Iechyd Meddwl ac Adferiad mewn Perthynas

Iechyd Meddwl ac Adferiad mewn PerthynasMae byw gyda chyflwr iechyd meddwl yn anodd. Mae meithrin perthynas ymddiriedus ac iach yn anodd. Rheoli dau ar unwaith? Bron yn amhosibl.

Yn yr Erthygl hon

O leiaf, dyna beth roeddwn i'n ei gredu unwaith.Y gwir yw y bydd eich iechyd meddwl yn effeithio ar eich perthynas, ac i'r gwrthwyneb. Pan fyddwch yn sengl, mae tuedd i amau ​​eich hun sy'n cael ei chwyddo gan bryder ac iselder. Gall hwyliau isel a diffyg hunanhyder arwain at droellog ar i lawr.

Mae mor hawdd syrthio i batrwm unigedd oherwydd diffyg hunanwerth canfyddedig.

Mae canlyn yn golygu ymdrech

Nid ydych chi'n gweld unrhyw beth yn eich hun sy'n werth ei ddyddio, felly nid ydych chi'n ceisio dyddio. Hefyd, mae dyddio yn golygu ymdrech. Gall siarad, dod i adnabod rhywun, rhoi eich hun allan yn feddyliol ac yn gorfforol effeithio arnom yn emosiynol. Wrth frwydro yn erbyn rhywbeth fel iselder, mae hyn weithiau'n ormod i'w ddwyn.

Erbyn ysgol uwchradd, roeddwn eisoes wedi dod i'r casgliad y byddwn yn marw ar fy mhen fy hun. Ychydig yn ddramatig, ond roedd yn ymddangos fel rhagdybiaeth resymol ar y pryd. Welais i ddim byd gwerth chweil ynof fy hun, felly tybiais na fyddai neb arall yn gwneud hynny. Mae hyn yn rhywbeth a rennir gyda llawer o bobl sy'n dioddef o gyflyrau tebyg. Fodd bynnag, cefais fy nharo gan strôc o lwc.

Cyfarfûm â rhywun oedd yn deall. Nid oherwydd ei fod ef ei hun yn mynd trwyddo, ond oherwydd bod ganddo deulu agos a oedd.

I mi, roedd yn annealladwy. Rhywun oedd yn deall beth oeddwn i'n mynd drwyddo? Rhywun y gallwn i siarad ag ef yn onest, a oedd nid yn unig yn deall ond yn cydymdeimlo? Amhosib!

Tyfodd ein perthynas ar sylfaen o onestrwydd a didwylledd. Wrth edrych yn ôl, roedd rhai gwersi allweddol i’w dysgu:

1. Mae perthynas yn mynd y ddwy ffordd

Yn ganiataol, efallai ei fod wedi helpu nad oedd ganddo ef ei hun unrhyw faterion iechyd meddwl i siarad amdanynt. Roeddwn yn gallu gofalu amdanaf fy hun heb roi pobl eraill yn gyntaf. Arweiniodd hyn at fater yn nes ymlaen; y dybiaeth oherwydd nad oedd ganddo iselder neu bryder, rhaid ei fod yn iawn.

Fi oedd yr un sâl. Er fy mod yn berson empathig, ni sylweddolais tan yn rhy hwyr fod gan fy iechyd broblem arno. Er gwaethaf bod yn iach, gall gofalu am rywun sy'n ei chael hi'n anodd achosi i chi gael trafferth. Mewn perthynas, mae’n bwysig cydnabod hyn yn eich partner.

Efallai eu bod yn gwisgo wyneb dewr mewn ymgais i beidio â rhoi mwy o faich arnoch, ond nid yw hyn yn iach iddynt. Roedd ei weld yn cael trafferth yn fy ngwthio o'r diwedd i geisio cymorth proffesiynol. Pan oeddwn i ar fy mhen fy hun, byddwn i'n ymdrybaeddu mewn hunan-dosturi oherwydd yr unig berson roeddwn i'n meddwl fy mod yn brifo oedd fy hun. Mewn perthynas, roedd dyletswydd gofal rhyfedd.

Roedd yn wers bwysig, gall eich arferion gwenwynig brifo'r bobl o'ch cwmpas. Byddwch yn ofalus nad ydych chi'n brifo'r bobl rydych chi'n eu caru.

2. Mae gonestrwydd yn bwysig

Rwyf bob amser wedi bod yn berson sy'n gweithredu'n dda, yn gwthio fy mhroblemau i lawr ac yn ceisio eu hanwybyddu.

Rhybudd sbwyliwr: ni ddaeth hyn i ben yn dda.

Gan fod perthynas yn gofyn am ddod i adnabod rhywun yn agos, sylweddolais yn gyflym y gallwn ddweud celwydd wrthyf fy hun, ond nid wrtho. Roedd yn gallu sylwi ar yr awgrymiadau bach nad oeddwn i'n eu gwneud cystal. Mae gennym ni i gyd ddyddiau bant, a sylweddolais ei fod yn well, i fod yn onest amdanynt na cheisio ei guddio.

Rwy'n hoffi cymharu salwch corfforol a meddyliol. Gallwch geisio anwybyddu eich coes wedi torri, ond ni fydd yn gwella, a byddwch yn y pen draw yn waeth ar ei gyfer.

3. Adnabod eich cyfyngiadau

Gall cerrig milltir perthynas fod yn straen. Mae cwrdd â'i deulu a'i ffrindiau yn ddigon dwys, heb ychwanegu pryder yn fy nychryn trwy'r amser. Yn ogystal, roedd y FOMO. Yr ofn o golli allan.

Byddai ganddo ef a'i gyfeillion gynlluniau, a byddwn yn cael gwahoddiad. Byddai'r larymau gorbryder fel arfer yn dechrau canu, fel arfer yn debyg i'r hyn a fyddai'n digwydd os ydynt yn fy nghasáu? a beth os byddaf yn codi cywilydd arnaf fy hun? Mae'r broses o adferiad yn galed, ac un o'r camau cyntaf a ddysgais i anwybyddu'r lleisiau a'r meddyliau hyn. Roedden nhw'n cynrychioli rhywbeth gwerth ei ystyried – ydy hyn yn ormod i mi?

Os na allaf fynd i gyfarfod ei ffrindiau neu deulu, nid yn unig y byddaf yn colli allan, ond a yw hyn yn arwydd o wendid? Ystyr geiriau: Trwy beidio â dangos i fyny, ac yr wyf yn gadael i ni ddau i lawr? Yn fy meddwl i, nid oedd unrhyw amheuaeth. Roedd ‘ie’ enfawr yn tanio mewn neon ar draws fy ymennydd. Byddwn yn fethiant fel cariad. Yn syndod, cymerodd y safiad i'r gwrthwyneb.

Mae'n iawn cael cyfyngiadau. Mae'n iawn dweud na. Nid ydych yn fethiant. Rydych chi'n symud ar eich cyflymder eich hun ac yn cymryd amser i chi'ch hun.

Marathon, nid sbrint, yw adferiad a rheolaeth iechyd meddwl.

4. Cefnogaeth emosiynol yn erbyn ymarferol

Rhywbeth sylweddolodd fy mhartner a minnau nad oeddwn am iddo gael ei gynnwys yn uniongyrchol yn fy adferiad. Cynigiodd fy helpu i osod nodau, gosod tasgau bach a fy annog i'w cyflawni. Er y gall hyn fod yn wych ac efallai y bydd yn gweithio i rai pobl, i mi roedd hyn yn na enfawr.

Rhan o adferiad yw dysgu deall eich hun.

Deall y chi go iawn, nid y meddyliau a'r ofnau tywyll hynny. Gallai fod wedi fy helpu i osod nodau, tasg syml a cherrig milltir i anelu atynt. Roedd hyn yn peri'r risg o fethiant; pe bawn i'n methu â chyrraedd y nodau hyn byddwn yn ei siomi hefyd. Mae credu eich bod wedi gadael eich hun i lawr yn ddigon drwg.

Daw hyn oll i lawr i un peth; y ddau brif fath o gefnogaeth. Weithiau mae angen cymorth ymarferol arnom. Dyma fy mhroblem, sut alla i ei thrwsio? Ar adegau eraill, mae angen cymorth emosiynol arnom. Rwy'n teimlo'n ofnadwy, rhowch gwtsh i mi.

Mae’n bwysig darganfod a chyfleu pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch. Mae iechyd meddwl yn arbennig o anodd, oherwydd yn aml nid oes ateb hawdd.

I mi, roeddwn i angen cefnogaeth emosiynol. I ddechrau, roedd y datrys problemau ar sail rhesymeg. Â phwy y gallwch siarad am gael cymorth? Ond wrth i amser fynd heibio ac i'r berthynas fynd yn ei flaen, sylweddolais mai dim ond cwtsh oedd ei angen arnaf, a gwybod ei fod yno.

5. Ymddiriedolaeth

Mae llawer o berthnasoedd yn tueddu i ddioddef oherwydd diffyg ymddiriedaeth. Rwy'n gwybod bod cymaint o ffrindiau'n poeni y gallai partner fod yn anffyddlon, ond rwyf wedi darganfod nad oes gennyf yr egni emosiynol ar gyfer hynny.

I mi, mae ymddiriedaeth yn dod mewn gwahanol ffurfiau. Mae fy mhryder ac iselder eisiau i mi gredu nad ydw i’n deilwng ohono, ei fod yn fy nghasáu’n gyfrinachol ac eisiau gadael.

Gofynnaf am sicrwydd ar y materion hyn yn amlach nag yr wyf yn dymuno cyfaddef. Ond wrth wneud hynny, rwy'n agor sianel gyfathrebu bwysig . Mae fy mhartner yn ymwybodol o sut rwy’n teimlo a gall dawelu fy meddwl bod yr ofnau hyn, a dweud y gwir, yn llwyth o sbwriel.

Er nad yw'n iach, rydw i bob amser wedi ei chael hi'n anodd ymddiried yn fy hun. Rwy’n dueddol o fychanu fy sgiliau a’m galluoedd, argyhoeddi fy hun nad wyf yn deilwng o berthynas a hapusrwydd. Ond rydw i'n cymryd camau bach tuag at ymddiried ynof fy hun, a dyma beth yw adferiad .

Yn y cyfamser, gallaf o leiaf ymddiried yn fy mhartner.

Nid yw fy mhrofiadau yn gyffredinol. Roedd dod i delerau â fy salwch meddwl yn anodd oherwydd roeddwn i'n credu fy mod ar ben fy hun. Ar ôl rhoi fy hun allan yna, rydw i wedi sylweddoli bod cymaint o bobl yn teimlo'n debyg.

Y peth pwysicaf rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw perthynas yn atgyweiriad. Ni all unrhyw faint o gariad allanol eich gorfodi i garu eich hun. Yr hyn sy'n bwysig yw cael rhwydwaith cymorth, a dyna beth ddylai perthynas fod.

Ranna ’: