Ddim yn Teimlo'n Ddiolchgar? Dyma Ryw Gyngor Perthynas Ddefnyddiol

Ddim yn Teimlo

Yn yr Erthygl hon

Mae Diolchgarwch rownd y gornel a chydag ef, yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol, daw'r holl swyddi diolchgarwch. Fodd bynnag, nid Tachwedd yw'r unig fis i deimlo a gweithredu'n ddiolchgar. Ydych chi'n byw mewn agwedd o ddiolchgarwch trwy'r flwyddyn neu a ydych chi'n un o'r rhai sy'n teimlo'n besimistaidd ac nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiolchgar? Oeddech chi'n gwybod bod diolchgarwch yn gynhwysyn hanfodol ar gyfer perthynas gariad lwyddiannus? Mae'n wir. Mae'r bobl sy'n byw gyda rhagolwg diolchgar cadarnhaol yn iachach ac yn hapusach ar y cyfan.Effaith diolchgarwch

Mae byw mewn ffordd gadarnhaol gyda diolchgarwch fel cynhwysyn allweddol yn ffafriol i les meddyliol a chorfforol. Mae cadernid yn lleihau ymddygiad ymosodol ac iselder ac yn ein gwneud ni'n bobl hapusach a mwy hyderus. Mae'r lles meddyliol ac emosiynol hwn yn caniatáu inni fod yn fwy addasadwy a gwydn pan fydd amseroedd caled yn ein herio.

Pam mae diolchgarwch yn helpu perthnasoedd

Fel therapydd, rwy'n tueddu i weld pobl ar eu gwaethaf. Maent yn aml wedi ymwreiddio'n ddwfn mewn cylchoedd negyddol sy'n golygu eu bod yn dweud y pethau mwyaf erchyll a diraddiol wrth ei gilydd. Mae'r holl feddyliau a theimladau sydd ganddyn nhw am eu partneriaid yn negyddol. Mae'n rhaid i mi edrych am y pethau cadarnhaol. Mae'n rhaid i mi ddod o hyd i'r da yng nghanol yr holl ing hwnnw a dechrau ei ddangos i'r cyplau a disgleirio ychydig o olau i'w bywydau tywyll fel y gallant weld bod cariad yno o hyd. Pan ddechreuant weld bod rhywfaint o ddaioni, maent yn ddiolchgar amdano. Ar ôl hynny, mae pethau'n dechrau newid er gwell.

Pan fyddwch chi'n ddiolchgar i'ch partner ac am y rôl maen nhw'n ei chwarae wrth wella'ch bywyd, mae hynny'n creu effaith cryfach aruthrol yn eich bywyd a phawb rydych chi'n dod i gysylltiad â nhw.

Os ydych chi mewn gofod negyddol, mae'n rhaid i chi wneud newid bwriadol. Bob bore o bob dydd mae'n rhaid i chi ddeffro a dweud wrthych chi'ch hun y byddwch chi'n ddiolchgar heddiw. Ymhob sefyllfa, mae'n rhaid i chi edrych yn ymwybodol am y pethau cadarnhaol. Os gwnewch hyn, fe ddewch o hyd iddynt, rwy'n addo.

Po fwyaf yr ydym yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym, y mwyaf o bethau y mae'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar amdanynt. Efallai ei fod yn swnio’n ‘cliche’ ond dyna’r gwir.

Dangos diolchgarwch yn ddyddiol

Nid yw'n digwydd dros nos, ond gallwch greu agwedd o ddiolchgarwch waeth beth sy'n digwydd yn eich bywyd ar hyn o bryd. Rydyn ni'n siarad llawer yn fy mlog a phodlediad Couples Expert am fod yn ddiolchgar am bethau bach. Y prif bwynt yw dangos eich diolchgarwch yn gyson. Mae cael moesau da, dweud diolch, ysgrifennu nodiadau a llythyrau ac estyn allan mewn diolchgarwch yn ffyrdd gwych o wneud hyn. Pryd oedd y tro diwethaf i chi estyn allan at rywun gyda nodyn diolch? Cwrteisi yw hwn a gollwyd yn bennaf yn ein cymdeithas electronig ar unwaith. Mae angen ei atgyfodi. Rhowch gynnig arni a gweld faint o effaith y mae'n ei gael ar y derbynnydd.

Rhowch gwci yn y blwch post ar gyfer eich cludwr post, diolch i'ch dynion sbwriel a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau i chi. Mae'n teimlo'n wych! Trowch eich diolchgarwch gartref trwy gydnabod cyfraniadau eich partner at eich cysur a'ch lles beunyddiol. Diolch i'ch plant am wneud gwaith da gyda thasgau neu waith cartref. Dangoswch ddiolchgarwch am gartref, bwyd, ffordd o fyw neu'r pethau ychwanegol rydych chi a'ch partner yn gweithio mor galed i'w fforddio. Welwch chi, rydych chi'n cael y syniad nawr! Chwiliwch am yr holl bethau da yn eich perthnasoedd â'ch partner, eich rhieni, eich ffrindiau. Estyn allan i'ch partner yn rheolaidd a dweud wrthynt, “Rwy'n eich gwerthfawrogi chi a phopeth rydych chi'n dod â chi i'm bywyd.' Byddwch yn benodol.

Mae diolchgarwch yn eich helpu i fynd trwy heriau

Pan aiff pethau o chwith, a bod gennych heriau (oherwydd byddwch chi), mae'n haws dwyn ac edrych am y leinin arian honno yng nghymylau storm eich bywyd. Yn ddiweddar gwelais eitem newyddion am gwpl yn eu 50au y llosgodd eu tŷ yng Ngogledd California yn ystod y tanau gwyllt. Roedd y llun ohonyn nhw'n gwenu, chwerthin a dawnsio ar dramwyfa eu plisgyn cartref a losgwyd. Efallai eich bod chi'n meddwl, 'Sut allan nhw fod mor hapus, maen nhw wedi colli popeth yn llythrennol!?' Yr hyn a welais oedd dau berson a oedd yn byw mewn diolchgarwch. Ni allent achub eu cartref, felly fe wnaethant dderbyn hynny ac roeddent yn ddiolchgar iawn eu bod wedi dod allan yn ddianaf ac mewn un darn. Roedd eu diolchgarwch am oes a'r cyfle i barhau i fyw gyda'i gilydd. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn brydferth.

Ddim yn ei deimlo? Efallai y bydd hyn yn helpu:

  • Ceisiwch edrych o'ch cwmpas ar hyn o bryd a dewis 5 peth y gallwch eu gweld a'u cyffwrdd. Mae pethau diriaethol rydych chi'n hapus o fewn eich cyrraedd. Byddwch yn ddiolchgar am y rhain.
  • Edrychwch ar eich partner y tro nesaf y byddwch chi gyda'ch gilydd a dewiswch 3 pheth sy'n eich gwneud chi'n ddiolchgar o fod gyda'r person hwnnw. Rhinweddau sydd ganddyn nhw, pethau arbennig maen nhw'n dod â nhw i'ch perthynas sy'n eich gwneud chi'n ddiolchgar. Dywedwch nhw yn uchel.
  • Eisteddwch yn dawel ar eich pen eich hun gyda'r nos a meddyliwch am eich diwrnod. Myfyriwch ar y pethau da a ddigwyddodd i chi a byddwch yn ddiolchgar amdanynt.
  • Meddyliwch am y pethau drwg a allai fod wedi digwydd i chi yr wythnos hon, a chwiliwch am y pethau cadarnhaol yng nghanol yr anhawster.
  • Dechreuwch gyfnodolyn. Cofnodwch y pethau y mae'n rhaid i chi fod yn ddiolchgar amdanynt ar hyn o bryd a gwnewch hyn bob dydd. Ar ddiwedd yr wythnos, ewch yn ôl a darllenwch yr hyn rydych chi wedi'i ysgrifennu. Fe welwch eich hun yn byw yn y fath fodd fel eich bod yn adnabod y gemau hyn yn ddyddiol fel y gallwch gofio eu hysgrifennu.
  • Dechreuwch jar diolchgarwch. Gosod jar a rhai slipiau o bapur. Ysgrifennwch y pethau y mae'n rhaid i chi fod yn ddiolchgar amdanynt a'u plygu i nodiadau bach a'u rhoi yn y jar. Ar ddiwedd y flwyddyn, dympiwch y jar allan a darllenwch bob darn o bapur. Fe welwch fod gennych chi ddigon o resymau i fod yn ddiolchgar wedi'r cyfan.

Os gallwch chi wneud y pethau hyn, rydych chi ar eich ffordd i ddatblygu agwedd o ddiolchgarwch. Ymarferwch hyn nes iddo ddod yn arferiad. Ni fydd yn hir iawn cyn y byddwch yn dechrau chwilio am y pethau da hynny, yr eiliadau diolchgarwch hynny hyd yn oed yng nghanol yr anawsterau a'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. Mae hwn yn wir yn arfer trawsnewidiol a fydd yn effeithio arnoch chi a'ch anwyliaid mewn ffordd gadarnhaol o hyn tan ddiwedd eich oes.

Ranna ’: