Nodweddion Ymddygiad Ymosodol Goddefol

Ymddygiad Ymosodol Goddefol

Gadewch inni wneud un peth pwysig yn glir cyn i ni ddechrau'r erthygl hon hyd yn oed; nid ydym yn awgrymu bod cael ymddygiad goddefol-ymosodol yn eich gwneud chi'n berson drwg, ddim o gwbl. Ond mae'n golygu, os oes gennych nodweddion goddefol-ymosodol, gallwch wneud eraill o'ch cwmpas yn anghyfforddus.

Yn yr Erthygl hon

Efallai y byddwch hefyd yn amharu ar eich breuddwydion a'ch nodau oherwydd eich ymddygiad. Ac yn dda, byddai bywyd yn llawer mwy llawen i chi pe gallech ddelio â'ch materion, addasu'ch ymateb, a dysgu sut i fynegi'ch hun yn briodol.Peidiwch â saethu'r negesydd; mae gan bob un ohonom ein croesau i'w dwyn. Ond os ydych chi'n poeni a allech chi ddangos ymddygiad goddefol-ymosodol, gwiriwch isod am rai o'r symptomau goddefol-ymosodol ac yna, y cyfan sydd angen i chi ei wneud i'w cywiro.

I gywiro'r patrymau, mae'n hanfodol sylwi eich bod yn ymddwyn yn oddefol-ymosodol ac yna'n ei gywiro i fwynhau bywyd mwy boddhaus.

Sut i nodi ymddygiad goddefol-ymosodol

Pan sylwch ar symptomau ymddygiad goddefol-ymosodol, gofynnwch i'ch hun beth achosodd ichi ymateb neu ymddwyn felly? A allai fod oherwydd eich bod yn ddig neu'n teimlo'n amddiffynnol (nodwch unrhyw emosiwn arall) mewn sylw a wnaed neu sefyllfa, ac os felly, pam?

Beth achosodd i chi fod yn ddig, a pham? Neu a wnaethoch chi ymddwyn felly ar awtobeilot?

Mae sylwi ar y pethau hyn yn eich helpu i naill ai sylweddoli bod angen i chi brosesu rhywfaint o emosiwn dan ormes neu efallai newid rhai credoau cyfyngol.

Gall hefyd ddim ond tynnu sylw at y ffaith bod gennych chi ymddygiad ymddygiadol sydd angen ei newid. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy gywiro'r ymddygiad wrth i chi sylwi arno - bydd eich meddwl yn dal ymlaen yn gyflym ac yn mabwysiadu'ch arferion newydd os byddwch chi'n dod yn gyson arno.

Dyma rai (ond nid pob un) o arwyddion ymddygiad goddefol-ymosodol:

Awgrym

Rydych chi eisiau pethau, ond nid ydych chi'n gofyn amdanyn nhw'n uniongyrchol; yn lle hynny, efallai y byddwch chi'n awgrymu trwy ddweud pethau ffraeth am y pethau rydych chi eu heisiau.

Er enghraifft, mae gan rywun yn y gwaith fag llaw newydd, a dywedwch fod hynny'n fag llaw hyfryd, hoffwn pe gallwn gael un, ond nid wyf yn ennill digon o arian.

Bydd y math hwn o ymddygiad goddefol-ymosodol yn gwneud i'r derbynnydd deimlo'n euog neu'n ddrwg am gael pethau mor braf (neu beth bynnag yr oeddech chi'n bod yn wistful yn ei gylch).

Canmoliaeth â llaw ddwbl

Weithiau gall cenfigen, rhwystredigaeth, neu ddiffyg dealltwriaeth fod y tu ôl i'r ganmoliaeth â llaw ddwbl neu ôl-law. Mae'r math hwn o gam-drin goddefol-ymosodol yn gwneud ichi edrych yn anghwrtais oherwydd bod y datganiad yn anghwrtais.

Efallai bod gan eich ffrind swyn penodol amdanyn nhw, ac fe allech chi ddweud, rydych chi bob amser yn ddoniol pan rydych chi'n dweud pethau gwirion fel 'na. Neu hyd yn oed, ‘pam ydych chi bob amser yn gwneud hynny?’.

Neu, mae gan ffrind gar newydd, ac efallai y dywedwch ei fod yn ‘dda i’r gyllideb’ ac yna dechreuwch siarad am sut mae’r car nesaf i fyny ar raddfa bri mor bwerus. Mae'r rhain yn nodweddiadol yn ymddygiadau goddefol-ymosodol mewn dynion.

Anwybyddu pobl neu ddweud dim

Anwybyddu pobl neu ddweud dim

Mae rhai camdrinwyr goddefol-ymosodol yn defnyddio distawrwydd fel eu teclyn. Efallai na fyddan nhw'n anadlu gair, gan adael distawrwydd anghyfforddus. Ond gallai eu hegni a'u mynegiant fod yn gyfrolau siarad.

Yn yr un modd, efallai na fyddwch yn dychwelyd galwad, neu'n gwneud i rywun aros yn hirach cyn i chi siarad â nhw. Mae hyn yn digwydd yn gyffredin ar ôl dadl.

Cadarn bod angen lle arnom i gyd i oeri, ond mae peidio â siarad â rhywun am oriau heb hyd yn oed ddweud bod angen amser arnoch yn oddefol-ymosodol. Ac mae'n anodd tynnu sylw at y nodweddion hyn o bobl oddefol-ymosodol ar y cychwyn.

Rhoi pethau i ffwrdd

Os byddwch chi'n cael eich hun yn gohirio gwneud rhywbeth oherwydd nad ydych chi'n cytuno, nid ydych chi am helpu'r unigolyn sy'n ymwneud â beth bynnag rydych chi'n ei wneud, neu rydych chi'n rhwystredig am rywbeth.

Stopiwch a gofynnwch i'ch hun a yw hyn yn fath o ymddygiad goddefol-ymosodol oherwydd gallai fod yn wir!

Cadw cyfrif

Cadw cyfrif

Os bydd rhywun yn colli'ch pen-blwydd, rydych chi'n gweld eisiau eu rhai nhw neu'n gwneud llawer iawn ohono.

Pe bai rhywun wedi dweud rhywbeth yr oeddech chi'n teimlo ei fod wedi'i droseddu fisoedd yn ôl, peidiwch â gadael iddyn nhw anghofio ac rydych chi'n gwneud iddyn nhw dalu amdano ddeg gwaith.

Efallai y byddwch chi'n ceisio cosbi pobl am bethau rydych chi'n meddwl eu bod nhw wedi'u gwneud, ond dydych chi ddim yn stopio. Os byddwch chi'n cychwyn cyswllt â rhywun, byddwch chi'n disgwyl iddyn nhw gychwyn cyswllt y tro nesaf, neu bydd problem.

Mae'r rhain i gyd yn fathau o ymddygiad goddefol-ymosodol mewn perthnasoedd.

Gadael pobl allan neu siarad y tu ôl i'w cefnau

Mae hwn yn un y gallai llawer o bobl fod wedi mynd iddo ar ryw adeg naill ai'n fwriadol neu oherwydd eu bod yn cyd-fynd yn ddiarwybod ag ymddygiad goddefol-ymosodol.

Nodweddion benywaidd goddefol-ymosodol yw'r rhain yn nodweddiadol!

Ond os ydych chi'n siarad yn negyddol y tu ôl i gefn rhywun, neu'n eu gadael allan yn fwriadol (yn synhwyrol neu fel arall), neu hyd yn oed os ydych chi'n dweud neu'n meddwl pethau neis y tu ôl i gefn rhywun ond y byddech chi'n cerdded dros glo poeth cyn i chi ddweud wrthyn nhw wrth eu hwyneb - mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o ymddygiad goddefol-ymosodol.

Sgipio’r ganmoliaeth

Mae peidio â chanmol rhywun lle mae'n ddyledus, peidio â bod yn hapus am lwyddiant rhywun, a rhoi gwybod iddynt rywsut i gyd yn enghreifftiau o ymddygiad goddefol-ymosodol mewn perthnasoedd.

Os ydych chi'n gystadleuol, mae'n iawn cynhyrfu eich bod ar eich colled, ond mae'n ymddygiad goddefol-ymosodol os gadewch i'r person a golloch chi deimlo'ch poen yn fwriadol.

Gwyliwch y fideo hon:

Sabotaging

Iawn, felly mae'r math hwn o ymddygiad goddefol-ymosodol yn fwy eithafol. Yn dal i fod, os byddwch chi'n sefydlu unrhyw un ar gyfer problemau, siom, os na fyddwch chi'n dweud wrth bobl ble mae'r blaid yn fwriadol neu os nad ydych chi'n eu cynghori am newid terfynau amser, yna rydych chi'n sabotaging, ac mae hynny'n oddefol-ymosodol.

Nawr eich bod chi'n gwybod yr arwyddion ysgubol ceisiwch fesur a ydych chi'n gaeth mewn perthynas oddefol-ymosodol.

Os oes gennych bartneriaid goddefol-ymosodol, peidiwch â mynd ar frys i'w dynnu sylw atynt. Efallai na fydd pobl oddefol-ymosodol yn cymryd y gêm bai yn y cam cywir.

Os ydych chi am i'ch perthynas barhau a gwella gydag amser, mae angen ichi agor y llinellau cyfathrebu iach. Gallwch geisio dweud wrth eich partner pa mor andwyol rydych chi'n cael eich effeithio a sut mae eu hymddygiad yn niweidiol yn y tymor hir.

Peidiwch â disgwyl newidiadau dramatig. Ond, yn sicr mae'n bosibl gweithio ar ymddygiad goddefol-ymosodol. Gallwch hefyd gymryd cymorth proffesiynol gan gwnselwyr neu therapyddion i weithio ar nodweddion ymddygiad negyddol.

Ranna ’: