Arian mewn Priodas - Cymerwch Ddull Feiblaidd

Arian mewn Priodas


gwerthfawrogi'ch priod

Gall agwedd Feiblaidd tuag at arian mewn priodas wneud y synnwyr perffaith i gyplau. Parhaodd hen ddoethineb a ddarganfuwyd yn y Beibl am ganrifoedd oherwydd ei fod yn cynnig gwerthoedd cyffredinol sy'n rhagori ar newidiadau cymdeithasol a sifftiau barn. Felly, pan nad ydych chi'n siŵr sut i fynd at eich cyllid mewn priodas, neu dim ond angen ysbrydoliaeth, p'un a ydych chi'n gredwr ai peidio, gallai'r Ysgrythurau helpu.“Bydd y sawl sy’n ymddiried yn ei gyfoeth yn cwympo, ond bydd y cyfiawn yn ffynnu fel y ddeilen werdd (Diarhebion 11:28)”
Cliciwch i Tweet

Mae'r adolygiad o'r hyn sydd gan y Beibl i'w ddweud am arian mewn priodas o reidrwydd yn dechrau gyda'r hyn sydd gan y Beibl i'w ddweud am arian yn gyffredinol. Ac nid yw'n syndod, nid yw'n ddim byd gwastad. Yr hyn y mae'r Diarhebion yn ein rhybuddio amdano yw bod arian a chyfoeth yn paratoi'r ffordd i'r cwymp. Hynny yw, arian yw'r demtasiwn a allai eich gadael heb y cwmpawd mewnol i arwain eich llwybr. I gyflawni'r syniad hwn, rydym yn parhau â darn arall o fwriad tebyg.Ond mae duwioldeb â bodlonrwydd yn fantais fawr. Oherwydd ni ddaethom â dim i'r byd, ac ni allwn dynnu dim ohono. Ond os oes gennym fwyd a dillad, byddwn yn fodlon â hynny. Mae pobl sydd am gael cyfoethog yn cwympo i demtasiwn a thrap ac i lawer o ddyheadau ffôl a niweidiol sy'n plymio dynion i adfail a dinistr. Oherwydd mae cariad arian yn wraidd pob math o ddrwg. Mae rhai pobl, sy'n awyddus am arian, wedi crwydro o'r ffydd ac wedi tyllu eu hunain â llawer o alar (1 Timotheus 6: 6-10, NIV).

“Os nad yw unrhyw un yn darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn enwedig ar gyfer ei deulu agos, mae wedi gwadu’r ffydd ac mae’n waeth nag anghredwr. (1 Timotheus 5: 8) ”
Cliciwch i Tweet

Un o'r pechodau sy'n gysylltiedig â chyfeiriadedd tuag at arian yw hunanoldeb. Pan fydd person yn cael ei yrru gan yr angen i gronni cyfoeth, mae'r Beibl yn ein dysgu ni, maen nhw'n cael eu difetha gan yr ysfa hon. Ac, o ganlyniad, gallent gael eu temtio i gadw'r arian drostynt eu hunain, i gelcio arian er mwyn arian.Cysylltiedig: Arian a Phriodas - Beth yw Ffordd Duw o Wneud Pethau?

Fodd bynnag, beth yw pwrpas arian, yw gallu ei gyfnewid am bethau mewn bywyd. Ond, fel y gwelwn yn y darn canlynol, mae'r pethau mewn bywyd yn mynd heibio ac yn ddi-rym. Felly, gwir bwrpas cael arian yw gallu ei ddefnyddio ar gyfer nodau mwy a llawer pwysicach - gallu darparu ar gyfer teulu rhywun.

Mae'r Beibl yn datgelu pa mor bwysig yw'r teulu. Yn y termau sy'n berthnasol i'r Ysgrythurau, rydyn ni'n dysgu bod person nad yw'n darparu ar gyfer ei deulu wedi gwadu'r ffydd, a'i fod yn waeth nag anghredwr. Mewn geiriau eraill, mae ffydd mewn ffydd mewn Cristnogaeth, a dyna bwysigrwydd teulu. Ac arian yw gwasanaethu'r prif werth hwn mewn Cristnogaeth.
llinell amser ysgariad

“Mae bywyd sydd wedi'i neilltuo i bethau yn fywyd marw, yn fonyn; mae bywyd siâp Duw yn goeden lewyrchus. (Diarhebion 11:28) ”
Cliciwch i Tweet

Fel y soniasom eisoes, mae'r Beibl yn ein rhybuddio am wacter bywyd sy'n canolbwyntio ar y pethau materol. Os ydym yn ei wario yn ceisio casglu cyfoeth ac eiddo, rydym yn sicr o fyw bywyd sy'n gwbl ddi-rym o unrhyw ystyr. Byddwn yn treulio ein dyddiau yn rhedeg o gwmpas i gasglu rhywbeth y byddwn fwy na thebyg yn ei gael ein hunain yn ddibwrpas, os ar unrhyw adeg arall, yna siawns ar ein gwely angau. Mewn geiriau eraill, mae'n fywyd marw, yn fonyn.

Cysylltiedig: 6 Awgrymiadau ar gyfer Cynllunio Ariannol ar gyfer Cyplau Priod

Yn lle, mae'r Ysgrythurau'n egluro, dylem neilltuo ein bywydau i'r hyn y mae Duw yn ei ddysgu inni sy'n iawn. Ac fel y gwelsom drafod ein dyfynbris blaenorol, mae’n siŵr bod yr hyn sy’n iawn gan Dduw yn ymroi eich hun i fod yn ddyn neu fenyw deuluol ymroddedig. Mae arwain bywyd o’r fath lle bydd ein gweithredoedd yn canolbwyntio ar gyfrannu at les ein hanwyliaid ac ar ystyried ffyrdd cariad Cristnogol yn “goeden lewyrchus”.


personoliaeth a pherthnasoedd mewnblyg

“Beth yw elw dyn os yw’n ennill y byd i gyd, ac yn colli neu’n fforffedu ei hun? (Luc 9:25) ”
Cliciwch i Tweet

Yn olaf, mae'r Beibl yn rhybuddio am yr hyn sy'n digwydd os ydym yn mynd ar ôl cyfoeth ac yn anghofio am ein gwerthoedd craidd, am y cariad a'r gofal tuag at ein teulu, ar gyfer ein priod. Os gwnawn hynny, rydym yn colli ein hunain. Ac nid yw bywyd o’r fath yn wirioneddol werth ei fyw, gan na allai holl gyfoeth y byd ddisodli enaid coll.

Cysylltiedig: Sut i Streicio'r Cydbwysedd Cywir rhwng Priodas ac Arian?

Yr unig ffordd y gallwn fyw bywyd boddhaus a bod yn ymroddedig i'n teuluoedd yw os mai ni yw'r fersiynau gorau ohonom ein hunain. Dim ond mewn senario o'r fath, byddwn yn ŵr neu'n wraig haeddiannol. Ac mae hyn yn llawer mwy gwerthfawr na chael casglu cyfoeth, i'r graddau o ennill y byd i gyd. Oherwydd mai priodas yw'r man lle'r ydym i fod i fod yr ydym yn wirioneddol a datblygu ein holl botensial.