Rhieni Hofrennydd: 20 Arwydd Cadarn Rydych Chi'n Un O Nhw

Portread o deulu

Yn yr Erthygl hon

Fel rhieni, rydyn ni eisiau rhoi popeth i'n plant.

Os gallwn, byddwn yn gwneud popeth drostynt. Yn anffodus, gall rhoi gormod i'n plant fod yn ddrwg iddyn nhw hefyd. Mae yna derm ar gyfer hyn, ac efallai nad yw rhai rhieni yn ymwybodol eu bod eisoes yn dangos arwyddion o fagu plant mewn hofrennydd.

Beth yw rhieni hofrennydd, a sut mae hyn arddull magu plant effeithio ar ein plant?

Beth yw diffiniad rhianta hofrennydd?

Rhiant trist tra bod rhieni

Y diffiniad magu plant hofrennydd yw'r rhai sy'n talu gormod o sylw i bob symudiad eu plentyn. Mae hyn yn cynnwys eu barn, astudiaethau, ffrindiau, gweithgareddau allgyrsiol, ac ati.

Nid dim ond ym mywyd eu plentyn y mae rhieni hofrennydd; maent fel hofrenyddion sy'n hofran dros eu plant, gan achosi iddynt ddod yn oramddiffynnol a gorfuddsoddi.

Fel hofrennydd, maen nhw yno ar unwaith pan fyddant yn gweld neu'n teimlo bod angen help neu gymorth ar eu plentyn. Efallai eich bod chi'n meddwl, onid dyna yw pwrpas rhieni? Onid ydyn ni i gyd eisiau amddiffyn ac arwain ein plant?

Fodd bynnag, mae'r arddull magu plant hofrennydd gallai wneud mwy o ddrwg nag o les.

Sut mae magu plant mewn hofrennydd yn gweithio?

Mam ddig

Pryd mae arwyddion magu plant mewn hofrennydd yn dechrau?

Pan fydd eich plentyn yn dechrau archwilio, rydych chi'n teimlo'n bryderus, yn bryderus, yn gyffrous, a chymaint mwy, ond yn gyffredinol rydych chi am amddiffyn eich plentyn.

Rydych chi eisiau bod yno a gwylio ei bob cam. Rydych chi'n ofni y gallent niweidio eu hunain. Ond beth os ydych chi'n parhau i wneud hyn hyd yn oed os yw'ch plentyn eisoes yn blentyn, yn ei arddegau neu'n oedolyn?

Yn fwyaf aml, nid yw rhieni hofrennydd hyd yn oed yn ymwybodol eu bod yn un.

Maent yn teimlo eu bod wedi buddsoddi yn eu plant, ac maent yn ymfalchïo mewn rhoi o’u hamser a’u sylw. Beth mae rhiant hofrennydd yn ei olygu?

Dyma’r rhieni a fyddai’n goruchwylio cyfweliadau derbyn eu plentyn i’r ysgol ac sydd bob amser yn swyddfa’r ysgol i gwyno am y pethau y gall eu plentyn eu datrys.

Cyhyd ag y gallant, bydd rhieni hofrennydd yn rheoli'r byd i'w plant - o grafu eu pengliniau i raddau methu a hyd yn oed yn eu cyfweliadau swydd.

Waeth pa mor dda yw'ch bwriadau a faint rydych chi'n caru'ch plant, nid yw magu plant mewn hofrennydd yn ffordd ddelfrydol o'u codi.

Beth sy'n achosi rhieni i ddod yn rhiant hofrennydd?

Tad blin yn scolding ei fab

Sut gall cariad rhiant droi yn rhywbeth afiach? Ble rydyn ni, fel rhieni, yn croesi'r llinell o fod yn gefnogol i fod yn famau a thadau hofrennydd?

Mae’n normal i ni deimlo’n bryderus ac yn amddiffynnol tuag at ein plant. Fodd bynnag, mae rhieni hofrennydd yn dueddol o orwneud pethau. Fel y dywedant, nid yw gormod o bopeth yn dda.

Mae rhieni hofrennydd eisiau amddiffyn eu plant rhag tristwch, siomedigaethau, methiant, a pherygl a all achosi iddynt or-amddiffyn eu plant.

Wrth i'w plant dyfu i fyny, maen nhw'n dal i ddeall yr angen i reoli popeth o gwmpas eu plant i sicrhau eu lles tra'n bod yn ddall i'r effeithiau rhiant hofrennydd .

Maen nhw'n gwneud hyn trwy wneud gormod o fonitro a cheisio rheoli'r byd i'w plant. Gall hefyd fod arwyddion o rianta hofrennydd lle mae'r rhieni yn dangos eu hawydd cryf i weld eu plant yn llwyddo.

Beth yw'r enghreifftiau o fagu plant mewn hofrennydd?

Merch fach drist gyda rhiant yn ffraeo yn y llofft

Efallai nad ydym yn ymwybodol ohono, ond efallai bod gennym rai eisoes nodweddion rhieni hofrennydd.

Pan fydd gennym ni blant bach, mae'n iawn bod yno bob amser i arwain, addysgu a goruchwylio ein plant ym mhopeth a wnânt. Fodd bynnag, mae'n dod yn rhiant hofrennydd pan fydd y gweithredoedd hyn yn dwysáu wrth i'r plentyn dyfu.

Dyma rai enghreifftiau o rianta hofrennydd.

Ar gyfer plentyn sydd eisoes yn mynd i'r ysgol elfennol, byddai rhieni hofrennydd yn aml yn siarad â'r athrawes ac yn dweud wrthi beth sydd angen iddi ei wneud, beth mae eu plentyn yn ei hoffi, ac ati. Gall rhai rhieni hofrennydd hyd yn oed wneud tasgau'r plentyn i sicrhau graddau da.

Os yw'ch plentyn eisoes yn ei arddegau, mae'n arferol iddo fod yn annibynnol, ond nid yw hyn yn gweithio gyda rhieni hofrennydd. Byddent hyd yn oed yn mynd i drafferth fawr i sicrhau bod eu plentyn yn mynd i ysgol ag enw da i'r pwynt o fod yno pan fydd y plentyn yn cael ei gyfweld.

Wrth i’r plentyn dyfu’n hŷn ac wrth i’w weithgareddau a’i gyfrifoldebau fynd yn fwy, fe ddylem ni, fel rhieni, ddechrau gadael i fynd a chaniatáu iddynt dyfu i fyny a dysgu.

Yn anffodus, dyna’r union gyferbyn â rhieni hofrennydd. Byddent yn buddsoddi mwy ac yn hofran ym mywydau eu plant.

Manteision ac anfanteision magu plant mewn hofrennydd

Plentyn a rhiant yn gwneud gwaith cartref gyda

Gall sylweddoli y gallai fod gennych arwyddion rhiant hofrennydd fod yn wirionedd anodd ei dderbyn.

Wedi'r cyfan, rydych chi'n dal yn rhiant. Dyma fanteision ac anfanteision magu plant hofrennydd i'w hystyried.

MANTEISION

– Pan fydd rhieni’n ymwneud ag academyddion eu plant, mae’n gwella deallusrwydd a deallusrwydd y plentyn gallu emosiynol .

– Os yw’r rhieni wedi buddsoddi yn nysgu eu plentyn, mae hyn yn galluogi’r plentyn i ganolbwyntio mwy ar eu hastudiaethau.

– Wrth siarad am gymorth, mae hyn yn cynnwys caniatáu i’r plentyn gymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol, ac yn aml, caiff ei anghenion ariannol eu cefnogi hefyd.

CONS

– Er ei bod hi’n braf bod rhieni bob amser yno i’w plant, gall gormod o hofran achosi straen meddyliol ac emosiynol i’r plentyn.

- Yn eu harddegau, byddan nhw'n cael amser caled yn wynebu bywyd y tu allan i'w cartref. Byddant yn cael amser caled gyda'u sgiliau cymdeithasoli, annibyniaeth, a hyd yn oed ymdopi.

– Peth arall am rianta hofrennydd yw y gall arwain at blant yn dod yn gymwys neu narsisaidd .

3 math o rieni hofrennydd

Plentyn a rhiant ar alwad fideo

Oeddech chi'n gwybod bod tri math o rieni hofrennydd?

Nhw yw rhieni'r rhagchwilio, uchder isel, a'r hofrennydd Guerilla.

Hofrennydd rhagchwilio bydd rhieni ar y blaen i chwiliad gwaith eu plentyn. Byddant yn mynd ymlaen i ymchwilio i'r cwmni, yn casglu'r holl ofynion ymgeisio, a hyd yn oed yno pan fydd eu plentyn yn cael ei gyfweld.

Rhianta hofrennydd uchder isel yw pan fydd y rhieni yn ceisio ymyrryd â cheisiadau eu plentyn. Gall y rhieni hyn esgus bod yn berchnogion cwmni ac argymell eu plant neu gyflwyno ailddechrau ar eu cyfer.

