Rhesymau Cywir i Briodi i Bawb Singleton

Rhesymau Cywir i Briodi i Bawb Singleton Ydy, mae hwn yn dymor dyweddïo. Mae’n eithaf cyffredin i’r rhan fwyaf ohonom ddrysu ynglŷn â chael ein gwirioni neu ddweud y geiriau, ‘I do’.

Yn yr Erthygl hon

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed a yw'n iawn i chi ai peidio, neu a yw'n well priodi neu aros yn sengl? Ond, gallwch chi gymryd cyngor gan rywun sydd eisoes ynddi ac sydd yn y sefyllfa iawn i ddisgrifio priodas fel un na ellir ei chymharu â chwedlau tylwyth teg ffansi gyda sgript briodas berffaith, ciniawau golau cannwyll a rhosod.Yn wir, efallai y cewch eich taro gan lawer o resymau dros briodi a setlo i lawr.

Ond ai rhamantiaeth yw'r unig beth y gallwn ei ddisgwyl o briodas? Neu, mae mwy i'r stori hon nag a ddaw i'r llygad. P'un a ydych chi'n ystyried cerdded i lawr y neuadd ai peidio, efallai y byddai'n well gennych chi ddysgu am yr hwb sydd ganddo i'w gynnig.

Beth yw manteision priodi?

Mae yna lawer o resymau dros briodi, da neu ddrwg. Ond, mae'r dyfodol bob amser yn dibynnu ar sut rydych chi'n rheoli'ch bywyd ar hyn o bryd. Gan gadw'r meddyliau negyddol o'r neilltu, dyma rai rhesymau cywir i briodi.

1. Manteision iechyd

Efallai y byddan nhw'n eich gwylltio â chwyrnu neu'n eich cythruddo ag arferion rhyfedd ac annifyr. Ond, gallai eich darpar briod eich troi chi'n fod cryf ac iach. Yn ôl astudiaethau , mae pobl a briododd yn fwy ffit o gymharu â'u cymheiriaid di-briod.

Hefyd, mae pobl sydd wedi ysgaru wedi dioddef o broblemau iechyd oherwydd straen ar ôl ysgariad.

Gwelir hyd yn oed bod cleifion canser priod yn fwy tebygol o oroesi'r afiechyd ofnadwy hwn.

Wel! Dyna un o'r prif resymau dros briodi.

2. Calon iach

Pam mae priodas yn bwysig mewn bywyd?

Un o'r rhesymau pwysicaf dros briodi yw cael calon iach.

Oes! Clywsoch yn iawn. Mae priodas yn lleihau'r tebygolrwydd o drawiad ar y galon yn y ddau grŵp rhyw – bron i 65% mewn merched a 66% o wrywod yn y drefn honno.

Awgrymodd astudiaethau hefyd y byddai llai o siawns o gael clefyd coronaidd acíwt ym mhob grŵp oedran.

Hefyd, mae pobl briod yn llai tebygol o gymryd rhan mewn ymddygiadau fel gyrru'n frech a chamddefnyddio cyffuriau, fel y nodwyd gan y seicolegwyr.

Mae eu tueddfryd tuag at weithgareddau peryglus yn lleihau gan fod ganddynt rywun yn dibynnu arnynt.

3. Llai o debygolrwydd o strôc

Yn ôl y gymdeithas strôc Americanaidd, mae priodas yn lleihau'r posibilrwydd o strôc cystal â 64% yn gymharol.

Ynghyd â hynny, mae boddhad priodas hefyd i'w weld yn cael effaith, yn enwedig ar y rhai sy'n gweithio'n galed ac yn profi llai o fantais iechyd.

Un rheswm amlwg yw bod cymrodyr priod yn cael cymorth ar unwaith sy'n gwella'r siawns o oroesi.

4. Mechnïaeth y straen a materion meddyliol

Mechnïaeth y straen a materion meddyliol Cyhoeddodd seiciatryddion cymdeithasol bapur yn nodi llai o siawns o gael iselder ysbryd ac anhwylder seicolegol mewn pâr priod.

Gall cael bond parhaol newid hormonau i leihau'r straen. Fodd bynnag, mae priodas yn lleihau'r testosteron mewn dynion, gan eu gwneud yn gryf ac yn cortisol (hormonau straen) ym mhob un.

Er bod priodas yn ychwanegu rhywfaint o straen i'ch bywyd, mae'n dueddol o ddileu mwy o achosion straen a hefyd yn lleddfu'r ymateb cortisol mewn digwyddiad llawn straen. Ac yn un o'r rhesymau gwych i briodi.

5. adferiad cyflymach ar ôl llawdriniaeth a hirhoedledd

Mae partner cefnogol yn allweddol i wella ar ôl llawdriniaethau mawr fel llawdriniaeth ddargyfeiriol.

Mae boddhad priodas yn ffactor mor fawr â thybaco, gordewdra, a phwysedd gwaed ar ôl y ffordd osgoi.

Mae cymrodyr priod yn fwy tebygol o fyw'n hirach, tua 10 mlynedd mewn rhai achosion. mae'n lleihau'r siawns o farwolaeth gynamserol yn sylweddol, yn ôl astudiaethau.

Ar wahân i'r manteision iechyd a grybwyllwyd, mae rhesymau eraill dros briodi.

Manteision ariannol i'w mwynhau ar ôl priodi

P'un a oeddech eisoes yn gwybod ai peidio, ond mae manteision ariannol hefyd ac nid yw hyn yn ymwneud â derbyn neu roi anrhegion hardd.

Yr un mwyaf amlwg yw rhannu gwariant fel tai, bwyd a chyfleustodau.

Er enghraifft, pan fyddwch chi'n ennill yn uchel a'ch priod yn llai, bydd ffeilio trethi ar y cyd yn eich cynorthwyo trwy eich rhoi yn y braced testun isaf. Hefyd, os byddwch yn cael etifeddiaeth gan eich priod, byddwch yn cael y swm llawn heb ddidyniad, sy'n lleihau buddion pan fyddwch yn cael yr etifeddiaeth honno gan rywun nad yw'n briod.

Mae eich ymddeoliad hefyd yn cael hwb.

Ar ôl priodi, byddwch hefyd yn cael mynediad at gynilion ymddeoliad na fyddai gennych efallai fel arall. Mae priod yn cael buddion ar gyfer pensiwn a nawdd cymdeithasol na fydd eu cymar yn eu cael.

Gall priod hefyd hawlio asedau partner sydd wedi marw er nad oes ganddo ewyllys.

Yn fwy na hynny, fel partner, rydych chi'n gymwys i gael taliad diogelwch o hanner yr hyn y mae eich priod yn ei gael.

Mae gennych hawl dros eu hasedau ymddeoliad gyda chi pan fydd partner yn marw, sy’n eich galluogi i fwynhau twf di-dreth.

Rhesymau amrywiol i briodi

Pam fod priodas yn bwysig i gymdeithas?

Mae priodas yn cynorthwyo cymdeithas, yn gyffredinol, gan ei fod yn arwain at deuluoedd sefydlog. Mae union sefydliad priodas yn cynhyrchu plentyn hapus a chymdeithas ddiogel gyda phroblemau cymdeithasol a throseddau wedi'u ffrwyno.

Mae priodas yn darparu plentyn dau riant, sy'n helpu plentyn i dyfu'n oedolyn hapus. Bydd gan eich plant ddau fodel rôl a chefnogaeth ddwbl, yn emosiynol ac yn gyffredinol.

  1. Rydyn ni'n cael bywyd rhywiol hapus
  2. Mae partneriaid yn cael cyflawni dymuniadau ei gilydd mewn perthynas hir
  3. Mae priodas yn hybu iechyd rhywun ym mhob maes
  4. I ddynion, mae'n defnyddio lle i fynegi teimladau ac emosiynau sydd, fel arall, yn cael eu hatal neu eu hanwybyddu fel arfer
  5. Rydych chi'n mwynhau nap hapus, yn enwedig merched sy'n profi gwell cwsg hyd at 10%
  6. Mae priodas yn hyrwyddo monogami (priodas sengl) sydd, yn ei dro, hefyd yn eich diogelu rhag STDs gan eich bod yn llai tebygol o wirioni â phartneriaid lluosog.
  7. Yn olaf, mae dod adref o amserlen waith feichus i bartner gofalgar yn rhyddhau straen, yn gwella hwyliau ac agosatrwydd

Mae priodas yn gwneud mwy o les na drwg

Boed yn ffisiolegol, seicolegol, emosiynol neu ariannol, mae priodas yn gwneud mwy o les na drwg.

Ar nodyn ysgafn, mae angen person i fynegi ein rhwystredigaethau ac i frwydro yn awr ac yn y man. mae priodas yn ein hwyluso gyda hynny. Rydyn ni angen person i ymddiried yn ein hofnau, ein teimladau ni ac weithiau dim ond i siarad.

Pwy all ffitio yn y rôl honno yn well na phriod ?? Felly, mae gennych chi fwy o resymau dros briodi nag y gwnaethoch chi erioed ei ddychmygu.

Ranna ’: