10 Arwydd Mae gennych Bartner nad yw ar gael yn emosiynol

10 Arwydd Mae gennych Bartner nad yw ar gael yn emosiynol

Yn yr Erthygl hon

Pan fyddwch chi'n ymroi i berthynas, byddwch chi bob amser yn disgwyl i'ch partner wneud yr un peth. Bydd perthnasoedd yn dal i fynnu bod partneriaid yn ymrwymedig, ond mae partneriaid nad ydynt ar gael yn gweld hyn yn wahanol.Fel arfer, mae pobl nad ydyn nhw ar gael yn emosiynol yn ymwneud â pherthnasoedd eraill, ac nid ydyn nhw'n gwerthfawrogi'r berthynas gyfredol maen nhw gyda chi.

Ar ben hynny, dywedir bod partneriaid nad ydynt ar gael yn emosiynol wedi cael magwraeth negyddol neu y gallent fod wedi tyfu i fyny mewn amgylchedd ymosodol.

Isod mae arwyddion bod gennych bartner nad yw ar gael yn emosiynol.

1. Negeseuon cymysg

Bydd rhywun nad yw ar gael yn emosiynol eisiau bod mewn perthynas â chi nawr, ond newidiwch hynny yn y funud nesaf.

Un o nodweddion mwyaf cyffredin unigolyn nad yw ar gael yn emosiynol yw nad oes ganddo stondin byth. Nid ydynt yn gwneud eu meddwl i setlo ar un peth.

Os sylwch fod eich partner yn parhau i anfon negeseuon cymysg atoch, yna gwyddoch fod gennych berson nad yw ar gael yn emosiynol. Cadarn, mae'n arferol drysu negeseuon, ond nid yn gyson!

2. Maen nhw eisoes yn dyddio rhywun arall

Dyma un o arwyddion partner nad yw ar gael yn emosiynol. Nid yw'n ddadl nad yw pobl sydd eisoes yn dyddio ar gael yn emosiynol.

Er mwyn ei wneud yn waethaf, nid yw partneriaid o'r fath hyd yn oed yn rhoi gwybod ichi eu bod eisoes yn dyddio rhywun arall. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn parhau i fod yn gyfrinach nes i chi ddarganfod eu bod yn dyddio person arall.

Fel rheol, nid yw'r bobl hyn yn poeni, ac efallai na fydd yn peri pryder iddynt beth fyddwch chi'n ei deimlo pan fyddwch chi'n darganfod eu bod nhw'n dyddio rhywun arall.

Y dyddiau hyn, mae perthnasoedd i fod i fod yn agored. Nid oes unrhyw beth sydd angen bod yn gyfrinachol, ac os ydych chi'n fendigedig i gael y fath, yna rydych chi'n iawn.

Y pwynt yma yw ei bod yn debyg nad yw pobl sy'n ceisio cuddio eu statws perthynas ar gael yn emosiynol ac mae angen i chi eu cadw i ffwrdd.

3. Nid oes ots ganddyn nhw am eich teimladau

Nid ydynt yn poeni am eich teimladau

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw partneriaid sydd ar gael yn emosiynol yn poeni am yr hyn rydych chi'n ei deimlo. Maent yn hunanol yn unig ac eisiau meddwl amdanynt eu hunain yn unig. Maen nhw'n rhoi llawer o sylw i'w hunain o'u cymharu â chi, sy'n ofnadwy.

Byddwch yn darganfod bod popeth maen nhw'n ei wneud yn eu cynnwys nhw yn unig. Nid ydyn nhw eisiau poeni am unrhyw un arall. Heblaw, mae gan bobl o'r fath ryw ego sy'n tanio eu gweithredoedd hunanol.

Y peth gorau i'w wneud yw cadw draw oddi wrth bobl o'r fath oherwydd mae hynny eisoes yn arwydd o bartner nad yw ar gael yn emosiynol.

4. Maent yn gwerthfawrogi rhan rywiol perthynas

Oes gennych chi bartner sydd eisiau ichi gael rhyw bron bob tro?

Os oes, yna mae hynny'n arwydd o bartner nad yw ar gael yn emosiynol. I'r gwrthwyneb, ni fydd person ymroddedig mewn perthynas yn gofyn am hynny bob tro.

Bydd partneriaid nad ydynt ar gael yn emosiynol yn dewis cael perthnasoedd bas lle gallant gael eu boddhad a neidio i'r nesaf.

Fel arfer, ni fydd pobl nad ydynt ar gael yn emosiynol yn cael sgyrsiau dwfn gyda chi. Byddant bob amser yn ceisio eich anwybyddu oherwydd eu bod yn gwerthfawrogi rhyw yn unig.

5. Sgyrsiau negyddol am berthnasoedd yn y gorffennol

Yn sicr, gall chwalu perthynas fod yn brifo, ond pam ddylai'ch partner siarad amdano bob hyn a hyn. Nid oes angen parhau i siarad am rywbeth yr oeddech eisoes wedi'i roi'r gorau iddi.

Felly, os yw'ch partner yn dal i feio eu cariadon, yna mae gennych chi bartner nad yw ar gael yn emosiynol.

Oherwydd bod gan yr unigolyn hwn agwedd negyddol, ni all wneud i berthynas weithio. Felly, ceisiwch eu hosgoi.

Er mwyn i berthynas lwyddo, dylai fod agwedd ymrwymo gan y ddau ohonoch. Os nad yw'r naill neu'r llall ohonoch yn sicr, bydd yn methu.

6. Nid yw'n well ganddyn nhw fynegi eu hemosiynau

Maent yn don

Os yw'n rhywbeth sy'n eu poeni yn ddwfn oddi mewn, bydd yn well ganddyn nhw wthio'r teimlad i ffwrdd, ond heb eich cynnwys chi ynddo.

Felly, os ydych chi'n dyddio rhywun nad yw ar gael yn emosiynol, yn aml fe welwch fod y person wedi'i gadw.

Hyd yn oed os ydych chi'n poeni digon i drafod yr hyn sy'n eu poeni, efallai y byddan nhw hyd yn oed yn gwrthod derbyn bod rhywbeth o'i le, ac efallai hefyd yn newid y pwnc.

7. Nid ydynt yn eich cynnwys chi wrth wneud penderfyniadau

Os ydych chi'n byw mewn priodas nad yw ar gael yn emosiynol, efallai eich bod wedi arsylwi'n aml nad yw'ch priod yn eich cynnwys chi yn y penderfyniadau maen nhw'n eu gwneud.

Mae partneriaid nad ydynt ar gael yn emosiynol yn tueddu i wneud eu penderfyniadau eu hunain , a llawer y tro, nid oes ots ganddyn nhw gynnwys eu priod mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu priod hefyd.

Dyma'r arwyddion nodweddiadol nad yw rhywun ar gael yn emosiynol a all arwain at ehangu'r toriad mewn perthynas.

8. Mae gormod o agosatrwydd yn eu dychryn

Un o'r arwyddion amlwg nad yw ar gael yn emosiynol yw bod eich partner yn osgoi agosatrwydd emosiynol.

Efallai y bydd rhai o'r partneriaid nad ydynt ar gael yn emosiynol hyd yn oed yn gwyro oddi wrth agosatrwydd corfforol dwfn.

Efallai y byddai'n well ganddyn nhw gael rhyw dim ond er mwyn ei hoffi, ond mae gwneud cariad yn rhywbeth nad ydyn nhw ddim yn ei hoffi.

Gall byw bywyd heb agosatrwydd fod yn wirioneddol ddigalon. Os arsylwch y nodweddion hyn nad ydynt ar gael yn emosiynol yn eich partner, rhaid ichi wneud eich meddwl i fynd i'r afael â'r materion hyn heb oedi pellach.

9. Mae unrhyw drafodaeth emosiynol yn eu diffodd

Os oedd gennych ŵr neu wraig nad oedd ar gael yn emosiynol, mae'n rhaid eich bod yn ei chael hi'n anodd sgwrsio â nhw ar y tangiad emosiynol.

Cyn belled â bod y drafodaeth yn hawdd, maen nhw o leiaf yn gofalu digon i ymateb.

Ond, os ydych chi'n bwriadu croesi'r llinellau achlysurol i gychwyn trafodaeth fanylach, gallen nhw naill ai newid y pwnc neu ddweud wrthych chi ar eich wyneb nad oes ganddyn nhw ddiddordeb.

Efallai y bydd rhai pobl nad ydynt ar gael yn emosiynol hyd yn oed yn ceisio cyflyru eu pobl arwyddocaol eraill i feddwl ac ymddwyn yn union fel y gwnânt, a labelu'r trafodaethau emosiynol i fod yn hurt neu hyd yn oed yn wenwynig.

10. Nid ydyn nhw'n ymdrechu i'ch twyllo

Os ydych chi'n ddig gyda'ch partner nad yw ar gael yn emosiynol ac yn gobeithio mai nhw ddylai fod yr un sy'n dod atoch chi, yna efallai y bydd yn rhaid i chi aros am byth!

Mae'n debygol na fydd eich partner sy'n absennol yn emosiynol hyd yn oed yn cydnabod eich bod wedi cynhyrfu o'u herwydd neu unrhyw reswm arall. Maent yn opine y gallai apelio atoch eich gwthio ymhellach i daflu strancio.

Felly, nodweddion nodweddiadol dynion / menywod nad ydyn nhw ar gael yn emosiynol yw bod yn well ganddyn nhw adael eu partneriaid ar eu pennau eu hunain i oeri ar eu pennau eu hunain.

Byddent hyd yn oed yn ceisio ymddwyn fel arfer fel pe na bai unrhyw beth byth yn mynd o'i le.

Gwyliwch hefyd:

Beth i'w wneud pan nad yw'ch partner ar gael yn emosiynol?

Os ydych wedi arsylwi ar yr arwyddion o fod ar gael yn emosiynol yn eich partner, y cwestiwn nesaf y mae'n rhaid ei fod yn eich poeni yw pam nad yw pobl ar gael yn emosiynol. A sut i ddelio â rhywun nad yw ar gael yn emosiynol?

Wel, does dim peint mewn cnoi cil dros yr hyn sy'n achosi nad yw rhywun ar gael yn emosiynol oherwydd does dim rheswm safonol drosto.

Mae pobl yn ceisio dianc rhag y crafangau emosiynol am lawer o resymau fel gorffennol poenus, trawma plentyndod, neu faterion ymddygiad eraill.

Felly, os byddwch chi'n arsylwi unrhyw un o'r arwyddion hyn yn eich partner, peidiwch â swil rhag ceisio cwnsela proffesiynol gan therapydd trwyddedig neu gwnselydd.

Ranna ’: