Bagiau Emosiynol - Mathau, Arwyddion a Sut i Ymdrin ag Ef

Gwraig bryderus yn erbyn y ffenestr

Yn yr Erthygl hon

Mae’n debyg eich bod wedi clywed am y term bagiau emosiynol o’r blaen, ac er ein bod ni i gyd yn delio â bagiau emosiynol i ryw raddau yn ôl pob tebyg, gall ddod yn broblematig pan fydd yn dechrau effeithio’n negyddol ar ein perthnasoedd a’n lles.Gall bagiau emosiynol godi am wahanol resymau, ond yr hyn y mae gwahanol achosion o fagiau emosiynol yn dueddol o'i gael yn gyffredin yw eu bod yn achosi anhawster i lywio perthnasoedd a sefyllfaoedd heriol bywyd.

Yma, dysgwch beth mae'n ei olygu i fod yn cario bagiau emosiynol ac awgrymiadau ar sut i ryddhau bagiau emosiynol fel y gallwch chi symud ymlaen a mwynhau perthnasoedd iach .

Beth yw bagiau emosiynol?

Cyn dysgu am ffyrdd o wella o fagiau emosiynol, mae'n bwysig darganfod beth yw bagiau emosiynol. Gellir disgrifio bagiau emosiynol fel poen, pryder, tristwch, neu ddicter oherwydd problemau emosiynol yn y gorffennol.

Mae bagiau mewn perthynas yn digwydd pan fydd rhywun yn dal i brofi effeithiau emosiynol gweddilliol sefyllfaoedd yn y gorffennol.

Yn greiddiol iddo, mae bagiau emosiynol yn digwydd oherwydd nad ydych wedi prosesu a datrys perthynas broblemus o'r gorffennol. Weithiau, mae bagiau emosiynol yn mynd yn ôl i faterion plentyndod heb eu datrys. Ar adegau eraill, gall ddeillio o sefyllfa fwy diweddar o fod yn oedolyn.

Waeth beth fo'r union ffynhonnell, pan fydd gennych fag emosiynol neu boen o berthnasoedd neu sefyllfaoedd yn y gorffennol, gall ymlusgo i'r presennol a niweidio'ch bywyd.

Gall y boen a'r pryder o faterion heb eu datrys effeithio arnoch chi a chwarae allan mewn perthnasoedd yn y dyfodol. Mae gollwng bagiau emosiynol yn hollbwysig gan ei fod yn amharu ar eich hapusrwydd a'ch lles.

Sut i sylwi ar arwyddion o fagiau emosiynol

Os ydych chi'n cael trafferth gyda bagiau emosiynol, efallai na fyddwch chi'n gwybod sut i'w hadnabod. Rydym yn tueddu i gynnal emosiynau poenus y tu mewn, yn enwedig os nad ydym yn barod i fynd i'r afael â nhw.

Gallwch chi adnabod bagiau emosiynol trwy gymryd eiliad i oedi a chydnabod eich teimladau. Efallai bod gennych chi ôl-fflach o brofiad yn y gorffennol neu berthynas flaenorol.

Sylwch ar yr hyn rydych chi'n ei deimlo pan fyddwch chi'n cael yr ôl-fflachiau hynny. Os yw'r atgofion yn dod â theimladau o boen dwfn, ofn, neu bryder i'r meddwl, mae'n debygol y byddwch chi'n dioddef o fagiau emosiynol.

Mae'n debyg y bydd gennych chi rai bagiau hefyd os ydych chi'n cael anhawster adnabod neu dderbyn emosiynau. Efallai eich bod chi'n eu gwthio i'r ochr, neu'n gwadu eich bod chi'n drist, pan fyddwch chi'n ddwfn, rydych chi'n wir yn dioddef.

Gall pobl sydd wedi profi sefyllfa ofidus atal eu hatgofion o’r sefyllfa a’u hemosiynau fel ffordd o ymdopi. Mae'n achosi iddynt ddysgu sut i gael gwared ar fagiau emosiynol yn y pen draw.

Trydedd ffordd o adnabod bagiau emosiynol yw edrych ar sut rydych chi'n prosesu sefyllfaoedd o wrthdaro neu ofidus.

A allwch chi ddatrys gwrthdaro yn rhesymol, heb gynhyrfu'n fawr, neu a yw gwrthdaro â'ch partner arwyddocaol arall yn cynyddu'n gyflym oherwydd bod eich emosiynau mor ddwys? Os ydych chi'n cael trafferth i reoleiddio'ch emosiynau yn ystod y gwrthdaro, mae'n debyg eich bod chi'n cario rhywfaint o fagiau.

Achos bagiau emosiynol

Nid oes un achos union o fagiau emosiynol, gan y gall ddigwydd am amrywiaeth o resymau.

Un o achosion bagiau emosiynol yw trawma plentyndod. Ymchwil gyda phobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi profi trawma yn dangos bod eu hymennydd yn fwy adweithiol i wrthdaro, ac maent, felly, yn cael mwy o anhawster i reoli gwrthdaro emosiynol.

Dyma un ffordd y gall cario bagiau emosiynol ymyrryd â'ch perthnasoedd. Oherwydd y trawma heb ei ddatrys, gall profiadau emosiynol dwys, fel dadleuon gyda rhywun arall arwyddocaol, fod yn heriol i'w prosesu.

Mae bagiau emosiynol o berthnasoedd yn y gorffennol hefyd yn bosibilrwydd. Os oedd gennych berthynas flaenorol a oedd yn afiach, neu os yw cyn bartner wedi eich brifo'n ddifrifol gyda'u gweithredoedd, efallai y byddwch yn cario bagiau emosiynol i'r berthynas nesaf.

Gall y boen heb ei ddatrys o'r berthynas flaenorol greu ofn a phryder o fewn y berthynas newydd oherwydd eich bod yn poeni am gael eich brifo eto.

Mae achosion ychwanegol bagiau emosiynol yn cynnwys:

  • Perthynas wael gyda rhieni
  • Bod yn agored i rieni sydd wedi ysgaru
  • Profi rhyw fath o frad, fel cyn bartner yn twyllo neu’n cael carwriaeth

Dyn dan straen

Gall pob un o'r senarios uchod achosi poen emosiynol a fydd, os na chaiff ei drin, yn aros ac yn achosi arwyddion o fagiau emosiynol. Er enghraifft, os ydych wedi cael eich bradychu mewn perthynas ond byth yn prosesu teimladau’r brad, byddwch yn parhau i ddioddef o ofn a phryder.

|_+_|

Mathau o fagiau emosiynol

Yn union fel y mae sawl achos o fagiau mewn perthnasoedd, mae yna wahanol fathau o fagiau emosiynol hefyd. Mae rhai enghreifftiau o fagiau emosiynol fel a ganlyn:

1. Euogrwydd o berthynasau yn y gorffennol

Weithiau daw bagiau emosiynol o le o euogrwydd. Efallai eich bod wedi twyllo mewn perthynas yn y gorffennol, wedi cam-drin cyn bartner, ac wedi cario'r euogrwydd hwnnw i'r berthynas bresennol.

Efallai y byddwch chi'n teimlo nad ydych chi'n haeddu perthynas hapus yn y presennol oherwydd eich bod chi'n euog o gamgymeriadau'r gorffennol.

|_+_|

2. Yn gresynu

Tybiwch eich bod wedi gwneud camgymeriadau mewn perthynas flaenorol, fel cymryd eich partner yn ganiataol neu adael y berthynas oherwydd nad oeddech yn barod i ymrwymo. Yn yr achos hwnnw, efallai y byddwch yn cario'r bagiau hynny i'r dyfodol.

Gall achosi i chi geisio gor-wneud iawn am ofid yn y gorffennol trwy osgoi gwneud yr un camgymeriadau yn obsesiynol yn y dyfodol.

|_+_|

3. Ofn

Efallai mai ofn yw'r enghraifft fwyaf cyffredin o fagiau emosiynol sy'n dod i'r meddwl. Os ydych chi wedi cael eich clwyfo'n ddifrifol yn y gorffennol, megis gan riant absennol neu bartner camdriniol, mae'n debygol y byddwch chi'n ofni profi'r un boen eto.

Mewn ymgais i osgoi cael eich brifo eto, gallwch ymbellhau oddi wrth eraill neu gau eich hun oddi wrth bobl fel nad ydych yn mynd yn ddigon agos iddynt eich brifo.

4. Hunan-feirniadaeth

Os ydych chi wedi dioddef cam-drin emosiynol yn y gorffennol neu os yw rhiant wedi eich gwrthod, mae'n debyg eich bod wedi profi'r bagiau emosiynol hyn.

Gall cael eich gwneud i deimlo fel petaech chi ddim yn ddigon da eich arwain at lais mewnol hynod feirniadol, lle rydych chi'n dweud wrthych chi'ch hun nad ydych chi'n ddigon neu nad ydych chi'n haeddu hapusrwydd.

Gwraig fusnes bryderus

Gall hyn achosi i chi boeni y bydd eich partner yn eich gadael oherwydd eich bod yn israddol, neu efallai y byddwch yn aberthu eich hun ac yn mynd allan o'ch ffordd i blesio eraill oherwydd eich bod yn teimlo nad ydych yn deilwng oni bai eu bod yn hoffi chi.

5. PTSD

Anhwylder straen wedi trawma (PTSD) efallai yw'r math mwyaf difrifol o fagiau emosiynol. Mae PTSD yn gyflwr iechyd meddwl diagnosadwy sy'n arwain person i gael ôl-fflachiau o brofiad trawmatig, fel bod yn dyst i drais neu ddioddef ymosodiad rhywiol.

Bydd rhywun sydd â'r lefel hon o fagiau emosiynol yn teimlo'n gyson eu bod dan fygythiad neu'n anniogel. Mae’n bosibl y bydd rhywun sydd â PTSD yn gweld ymddygiad eu partner yn fygythiol o fewn perthynas, hyd yn oed os yw’n ddiniwed.

5 arwydd o fagiau emosiynol mewn perthynas

Y tu hwnt i'r enghreifftiau uchod o fagiau emosiynol, mae rhai arwyddion i gadw llygad amdanynt os ydych chi'n meddwl bod gennych chi fagiau emosiynol.

Ystyriwch yr arwyddion bagiau emosiynol isod:

1. Cael eich sbarduno gan unrhyw beth sy'n eich atgoffa o gyn

Os oes gennych chi fagiau emosiynol o berthynas flaenorol, rydych chi'n debygol o gael eich sbarduno gan unrhyw beth sy'n eich atgoffa ohonyn nhw. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ffrwydro mewn dicter neu banig os yw'ch partner newydd yn dweud neu'n gwneud rhywbeth tebyg i arferion eich cyn, hyd yn oed os yw'n gwbl ddiniwed.

Efallai y byddwch hyd yn oed yn mynd i banig os yw'ch un arall arwyddocaol yn dangos unrhyw ymddygiadau sydd hyd yn oed o bell yn debyg i'ch cyn.

2. Cydddibyniaeth

Mewn perthynas gydddibynnol , mae un person yn teimlo'n gyfrifol am drwsio'r person arall.

Bydd y cydddibynnol yn aberthu eu hanghenion eu hunain i ofalu am eu partner, ac weithiau, ychydig iawn a gânt yn gyfnewid. Gall yr arwydd hwn o fagiau emosiynol ddeillio o gael perthynas wael neu afiach gyda rhieni wrth dyfu i fyny.

Efallai bod gennych chi hunan-barch isel oherwydd bod gennych chi rieni beirniadol neu feichus ac yn teimlo mai'r unig ffordd i gael unrhyw fath o gariad yw cymryd cyfrifoldeb am fywyd eich partner.

|_+_|

3. Meddwl am eich cyn yn gyson

Pan fyddwch chi'n dal gafael ar fagiau o berthynas flaenorol, byddwch chi'n meddwl yn gyson am eich cyn, hyd yn oed os ydych chi i fod yn hapus mewn perthynas newydd.

Efallai na chawsoch y terfyn oedd ei angen arnoch o'r berthynas ddiwethaf, neu efallai eich bod mor ddigalon oherwydd camgymeriadau yn eich perthynas flaenorol fel na allwch roi'r gorau i feddwl am yr hyn y gallech fod wedi'i wneud yn wahanol i achub y berthynas.

4. Rheoli ymddygiad

Mae bagiau emosiynol yn arwain person i fod yn ofnus o gael ei frifo eto, gan arwain at ymddygiad rheoli mewn perthnasoedd. Gall hyn edrych fel ceisio rheoli gyda phwy mae'ch partner yn siarad, gyda phwy mae'n treulio amser, neu beth mae'n ei wneud.

Efallai y byddwch yn teimlo bod angen monitro eu gweithredoedd bob amser i wneud yn siŵr nad ydynt yn ymddwyn yn annheyrngar nac yn gwneud unrhyw beth i beryglu’r berthynas.

|_+_|

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am yr arwyddion bod gennych chi bartner rheoli:

5. Emosiynau anghyson

Gall bagiau emosiynol o berthnasoedd yn y gorffennol eich arwain at emosiynau cymysg.

Un diwrnod efallai y byddwch chi'n teimlo'n hynod optimistaidd am eich perthynas newydd, a'r diwrnod wedyn, byddwch chi'n teimlo'n ddideimlad neu'n bell. Gall hyn godi pan fydd eich bagiau emosiynol yn eich gwneud chi'n ofnus o gysylltu neu pan fyddwch chi mor hongian ar gyn fel na allwch chi ymrwymo'n llawn i bartner newydd.

Sut i wella o fagiau emosiynol

Nid yw iachau bagiau emosiynol bob amser yn hawdd, ond mae yna gamau y gallwch eu cymryd. Un dull a all fod o gymorth wrth geisio gweld y byd yn fwy cadarnhaol.

Os ydych chi'n cario bagiau emosiynol o gwmpas, gallwch chi dueddu i weld y byd mewn golau negyddol. Efallai y byddwch chi'n argyhoeddi eich hun nad yw'r byd yn ddiogel neu y byddwch chi bob amser yn cael eich brifo.

Gall ail-fframio eich meddyliau i fod yn fwy cadarnhaol eich helpu i wella. Er enghraifft, dywedwch wrth eich hun, er y gallech fod wedi cael eich brifo yn y gorffennol, ei fod wedi eich gwneud yn berson cryfach ac wedi dysgu gwersi bywyd pwysig i chi.

Agwedd bwysig arall ar ollwng bagiau emosiynol yw ymarfer hunanofal. Pan fyddwch chi'n cymryd amser i wneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau, yn dilyn diet iach, ac yn neilltuo amser ar gyfer gweithgaredd corfforol, byddwch chi'n teimlo'ch gorau, a bydd eich lles cyffredinol yn gwella.

Efallai y byddwch hefyd yn ystyried ymlacio gweithgareddau hunanofal, fel mynd i ddosbarth ioga neu gael tylino wythnosol. Pan fyddwch chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, gallwch chi leddfu rhywfaint o'r straen sy'n dod gyda bagiau emosiynol.

Gwraig anhapus

Yn olaf, yn aml mae angen ceisio cymorth proffesiynol i oresgyn bagiau emosiynol. Gall gweithio gyda chynghorydd eich helpu i ddatblygu meddylfryd mwy cadarnhaol a dysgu strategaethau ar gyfer ymdopi ag ofn, pryder, ac emosiynau annymunol eraill sy'n dod o gario bagiau.

Mae prosesu emosiynau mewn therapi yn aml yn fuddiol i helpu pobl i gael gwared ar fagiau emosiynol.

A diweddar astudio Canfuwyd bod cleifion a gafodd brosesu emosiynol yn ystod therapi wedi profi gostyngiad mewn symptomau iselder, felly gall gweithio gyda therapydd fod yn bwysig i ollwng bagiau emosiynol.

Casgliad

Os ydych chi'n dal gafael ar fagiau emosiynol, mae'n debyg eich bod wedi profi arwyddion negyddol, fel anhawster i ffurfio perthnasoedd iach a phroblemau wrth drin gwrthdaro neu drallod. Gall bagiau emosiynol dwfn hyd yn oed effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol.

Yn ffodus, mae gollwng bagiau emosiynol yn bosibl. Unwaith y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n cario bagiau emosiynol, gallwch chi gymryd camau i'w rhyddhau. Gall estyn allan at deulu a ffrindiau cefnogol ac ymarfer hunanofal fynd yn bell tuag at eich helpu i ryddhau emosiynau negyddol.

Mae hefyd yn hanfodol mynd i therapi i drin dyddio rhywun â bagiau emosiynol mewn llawer o achosion. Os ydych chi wedi dioddef trawma sylweddol, brad, neu boen oherwydd perthnasoedd yn y gorffennol, gall fod yn anodd prosesu'ch emosiynau ar eich pen eich hun.

Mewn sesiynau therapi, gallwch ddysgu sut i oresgyn bagiau emosiynol a chael agwedd fwy cadarnhaol ar gyfer perthnasoedd yn y dyfodol.

Ranna ’: