Sut i Ymdopi â Chanlyniad Eich Priod

Ymdopi â Chanlyniad Eich Priod

Rydych chi wedi bod yn briod ers sawl blwyddyn ac yn ystyried eich undeb yn gryf ac yn gariadus. Ond un diwrnod, daw'ch priod atoch gyda chyfaddefiad eu bod wedi bod yn cael perthynas.Maen nhw'n rhegi ei fod drosodd a'u bod nhw eisiau aros yn y briodas. Ond mae eich byd wedi'i chwalu â chariad eich priod. Ac, nid ydych chi'n gwybod a allwch chi ymddiried ynddyn nhw eto.Mae'n ymddangos bod bywyd ar ôl carwriaeth yn ddirdynnol, ac nid yw poen anffyddlondeb byth yn diflannu. Ond, beth os ydych chi am aros gyda'ch priod er gwaethaf y brifo?

Sut i ddelio â chariad mewn priodas? A, sut i ddod dros boen anffyddlondeb?Nid yw ymdopi â chariad gan eich priod yn ddymunol nac yn hawdd. Mae dysgu bod eich priod wedi bod yn agos at berson arall yn newyddion trawmatig ac yn cymryd amser i brosesu.

Efallai mai'ch ymateb cyntaf i berthynas eich priod yw bod eisiau cerdded allan o'r berthynas a pheidio â gweithio tuag at gymodi. Mae hwn yn benderfyniad mawr ac mae angen meddwl amdano yn ofalus iawn.

Rhai pethau i'w harchwilio wrth restru manteision ac anfanteision gadael yw: • Cyn perthynas eich priod, a oeddech chi'n hapus yn y briodas?
 • Oeddech chi'n edrych ymlaen at weld eich priod ar ddiwedd y diwrnod gwaith ac ar benwythnosau?
 • Oeddech chi'n teimlo mai nhw oedd eich ffrind gorau?
 • A wnaethoch chi rannu'r un nodau a gwerthoedd ar gyfer eich bywyd gyda'ch gilydd?
 • Cymerwch amser i fyfyrio ar gyflwr eich cysylltiad emosiynol â'ch priod. A oes gwreichionen yno o hyd? Ydych chi eisiau gweithio ar ei ailgynnau?

Os yw'r ateb i'r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, yna sut i ymdopi â chariad? Neu, sut i ymdopi ag anffyddlondeb?


adferiad o anffyddlondeb

Felly, gadewch inni edrych ar rai strategaethau ar gyfer delio â chariad eich priod, symud heibio iddo ac ymlaen i normal newydd yn eich priodas.

Y sioc gychwynnol: Ymdopi â'r boen emosiynol

Ymdopi â

Yn y dyddiau a'r wythnosau yn dilyn y newyddion am eich perthynas priod , byddwch yn beicio trwy deimladau sy'n cynnwys:

 • Dicter: Pa berson ofnadwy! Sut y gallen nhw fod wedi gwneud rhywbeth mor anfoesol?
 • Anghrediniaeth: Ni allai hyn fod yn digwydd i mi. Dim ond i gyplau eraill y mae materion yn digwydd.
 • Hunan-amheuaeth: Wrth gwrs, ceisiodd fy mhriod freichiau person arall. Dwi ddim yn edrych yn dda bellach. Rydw i wedi ennill pwysau ers i ni briodi. Rydw i'n diflas.
 • Diffrwythder: Mae'n gyffredin teimlo fferdod wrth wynebu newyddion trawmatig. Dyma ffordd yr ymennydd o'ch amddiffyn; mae'n “cau i lawr” fel y gellir prosesu'r darn poenus o newyddion yn araf, mewn darnau a darnau, yn hytrach na'ch llethu

Sut ydych chi'n rheoli'r llifogydd hyn o deimladau? Sut i ddod dros dwyllo ac aros gyda'n gilydd?

Yn gyntaf, gadewch i'ch hun deimlo'r holl deimladau negyddol hyn, cyn dechrau gyda'r broses o wella ar ôl perthynas. Os yw hyn yn golygu aros adref er mwyn i chi allu crio yn breifat, dyna beth ddylech chi ei wneud.

Bydd yn bwysig creu a defnyddio system gymorth ddibynadwy i'ch helpu trwy'r amser heriol hwn pan fyddwch yn barod i wella ar ôl perthynas.

Cynhwyswch gynghorydd priodas yn eich system gymorth fel bod gennych le diogel, niwtral i fynegi'r holl deimladau hyn a chael adborth gan rywun sydd â'r arbenigedd i'ch helpu i lywio'r sefyllfa.

Efallai y byddwch chi'n dewis gwneud hynny ceisio cwnsela priodas ar ei ben ei hun ar y dechrau. Gall hwn fod yn benderfyniad ffafriol, gan y bydd yn caniatáu ichi siarad yn rhydd yn ystod y sesiynau heb boeni am ymatebion eich priod i'r hyn a rennir yn amgylchedd cefnogol swyddfa therapydd.

Yn y dyfodol, gallwch ystyried gweld cwnselydd priodas, a cheisio therapi ar gyfer anffyddlondeb fel cwpl, ar gyfer dod dros berthynas gyda'ch gilydd.

Y cam nesaf: Atgyweirio gwaith

Gwaith atgyweirio

Rydych chi a'ch gŵr yn cytuno eich bod yn dymuno gweithio ar y briodas ac adfer ymddiriedaeth . Rhaid i hwn fod yn benderfyniad cwbl gydfuddiannol, gan fod ailadeiladu'r berthynas yn ffordd hir, ac mae'n cymryd i'r ddau ohonoch deithio gyda'ch gilydd er mwyn i hyn fod yn llwyddiannus.

Mae hwn yn gam arall lle rydych chi am ymrestru sgiliau arbenigol therapydd i'ch helpu chi i gyfathrebu'n gynhyrchiol. Sut ydych chi'n dechrau ymdopi â chariad?

 • Siarad:

Ymunwch â llawer o siarad gyda'n gilydd.

Byddwch am neilltuo amser i'r sgyrsiau hyn. Mae gennych chi rai materion pwysig i'w dadbacio, fel y rhesymau y tu ôl i berthynas eich priod .

Beth allen nhw fod wedi bod ar goll yn y berthynas? A allan nhw nodi problemau diriaethol? Beth allwch chi'ch dau ei bwyntio fel y meysydd y mae angen i chi weithio arnyn nhw?


ailgysylltu ar ôl y frwydr fawr

 • Yr angen i wybod am y berthynas

Mae'n ymddangos yn wrthun, ond mae gwybod manylion perthynas eich priod mewn gwirionedd yn eich helpu i ymdopi'n well â'r canlyniad.

Heb y manylion, fe'ch gadewir i ddyfalu, obsesiwn a dychmygu senarios a allai fod wedi digwydd neu beidio . Er y gall eich priod fod yn amharod i siarad am yr hyn a wnaethant, mae'n wybodaeth hanfodol i chi ei chael er mwyn cau a symud ymlaen.

 • Ewch at y tro hwn fel cwpl

Mae angen mynd i'r afael ag ailadeiladu eich priodas gyda'i gilydd fel cwpl.

Bydd hyn yn rhoi ymdeimlad o bŵer a pherchnogaeth o'r sefyllfa i chi. Os mai dim ond un ohonoch sy'n gwario'r ymdrech y mae'n ei gymryd i wella'r brifo, ni fydd yn gweithio, a byddwch yn debygol o deimlo'n ddig tuag at eich priod os mai chi yw'r person sy'n gwneud y gwaith codi trwm.

 • Mapio pwyntiau i weithio arnyn nhw

Dylai eich sgyrsiau gynnwys pwyntiau penodol yr ydych wedi'u nodi fel materion i'w gwella, gydag awgrymiadau clir ar gyfer gwneud y gwelliannau hyn.

Os yw'ch priod yn nodi “Cefais berthynas oherwydd na wnaethoch erioed roi sylw i mi,” gallai cynnig priodol i wella pethau fod “Byddwn wrth fy modd pe gallem roi'r plant i'r gwely yn gynharach bob nos fel y gallwch chi a minnau gael amser gyda'n gilydd fel oedolion. ”


adferiad anffyddlondeb emosiynol

Gellir ateb gyda “Dydw i ddim yn gwybod sut y gallaf fyth ymddiried ynoch chi eto”, “Byddaf bob amser yn rhoi gwybod i chi ble rydw i. Os nad wyf adref, byddaf bob amser yn hygyrch i ffôn symudol a hellip; beth bynnag y gallaf ei wneud i helpu i adfer yr ymddiriedaeth yr wyf wedi'i thorri. '

 • Rhaid i'r awgrymiadau fod yn glir

Awgrym i atgyweirio'r berthynas rhaid iddo fod yn ddichonadwy ac yn gysylltiedig â'r materion a arweiniodd at berthynas y priod.

Gwyliwch hefyd,

I lawr y ffordd: Gwerthuswch sut rydych chi'n gwneud

Bydd eich therapydd yn rhoi amserlen o feincnodau i chi, neu ddyddiadau rheolaidd lle byddwch chi a'ch priod eisiau oedi i werthuso sut rydych chi'n gwneud o ran adfer perthynas.

Maent yn gwybod y llinell amser y mae priodas sy'n brifo yn ei dilyn wrth i gyplau weithio ymdopi ar ôl anffyddlondeb i ddod â'u perthynas yn ôl ar y trywydd iawn.

Daliwch i gwrdd â'ch therapydd hyd yn oed ar ôl i chi feddwl eich bod chi wedi cyfrifo'r cyfan. Ystyriwch y sesiynau hyn fel “cyweirio” perthnasoedd fel y gallwch gadw popeth yn rhedeg yn esmwyth ar ôl i chi roi'r berthynas yn y gorffennol a symud ymlaen.