Cyngor Ôl Ysgariad Mae'n Rhaid i Chi Gwybod Byw'n Hapus

Cyngor Ôl Ysgariad Mae

Yn yr Erthygl honYsgariad yw un o benderfyniadau anoddaf bywyd unrhyw un.

Mae dewis gwahanu ffyrdd gan rywun yr oeddech chi'n ei garu gymaint ar un adeg yn bendant yn anodd. Pan fydd gwahaniaethau rhy ddifrifol yn codi rhwng cyplau, ymddengys ysgariad fel yr unig opsiwn sydd ar ôl ar eu cyfer. Fodd bynnag, nid ysgariad yw'r unig alwad anodd y mae angen i un ei gwneud.

Mae'r sefyllfa ôl-ysgariad yn anodd iawn i unrhyw un ddelio â hi. Nid yn unig y mae materion cyfreithiol, achos ysgariad, ac ati ond hefyd y teimlad llethol ar ôl ysgariad. Yn sydyn mae pobl yn cael eu hunain i gyd ar eu pennau eu hunain ac yn ôl i sgwâr un lle mae angen iddyn nhw wneud cynlluniau ar gyfer eu dyfodol nad ydyn nhw bellach yn cynnwys eu cyn.Ar ben hynny, mae pobl yn sydyn yn cael eu hunain yng nghanol nifer o gyfrifoldebau a rannwyd yn flaenorol rhwng y cwpl. Mewn sefyllfa o'r fath, mae'n aml yn anodd i lawer gadw ffocws a pharhau i weithio arno ac yn lle hynny, yn aml yn ysglyfaeth i gam-drin cyffuriau neu alcohol.

Fodd bynnag, nid oes rhaid iddo fod fel hyn. Dylai un fod yn barod i wynebu bywyd ar ôl ysgariad a'i fyw'n hapus, gan ddefnyddio'r rhyddid newydd, cyfle i roi cynnig ar brofiadau newydd a chymaint mwy.

Cyfeirir isod at gyngor ar ôl ysgariad y dylai pawb ei wybod er mwyn aros yn hapus ac yn hapus1. Arhoswch yn iach a chanolbwyntiwch ar eich hun

Er y gallech fod yn isel eich ysbryd neu'n teimlo'n unig, mae'n bwysig aros yn optimistaidd. Bydd yr amser hwn hefyd yn mynd heibio ond yn y cyfamser, mae angen i chi wneud eich hun yn flaenoriaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwyta diet iach, cytbwys yn ogystal ag ymarfer corff yn rheolaidd i gadw'n heini.

Mae angen i chi hefyd fod yn hawdd arnoch chi'ch hun a pheidio â rhoi pwysau ar wneud hyn nad ydych chi am ei wneud.

2. Dyluniwch gynllun ar gyfer eich dyfodol

Ystyriwch hyn fel cyfle i ddechrau o'r newydd sy'n golygu bod angen i chi wneud cynlluniau newydd a dechrau breuddwydio eto. Dechreuwch yn fach a gwnewch newidiadau yr hoffech chi ar hyn o bryd a chyfrif yn raddol yr hyn rydych chi ei eisiau o fywyd wrth i chi fynd ymlaen.

3. Adeiladu system gymorth gadarnhaol i chi'ch hun

Adeiladu system gymorth gadarnhaol i chi

Mae cael rhywun y gallech chi siarad â nhw yn hanfodol.

Mae siarad â ffrind, grŵp cymorth neu efallai hyd yn oed therapydd proffesiynol yn ffordd wych o gael gwared ar yr holl egni negyddol sydd ynoch chi.

Siaradwch y cyfan allan a rhyddhewch eich holl rwystredigaeth i deimlo'n well

4. Edrychwch ar y gorffennol i ddarganfod pam y methodd eich perthynas, i beidio â beio na difaru

Mae'n dda eich bod chi'n myfyrio ar eich gorffennol ac yn darganfod ble aeth popeth o'i le.

Mae darganfod a derbyn y camgymeriadau y credwch a allai fod wedi cyfrannu at ddinistrio'ch priodas yn ffordd wych i chi ddysgu.

Bydd hyn yn eich helpu i osgoi ailadrodd pethau tebyg mewn unrhyw berthynas yn y dyfodol. Ar ben hynny, ceisiwch osgoi beio'ch cyn neu gresynu beth bynnag a ddigwyddodd, derbyniwch ef er gwell a cheisiwch symud ymlaen.

5. Peidiwch â defnyddio strategaethau ymdopi gwael

Peidiwch â defnyddio strategaethau ymdopi gwael

Ceisiwch osgoi cyffuriau neu alcohol ar ôl eich ysgariad.

Efallai y bydd yn eich helpu i deimlo'n dda am eiliad ond dim ond ymhellach y bydd yn eich niweidio. Yn yr un modd, peidiwch â mynd i berthnasoedd diystyr dim ond i brofi nad oes unrhyw beth o'i le gyda chi. Sicrhewch eich bod yn barod cyn i chi roi ergyd arall i berthnasoedd.

6. Archwilio a dod o hyd i hobi newydd

Mae'r cyfnod ôl-ysgariad yn amser gwych i chi archwilio a dod o hyd i bethau sy'n gwneud ichi deimlo'n hapus.


therapi ar gyfer twyllwyr

Heb ddim mwy o bryderon am eich cyn, gallwch nawr ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gwneud ichi deimlo'n dda. Dysgwch chwarae'r gitâr os mai dyna rydych chi ei eisiau neu fynd ar drip, gwneud atgofion a rhoi cynnig ar brofiadau newydd. Bydd y rhyddid hwn yn caniatáu ichi ddod o hyd i'ch gwir hunan a mwynhau'ch hun!

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

7. Argyhoeddwch eich hun mai hapusrwydd yw eich dewis

Un o'r cyngor ôl-ysgariad pwysicaf yw bod angen i chi gydnabod mai chi sy'n llwyr gyfrifol am eich hapusrwydd.

Gallwch ddewis aros yn ddiflas wrth feddwl am eich gorffennol a thrueni eich hun neu fe allech chi roi'r cyfan ar ei hôl hi a dechrau o'r newydd.

Fe ddylech chi allu codi'ch hun ar y diwrnodau tywyll a rhoi eich hun mewn hwyliau gwell, sianelu'ch egni negyddol yn rhywbeth cynhyrchiol a fydd, yn y diwedd, yn fuddiol i chi.

Yn bendant, ni fydd yn hawdd ymdopi â bywyd ar ôl eich ysgariad, ac efallai y byddwch chi'n dod ar draws nifer o broblemau ond yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gallu gweithio'ch ffordd o'u cwmpas a'u cadw rhag cael y gorau ohonoch chi.

Nid yw ysgariad yn golygu na all eich bywyd barhau neu na allwch ddod o hyd i hapusrwydd eto, mae'r cyfan yn dibynnu arnoch chi i roi ystyr newydd i'ch bywyd a mynd allan i'r byd i ddod o hyd i'r hyn sy'n wirioneddol eich plesio.