Rheoli Perthynas Pellter Hir

Rheoli Perthynas Pellter Hir

Perthynas bellyn dod yn fwy cyffredin; boed hynny am newid gyrfa, gofynion teuluol, neu hyd yn oed defnydd milwrol, mae yna lawer o resymau pam y gall parau ddod i ddwy ran wahanol o'r byd. Peidiwch â chredu'r holl ddihysbydd; os yw'r berthynas yn werth chweil, bydd yn ffynnu. Mae’n bosibl, dim ond bod angen i’r ddau berson yn y berthynas gael yr un parch a gofal am y berthynas â’r llall. Mae'n anodd mynd o weld y person rydych chi'n ei garu bob dydd i'w weld ychydig o weithiau'r flwyddyn yn unig. Mae yna hefyd sefyllfa lle mae dau berson yn cwympo mewn cariad ond erioed wedi byw yn yr un ddinas hyd yn oed. Y naill ffordd neu'r llall, mae byw i ffwrdd o'ch lle arwyddocaol arall yn heriol. Dyma ychydig o awgrymiadau i helpu:

1. Diffiniwch Ddisgwyliadau cyn y GwahaniadNi waeth a ddaeth y newyddion am wahanu cyn neu ar ôl eich ymgysylltiad, mae'n bwysig trafod eich cynlluniau. Nid yw dyddiad penodol yr ailuno bob amser o fewn eich rheolaeth, ond dylai fod yn destun sgwrs ac yn rhywbeth yr ydych yn paratoi ar ei gyfer ac yn gweithio tuag ato. Mae cael eich gwahanu am gyfnod amhenodol yn ychwanegu straen ac ansicrwydd ychwanegol at unrhyw berthynas. Trafodwch a gosodwch ffiniau ynglŷn â ffrindiau o'r rhyw arall a pharchwch yr hyn y mae eich dyweddi yn gyfforddus ag ef. Deall disgwyliadau eich gilydd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol unigol a grŵp a chynllunio sut i gyfathrebu'n normal.

|_+_|

2. Trefnu Nosweithiau Dyddiad Rheolaidd

Nid oes rhaid i'r detio fod yn bersonol. Pwrpas adyddiadyw dod i adnabod ein gilydd yn well, rhannu'r un profiad a chael hwyl. Siaradwch am sut y gallech chi gysylltu â'ch gilydd. Os yw eich dyweddi yn cael ei defnyddio ar gyfer y fyddin, efallai y bydd ef / hi yn gyfyngedig iawn o ran faint o amser a dreulir yn gohebu â chi. Os yw'ch partner yn mynychu coleg mewn gwladwriaeth arall neu ar daith fusnes estynedig, efallai y bydd nosweithiau dyddiad rheolaidd yn haws. Penderfynwch beth sy'n gweithio i chi fel cwpl a beth sy'n rhesymol yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol. Mae'n bwysig nid yn unig edrych yn fanwl ar yr hyn sy'n gwneud synnwyr i chi, ond hefyd deall sut mae'ch dyweddi yn teimlo. Gall eich disgwyliadau unigol fod yn wahanol iawn felly mae'n hollbwysig eich bod yn cyfaddawdu, yn cymryd camau priodol, ac yn cadw ato!

3. Trefnu Ymweliadau Personol

Yn gyffredinol, nid yw galwadau ffôn a negeseuon e-bost yn ddigon i gynnal bond agos dros gyfnod estynedig o amser.Cyfathrebuyn elfen allweddol, ond mae treulio amser gyda'ch gilydd hefyd yn bwysig iawn i barau sydd wedi ymgysylltu (i'r graddau y mae hynny'n bosibl yn eich sefyllfa chi). Gwnewch y pethau rydych chi'n eu mwynhau fel cwpl a datblygwch atgofion a thraddodiadau rydych chi'n eu rhannu gyda'ch gilydd.

Pan fyddwch gyda'ch gilydd, mwynhewch! Mae'r amser fel arfer yn mynd heibio ond gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu amser i siarad am y briodas, bywyd (gwaith, cyllid, teulu, ac ati) ac unrhyw faterion a allai fod wedi codi rhwng y ddau ohonoch (sydd fel arfer yn cael eu datrys yn well yn bersonol). Er nad yw trefnu amser i siarad am faterion difrifol neu frys yn hwyl, gall dysgu gwneud hynny gryfhau eich priodas yn y dyfodol. Er nad ydych chi eisiau rhoi mwy llaith ar yr amser cyfyngedig y gallech chi weld eich gilydd wyneb yn wyneb, mae'n bwysig cael trafodaethau hanfodol allan yn agored.

|_+_|

4. Byddwch yn Greadigol gyda'ch Rhyngweithiadau

Meddyliwch am rai ffyrdd unigryw o gysylltu â'ch partner. Rhowch syndod i'ch dyweddi gyda hysbyseb Rwy'n Caru Chi yn adran dosbarthiadau ei bapur newydd lleol. Gadewch negeseuon llais manwl neu neges fideo fel y gall eich partner eich clywed / eich gweld. Yn ystod noson dyddiad rhithwir, rhentwch yr un ffilm, gwyliwch hi ar yr un pryd a siaradwch amdani wedyn. Ysgrifennu llythyrau ac anfon pecynnau gofal. Nid yn unig y bydd gan eich dyweddi rywbeth corfforol i'w atgoffa ohonoch chi, ond mae'r weithred hon yn dangos eich bod wedi cymryd amser ychwanegol (tu hwnt i e-bost cyflym neu alwad ffôn) i wneud iddo deimlo'n arbennig.

5. Ymddiried a Byddwch Ymddiried

Er mor galed ag y gall fod ar adegau, ceisiwch beidio â gwneud rhagdybiaethau am yr hyn y mae eich dyweddi yn ei wneud pan nad ydych o gwmpas. Ar yr un modd, rydych chi am roi pob rheswm iddo/iddi gynnalymddiriedynoch chi. Peidiwch â rhoi eich hun mewn sefyllfaoedd peryglus. Defnyddiwch ddisgresiwn wrth dreulio amser gydag aelodau o'r rhyw arall. Pe bai eich dyweddi yno, a fyddai'r rhyngweithio hwn yn ei wneud yn anghyfforddus? Os mai ‘ydw’ yw’r ateb, byddai’n ddoeth osgoi’r sefyllfaoedd hynny.

Deall bod pobl ac amgylchiadau yn newid yn barhaus, ac y gall cael eich gwahanu olygu bod pob un ohonoch yn cael profiadau bywyd gwahanol. Siaradwch am y rhain a dysgwch i dyfu gyda'ch gilydd trwy eich profiadau. Dylai cyfathrebu effeithiol ac aml leddfu unrhyw ansicrwydd a allai fod gennych.

Mae'n bosibl aros yn gysylltiedig â'ch dyweddi tra byddwch ar wahân yn gorfforol. Mae'n bwysig trafod yn agored y ffiniau a'r disgwyliadau sydd gan bob un ohonoch ar gyfer eich perthynas a chynnal llinellau cyfathrebu agored. A chofiwch, arhoswch yn greadigol!

|_+_|

Ranna ’: