Cyfathrebu Meddwl fel Sylfaen ar gyfer Priodas Hapus

Cyfathrebu meddyliol

Rydyn ni i gyd wedi clywed straeon arswyd am gyplau a ddiraddiodd yn gyd-letywyr, gan basio ei gilydd yn dawel yn y neuadd ar y ffordd i'r gwaith, ymddiswyddo i'r unigrwydd a'r casineb. Yn fy ymarfer, mae cleientiaid yn aml yn disgrifio datgysylltiadau mor boenus o ganlyniad i beidio â theimlo eu bod yn cael eu clywed na'u deall - problemau gyda chyfathrebu.

Mae'n debyg bod unrhyw un sy'n briod wedi cael sgwrs gyda nhw eu hunain, ac efallai hyd yn oed gyda'i bartner am sut maen nhw ynddo am y daith hir. Ond sut mae cynnal cysylltiad ar draws oes? P'un a ydych chi'n cychwyn mewn priodas neu'n gobeithio achub un sy'n suddo, dyma dri cham i gysylltu trwy gyfathrebu medrus.Gwybod eich gorffennol

Rydym yn aml yn cael ein hunain yn ailadrodd patrymau perthynol ein rhieni neu'r rhai sy'n rhoi gofal yn gynnar. Mae'r fam swnllyd a'r tad a dynnwyd yn ôl yn dysgu eu plant bod perthnasoedd yn ymwneud â gwneud galwadau ac osgoi'r gofynion hynny yn gyfartal.

Mae rhieni ag anhwylderau defnyddio sylweddau yn ei gwneud yn ofynnol i blant weithredu mewn rolau oedolion yn gynnar mewn bywyd, gan ennyn eu plant y gred y bydd eu hanghenion bob amser yn llai pwysig na phawb arall. Waeth bynnag iechyd neu wenwyndra ein modelau perthynas cynharaf, ni allwn newid yr hyn na allwn ei nodi. Trwy archwilio’n fwriadol ac yn anfeirniadol y ffyrdd y dysgodd ein rhieni inni gyfathrebu, boed hynny trwy ymddygiad ymosodol goddefol, creu argyfyngau, neu fod yn agored ysgafn, rydym yn amlygu’r posibilrwydd o newid cwrs ein perthnasoedd ein hunain. Mae pŵer yn y gydnabyddiaeth ein bod yn dal hoffter i gyfleu ein dicter (yn union fel mam!) Neu wrth gydnabod ein tueddiad i gau pan fydd ein partneriaid yn brifo (yn union fel dad!). Mae arddulliau cyfathrebu yn gynnyrch cyfarwyddyd, nid agweddau anghyfnewidiol ar gymeriad neu bersonoliaeth.

Gwybod eich presennol

Rhwystr mawr i gyfathrebu effeithiol yw'r diffyg presenoldeb. Pa mor aml ydych chi wedi cael eich hun yn adeiladu achos dros eich dicter cyfredol at eich priod trwy gofio'r holl bethau y mae wedi'u gwneud i'ch cythruddo dros y 7 mlynedd diwethaf? Ar ôl chwiliad mor ddrygionus o'n hanesion, rydym yn anochel yn mynd i gael ymateb nad yw'n gymesur â'r sefyllfa, gan erydu cysylltiad ac ymddiriedaeth yn y broses. Y broblem allweddol yw ein bod yn fwy cyfarwydd ag ymgysylltu â'r gorffennol nag yr ydym yn profi'r presennol. Rydym yn creu sefyllfaoedd dim buddugoliaeth i ni ein hunain a'n partneriaid pan fydd unrhyw drosedd yn y gorffennol yn gêm deg ar gyfer atgyfodiad, a wnawn yn aml pan fyddwn yn amau ​​perthnasedd ein teimladau cyfredol.

Mae arfer ymwybyddiaeth ofalgar reolaidd o anadlu, sylwi ar feddyliau a theimladau sy'n codi, a gadael iddynt fynd yn ei gwneud hi'n bosibl mynd i'r afael â rhyngweithiadau cyfredol heb i fagiau'r gorffennol effeithio ar ein dewisiadau.

Adnabod eich partner

Un o orfoledd tybiedig priodas yw adnabod rhywun a chael eich adnabod cystal fel y gallwch gwblhau brawddegau eich gilydd. Er ein bod i gyd yn teimlo'r tynnu tuag at y math hwn o dderbyn a sicrwydd, yr anfantais yw ei fod yn gofyn am ffordd anhyblyg o weld ein partneriaid. Mae geiriau fel “bob amser” a “byth” yn ymgripio i'n dealltwriaeth ac yn ei gwneud hi'n anodd profi ein partneriaid fel y maen nhw ar hyn o bryd. Os yw fy ngŵr bob amser yn anghofio cloi'r car, yna mae'n debyg y byddaf yn bachu arno yn hytrach na gofyn iddo'n gwrtais wirio'r cloeon. Os na fydd fy ngwraig byth yn fy holi am fy ngwaith, efallai y byddaf yn oer ac yn tynnu'n ôl ar ôl diwrnod garw yn lle gofyn am ei chefnogaeth. Mae'r straeon rydyn ni'n eu dweud wrth ein hunain am sut beth yw ein priod yn effeithio ar sut rydyn ni'n dehongli rhyngweithiadau a sut rydyn ni'n ymateb. Mae aros yn chwilfrydig am ein partneriaid yn cefnogi cyfathrebu agored, mae rhagdybiaethau anhyblyg yn ein rhwystro oddi wrth ein gilydd.

Ysgrifennodd y bardd Rumi yn ddoeth:

“Nid ceisio cariad yw tasg, ond dim ond ceisio a dod o hyd i’r holl rwystrau ynoch chi'ch hun rydych chi wedi'u hadeiladu yn ei erbyn.”

Er mwyn chwalu'r rhwystrau hyn, mae'n rhaid i ni fod yn berchen ar ein patrymau cyfathrebu problemus gyda charedigrwydd a heb farn. Trwy archwilio'r gwersi o'n gorffennol, ymarfer presenoldeb, a chaniatáu i'n partneriaid dyfu a newid, gallwn adeiladu sylfaen gref o ymddiriedaeth a didwylledd a allai bara am oes.