5 Arwyddion Agosrwydd Emosiynol Yn Hanfodol i Hapusrwydd Perthynas

5 Arwyddion Agosrwydd Emosiynol Yn Hanfodol i Hapusrwydd Perthynas

Yn yr Erthygl hon
hawliau gwahanu

Mae agosatrwydd nid yn unig yn rhywbeth corfforol ond hefyd yn emosiynol ac mae ganddo'r un mor bwysig mewn perthynas. Bydd diffyg agosatrwydd emosiynol yn arwain at i'ch perthynas ddisgyn ar wahân mewn dim o dro. Os oes gennych fwlch enfawr rhyngoch chi'ch hun sy'n gwneud y ddau ohonoch ar wahân, ni fydd unrhyw ddefnydd o ryngweithio, ac yn ystod y broses, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i ffyrdd o osgoi'ch gilydd.Er mwyn helpu'ch perthynas i dyfu mae'n rhaid i chi ddod yn agored i niwed yn emosiynol gyda'ch gilydd. Os gallwch chi rannu'ch cyfrinachau dyfnaf a thywyllaf â'ch gilydd, yna mae'n arwydd o berthynas hapus ac iach ac mae'n dangos eich bod chi'n rhannu bond cryf a fydd yn para waeth beth yw'r holl rwystrau a allai ddod yn y dyfodol.

Isod ceir ychydig o arwyddion o agosatrwydd emosiynol-1. Rydych chi'n hynod gyffyrddus â nhw

Mewn perthynas agos atoch yn emosiynol, rydych chi'n mynd mor gyffyrddus â'ch gilydd fel y gallwch chi gael sgwrs yn agored am yr hyn sy'n digwydd yn eich calon a gadael iddyn nhw werthuso'ch teimladau. Efallai y byddwch yn osgoi cael sgwrs fel hon y rhan fwyaf o'r amseroedd oherwydd eich bod yn ymwneud cymaint â phethau eraill, ond mae bob amser yn bwysig ichi drafod y teimladau hyn â'ch gilydd er mwyn osgoi mynd yn bell. Fel hyn, byddwch chi'n fwy ymwybodol o'ch gilydd a byddwch chi yno iddyn nhw bob amser pan fydd angen.

2. Gallwch ymddiried yn llawn ynddynt am unrhyw beth a phopeth

Mae gan bawb yn y byd hwn eu siâr o gyfrinachau y maen nhw wedi'u cadw iddyn nhw eu hunain yn unig. Efallai na fyddech chi erioed wedi gallu rhannu eich cyfrinachau ag unrhyw un gyda'r ofn o gael eich barnu. Ond pan fydd gennych agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas, rydych chi'n tueddu i siomi'ch gwarchodwyr a bod yn agored gyda'ch partner. Byddwch chi'n gallu rhannu unrhyw beth a phopeth gyda nhw heb unrhyw ofn. Nhw fydd yr unig bobl a fydd yn eich adnabod mor ddwfn.

3. Gallwch chi ddibynnu arnyn nhw

Pan fydd agosatrwydd emosiynol i'ch perthynas, gallwch chi ddibynnu ar eich gilydd. Mae dibyniaeth yn beth a ddylai ddod yn naturiol i berthynas. Pan fyddwch chi'n mynd trwy gyfnod bras efallai y byddwch chi am i rywun bwyso arno, rhywun y gallwch chi droi ato er mwyn cysuro'ch hun. Bydd yn arddangos lefel agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas. Pan fyddwch chi'n rhannu bond emosiynol dwfn, byddwch chi'n gallu deall eich gilydd yn well. Byddwch yn ymwybodol o hwyliau eich partner ac yn dysgu eu trin yn unol â hynny, byddwch yn gefnogaeth iddynt trwy unrhyw gyfnod garw mewn bywyd.Byddwch yn ymwybodol o hwyliau eich partner ac yn dysgu eu trin yn unol â hynny


ffurfiau greek o gariad

4. Mae eich perthynas yn dderbyniol

Pan fydd gennych berthynas agos atoch yn emosiynol, byddwch yn dechrau derbyn eich partner fel y person y mae ef / hi ac ni fyddent am iddynt newid. Mae derbynioldeb yn agwedd bwysig iawn ar berthynas i sicrhau bod y ddau ohonoch yn hynod gyffyrddus â'ch gilydd.

Rydych chi'n sylweddoli o'r diwedd nad oes unrhyw un yn berffaith ac rydych chi'n dechrau caru a pharchu eu amherffeithrwydd. Ni fyddech chi hyd yn oed yn meddwl newid rhywbeth yn eu cylch. Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i ddiffygion yn eich gilydd, ond ni fydd y diffygion byth yn ddigon mawr i wanhau'ch perthynas. Bydd y ffordd rydych chi'n derbyn eich partner ar ei orau neu ar ei waethaf yn dangos lefel eich agosatrwydd emosiynol yn y berthynas.

Gwyliwch hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Hapusrwydd yn Eich Priodas

5. Byddwch chi'n dechrau ymddiried yn eich gilydd

Eich partner fydd y person cyntaf i chi dorri'r newyddion pwysicaf neu gyffrous iddo, oherwydd rydych chi'n gwybod mai nhw fydd y hapusaf yn eich hapusrwydd a byddan nhw'n gofalu amdanoch chi yn eich tristwch. Ni fyddwch bellach yn ddau berson gwahanol yr oeddech yn arfer bod ond byddwch yn rhannu'r un bond emosiynol. Byddwch yn deall bod eich partner yn unigolyn gwahanol nad yw efallai'n deall eich gwaith neu'n ymwneud ag ef a bydd y ddau ohonoch yn deall hynny. Byddwch yn ymwybodol o gyflawniadau, gwaith caled a phenderfyniad eich gilydd ac yn parchu eich unigoliaeth.

Byddwch yn dechrau ymddiried yn eich gilydd


deddfau ysgariad arkansas godineb

Tynnu olaf
Os ydych chi'n gallu nodi'r agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas â'r pum arwydd o agosatrwydd emosiynol a drafodwyd uchod, yna mae gan eich perthynas gyfnod gwych. Mae ganddo bopeth sy'n ofynnol i gael perthynas iach sy'n cynnwys cariad, ymddiriedaeth na ellir ei thorri, parch enfawr a llawer iawn o angerdd.