Hofrennydd Guerilla mae rhieni'n fwy ffyrnig o ran rheoli popeth i'w plant. Maent yn ymosodol iawn i'r pwynt y gallant alw rheolwyr llogi yn uniongyrchol i ofyn beth ddigwyddodd am y cyfweliad. Gallant hefyd ofyn pam nad yw eu plentyn wedi cael ei alw eto neu gallant fynd mor bell ac ymyrryd â’r broses gyfweld ac ateb ar ran y plentyn.

20 arwydd o rianta hofrennydd

Plentyn yn gwneud gwaith cartref gyda maeth

Ydych chi'n gwybod arwyddion rhiant hofrennydd? Neu efallai, eich bod eisoes yn dangos rhai arwyddion o rianta hofrennydd. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n well deall sut mae rhianta hofrennydd yn gweithio.

1. Rydych chi'n gwneud popeth dros eich plentyn

Gadewch i mi ei wneud i chi.

Datganiad byr a ffit i blentyn bach. Ydych chi'n dal i fenyn eu tost? Ydych chi'n dal i ddewis y dillad y bydden nhw'n eu gwisgo? Efallai eich bod yn dal i lanhau eu sbectol ar eu cyfer.

Dyma un o'r arwyddion o fagu plant mewn hofrennydd. Efallai bod eich plentyn eisoes yn 10 neu 20, ond rydych chi dal eisiau gwneud hynny ar eu rhan.

2. Pan fyddant yn fwy, rydych chi'n dal i'w cynorthwyo gyda phopeth

Fe af gyda chi dim ond i wneud yn siŵr bod y bobl yno yn iawn.

Byddai rhiant hofrennydd yn mynnu mynd gyda nhw a'u cynorthwyo gyda phopeth - o gofrestru yn yr ysgol, prynu cyflenwadau ysgol, i hyd yn oed ddewis eu prosiectau celf.

Rydych chi’n ofni efallai na fydd eich plentyn yn gwybod beth i’w wneud neu os bydd eich plentyn eich angen.

|_+_|

3. Rydych yn goramddiffyn eich plant

Dydw i ddim yn teimlo'n dda am nofio. Peidiwch â mynd gyda'ch cefndryd.

Rydych chi'n ofni y gallai rhywbeth ddigwydd neu y gallai'ch plentyn fynd i ddamwain. Mae'n arferol ofni am ddiogelwch eich plentyn, ond mae rhieni hofrennydd yn mynd mor bell fel na fyddent yn caniatáu i'w plant archwilio a bod yn blant.

4. Rydych chi bob amser eisiau i bopeth fod yn berffaith

O na. Os gwelwch yn dda newid hynny. Mae angen i chi wneud yn siŵr bod popeth yn berffaith.

Mae plant yn blant. Efallai y byddant yn ysgrifennu ychydig yn flêr, ond bydd hyn yn gwella dros amser. Os ydych yn mynnu perffeithrwydd yn gynnar ac yn parhau nes eu bod yn hŷn, bydd y plant hyn yn credu nad ydynt yn ddigon os na allant ei wneud yn berffaith.

5. Rydych chi'n ceisio eu gwarchod rhag plant eraill

Byddaf yn galw ei mam, a byddwn yn trwsio hyn. Does neb yn gwneud i fy mhlentyn grio felly.

Beth os yw'ch plentyn yn drist, ac fel mae'n digwydd, roedd ganddi hi a'i BFF gamddealltwriaeth. Yn lle tawelu'r plentyn, byddai rhiant yr hofrennydd yn ffonio mam y plentyn arall ac yn cychwyn bod y plant yn trwsio eu problem.

6. Rydych chi'n gwneud eu gwaith cartref

Mae hynny'n hawdd. Ewch i orffwys. Byddaf yn gofalu am hyn.

Efallai y bydd yn dechrau gyda phroblemau mathemateg eich plentyn cyn-ysgol i brosiect celf eich arddegau. Allwch chi ddim sefyll yn gweld eich plentyn yn cael amser caled yn gweithio ar ei waith ysgol, felly rydych chi'n camu i mewn ac yn gwneud hynny drostynt.

|_+_|

7. Eich bod yn ymyrryd â'u hathrawon

Mam ferch yn gweithio

Nid yw fy mab yn ei hoffi pan rydych chi'n siarad gormod. Byddai'n well ganddo weld lluniau a thynnu lluniau. Efallai y gallwch chi wneud hynny y tro nesaf.

Bydd rhiant hofrennydd yn ymyrryd ag un yr athro dulliau addysgu . Byddent hyd yn oed yn dweud wrth yr athrawon beth i'w wneud a sut i weithredu dros eu plant.

8. Rydych chi'n dweud wrth eu hyfforddwyr beth i'w wneud

Dydw i ddim yn gwerthfawrogi gweld fy machgen yn cael crafiadau pen-glin. Mae'n mynd adref mor flinedig. Efallai bod ychydig yn dyner arno.

Mae chwaraeon yn rhan o astudio; mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'ch plentyn ei brofi. Fodd bynnag, bydd rhiant hofrennydd yn mynd i'r graddau o gyfarwyddo'r hyfforddwr ar yr hyn na all ei wneud.

9. Rydych yn dirmygu plant eraill yn ymladd plant

Peidiwch â gweiddi na gwthio fy nhywysoges. Ble mae dy fam? Oni ddysgodd hi i chi sut i ymddwyn?

Bydd plant bach a phlant yn profi ymladd ar feysydd chwarae neu yn yr ysgol. Mae'n gwbl normal, ac mae'n eu helpu gyda'u sgiliau cymdeithasoli. I riant hofrennydd, mae hyn eisoes yn broblem fawr.

Ni fyddent yn oedi cyn ymladd brwydr eu plentyn.

Mae Vanessa Van Edwards, awdur y llyfr sydd wedi gwerthu orau Captivate: The Science of Succeeding with People, yn siarad am y 14 sgil cymdeithasol a fydd yn eich helpu .

10. Rydych chi'n gwneud eich gorau i'w cadw'n agos

Os nad ydych chi'n gyfforddus, anfonwch neges destun ataf, a dof i'ch cael chi.

Mae gennych chi blentyn yn ei arddegau, ac mae hi'n cysgu drosodd, ac eto fel mam hofrennydd, ni allwch gysgu nes eich bod gyda'ch plentyn. Rydych chi'n hofran ac yn cadw'n agos at sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel.

11. Dydych chi ddim yn rhoi cyfrifoldebau iddyn nhw

Hei, ewch i'r gegin a chael rhywbeth i'w fwyta. Byddaf yn glanhau'ch ystafell yn gyntaf, iawn?

Swnio'n felys? Efallai, ond beth os yw'ch plentyn eisoes yn ei arddegau? Mae gwneud popeth drostynt a pheidio â rhoi cyfrifoldeb iddynt yn un o arwyddion magu plant mewn hofrennydd.

12. Byddech yn eu lapio mewn papur swigod os yn bosibl

Gwisgwch eich padiau pen-glin, o, hwn hefyd, efallai y dylech chi wisgo set arall o pants i wneud yn siŵr nad ydych chi'n brifo'ch hun?

Os yw'ch plentyn yn mynd i reidio ei feic, eto rydych chi'n poeni ei fod yn mynd i rywle peryglus. Gall magu plant mewn hofrennydd ddechrau yma a gall ddod yn ormesol wrth i'ch plentyn dyfu.

13. Nid ydych yn caniatáu iddynt wneud eu penderfyniadau eu hunain

Na, fab, paid â dewis hynny, dyw hynny ddim yn iawn, dewiswch yr un arall. Ewch ymlaen, mae hynny'n berffaith.

Bydd plentyn eisiau archwilio, a gydag archwilio daw gwneud camgymeriadau. Dyna sut maen nhw'n dysgu ac yn chwarae. Ni fyddai rhiant hofrennydd yn caniatáu hynny.

Maent yn gwybod yr ateb, felly gallant hepgor y rhan gwneud camgymeriadau.

14. Dydych chi ddim yn gadael iddyn nhw gymdeithasu na gwneud ffrindiau

Maen nhw'n rhy uchel ac yn edrych, maen nhw'n rhy arw. Peidiwch â chwarae gyda'r plant hynny. Efallai y cewch eich brifo. Arhoswch yma a chwarae gyda'ch gamepad.

Nid ydych chi eisiau i'r plentyn gael ei frifo na dysgu sut i chwarae allan. Efallai eich bod chi'n meddwl bod hyn yn amhriodol, ond rydych chi'n cadw eu dennyn yn fyr.

15. Cywiro eich plentyn bob amser

Merched yn defnyddio gliniadur gyda phlant

O! Mae'n hoffi gwyddoniaeth. Bu unwaith yn gwneud prosiect gwyddoniaeth a chafodd A+.

Byddai athrawon yn aml yn gwirio eu myfyrwyr ac yn gofyn cwestiynau iddynt i ddod i'w hadnabod yn well. Fodd bynnag, byddai rhieni hofrennydd yn aml yn ymyrryd a byddant hyd yn oed yn ateb dros eu plant.

16. Nid ydych yn caniatáu i'ch plentyn ymuno â gweithgareddau nad ydych yn eu hoffi

Darling, mae pêl-fasged yn rhy anodd i chi. Cofrestrwch mewn dosbarth celf.

Gallwn eisoes weld beth mae ein plant ei eisiau wrth iddynt dyfu i fyny. Mae rhieni hofrennydd yn meddwl eu bod yn gwybod beth sydd orau i'w plant trwy ddweud wrthynt ble i ymuno a beth i'w wneud.

17. Rydych chi bob amser yn bresennol yn yr ysgol, yn arolygu

Arhoswch i mi. Byddaf yn mynd i'ch ysgol heddiw i weld sut rydych chi'n dod ymlaen.

Fel hofrennydd, byddai rhiant sy'n defnyddio'r arddull magu plant hon yn aml yn hofran ble bynnag mae eu plentyn. Hyd yn oed yn yr ysgol, byddent yn arolygu, yn cyfweld ac yn monitro eu plentyn.

18. Os oes ganddyn nhw weithgareddau allgyrsiol, rydych chi yno hefyd

Tan pryd fydd gennych chi eich ymarfer terfynol ar gyfer crefft ymladd? Byddaf yn cael fy absenoldeb er mwyn i mi allu gwylio chi.

Byddai rhiant hofrennydd yn aros ac yn bresennol i bopeth y mae eu plentyn yn ei wneud, hyd yn oed pan fyddant yn ymarfer yn unig.

19. Rydych chi bob amser yn dweud wrth eich plant am fod y gorau ymhlith y gweddill

Ni all hi fod y 1 uchaf yn eich dosbarth. Cofiwch, chi yw fy rhif un, felly dylech chi fy ngwneud i'n falch. Gallwch chi ei wneud.

Efallai y bydd hyn yn edrych fel eich bod yn cymell eich plentyn, ond mae'n arwydd o arddull magu plant hofrennydd. Yn araf bach byddwch chi'n gwneud i'r plentyn gredu y dylai fod yn rhif un bob amser.

20. Dewis eu cyfeillion iddynt

Stopiwch fynd allan gyda'r merched hynny. Fyddan nhw ddim yn dda i chi. Dewiswch y grŵp hwn. Byddant yn eich gwella a gallant hyd yn oed ddylanwadu arnoch i newid eich cwrs.

Yn anffodus, hyd yn oed gyda dewis eu cylch o ffrindiau yn cael ei reoli gan eu rhiant hofrennydd. Nid oes gan y plant hyn lais, dim penderfyniadau, a dim bywyd eu hunain.

|_+_|

A oes ffordd i roi'r gorau i fod yn rhiant hofrennydd?

Cwpl gyda phlant

Ydy hi'n rhy hwyr sut i beidio â bod yn rhiant hofrennydd?

Mae yna ffyrdd o hyd sut i osgoi magu plant mewn hofrennydd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi dderbyn eich bod yn hofran dros fywyd eich plentyn yn ormodol.

Y cam nesaf yw gwireddu ychydig o bethau.

  • Rydyn ni'n caru ein plant, a chymaint ag rydyn ni eisiau bod o gwmpas iddyn nhw, un diwrnod, ni fyddwn ni'n gwneud hynny. Nid ydym am iddynt fynd ar goll a methu ymdopi heboch chi, iawn?
  • Bydd ein plant yn dysgu mwy ac yn fwy hyderus os byddwn yn gadael iddynt ‘dyfu.’
  • Mae ein plant yn gallu dysgu, penderfynu, ac ymdopi ar eu pen eu hunain. Ymddiried ynddynt.

Torri'n rhydd o rianta hofrennydd a sylweddoli mai gadael i'ch plentyn ddysgu ac archwilio yw'r help gwirioneddol sydd ei angen arno. Os ydych chi'n dal i gael anhawster rheoli, gallwch ofyn i weithiwr proffesiynol eich helpu.

Casgliad

Mae gan rieni hofrennydd fwriadau da, ond weithiau, mae peidio â gwybod ble i dynnu'r llinell yn ei gwneud hi'n waeth.

Gall magu plant mewn hofrennydd achosi i'ch plant fynd yn isel eu hysbryd a bod â hunan-barch isel. Nid ydynt yn gwybod sut i gymdeithasu a hyd yn oed drin emosiynau, a chymaint mwy.

Cyn gynted â nawr, dechreuwch weithio ar sut y gallwch chi drin eich pryder ac anogwch i hofran dros eich plant. Os gwelwch rai arwyddion o rianta hofrennydd, yna mae'n bryd gweithredu.

Gall gymryd amser a chymorth therapydd proffesiynol, ond nid yw'n amhosibl. Gadael i'n plant dyfu i fyny a phrofi bywyd tra'n eu cefnogi dim ond pan fo angen yw'r anrheg orau y gallwn ei roi iddynt.

Ranna ’: