A yw'ch Rhieni yn Cymeradwyo'ch Partner? 6 Awgrym i Argyhoeddi Nhw

A yw

Yn yr Erthygl honByddai rhywun yn meddwl mai dim ond criw dethol o bobl sy'n rhy ddiffygiol o'u plant, cymaint fel eu bod yn trefnu eu priodasau hefyd.Mae'n ddrwg gennym, i byrstio'ch swigen, pal ond, mae'n stori mor hen ag amser, wedi'i hanfarwoli gan y Shakespeare mawr ei hun yn “Romeo & Juliet”. Dros y canrifoedd mae'r thema hon wedi'i chipio ym mhob cyfrwng, boed yn ffilm, teledu, straeon byrion, caneuon, ym mhobman.

Mae’r cwestiwn yn codi, ‘Beth i’w wneud os yw un yn ddigon anffodus i fynd yn sownd mewn sefyllfa o’r fath?’Gan fod hon yn broblem fyd-eang ac yn un mor hen, mae pobl wedi gwneud sawl math o ymchwil ac mae darnau o gyngor wedi teithio o dafod leferydd, os yw rhywun yn chwarae eu cardiau yn iawn, gellir sicrhau cydbwysedd perffaith o gael bywyd heddychlon a chytbwys. .

1. Peidiwch â'i gadw'n gyfrinach

Os penderfynwch guddio'ch perthynas ar y sail bod gennych incyn y bydd eich rhieni yn anghymeradwyo'ch perthynas yna yn arbennig yw'r amser i'w cymryd yn gyfrinachol a rhoi gwybod iddynt.

Mae'n well eu bod nhw'n darganfod gennych chi na chan rywun arall. Hefyd, byddai cuddio rhywbeth mor bwysig â hyn yn dangos naill ai eich bod ar y anghywir neu fod gennych gywilydd o'ch perthynas neu'ch partner.2. Eisteddwch yn ôl, meddyliwch, a gwerthuswch yn rhesymol

Eisteddwch yn ôl, meddyliwch, a gwerthuswch yn rhesymol os yw ef


doethineb ar gyfer priodas

Mae bod mewn cariad yn deimlad rhyfeddol.

Mae'n gwneud y byd yn fwy prydferth ac yn eich ail-wefru mewn dull mwy gwych, mae popeth yn brydferth ac yn berffaith.

Rydych chi'n dechrau edrych ar y byd o sbectol liw ac ar adeg mae'ch dyfarniadau'n troi'n rhagfarnllyd o ran eich partner. Efallai bod eich rhieni wedi gweld rhywbeth yr oeddech chi, yn eich uchel, wedi'i golli. Wedi'r cyfan, ni allant fod eisiau unrhyw beth drwg i chi.


yn cynghori ar briodas yswiriant

3. Cymerwch yr amser i glirio'r aer

Mewn achos o wahanol ethnigrwydd, mae'n aml yn digwydd bod y partner, yn anfwriadol, yn dweud neu'n gwneud rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn dramgwyddus, neu efallai ei fod wedi gwneud neu ddweud rhywbeth a gymerwyd mewn dull gwahanol.

Cymerwch yr amser, eisteddwch a siaradwch â'ch teulu, ceisiwch ddarganfod y rheswm dros eu anghymeradwyaeth. Y rhan fwyaf o'r amser mae'r rheswm yn eithaf mân ac yn sgwrs dda ac agored yw'r cyfan sy'n ofynnol.

Gwybod ble i dynnu'r llinell?

Os yw anghymeradwyaeth eich rhieni yn seiliedig ar ragfarnau ethnig, cymdeithasol neu ddosbarth, yna mae’n hen bryd tynnu’r llinell. Eich cyfrifoldeb chi yw dal eich safiad yn erbyn eu gobeithion a chwalu'r traddodiadau oesol.

I’r mwyafrif ohonom mae cymeradwyaeth rhieni yn golygu popeth, ond cofiwch, ni waeth faint o brofiad y maent wedi’i gael, neu lawer o gariad sydd ganddynt tuag atom, gallant hwy, fel pob bod dynol arall, fod yn anghywir.

Ac mae'n well ceisio cael perthynas â'ch rhieni yn ogystal â'r partner o'ch dewis yn lle bod gyda rhywun nad oes gennych unrhyw beth yn gyffredin ag ef a digio'ch rhieni amdano.

4. Peidiwch â throi eich cefn ar deulu

Cadwch lygad nad yw


y dull mwyaf effeithiol o fagu plant yn

Cadwch lygad barcud nad yw'ch partner yn eich tynnu oddi wrth eich teulu.

Waeth pa mor anodd y gallant fod, eich rhieni a'ch brodyr a'ch chwiorydd fydd eich teulu cyntaf bob amser. Ar adegau daw anghymeradwyaeth rhieni o’r ofn efallai eich bod yn mynd yn rhy agos at eich partner ac y byddwch yn diflannu o’u bywyd yn y pen draw.

Eich dewis chi yw rhoi sylw a chariad i'ch rhieni a thynnu'r ofn naturiol hwn oddi arnyn nhw.

5. Rhowch sylw i'ch tôn

Os yw'ch tôn yn llym, neu os ydych chi'n cael eich hun yn gweiddi oherwydd nad yw'ch rhieni'n eich cefnogi chi, cofiwch fod geiriau uchel yn aml yn golygu nad oes gennych chi resymau dilys i gefnogi'ch theori.

Os ydych chi'n gwybod yn eich calon eich bod chi'n iawn, ceisiwch berswadio'ch rhieni o'r un peth. Ni fydd gweiddi yn mynd â chi i unrhyw le.

6. Peidiwch â chymryd unrhyw ochr yn ddall

Ar ochr pwy wyt ti?

Cwestiwn y gall llawer o bobl ymwneud ag ef, ‘Pwy ochr wyt ti?’ Ateb syml yw ‘Peidiwch â chymryd unrhyw ochr yn ddall’.

Nid yw'n deg i chi nac unrhyw un fod mewn sefyllfa lle byddai'n rhaid iddynt ddewis rhwng eu hanwylyd a'u teulu ond, gydag awdurdod daw cyfrifoldeb.

Os ydych chi wedi bod allan yn y sefyllfa honno, cofiwch ei bod yn ddyletswydd arnoch chi weld pethau drwodd fel plentyn y bobl a aberthodd eu bywydau cyfan yn ymarferol dim ond i chi ac fel partner i rywun sy'n ymddiried yn eu bywyd a'u dyfodol yn eich dwylo.

Gair y doeth

Ceisiwch ei weithio allan, a dod o hyd i'r cydbwysedd. Gwybod pryd yw'r amser i ddal ati i geisio neu i ymgrymu. Ni all unrhyw un fod yn hapus mewn amgylchedd gwenwynig. Cofiwch, nid oes gan unrhyw un y cyfan, rydym yn baglu trwy fywyd, yn ceisio gwneud y gorau ohono.