Adolygu'r Rhestr Wirio Symud Ysgariad hon

Adolygu

Yn yr Erthygl honI'r mwyafrif o bobl, un o'r camau cyntaf mewn ysgariad yw symud allan o'r tŷ.

Weithiau mae symud allan yn cael ei wneud mewn modd tawel a rhesymol. Bryd arall mae'n brofiad emosiynol a hyd yn oed yn dreisgar. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n well dilyn y rhestr wirio ysgariad symud allan hon.


sut i wella ar ôl perthynas

Mae symud allan yn bwysig

Yn y mwyafrif o daleithiau, mae symud allan yn gam cyfreithiol pwysig tuag at ddiddymu priodas. Dyma gam mwyaf arwyddocaol y rhestr wirio ysgariad symud allan.Mae ysgariad a symud allan yn rhagflaenwyr i'w gilydd. Pan fydd un partner yn symud allan, mae ysgariad yn dilyn. Ac ar ôl ysgariad, mae'n angenrheidiol i un o'r partneriaid symud allan.

Dim ond ar ôl i gwpl fod yn byw ar wahân am a fydd rhai taleithiau yn caniatáu ysgariad dim bai cyfnod o amser yn para unrhyw le o ychydig wythnosau i fwy na blwyddyn.

Dylech edrych i mewn i'r gyfraith yn eich gwladwriaeth, oherwydd os yw hyn yn ofyniad mae angen i chi sefydlu preswylfa ar wahân cyn gynted â phosibl. Mae'r cyfnod gwahanu hwn i bob pwrpas yn gyfnod aros sy'n blocio ysgariad terfynol nes bod y llywodraeth yn siŵr iawn bod y cwpl wir eisiau cael ysgariad. Dylai hyn fod ar frig eich rhestr wirio ysgariad symud allan os ydych chi'n byw mewn gwladwriaeth gyda'r rheol hon.Casglu gwybodaeth ariannol

Mae rhannu asedau (neu ddyledion) cwpl yn rhan fawr o ysgariad

Dyma un o bwyntiau pwysicaf y rhestr wirio ar ôl ysgariad. Mae rhannu asedau (neu ddyledion) cwpl yn rhan fawr o ysgariad.

Gall fod yn anodd iawn rhannu'r asedau hynny pan nad ydych chi'n gwybod faint sydd gennych chi. Mae'n rhyfeddol o gyffredin i un priod beidio â chael synnwyr da o sefyllfa ariannol y cwpl. Yn waeth byth, mewn llawer o gyplau, nid oes gan y naill briod na'r llall afael dda ar bethau.

Mewn ysgariad, bydd y person sydd â'r wybodaeth fwyaf trefnus yn aml yn dod ymlaen. Gall gadael eich cyfreithiwr i ymbalfalu o amgylch eich papurau ariannol, neu hyd yn oed orfod mynd i'r llys i dynnu gwybodaeth gan eich priod sydd wedi ymddieithrio, fod yn ddrud iawn.

Bydd priod ag ysgariad trefnus sy'n symud allan rhestr wirio yn gallu sicrhau nad oes unrhyw asedau'n cwympo trwy'r craciau, ac ni chyfrifir am unrhyw dreuliau.

Paratowch i fyw ar eich pen eich hun

Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi'n ddibynnol ar eich priod. Oes gennych chi gyfrif banc ar y cyd? Ydych chi'n rhannu cynllun ffôn symudol? Oes gan bob un ohonoch allweddi i'ch “car”?

Yn sydyn, gall y pethau hyn ddod yn gymhleth iawn. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i gyfrif banc ar y cyd stopio'n gyflym, ond ar yr un pryd, ni chaniateir i chi ddraenio'r cyfrif yn unig. Mae angen i chi lunio cytundeb tymor byr nes bod pethau'n derfynol. Mae rheoli adnoddau dros dro yn bwynt annatod yn y rhestr wirio ar ôl ysgariad.


caneuon am berthnasoedd milwrol

Efallai y bydd angen ymyrraeth llys ar gyfer hyn, ond gall y mwyafrif o gyplau ei ddatrys. Er enghraifft, gallai'r cyfrif ar y cyd barhau i dalu biliau fel y morgais ar gartref y teulu, ond caniateir i bob priod wario swm penodol ar eu treuliau unigol eraill.

Mae'n debyg eich bod chi hefyd eisiau ffôn symudol newydd fel na all eich priod weld eich cofnodion galwad, ac yn aml rydych chi am atal mynediad eich priod i bethau fel eich car. Peth pwysig i'w ychwanegu yn eich rhestr wirio ysgariad symud allan.

Gweithiwch bethau gyda'ch plant

Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o ymchwilwyr yn credu bod plant yn tueddu i wneud hynny addasu ymhell dros amser i ysgariad . Nid oes angen i rieni aros mewn perthynas afiach dim ond er mwyn eu plant.

Wedi dweud hynny, gall sut rydych chi'n mynd o gwmpas gael effaith enfawr ar fywyd plentyn. Dylech geisio bod yn agored gyda'ch plant, a darparu cynhesrwydd a chefnogaeth emosiynol yn unigol hyd yn oed os na allwch wneud hynny fel cwpl mwyach. Ceisiwch gadw'ch anghydfod â'ch priod ar wahân i'ch perthynas â'ch plant.

Nid rhestr wirio ysgariad yn symud allan yn unig yw hon ond hefyd rhestr wirio ar gyfer symud ymlaen ar ôl ysgariad. Er y bydd angen amser ar y llongddrylliad emosiynol i lyfnhau, gyda’r gofynion ariannol a chyfreithiol allan o’r ffordd, byddai gennych un peth yn llai i boeni amdano a byddech un cam yn nes at symud ymlaen ar ôl ysgariad.