Arbed Eich Priodas Ar ôl i Bapurau Ysgariad gael eu Ffeilio

Arbed Eich Priodas Ar ôl i Bapurau Ysgariad gael eu Ffeilio

Yn yr Erthygl honYn anffodus, hyd at Mae 40-50% o briodasau yn gorffen mewn ysgariad .Mae'r ffigwr yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ond mae llawer o arbenigwyr yn dehongli hynny fel llyngyr yr iau wrth ei ddadansoddi gydag ystadegyn arall sy'n dangos y dynion a menywod oed cyfartalog yn priodi yn uwch nag erioed.

Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn hepgor y briodas gyntaf “arbrofol”.Maent yn aeddfedu’n unigol fel senglau ac yna’n mynd yn syth at yr hyn a arferai fod yr ail oes briodas gyffredin yn ôl cyn y 1970au. Cyd-fyw hefyd ar gynnydd. Gan hepgor cymhlethdodau seremonïol a chyfreithiol priodas.

Pan oeddem yn ifanc, addawyd i briodasau fod yr “hapus byth ar ôl hynny.” nod yr ydym i fod i'w gyflawni mewn bywyd. Mae gan realiti syniad gwahanol na straeon tylwyth teg Disney.

Mae rhai priodasau yn drychinebau llwyr.Mae'n gwneud i bobl feddwl tybed pam eu bod hyd yn oed wedi priodi yn y lle cyntaf. O’r neilltu, mae rhai ysgariadau yn or-ymateb yn unig, mae cyplau yn sicr o gael gwrthdaro, mae rhai hyd yn oed yn para am flynyddoedd.

7 allan o'r 10 dim ond un peth yw'r rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad.

Gwahaniaethau heb eu datrys.Mae un neu'r ddau bartner yn gwrthod deall ac addasu i'w hoffterau. Mae yna adegau pan fydd realiti yn eu taro fel trên cludo nwyddau wrth gael papurau ysgariad. Mae pethau'n newid, ac maen nhw'n dechrau meddwl am achub eu priodas ar ôl i bapurau ysgariad gael eu ffeilio.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas

Sut i atal ysgariad ar ôl ffeilio

Mae ysgariadau yn gofyn am gydsyniad y ddau barti.
disgrifio cariad diamod

Yr eiliad y caiff ei ffeilio, mae cyfreithwyr yn cychwyn y broses (a'u bilio) i'w chwblhau gyda chasgliad ffafriol i'w cleientiaid.

Fodd bynnag, mae'n bell o fod yn derfynol ac yn weithredol. Mae'n dal yn bosibl cymodi ar ôl i bapurau ysgariad gael eu prosesu, ond prin yw'r siawns o gymodi ar ôl ysgariad.

Mantais ceisio gweithio pethau allan ar ôl i'r papurau gael eu ffeilio yw y bydd un parti yn hysbysu'r llall (ac yn barod i dyngu llw i Farnwr) pam eu bod nhw eisiau allan.

Ond dyna'r unig ben i waered iddo.

Mae hefyd yn bosibl bod y rheswm wedi'i orsymleiddio neu'n gelwydd llwyr. Ond os yw un parti yn meddwl o ddifrif am achub eu priodas ar ôl i bapurau ysgariad gael eu ffeilio, mae'n dweud wrthynt ble i ddechrau.

Llawer o broblemau sylfaenol mewn priodas yw'r eliffant yn yr ystafell.

Mae hynny'n arbennig o wir os anffyddlondeb yn gysylltiedig . Mae un neu'r ddau bartner yn arfordir trwy fywyd a'u perthynas gan obeithio y byddai'r problemau'n diflannu ar eu pennau eu hunain.

Maent yn gwrthod delio â'r sefyllfa dan sylw, ac yn y diwedd, mae'n amlygu mewn gwahanol ffyrdd sy'n arwain at y rhesymau cyffredin hynny dros ysgariad. Dyna pam mae therapyddion a chwnselwyr yn treulio llawer o amser yn ceisio darganfod natur yr eliffant hwnnw.

Yn ei ffurf symlaf, er mwyn arbed priodas ar ôl ffeilio ysgariad yw cael y plaintydd i atal yr achos. Dyma rai awgrymiadau ar sut i gysoni priodas.

Mynychu cwnsela priodas

Gall cwnselwyr a therapyddion fod yn ddrud, ond maen nhw'n llawer rhatach na chyfreithwyr ac ysgariad.

Os ydych o ddifrif ynglŷn ag arbed eich priodas ar ôl i bapurau ysgariad gael eu ffeilio, nid arian yw'r broblem. Byddwch yn onest ac yn amyneddgar wrth drafod materion gyda'ch therapydd a gwnewch y newidiadau angenrheidiol yn eich ffordd o fyw.

Ymddiheurwch a'i olygu

Ymddiheurwch a

Gellid arbed llawer o briodasau trwy daflu balchder rhywun ac ymddiheuro am eu beiau. Yna, gwneud y newidiadau angenrheidiol i ddatrys y mater.

Mae llawer o wrthdaro yn gags hirhoedlog a fyddai'n llenwi tymor cyfan o “Mae pawb yn caru Raymond.” Ni fyddai'r mwyafrif o bobl yn ffeilio ysgariad oherwydd eu bod yn dal i anghofio cadw sedd y toiled i fyny. Fodd bynnag, os yw'n arwain at ddadleuon bob dydd o'r wythnos a dwywaith ar ddydd Sul, yna mae'n dod yn fater hollol wahanol yn gyfan gwbl.

Ymdrech, ymdrech, a mwy o ymdrech

Mae'n ymarferol amhosibl cymodi ar ôl achos ysgariad neu wahanu os nad yw'r parti amddiffyn (trwy ddiffiniad cyfreithiol) yn gwneud ymdrech i ddatrys y mater dan sylw.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod beth yw'r mater, bydd synnwyr cyffredin a hanes y gorffennol yn dweud wrthych beth sy'n gwneud i'ch partner dicio.

Gwnewch ymdrech ymwybodol i newid ac woo eu teimladau yn ôl a'u cael i'ch gwerthfawrogi eto.

Sut i gysoni priodas ar ôl ysgariad

Mewn tryloywder llwyr, mae'r siawns o gymodi ar ôl ffeilio am ysgariad yn isel iawn.

Oni bai eich bod yn barod i ymladd brwydr i fyny'r allt i gadw'ch teulu gyda'i gilydd, rhaid i chi fod yn barod i aberthu bywyd ac aelod i'w gyflawni.

Mae yna her ychwanegol hefyd pryder gwahanu i'r roller coaster emosiynol a ddaw fel arfer yn ystod achos ysgariad.

Felly peidiwch â hyd yn oed drafferthu meddwl am wyddoniaeth ohoni.

Bydd edrych i fyny ystadegau fel “pa mor aml y mae cyplau sydd wedi ysgaru yn cymodi” a “faint o gyplau sy’n cymodi ar ôl gwahanu” ond yn eich digalonni ymhellach fyth.

Mae'r ods yn isel, deliwch ag ef.

Mae cymodi ysgariad yn her oes ac os ydych chi'n teimlo ei bod yn werth chweil o hyd, yna ymladd. Efallai mai hwn fydd y penderfyniad pwysicaf y byddwch chi byth yn ei wneud yn eich bywyd.

Mae yna ddigon o gyngor ar gael, ond gellir eu crynhoi'n un. “Dewch â'ch cachu at ei gilydd.”

Cyfathrebu a gwneud ymdrech i newid.

Os yw'r parti arall yn ystyfnig ac yn gwrthod eich blaensymiau, ceisiwch eto. Mae priodas yn stryd ddwy ffordd ac os ydych chi am achub eich un chi yna gofynnwch i'ch asyn symud a gorfodi'ch partner i'ch derbyn.

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â gwneud unrhyw beth anghyfreithlon. Ymddiried ynof, ni fydd ond yn gwneud pethau'n waeth.

Ymlaciwch a chliriwch eich pen

Rydych chi'n briod â'ch partner, a chyn hynny, roeddech chi mewn perthynas ramantus â nhw am gyfnod sylweddol o amser.

Fe ddylech chi wybod sut i'w woo yn ôl, chi a dim ond chi.

Mae arbed eich priodas ar ôl ffeilio papurau ysgariad yn brosiect heriol, a bydd yn eich gwthio yn emosiynol, yn gorfforol ac yn feddyliol fel person.

Ond mae priodas hefyd yn ymrwymiad, fe wnaethoch chi addo aros gyda'ch gilydd mewn salwch ac iechyd, ar gyfer cyfoethocach neu dlotach, a beth bynnag arall y gwnaethoch chi addo i'ch gilydd.

Nawr yw'r amser i weithio ar hynny ac achub eich priodas. Os nad oes gennych unrhyw syniad ble i ddechrau, yna mae'n debyg eich bod yn haeddu cael ysgariad.