Pam Mae'n well gan Ddynion Ferched Iau Beth bynnag fo'u hoedran

Mae

Mae'n ffaith sydd wedi'i phrofi'n wyddonol ei bod yn well gan ddynion fenywod iau na merched hŷn waeth beth fo'u hoedran. Pan amgylchynodd sylfaenydd Playboy, Hugh Hefner ei hun gyda merched ifanc, cafodd ei feirniadu'n gyson gan y byd i gyd. Nawr, fel y mae'r astudiaeth yn cadarnhau gallwn ddweud nad oedd Hefner mor wallgof â hynny wedi'r cyfan.

Nid yw llawer o ddynion yn agored ac yn llafar iawn am eu chwantau a'u hoffterau rhywiol ond mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd yn cadarnhau hynny mae'n well gan ddynion ferched iau hyd yn oed os ydynt yn llawer hŷn. Mae menywod, ar y llaw arall, yn fwy cyfforddus gyda rhywun sy'n agos at eu hoedran eu hunain neu ychydig yn hŷn. Maent yn tueddu i ffafrio partneriaid rhywiol yn eu hugeiniau waeth beth fo'u hoedran eu hunain.

Mae astudiaeth arall a gyhoeddwyd yn sôn am sut mae'r oedran y mae dynion yn ei ffafrio yn cynyddu ac yn ehangu wrth iddynt heneiddio. Mae hyn yn golygu bod mwy i feini prawf atyniad dynion ar wahân i'r oedran. Yn bendant, mae gan ddynion gyfaredd, a man meddal i fenywod yn eu hugeiniau ac mae'n well gan ddynion ferched iau o dan bob amgylchiad. Dangosodd yr ymchwil a gynhaliwyd yn hyn o beth ganlyniad amlwg bod yr oedran ieuengaf y mae dynion yn cael eu denu iddo yn aros yr un fath ni waeth pa mor hen ydyn nhw eu hunain. Mae hyn yn golygu y byddai dyn sy'n 40 oed dal eisiau mynd i mewn iperthynas â merchedsydd yn ei hugeiniau cynnar fel 22-23 oed. Ni fydd y dewis hwn yn newid hyd yn oed os yw'r dyn yn 50 neu'n 60 oed.

Mae gan fenywod ddewis oedran llawer culach o gymharu â dynion

Cyhoeddwyd erthygl yn newyddiadur PsyArXiv lle cadarnhaodd seicolegwyr amrywiol ym Mhrifysgol Abo Akademi yn y Ffindir fod gan fenywod ddewis oedran llawer culach o gymharu â dynion. Mae'n well ganddynt y partneriaid sydd tua'u hoedran eu hunain neu flwyddyn neu ddwy yn hŷn na hynny. Os byddwn yn siarad am pam y gwahaniaeth mawr hwn yn y rhywiau, gallwn ddefnyddio'r ddamcaniaeth esblygiadol i'w egluro yn union fel yr awdur Jan Antfolk.

Mae dynion yn fwy tueddol at bartneriaid sy'n ffrwythlon iawn

Mae Antfolk yn esbonio'r ffafriaeth hon gan ddefnyddio'r syniad o ddetholiad naturiol, sy'n golygu bod dynion yn fwy tueddol o fynd at bartneriaid ffrwythlon iawn. Esboniodd ymhellach trwy ddweud bod menywod mewn nifer o achosion yn fwy annifyr o ran eu partner rhywiol felly ni all llawer o ddynion ddod o hyd i'w partner dymunol nes eu bod yn glir ac yn gynhwysol o ran eu hoffterau rhywiol a'u cymhelliant. Ymhelaethodd Antfolk ymhellach a dywedodd ei fod ef ynghyd â'i dîm hefyd yn gallu dod i'r casgliad gyda sampl o tua 2600 o oedolion bod gan ddynion ddiddordeb mewn merched iau, fodd bynnag; mae eu gweithgaredd rhywiol yn unol â'u hoedran eu hunain. Mae hyn yn golygu nad yw cydnawsedd rhywiol dynion hŷn â merched iau yn foddhaol.

Mae menywod mewn nifer o achosion yn fwy annifyr o ran eu partner rhywiol

Mae dewis oedran yn datblygu'n wahanol yn y ddau ryw

Atyniad rhywiolac mae dewis oedran yn datblygu'n wahanol yn y ddau ryw. Pan fydd menyw yn dechrau heneiddio, maent yn tueddu i osod canllawiau oedran cymharol llymach o ran dynion. Maen nhw eisiau osgoi gwneud penderfyniadau brech, felly mae eu tueddiad fel y crybwyllwyd uchod tuag at ddynion sy'n agos at eu hoedran. Maent yn dechrau edrych ar fywyd o safbwynt mwy ymarferol. I'r gwrthwyneb, mae dynion yn talu llai o sylw i'r holl ganlyniadau, felly maent yn parhau i ostwng a chael eu denu at fenywod hŷn ac iau yn ôl eu hwylustod. Mae chwantau rhywiol hefyd yn chwarae rhan fawr yn hyn ac mae chwantau rhywiol menywod yn tueddu i leihau wrth iddynt heneiddio a heneiddio. Tra bod dynion efallai yn cynyddu eu hystod oedran fel ffordd o gynyddu a gwella'r siawns o'u agosatrwydd rhywiol.

Byddai’n well gan fenywod sydd tua 34 oed neu’n ystyried dynion ag oedran lleiaf o 27 ac oedran uchaf o 46 fel eu partneriaid bywyd posibl. Ar y llaw arall, byddai dynion sydd tua 37 oed yn ystyried partneriaid sydd rhwng 21 a 49 oed, ond mewn gwirionedd, roedd gan y dynion hyn bartneriaid yn yr ystod 31 a 36. Dylem gadw mewn cof bod yr astudiaeth yn canolbwyntio ar y agwedd rywiol felly ni ystyriwyd diddordeb rhamantus yr unigolion.

Ranna ’: