Grym Iachau Ein Straeon

Grym Iachau Ein Straeon

Yn yr Erthygl hon

Rhan o'r hyn dwi'n ei wneud o ddydd i ddydd yw straeon dyranedig a'r hyn a'm harweiniodd yma yw trwy ddyraniad fy stori fy hun.

Yn aml, mae’r straeon rydyn ni’n eu hadrodd i’n hunain yn gallu bod mor gyfyngol, ond ar brydiau’n creu cymaint o ddiogelwch. Ni, fel bodau dynol, yw'r storïwyr mwyaf.

Gwnewch ystyr trwy edrych yn ôl am y naratif.

I lawer, gall fod cywilydd ynghlwm wrth ein stori, neu rannau o'n stori. Rwyf wedi dysgu, yn bersonol ac yn broffesiynol, bod y cywilydd yn diflannu pan fyddwn yn datod ac yn rhannu ein stori. I mi, dechreuodd dadorchuddio fy stori flynyddoedd yn ôl ac wrth i mi rannu mwy, dysgais nad oedd angen i mi guddio mwyach ac roedd cymaint o iachâd yn hyn i mi.

Nid yw hyn yn golygu nad oedd yn frawychus, oherwydd yr oedd, ond dros amser deuthum yn fwy cyfforddus ag ef. Yn ddiddorol ddigon, dechreuodd fy rhannu stori gyda rhannu gyda therapydd roeddwn yn gweithio gydag ef ar y pryd ac yna yn y pen draw gyda grwpiau mwy o bobl (dieithriaid i gyd).

Grym rhannu ein straeon

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu ein stori? Mae hyn yn fargen fawr!

Pwy sydd wedi ennill yr hawl i glywed neu dderbyn ein stori? Y darn mwyaf yma yw diogelwch.

Ffordd i gloddio'n ddyfnach i mewn i bwy all (neu na all rannu) yw pwy yn eich bywyd sy'n dal lle i chi? Pwy sy'n gwrando ar eich profiadau ac yn gadael iddo fod yn iawn ac yn gadael i chi wybod eich bod yn annwyl ac yn deilwng ac nid ar eich pen eich hun.

Pwy sydd wedi bod yno trwy dy dywyllwch? Mae'n hawdd bod yno ar gyfer yr amseroedd da, ond beth am yr amseroedd nad ydyn nhw cystal?

Weithiau mae pobl yn cyrraedd fy swyddfa ac nid oes ganddynt hwn.

A oes perthynas yn eich bywyd sydd â'r potensial o gael yr ansawdd hwn. Os felly, sut allwch chi ei drin yn fwy? Weithiau rydyn ni'n cael ein dal yn gwybod pwy rydyn ni wir eisiau bod. Yr un sy'n dal y gofod hwnnw i ni, yr un sy'n berson i ni.

Fodd bynnag, yn aml gall fod yn broses boenus iawn wrth ddysgu na all y person hwn ddangos i ni yn y ffordd(iau) sydd eu hangen arnom, yn gyson.

Weithiau dyma'r union beth sy'n dod â rhywun i therapi. Mae hyn i gyd yn wybodaeth ac yn werth ei archwilio ymhellach. Rydyn ni'n aml yn cysylltu hyn â'n diffyg gwerth ein hunain ac yn labelu ein hunain fel gormod, ond yn aml mae'n ymwneud â nhw a'u hanesmwythder o ran bod gydag anghysur rhywun arall.

Mae yna broses alaru ynghlwm yma o amgylch anrhydeddu a bod gyda’r golled o gwmpas y darn hwn, ond hefyd cyfle i symud trwy’r galar a’r golled hon fel y gallwn greu lle i rywun sy’n gallu cynnig yr hyn yr ydym yn chwilio amdano neu ei angen.

Rhywun sy'n gallu derbyn a dal ein stori, gwerthfawrogi'r pŵer adrodd straeon a chaniattâ i ni ddatod.

Pa ystyr ydw i wedi'i wneud ynglŷn â'r ffaith nad yw'r person hwn yn gallu dangos i mi na derbyn fy stori?

Gadael i ffwrdd o'r ystyr a roddwn o amgylch pobl nad ydynt yn dangos

Gadael i ffwrdd o

Mae'r darn hwn yn hollbwysig.

Annheilyngdod, heb fod yn ddigon da, mae angen i mi aros yn dawel. Mae hyn fel arfer yn deillio o batrymau cyflyru plentyndod a diffyg diwallu anghenion ac yn aml yn diferu i mewn i sut y gallwn ymateb neu ymateb pan fyddwn yn dod ar draws sefyllfa pan nad yw rhywun yno i ni mewn ffordd sydd ei hangen arnom.

Beth sy'n gwneud adrodd straeon mor effeithiol?

Sut gallwn ni archwilio’r straeon rydyn ni’n eu hadrodd i’n hunain? Mae mynd at ein stori gyda chwilfrydedd a hunan-dosturi yn fan cychwyn yma.

Rydyn ni’n aml yn nesáu at ein stori o fan lle ceir beirniadaeth lem, ond gall ei symud i chwilfrydedd ysgafn yn lle hynny wneud byd o wahaniaeth.

Er enghraifft: O ble gallai'r stori hon fod wedi dod? Ble gallwn i fod wedi dysgu hyn? Tybed sut mae'r stori hon wedi fy nghadw'n ddiogel neu wedi fy ngwasanaethu? Tybed gan bwy y dysgais y stori hon? Pa mor bell yn ôl mae'r stori hon yn mynd?

Dod yn chwilfrydig iawn o ble y daeth y stori hon a pha ystyr ydw i wedi'i roi iddi. Yna ar ôl i ni brosesu hyn, sut allwn ni ail-fframio ein meddyliau negyddol i dosturi a meithrin ac arafu pethau mewn gwirionedd.

Ar y dechrau, nid yw ein system nerfol yn mynd i hoffi hyn

Gall fod cyffro neu ansefydlogrwydd yma gan ein bod yn aml yn chwennych yr hyn sy'n gyfarwydd ac yn gyfforddus, a gall newid a/neu ddadorchuddio stori greu llawer o anghysur.

Mae gwaith rheoleiddio a sylfaenu wrth archwilio hyn yn bwysig iawn.

Ranna ’: