Gadawodd fy Ngŵr Fi am Fenyw arall - Sut i Dderbyn y Realiti?

Sut i Dderbyn y Realiti a Gadawodd Fy Ngwr Fi i Fenyw arall?

Yn yr Erthygl honMae'n Ionawr 01, 2018. Yng nghysgod gwelw tywyll y nos, mae Samantha yn gorwedd ar ei gwely. Mae ei phen sy'n cael ei gadw ar y gobennydd sydd wedi'i socian gan rwygo yn teimlo fel petai'n llawn poen wrth iddi feddwl pam y gadawodd ei gŵr hi am fenyw arall.Mae Samantha yn 30 oed, yn edrych 3 blynedd yn iau. Mae hi'n smart ac yn iach. Pan welir hi trwy lens unrhyw un arall, mae hi'n brydferth. Pan welir hi trwy ei lens ei hun, mae hi'n ddiflas, yn ddiflas ac yn anneniadol.

Nawr, efallai y bydd rhywun yn gofyn pam hynny. Pam nad yw Samantha yn gweld ei hun yn gymaint o fod dynol apelgar? Mae hynny oherwydd iddi gael ei gadael, yn ddiweddar iawn, gan ei gŵr am fenyw arall.Roedd ei gŵr, mae’n debyg, wedi bod yn cael perthynas â merch groen olewydd, denau a thal 25 oed sy’n breuddwydio am ddod yn fodel un diwrnod. Gyda'i gwallt perffaith a'i cherdded anhygoel, gall wneud i unrhyw un syrthio ben ar sodlau iddi.

Ac eithrio'r rhai sydd mewn cariad go iawn.

Effeithiau cariad

Pan fydd person mewn cariad, nid yw'n troedio dros goesau hir shinny, na gwallt auburn hardd a thaith gerdded rywiol. Pan fydd person mewn cariad, nid yw'n gadael menyw uchelgeisiol 30 oed ar gyfer model wannabe 24 oed.Pan fydd person mewn cariad, maen nhw'n gweld pobl hardd ym mhobman, ond dim ond y person maen nhw'n ei garu sydd â llygaid arno.

Yn 30 oed, yr hyn nad yw Samantha yn ei sylweddoli yw nad oherwydd ei chroen, ei hoedran na'i hymennydd y gadawodd ei gŵr hi. Roedd hyn oherwydd ei fod yn grinc ac nad oedd byth yn gwybod sut i garu.

Fel cymaint o ferched eraill, daeth Samantha yn isel ei hysbryd ar ôl y toriad. Nid cymaint ei chwalfa a'i torrodd mor wael, ond mae'r ffaith bod ei gŵr wedi ei gadael am rywun y mae'n credu sy'n edrych yn well ac yn harddach.

Nid yw menywod yn sylweddoli mai'r unig reswm y gall dyn adael un fenyw am un arall yw ei fod yn grinc ac nad oedd erioed mewn cariad.

Llwfrgi ydoedd ac nid oedd yn gwybod am deyrngarwch.

Ôl-effeithiau dyn yn gadael dynes

Pan fydd dyn yn gadael menyw, mae hi fel arfer yn meddwl mai oherwydd ei beiau ei hun yr oedd hynny


sylfaen briodas

Pan fydd dyn yn gadael menyw, mae hi fel arfer yn meddwl mai oherwydd ei beiau, ei diffygion a'i chamgymeriadau ei hun oedd hynny. Mae hi fel arfer yn meddwl am y pethau sydd ganddi a fyddai wedi gwneud iddo aros pe bai hi'n meddu ar y pethau hynny, fel ieuenctid, tywynnu a swyn.

Fel unrhyw fenyw arall sy'n wynebu chwalfa oherwydd y ffaith bod ei dyn wedi ei gadael am fenyw arall, mae Samantha yn ymwybodol iawn o'i amherffeithrwydd ar hyn o bryd.

Ynghyd â chael ei brifo'n fawr, mae hi hefyd yn ansicr iawn.


dyfyniadau llyfr rhyw

Mae hi'n gallu gweld yn glir y brychau ar ei hwyneb, y pimples ar ei thalcen, y cnawd ychwanegol ar ei stumog, ei amrannau byr, ei hairline hyll. Mae hi'n gallu gweld popeth drwg amdani heblaw am yr un peth a'r unig beth drwg sy'n bodoli mewn gwirionedd - ei phenderfyniad anghywir o briodi dyn fel y jerk.

Mae Samantha a chymaint o ferched eraill fel hi yn beio'u hunain am lwfrdra a diffygion rhywun arall. Mae hyn yn annerbyniol ond wedi'i blethu i wead ein cymdeithas.

Beio dioddefwyr - bob amser yn chwarae'r gêm bai

Anfon ymlaen yn gyflym - Mae'n 01 Tachwedd 2018, ac mae Samantha wedi stopio crio o'r diwedd.

Nid yw hi'n ansicr mwyach. Nid yw'n edrych yn hiraethus ar ferched iau, ifanc. Mae hi fel arfer yn ei chael ei hun yn meddwl am yr holl bethau y mae'n ddiolchgar amdanynt a'r holl ffyrdd y mae'n anhygoel.

Mae hi bellach yn deall bod hynny'n gyffredin iawn yn ein cymdeithas i bobl feio menywod hyd yn oed am gamgymeriadau dynion. Yn amlach na dynion, mae menywod yn cael eu beio i fenyw arall am gamgymeriadau a beiau dynion.

Felly, nid yw'n syndod bod Samantha hefyd i'w chael yn clywed pethau fel, dylech chi wneud hyn i'w gadw, dylech chi wneud hynny i'w gadw, a dylech chi fod wedi gwisgo'ch gwallt yn fyrrach a gwisgo'ch ffrogiau'n dynnach.

O glywed pawb arall yn ei beio am i’w gŵr ei gadael, mae Samantha yn eu rhwystro yng nghanol eu dedfrydau, oherwydd o’r diwedd, mae hi wedi deall nad ei bai hi oedd bod ei gŵr wedi ei gadael am fenyw arall.

Pan ofynnwyd iddi, mae hi'n dweud wrth bobl “Gadawodd fy ngŵr fi, ond nid i fenyw arall. Gadawodd fi oherwydd ei fod yn llwfrgi a waeddodd oddi wrth deyrngarwch ac ymrwymiad tymor hir. ”

Nawr, yr unig beth drwg mae Samantha yn ei ddarganfod ynddo'i hun yw'r gofid dros beidio â dewis y person iawn iddi hi ei hun.

Nid eich bai chi yw hi byth

Mae'n orfodol bod y neges hon yn cael ei rhannu gyda'r holl Samanthas allan yna.

Ni adawodd eich gŵr chi am fenyw arall. Ni adawodd eich gŵr chi oherwydd eich bod yn unrhyw beth llai na bod dynol arall mewn unrhyw ffordd. Ni adawodd eich dyn chi oherwydd nad oeddech yn ddigon pert neu dal.

Gadawodd chi am nad oedd erioed yn gwybod am gariad. Gadawodd chi am nad oedd ganddo berfeddion a dim ymdeimlad o deyrngarwch.