w gwblhau?

Mae gwersi priodas o'r Beibl yn egluro y dylai cyplau gynllunio ymlaen llaw bob amser cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr. Dylai cynllunio ariannol hefyd fod yn nod priodas ymlaen llaw, yn ôl ysgrythur cyllid y Beibl.

Nid yw hyn yn golygu na ddylech wario ar bethau moethus ond osgoi benthyciadau mawr, yn enwedig os nad yw'n ymwneud ag unrhyw reidrwydd dyddiol neu fyw.

Yn y fideo isod, mae'r cwpl yn rhannu'r ffordd iawn i reoli'ch arian a sut y gallwch chi fynd ar yr un dudalen ariannol â'ch partner:

Trwy eich gweithredoedd, dangoswch i Dduw mai eich ffydd sy'n dod gyntaf ac nid cyfoeth materol. Bydd hyn yn eich cadw mewn rheolaeth ar eich arian, ac ni fydd byth yn gallu llygru'ch enaid. Bydd yn golygu eich bod wedi mabwysiadu'r dull Beiblaidd o ymdrin â chyllid a'ch bod yn barod i'w feistroli.